Instytut Filozofii i Socjologii

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Rekrutacja na kierunek Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Studia  mają charakter nieodpłatny i przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym profilem edukacji bez ograniczenia wieku.

 

Dlaczego warto studiować Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi w IFIS?

Rozpoczynając studia na kierunku ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI studenci otwierają sobie możliwość zdobycia w ciągu pięciu lat dyplomu dwóch kierunków (filozofii i socjologii) oraz wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania instytucjami trzech sektorów (publicznego, pozarządowego i biznesowego), dzięki kontynuacji studiów w ramach drugiego stopnia studiów socjologicznych na specjalności SOCJOLOGIA BIZNESU I ZARZĄDZANIA.

Studenci kierunku ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI zdobywają szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania rozmaitych organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych). Nabywają również wielostronnych kompetencji zawodowych w zakresie praktycznego sposobu zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi (ze szczególnym uwzględnieniem: umiejętności gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi; komunikacji społecznej w organizacji różnych typów, rozwiązywania problemów i wyzwań organizacyjnych). Ponadto zyskują znajomość tematyki i mechanizmów funkcjonowania szeroko rozumianej kultury oraz oświaty.

Proponowane przez IFIS studia to unikatowa możliwość zdobycia dwukierunkowego wykształcenia w dziedzinie zarządzania i nauk humanistycznych, które jest przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Celem studiów jest wykształcenie nowej kadry menedżerów o szerokich horyzontach humanistycznych, uwrażliwionych również na problematykę etyczną i społeczną.

Absolwenci studiów licencjackich mają możliwość kontynuowania kształcenia w ramach nowo powstałej i nowatorskiej w skali kraju specjalizacji Socjologia zarządzania i biznesu.


Kierunek Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi w IFIS to:

    • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich.
    • Możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach naukowych, konferencjach, sympozjach i spotkaniach organizowanych przez IFIS.
    • Połączenie teorii i praktyki w zakresie zarządzania wiedzą humanistyczno-społeczną.
    • Wyjątkowe wykłady dotyczące problemów współczesnego świata.
    • Kierunek dla ludzi z pasją, którzy chcą kreować zmiany w środowisku kulturalnym, oświatowym i społecznym.

 

Co po studiach na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi?

Absolwenci naszego kierunku posiadają wiedzę oraz umiejętności zawodowe, które umożliwiają i usprawniają pracę w charakterze menedżera instytucji kulturalno-oświatowych oraz organizacji pozarządowych. Kształcimy wykwalifikowanych specjalistów: liderów życia kulturalnego i oświatowego (kierujących i promujących działalność kulturalną i oświatową); animatorów aktywności lokalnej lub społeczności z udziałem organizacji non-profit; koordynatorów tego typu działań, komentatorów, interpretatorów i krytyków zjawisk współczesnej kultury; doradców w obszarze rozwoju życia kulturalno-oświatowego lokalnych społeczności.

Kompetencje zdobyte przez absolwenta dają mu możliwość zatrudnienia w różnych instytucjach, organizacjach i sektorach życia kulturalnego i gospodarczego. Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na menedżerów, którzy dysponują specjalistyczną wiedzą branżową, lecz mają także szerokie horyzonty humanistyczne.