Instytut Filozofii i Socjologii | Mediacje i negocjacje - studia podyplomowe | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Mediacje i negocjacje – studia podyplomowe

mediacje i negocjacje studia podyplomowe

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów w zakresie rozwiązywania konfliktów metodami opartymi na współpracy. W zależności od wybranej ścieżki, studenci uzyskają szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą mediacji gospodarczych i biznesowych, rodzinnych i szkolnych, sądowych lub z zakresu pomocy społecznej. Umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów mogą być przydatne nie tylko w pełnieniu roli mediatora czy negocjatora, ale także jako poszerzenie kompetencji w instytucjach i placówkach, które z zasady mają kontakt z konfliktami, jak ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, szkoły, policja, centra interwencji kryzysowej itp. 

Kogo zapraszamy?

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia na dowolnym kierunku/kierunkach, w szczególności: psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, prawa i innych. Zapraszamy te osoby, które chcą zdobyć profesjonalną wiedzę na temat konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów.

Co będzie w programie?

W programie studiów mieści się:

(1.) przygotowanie prawne i organizacyjne do stosowania procedur mediacyjnych między stronami konfliktów (m.in. prawa i obowiązki mediatora, procedury mediacyjne, etyczne aspekty zawodu mediatora, międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego) ;

(2.) społeczno-psychologiczne uwarunkowania powstawania, przebiegu i rozwiązywania konfliktów;

(3.) trening umiejętności mediacyjnych (m.in. inicjowanie i prowadzenie spotkań indywidualnych i wspólnych, dokonywanie diagnozy i analizy konfliktu, opanowanie technik mediacyjnych, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych).

Szczegółowy program studiów obejmuje:

Blok przedmiotów podstawowych (dla wszystkich studentów)  i  ścieżki specjalizacyjne (do wyboru jedna z czterech).

Przedmioty podstawowe obejmują: podstawy prawa dla mediatora, podstawy prawne mediacji w Polsce, społeczno-psychologiczne uwarunkowania konfliktów, podstawy logiki dla mediatorów i negocjatorów, podstawy etyki (i Kodeks Etyczny Mediatora i Negocjatora), podstawy komunikacji interpersonalnej, negocjacje, procedury postępowania mediacyjnego, konstruowanie ugód.

Ścieżki specjalizacyjne:

1: mediacje gospodarcze i biznesowe : podstawy prawa gospodarczego, elementy prawa pracy, mediacje gospodarcze, mediacje w sprawach pracowniczych i sporach zbiorowych, mediacje i negocjacje biznesowe

2: mediacje rodzinne i oświatowe: psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania konfliktów szkolnych, podstawy komunikacji w mediacjach oświatowych, podstawy prawne i etyka w mediacjach oświatowych, narzędzia mediatora szkolnego -trening umiejętności mediacyjnych, Szkolne Kluby Mediatora i mediacje rówieśnicze, realizacja sprawiedliwości naprawczej w szkole, mediacje w sprawach nieletnich, podstawy prawne mediacji rodzinnych, rola mediatora i problemy etyczne w sprawach rodzinnych, trening mediacji rodzinnych – symulacje, plan opieki i ugoda w mediacjach rodzinnych

3: mediacje sądowe: mediacje w sprawach nieletnich, mediacje w sprawach cywilnych, mediacje w sprawach karnych, mediacje w sprawach administracyjnych, trening mediacyjny, zasady  prowadzenia postępowania mediacyjnego ze skierowania sądowego (dokumentacja, koszty, rozliczenia)

4: mediacje w pomocy społecznej: elementy prawa karnego, elementy prawa rodzinnego, wybrane zagadnienia z patologii rodziny, ogólne zagadnienia z interwencji kryzysowej, komunikacja interpersonalna w sytuacjach kryzysowych, współpraca instytucjonalna w obszarze mediacji, elementy pracy socjalnej, właściwe negocjacje kontraktu socjalnego, mediacje w sprawach rodzinnych, mediacje w sprawach nieletnich, mediacje (negocjacje) z osobami opuszczającymi zakłady karne.

 

Co oferują studia?

Absolwenci uzyskują  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dokument ten, po spełnieniu przez absolwentów dodatkowych kryteriów, umożliwia starania o wpis na listę mediatorów sądowych w sprawach cywilnych, karnych (wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych § 4. pkt 1–8, mediatorem może zostać osoba, która: 1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach, 2) korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,  3) ukończyła 26 lat, 4) zna język polski w mowie i piśmie, 5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6) posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 7) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków, 8) została wpisana do wykazu ).

Ponadto osoby posiadające wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz posiadające doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży mogą starać się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich. 

Kto będzie prowadził zajęcia?

Studia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowych Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy, przy współpracy Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, Studium Kształcenia Nauczycieli, i Instytutu Pracy Socjalnej, a także zewnętrznych organizacji i stowarzyszeń mediatorów.

e-mail: ifis@up.krakow.pl
tel./ fax: 12 662 62 23

 

Na studiach podyplomowych możesz studiować za darmo! Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie studiów:

https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych