Instytut Filozofii i Socjologii

Polityka Społeczna

Dlaczego warto studiować Politykę Społeczną w naszym Instytucie?

Polityka Społeczna to nowość w naszym Instytucie. Instytut tworzy cenione w kraju grono wykładowców, ekspertów oraz badaczy-praktyków. Program studiów jest dostosowany do wymagań rynku pracy i obejmuje szereg przedmiotów o charakterze stosowanym, co gwarantuje absolwentom szereg możliwości zatrudnienia.

Zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie trwania studiów możliwe jest dzięki dużej liczbie zajęć badawczych i warsztatowych, zajęć prowadzonych przez praktyków oraz dzięki wizytacjom w instytucjach samorządowych i pozarządowych.

Program studiów stanowi  interesującą ofertę dydaktyczną  obejmuje m.in. przedmioty: polityka społeczna, zabezpieczenie społeczne,  polityka senioralna, polityka prorodzinna, polityka migracyjna i azylowa, promocja i ochrona zdrowia. Ponadto w ramach różnych przedmiotów prezentowane będą zagadnienia dotyczące bezrobocia, ubóstwa, bezdomności, pauperyzacji społecznej, nierówności społecznych, problemów społecznych, globalnego bezpieczeństwa i ekologii.

Polityka Społeczna  w IFiS to:

 • Studia stacjonarne bezpłatne
 • Zagraniczne wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu Erasmus +
 • Możliwość uczestniczenia  w licznych projektach i wydarzeniach naukowych: konferencje, wykłady otwarte, cykliczne wydarzenia organizowane w ramach kół naukowych
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi (np. spotkania z autorem książki)
 • Możliwość uczestnictwa w ofercie pozanaukowej  Uniwersytetu np. „Bal Socjologa”, „Biesiady Filozoficzne”,  „Zaduszki Studenckie”,
 • Możliwość poszerzania horyzontów myślowych  i rozwoju indywidualnego studenta
 • Kształtowania wrażliwości społecznej
 • Dostrzegania problemów społecznych i skutecznego ich rozwiązywania
 • Gwarancja zdobycia wszechstronnej wiedzy, specjalistycznych umiejętności i kompetencji społecznych

Co po studiach na kierunku Polityka Społeczna?

Kierunek Polityka Społeczna adresowany jest do osób zaniepokojonych  problemami i kwestiami społecznymi, którzy zainteresowani są takimi dziedzinami życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem polityki zatrudnienia i bezrobocia, polityki migracyjnej, systemu zabezpieczenia społecznego,  pomocy społecznej, demografii, starzejącego się społeczeństwa, ochrony zdrowia, patologii społecznej, ubóstwa i bezdomności, roli trzeciego sektora w zaspokajaniu potrzeb społecznych.  Do studiowania zachęcamy osoby pragnące zdobyć wiedzę i  kwalifikację oraz nabyć umiejętności praktyczne w zakresie polityki społecznej.

Perspektywy zawodowe absolwentów polityki społecznej są bardzo szerokie – mogą oni znaleźć zatrudnienie w następujących instytucjach:

 • instytucjach administracji publicznej
 • instytucjach administracji samorządowej
 • w sektorze organizacji pozarządowych (sektor III, non-profit),
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • instytucjach pomocy społecznej
 • powiatowych urzędach pracy
 • narodowym funduszu  zdrowia
 • branża ubezpieczeniowa (np. ZUS, KRUS, komercyjne firmy ubezpieczeniowe)