Instytut Filozofii i Socjologii

Dr Anna Karnat

Katedra Socjologii Kultury

adres e-mail: annakarnat@gmail.com

Specjalność: socjologia teoretyczna  

Zainteresowania naukowe:  
klasyczne i współczesne teorie socjologiczne; socjologia świadomości; tożsamość indywidualna i zbiorowa; socjologiczne ujęcia nowoczesności, późnej nowoczesności i ponowoczesności; kategorie podmiotu i podmiotowości; kondycja jednostki w świecie współczesnym

Krótki biogram naukowy:
▪ 2007 doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Filozoficzny UJ,
na podstawie dysertacji: Od świadomości społecznej do tożsamości jednostkowej. Studium analityczne koncepcji świadomości w tradycji socjologicznej (promotor: prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak)

▪ 1996 magister socjologii, Instytut Socjologii UJ, na podstawie pracy: Przemiany świadomości społeczeństwa polskiego w procesie transformacji ustrojowej. Próba syntezy (promotor: prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak)

Przynależność do rad i stowarzyszeń naukowych:
▪ 2011 – nadal, przynależność do Polskiego Towarzystwa Etycznego (funkcja Sekretarza
w latach 2011-2015, ponowny wybór na kadencję 2015-2019)
▪ 2001-2003 przynależność do ESA (European Sociological Association)

Pełnione funkcje w IFiS i Uczelni:
▪ Opiekun Socjologicznego Koła Naukowego UP – od 2007 (nadal)
▪ Członek Rady Instytutu w kadencjach: 2009 – 2013, 2013 – 2017, 2017 – nadal
▪ Członek Rady Wydziału Humanistycznego (przedstawiciel pracowników niesamodzielnych) w kadencjach: 2012 – 2016, 2016 – nadal
▪ Elektor w wyborach władz Uczelni na kadencję 2016-2020 (wybory Rektora i Dziekana)
▪ Kierownik praktyk zawodowych w zakresie Socjologii w latach 2009-2012
▪ Współpracownik Ośrodka Badań nad Mediami w Zakładzie Polityki Antydyskryminacyjnej
w Mediach

Kalendarium stypendiów / staży i wyjazdów zagranicznych:

▪ Szwecja – Dalarna University, Falun; stypendium naukowe Instytutu Szwedzkiego
(2002-2003)

▪ Szwecja – Dalarna University, Falun; wykłady i seminaria w ramach programu Erasmus
i Erasmus + (2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

▪ Turcja – Çukurova University, Adana (2013, 2014)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ostatnich latach:
wstęp do socjologii, socjologia ogólna, współczesne teorie socjologiczne, socjologia zmian społecznych, seminarium licencjackie, wykłady monograficzne, wykład ogólnouczelniany (Dylematy ponowoczesności w perspektywie socjologicznej), zajęcia w języku angielskim
dla studentów międzynarodowych (Introduction to Sociology), zajęcia na studiach podyplomowych, wykłady dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Tematyka seminariów:
socjologiczne ujęcia tożsamości indywidualnej i zbiorowej; zjawiska i problemy związane
z nowoczesnością, późną nowoczesnością i ponowoczesnością;

Ważniejsze publikacje naukowe:

Książki i rozdziały w książkach:
Tożsamość, czyli świadomość redivivus, Przedmowa Hieronim Kubiak, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009,
(stron 349)

Concepts of the Individual Subject in Contemporary Sociology [in:] 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. Book 1, Vol. 2: Sociology and Healthcare, Conference Proceeding, [Alessandro Antonietti et al.], Bulgaria, SGEM, 2016, p. 321-326.

The Identity of Polish Society – a Reckoning with the Past or a New Challenge?
[w:] Marian Niezgoda, Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner (eds) Culture in Transition, Transition in Culture, Jagiellonian University, Institute of Sociology,
Kraków 2009, ss. 124-133.

Od świadomości do tożsamości – szkic o teoriopoznawczym statusie socjologicznej kategorii świadomości [w:] Grzegorz Babiński, Maria Kapiszewska (red.) Zrozumieć współczesność, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009, ss. 615-636.

Śmierć i nieśmiertelność w ponowoczesności. Kilka uwag w kwestii Baumanowskiego konstruktu tożsamości indywidualnej [w:] Eros – Patos – Thanatos. Świat(y) wartości społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, Praca zbiorowa pod redakcją Ireneusza Jeziorskiego i Marcina Korzewskiego, Katedra Socjologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała – Żywiec 2008, ss. 201-213.

Społeczne uwarunkowania indywidualistycznego modelu socjalizacji w Polsce współczesnej [w:] Zbigniew Pucek (red.) Dylematy tożsamości. Stare i nowe konteksty socjalizacji, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007, ss. 61-72.

Redagowane tomy:
Studia Sociologica V (2013) vol. 2, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis,
The Individual: Contexts, Relations, Research (ed.), Jednostka: Konteksty, Relacje, Badania (red.), (stron 190).

Wybrane artykuły i recenzje (od 2007 r.):
Szansa i wymóg: tożsamość jednostkowa w koncepcjach Anthony’ego Giddensa
i Zygmunta Baumana
[w:] „Państwo i Społeczeństwo”, Rok VIII, 2008, nr 1, ss. 71-100.

Od filozofii ku socjologii. Floriana Znanieckiego program reformy nauk humanistycznych [w:] Annales Academiae Cracoviensis, Folia 54, Studia Sociologica II,
Kraków 2008, ss. 5-24.

O świadomości jako socjologicznej kategorii teoriopoznawczej
[w:] „Państwo i Społeczeństwo”, Rok IX, 2009, nr 2, ss. 23-44.

O kulturze jako toposie socjologicznej kategorii tożsamości [w:] Annales Academiae Cracoviensis, Folia 75, Studia Sociologica III, Kraków 2010, ss. 51-61.

Local, National and European Identity in the Age of Globalisation – a Sociological Perspective [in:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica IV, vol. 2, Kraków 2012, p. 46-55.

O wielowymiarowości jednostki [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis,
Studia Sociologica V, vol. 2, Kraków 2013, ss. 5-8.

On the Multi-dimensionalism of the Individual [in:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica V, vol. 2, Kraków 2013, p. 9-12.

Recenzja: Cień Hipokratesa: tajemnice domu medycyny, David H. Newman, Kraków, 2010 [w:] Argument, Biannual Philosophical Journal, 2015, Vol. 5, nr 2, ss. 525-531.

Recenzja: Bez wzajemności albo w stronę czystego daru: refleksje socjologiczne wokół decyzji podejmowanych przez żywych dawców narządów [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, 2016, Z. 8, vol. 1, ss. 179-189.

Inne zainteresowania i pasje pozanaukowe:
muzyka dawna i klasyczna, film, literatura współczesna (skandynawska i nie tylko)