Przejdź do treści

Etyka mediacje i negocjacje

Rekrutacja 2020/2021

Studia I i II stopnia, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym profilem edukacji, bez ograniczenia wieku.

Dlaczego studia z etyki – mediacji i negocjacji?

Studia z etyki – mediacji i negocjacji to możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia i kompetencji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki. Kierunek przeznaczony jest dla osób wiążących swoją karierę z prawem, oświatą, biznesem, handlem oraz innymi obszarami, w których niezbędne są umiejętności mediowania i negocjowania. Zmieniający się rynek pracy w tych branżach wymaga od pracownika zarówno praktycznych umiejętności, jak i stosownej wiedzy prawnej, etycznej i psychologicznej. Mediatorzy i negocjatorzy o dużej wiedzy etycznej są szczególnie cenieni i poszukiwani przez pracodawców.

Dlatego studia etyka – mediacje i negocjacje są kierunkiem opartym na solidnym filozoficznym, etycznym, psychologicznym i socjologicznym fundamencie teoretycznym a jednocześnie wychodzą naprzeciw zmianom zauważalnym na rynku pracy, wynikającym z zapotrzebowania na mediatorów i negocjatorów w biznesie, sądownictwie, administracji państwowej, czy organizacjach pozarządowych. Studia te pozwolą naszym studentom zdobyć szerokie humanistyczne wykształcenie oraz niezbędne w życiu zawodowym kompetencje praktyczne.

Dlaczego studia etyki mediacji i negocjacji w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego?

 • gwarantujemy zdobycie kwalifikacji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki (po kursie nauczycielskim)
 • naszą kadrę stanowią doświadczeni, kompetentni i nieustannie rozwijający się pracownicy – jedni z najlepszych specjalistów z zakresu etyki w Krakowie, miedzy innymi etyki środowiskowej, etyki biznesu, czy ochrony praw zwierząt, czynni zawodowo prawnicy i mediatorzy
 • plan studiów zapewnia szerokie wykształcenie zarówno z zakresu nauk humanistycznych jak i społecznych i prawnych. Nasi studenci poznają główne koncepcje etyczne i filozoficzne oraz zapoznają się z normami moralnymi i wartościami w ramach obowiązujących kodeksów etycznych, zdobędą psychologiczną i socjologiczną wiedzę o przyczynach powstawania
 • konfliktów oraz niezbędną w pracy mediatora znajomość technik i procedur ich rozwiązywania. Zyskają wiedzę prawniczą konieczną do mediowania w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Szeroki wachlarz zajęć warsztatowych oraz praktyk wyposaży ich w niezbędne kompetencje interpersonalne oraz praktyczne doświadczenie poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy
 • studia z etyki w Krakowie to pełna ścieżka edukacyjna – od studiów licencjackich, przez magisterskie aż po możliwość kontynuowania pracy naukowej z etyki na studiach doktoranckich z filozofii
 • nasi studenci włączeni są w działalność naukową i społeczną Instytutu oraz naszych współpracowników m.in. największego ośrodka mediacyjnego w Krakowie – Małopolskiego Centrum Mediacji, Polskiego Towarzystwa Etycznego, Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa, Pracowni Badań Społecznych i wielu innych
 • w Instytucie działa redakcja czasopisma Edukacja Etyczna

 

Od pierwszego roku

 • poznajesz fascynujący świat idei filozoficznych i etycznych
 • rozwijasz swoje zainteresowania z zakresu psychologii, socjologii i komunikacji
 • odkrywasz pracę instytucji państwowych i NGO
 • poznajesz podstawy prawne alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz techniki mediacji i negocjacji
 • masz możliwość uczestniczenia w sympozjach naukowych, konferencjach, wykładach gości zagranicznych
 • dzięki Tygodniowi Mediacji, który corocznie gromadzi specjalistów z dziedziny prawa, mediacji, negocjacji i komunikacji społecznej wnikasz w środowisko zawodowe i zdobywasz kontakty z przedstawicielami firm i instytucji
 • masz możliwość uczestniczenia w programach stypendialnych, wyjazdach zagranicznych, programach wspierających mobilność krajową i zagraniczną studentów (program Erasmus+, MOST)
 • poznajesz ciekawych i twórczych ludzi, możesz współdziałać w organizacjach studenckich (m. in. Samorząd Studentów, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych, Akademicki Związek Sportowy) i  kołach naukowych (Koło Naukowe Studentów Filozofii „Arche”, Socjologiczne Koło Naukowe). Szczególnym rysem działalności naszego Instytutu jest działalność na rzecz praw zwierząt. Współpracujemy z wieloma organizacjami tego typu (m. in. Otwarte Klatki, Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu, Polskie Towarzystwo Etyczne) oraz innymi organizacjami (m. in. Fundacja Court Watch Polska, Międzynarodowa Sieć Młodzieżowych Organizacji Romskich ternYpe, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”)
 • zapoznajesz się z interesującą ofertą staży i praktyk proponowanych przez współpracujące z Instytutem organizacje
 • kształcisz swoje kompetencje językowe, wybierając spośród kilku języków nowożytnych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego czy hiszpańskiego
 • na studiach magisterskich rozwijasz umiejętności językowe na specjalnym kursie – translatorium, gdzie przygotowujesz się do studiowania zagranicznej literatury zawodowej, rozwijasz język mówiony i umiejętności translacyjne

Co po studiach ?

Absolwent studiów z etyki – mediacji i negocjacji posiada wielowymiarowe wykształcenie i cenne kompetencje praktyczne. Jako etyk, mediator i negocjator może znaleźć zatrudnienie w placówkach socjalnych, oświatowych, edukacyjnych i gospodarczych, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym. Obecnie, dzięki ustawodawstwu preferującemu polubowne rozwiązywanie konfliktów, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na udział mediatorów w procesach sądowych.

Absolwent naszych studiów jako mediator i negocjator potrafi analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów oraz wybierać właściwe techniki i procedury stosowane w mediacjach w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, potrafi sporządzać umowy i konstruować ugody mediacyjne. Posiada wysokie kwalifikacje interpersonalne i wiedzę z zakresu psychologii konfliktów, zna techniki perswazji i skutecznego przekonywania. Charakteryzuje się znajomością prawa w zakresie swojej działalności zawodowej. Ponadto posiada obszerną wiedzę teoretyczną z zakresu etyki, która, po odbyciu dodatkowego kursu nauczycielskiego, uprawnia do nauczania tego przedmiotu w szkołach.

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować edukację na rozmaitych kierunkach – nasz Instytut zapewnia ciągłość kształcenia na kierunku Etyka – mediacje i negocjacje na studiach magisterskich oraz możliwość doktoryzowania się z etyki na filozoficznych studiach III stopnia.

Studiowanie etyki w Krakowie otworzyło wielu naszym absolwentom drogę do satysfakcji zawodowej i kariery w branżach związanych z edukacją, public relations, zarządzaniem zasobami ludzkimi i kulturą.

 

Masz pytania o rekrutację i studia na UP? Napisz do nas: ifis@up.krakow.pl

Kontakt z koordynatorem kierunku: pawel.sznajder@up.krakow.pl