Instytut Filozofii i Socjologii | Filozofia | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Filozofia

 
Filozofia studia licencjackie Filozofia studia magisterskie
Czas trwania: 6 semestrów Czas trwania: 4 semestry
Limit przyjęć: 40 Limit przyjęć: 15
Kryteria rekrutacyjne: Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (uwzględniony zostanie najlepszy wynik z tych przedmiotów) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kryteria rekrutacyjne: Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata lub dyplomem magistra wszystkich kierunków studiów.
Opis kierunku:
Studia na poziomie licencjata to przede wszystkim szansa na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu historii filozofii, metodologii badań naukowych oraz logiki. Ich plan ułożony jest w taki sposób, aby po zakończeniu nauki student posiadał wiedzę o najważniejszych kierunkach, ideach i postaciach filozofii od starożytności do czasów współczesnych. Od drugiego semestru w plan studiów wpisane są również tzw. kursy otwarte, których treść ustalana jest z uwzględnieniem zainteresowań naukowych studentów danego rocznika.
Studia bezpłatne, bez ograniczeń wieku, zajęcia w trybie wieczorowym.
Opis kierunku:

Plan magisterskich studiów z filozofii w swoim rdzeniu koncentruje się na szczegółowym omówieniu najważniejszych działów i kierunków filozoficznych. Porządek chronologiczny jest zastąpiony porządkiem problemowym. Ponadto, studia magisterskie umożliwiają wybór specjalizacji: nauczycielskiej bądź badawczo-rozwojowej. Specjalność nauczycielską cechuje większa liczba przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, rozbudowany blok zajęć z dydaktyki oraz metodyki nauczania filozofii. Specjalność badawczo-rozwojowa, to z kolei zwiększona ilość tzw. kursów otwartych, których treść ustalana jest z uwzględnieniem zainteresowań naukowych studentów danego rocznika. Studia bezpłatne, bez ograniczeń wieku, zajęcia w trybie wieczorowym.

 

Harmonogram rekrutacji
Szczegółowe informacje o kierunku dla kandydatów
Rejestracja online na studia

 

Ważna informacja!

Aktualności