Etyka mediacje i negocjacje

Rekrutacja na studia Etyka – Mediacje i Negocjacje

Studia  przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym profilem edukacji, bez ograniczenia wieku.

 

Dlaczego studia z etyki – mediacji i negocjacji?

Studia z etyki – mediacji i negocjacji to możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia i kompetencji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki. Kierunek przeznaczony jest dla osób wiążących swoją karierę z prawem, oświatą, biznesem, handlem oraz innymi obszarami, w których niezbędne są umiejętności mediowania i negocjowania. Zmieniający się rynek pracy w tych branżach wymaga od pracownika zarówno praktycznych umiejętności, jak i stosownej wiedzy prawnej, etycznej i psychologicznej. Mediatorzy i negocjatorzy o dużej wiedzy etycznej są szczególnie cenieni i poszukiwani przez pracodawców.

Dlatego studia etyka – mediacje i negocjacje są kierunkiem opartym na solidnym filozoficznym, etycznym, psychologicznym i socjologicznym fundamencie teoretycznym a jednocześnie wychodzą naprzeciw zmianom zauważalnym na rynku pracy, wynikającym z zapotrzebowania na mediatorów i negocjatorów w biznesie, sądownictwie, administracji państwowej, czy organizacjach pozarządowych. Studia te pozwolą naszym studentom zdobyć szerokie humanistyczne wykształcenie oraz niezbędne w życiu zawodowym kompetencje praktyczne.

Dlaczego studia etyki mediacji i negocjacji w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego?

  • gwarantujemy zdobycie kwalifikacji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki (po kursie nauczycielskim)
  • naszą kadrę stanowią doświadczeni, kompetentni i nieustannie rozwijający się pracownicy – jedni z najlepszych specjalistów z zakresu etyki w Krakowie, miedzy innymi etyki środowiskowej, etyki biznesu, czy ochrony praw zwierząt, czynni zawodowo prawnicy i mediatorzy
  • plan studiów zapewnia szerokie wykształcenie zarówno z zakresu nauk humanistycznych jak i społecznych i prawnych. Nasi studenci poznają główne koncepcje etyczne i filozoficzne oraz zapoznają się z normami moralnymi i wartościami w ramach obowiązujących kodeksów etycznych, zdobędą psychologiczną i socjologiczną wiedzę o przyczynach powstawania
  • konfliktów oraz niezbędną w pracy mediatora znajomość technik i procedur ich rozwiązywania. Zyskają wiedzę prawniczą konieczną do mediowania w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Szeroki wachlarz zajęć warsztatowych oraz praktyk wyposaży ich w niezbędne kompetencje interpersonalne oraz praktyczne doświadczenie poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy
  • studia z etyki w Krakowie to pełna ścieżka edukacyjna – od studiów licencjackich, przez magisterskie aż po możliwość kontynuowania pracy naukowej z etyki na studiach doktoranckich z filozofii
  • nasi studenci włączeni są w działalność naukową i społeczną Instytutu oraz naszych współpracowników m.in. największego ośrodka mediacyjnego w Krakowie – Małopolskiego Centrum Mediacji, Polskiego Towarzystwa Etycznego, Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa, Fundacji Otwarte Klatki, Pracowni Badań Społecznych i wielu innych

Co po studiach ?

Absolwent studiów z etyki – mediacji i negocjacji posiada wielowymiarowe wykształcenie i cenne kompetencje praktyczne. Jako etyk, mediator i negocjator może znaleźć zatrudnienie w placówkach socjalnych, oświatowych, edukacyjnych i gospodarczych, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym. Obecnie, dzięki ustawodawstwu preferującemu polubowne rozwiązywanie konfliktów, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na udział mediatorów w procesach sądowych.

Absolwent naszych studiów jako mediator i negocjator potrafi analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów oraz wybierać właściwe techniki i procedury stosowane w mediacjach w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, potrafi sporządzać umowy i konstruować ugody mediacyjne. Posiada wysokie kwalifikacje interpersonalne i wiedzę z zakresu psychologii konfliktów, zna techniki perswazji i skutecznego przekonywania. Charakteryzuje się znajomością prawa w zakresie swojej działalności zawodowej. Ponadto posiada obszerną wiedzę teoretyczną z zakresu etyki, która, po odbyciu dodatkowego kursu nauczycielskiego, uprawnia do nauczania tego przedmiotu w szkołach.

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować edukację na rozmaitych kierunkach – nasz Instytut zapewnia ciągłość kształcenia na kierunku Etyka – mediacje i negocjacje na studiach magisterskich oraz możliwość doktoryzowania się z etyki na filozoficznych studiach III stopnia.

Studiowanie etyki w Krakowie otworzyło wielu naszym absolwentom drogę do satysfakcji zawodowej i kariery w branżach związanych z edukacją, public relations, zarządzaniem zasobami ludzkimi i kulturą.