Instytut Filozofii i Socjologii | Studia Etyka mediacje i negocjacje | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Studia Etyka mediacje i negocjacje

Studia etyka mediacje i negocjacje I i II stopnia, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym profilem edukacji, bez ograniczenia wieku.

Dlaczego studia: etyka – mediacje i negocjacje?

studia etykaStudia z etyki – mediacji i negocjacji to możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia i kompetencji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki. Kierunek przeznaczony jest dla osób wiążących swoją karierę z prawem, oświatą, biznesem, handlem oraz innymi obszarami, w których niezbędne są umiejętności mediowania i negocjowania. Zmieniający się rynek pracy w tych branżach wymaga od pracownika zarówno praktycznych umiejętności, jak i stosownej wiedzy prawnej, etycznej i psychologicznej. Mediatorzy i negocjatorzy o dużej wiedzy etycznej są szczególnie cenieni i poszukiwani przez pracodawców.

Dlatego studia etyka – mediacje i negocjacje są kierunkiem opartym na solidnym filozoficznym, etycznym, psychologicznym i socjologicznym fundamencie teoretycznym a jednocześnie wychodzą naprzeciw zmianom zauważalnym na rynku pracy, wynikającym z zapotrzebowania na mediatorów i negocjatorów w biznesie, sądownictwie, administracji państwowej, czy organizacjach pozarządowych. Studia te pozwolą naszym studentom zdobyć szerokie humanistyczne wykształcenie oraz niezbędne w życiu zawodowym kompetencje praktyczne.

Dlaczego studia z etyki mediacji i negocjacji w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego?

 • gwarantujemy zdobycie kwalifikacji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki (po kursie nauczycielskim)
 • naszą kadrę stanowią doświadczeni, kompetentni i nieustannie rozwijający się pracownicy – jedni z najlepszych specjalistów z zakresu etyki w Krakowie, miedzy innymi etyki środowiskowej, etyki biznesu, czy ochrony praw zwierząt, czynni zawodowo prawnicy i mediatorzy
 • plan studiów zapewnia szerokie wykształcenie zarówno z zakresu nauk humanistycznych jak i społecznych i prawnych. Nasi studenci poznają główne koncepcje etyczne i filozoficzne oraz zapoznają się z normami moralnymi i wartościami w ramach obowiązujących kodeksów etycznych, zdobędą psychologiczną i socjologiczną wiedzę o przyczynach powstawania
 • konfliktów oraz niezbędną w pracy mediatora znajomość technik i procedur ich rozwiązywania. Zyskają wiedzę prawniczą konieczną do mediowania w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Szeroki wachlarz zajęć warsztatowych oraz praktyk wyposaży ich w niezbędne kompetencje interpersonalne oraz praktyczne doświadczenie poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy
 • studia z etyki w Krakowie to pełna ścieżka edukacyjna – od studiów licencjackich, przez magisterskie aż po możliwość kontynuowania pracy naukowej z etyki na studiach doktoranckich z filozofii
 • nasi studenci włączeni są w działalność naukową i społeczną Instytutu oraz naszych współpracowników m.in. największego ośrodka mediacyjnego w Krakowie – Małopolskiego Centrum Mediacji, Polskiego Towarzystwa Etycznego, Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa, Pracowni Badań Społecznych i wielu innych
 • w Instytucie działa redakcja czasopisma Edukacja Etyczna

Od pierwszego roku:

 • poznajesz fascynujący świat idei filozoficznych i etycznych
 • rozwijasz swoje zainteresowania z zakresu psychologii, socjologii i komunikacji
 • odkrywasz pracę instytucji państwowych i NGO
 • poznajesz podstawy prawne alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz techniki mediacji i negocjacji
 • masz możliwość uczestniczenia w sympozjach naukowych, konferencjach, wykładach gości zagranicznych
 • dzięki Tygodniowi Mediacji, który corocznie gromadzi specjalistów z dziedziny prawa, mediacji, negocjacji i komunikacji społecznej wnikasz w środowisko zawodowe i zdobywasz kontakty z przedstawicielami firm i instytucji
 • masz możliwość uczestniczenia w programach stypendialnych, wyjazdach zagranicznych, programach wspierających mobilność krajową i zagraniczną studentów (program Erasmus+, MOST)
 • poznajesz ciekawych i twórczych ludzi, możesz współdziałać w organizacjach studenckich (m. in. Samorząd Studentów, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych, Akademicki Związek Sportowy) i  kołach naukowych (Koło Naukowe Studentów Filozofii „Arche”, Socjologiczne Koło Naukowe). Szczególnym rysem działalności naszego Instytutu jest działalność na rzecz praw zwierząt. Współpracujemy z wieloma organizacjami tego typu (m. in. Otwarte Klatki, Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu, Polskie Towarzystwo Etyczne) oraz innymi organizacjami (m. in. Fundacja Court Watch Polska, Międzynarodowa Sieć Młodzieżowych Organizacji Romskich ternYpe, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”)
 • zapoznajesz się z interesującą ofertą staży i praktyk proponowanych przez współpracujące z Instytutem organizacje
 • kształcisz swoje kompetencje językowe, wybierając spośród kilku języków nowożytnych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego czy hiszpańskiego
 • na studiach magisterskich rozwijasz umiejętności językowe na specjalnym kursie – translatorium, gdzie przygotowujesz się do studiowania zagranicznej literatury zawodowej, rozwijasz język mówiony i umiejętności translacyjne

Co po studiach ?

Absolwent studiów z etyki – mediacji i negocjacji posiada wielowymiarowe wykształcenie i cenne kompetencje praktyczne. Jako etyk, mediator i negocjator może znaleźć zatrudnienie w placówkach socjalnych, oświatowych, edukacyjnych i gospodarczych, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym. Obecnie, dzięki ustawodawstwu preferującemu polubowne rozwiązywanie konfliktów, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na udział mediatorów w procesach sądowych.

Absolwent naszych studiów jako mediator i negocjator potrafi analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów oraz wybierać właściwe techniki i procedury stosowane w mediacjach w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, potrafi sporządzać umowy i konstruować ugody mediacyjne. Posiada wysokie kwalifikacje interpersonalne i wiedzę z zakresu psychologii konfliktów, zna techniki perswazji i skutecznego przekonywania. Charakteryzuje się znajomością prawa w zakresie swojej działalności zawodowej. Ponadto posiada obszerną wiedzę teoretyczną z zakresu etyki, która, po odbyciu dodatkowego kursu nauczycielskiego, uprawnia do nauczania tego przedmiotu w szkołach.

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować edukację na rozmaitych kierunkach – nasz Instytut zapewnia ciągłość kształcenia na kierunku Etyka – mediacje i negocjacje na studiach magisterskich oraz możliwość doktoryzowania się z etyki na filozoficznych studiach III stopnia.

Studia etyka w Krakowie otworzyły wielu naszym absolwentom drogę do satysfakcji zawodowej i kariery w branżach związanych z edukacją, public relations, zarządzaniem zasobami ludzkimi i kulturą.

Opinie absolwentów

Jako absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego pragnę podzielić się swoją opinią na temat  studiów na kierunku, Etyka, mediacje i negocjacje. Po ukończeniu kierunku uzyskałam mnóstwo przydatnej wiedzy ogólnej oraz fundamentalnej, przygotowującej do wykonywania pracy jako mediator, negocjator oraz nauczyciel etyki. Podczas precyzyjnie zaplanowanych kursów poszerzyłam  wiedzę na temat moralności, psychologii, socjologii, metod perswazji, praw zwierząt, komunikacji interpersonalnej ale zarówno takich przymiotów jak konstruowanie umów, prawa człowieka, prawo gospodarcze, cywilne, mediacje i negocjacje. Nie byłoby łatwo przyswajać tak ogromnej dawki wiedzy oraz dużej ilości zajęć bez kompetentnej, uprzejmej, opiekuńczej, wykwalifikowanej kadry Profesorów, którzy poświęcili nam swój czas w trakcie studiów. Zauważyłam iż studia pomogły mi stać się bardziej otwarta osobą, rozwinęłam swoje umiejętności komunikacyjne, a także łatwość w rozwiązywaniu konfliktów.  Przyszłych studentów Bardzo zachęcam do wyboru tego kierunku!
Małgorzata, absolwentka Etyki, mediacji i negocjacji
Studia na kierunku Etyka – mediacje i negocjacje pozwalają na dwutorowy rozwój życia zawodowego. Student wyposażony nie tylko w teoretyczną wiedzę na temat technik mediacji i negocjacji, znający strategie i procedury mediacyjne, może odnosić sukcesy  w biznesie, odnaleźć się w różnego rodzaju placówkach oświatowych, socjalnych, sądowych. Absolwent tego kierunku potrafi analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów, a znając sposoby ich rozwiązywania otwiera sobie drogę kariery wszędzie tam gdzie są one nieuniknione – duże zakłady pracy, korporacje. Studiowanie etyki przygotowuje nas do bycia nauczycielem, kontynuacji kariery naukowej, bycia ekspertem, doradcą w różnego rodzaju komisjach etycznych coraz częściej pojawiających się w organizacjach państwowych, społecznych czy biznesie. Dla mnie studia na kierunku Etyka – mediacje i negocjacje, poza szerokim wachlarzem możliwości realizacji zawodowych, mają jeszcze jedną, szczególną – osobistą wartość. Zajęcia z zakresu etyki, filozofii, prowadzone przez wyspecjalizowaną i potrafiącą zarazić pasją kadrę wykładowców, czytanie tekstów filozoficznych, prowadzenie dysput, to wszystko sprawia, że nie sposób opuścić często bardzo krętej ścieżki ku Mądrości.
Ireneusz Kurkiewicz, student Etyki, mediacji i negocjacji

 

Masz pytania o rekrutację i studia na UP? Napisz do nas: ifis@up.krakow.pl

Kontakt z koordynatorem kierunku: pawel.sznajder@up.krakow.pl

Ważna informacja!

Aktualności

 • W poszukiwaniu ISTOTY NADZIEI

  Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że IFiS UP objął patronatem spotkanie zatytułowane "W poszukiwaniu istoty nadziei", które organizuje Klub "Filozofuj!" w Krak
 • Dr Anna Szklarska w TVP Kultura

  Dr Anna Szklarska była gościem programu KRONOS w TVP Kultura. Zachęcamy do obejrzenia odcinka pt. „Teodycea” z udziałem doktor Szklarskiej, który będzie emitowany w pi
 • „How to do things with Wittgenstein: 2nd Edition. Philosophy & Beyond”

  This three-day conference is the second instalment of the series launched in September 2020 with an online event. The series itself is a continuation of the tradition of international meetings de