Instytut Filozofii i Socjologii

Dr hab. prof. UP Katarzyna Haremska

Katedra Filozofii Społecznej

adres e-mail: haremska@poczta.onet.pl

SPECJALNOŚĆ: filozofia polityczna, historia idei, etyka społeczna.

AKTUALNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

filozofia liberalizmu, dylematy etyki politycznej, filozoficzne aspekty ekonomii.

 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

2016 – habilitacja na podstawie pracy Peryferie liberalizmu: Henry David Thoreau  (Wydział Filozoficzny UJ);

2000 – doktorat na podstawie pracy Etyczne aspekty kapitalizmu (Wydział Filozoficzny UJ);

1987 – magisterium z filozofii (Wydział Filozoficzny UJ);

1986 – magisterium z ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie).

STAŻE ZAGRANICZNE:

 • Uniwersytet w Heidelbergu (stypendium GFPS),
 • Uniwersytet we Fryburgu Bryzgowijskim (stypendium Heinrich-Böll-Stiftung).

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne,
 • Polskie Towarzystwo Etyczne (członek Komisji Rewizyjnej),
 • Ośrodek Myśli Politycznej (członek – założyciel),
 • Fundacja Punkt Kultury (przewodnicząca Rady Programowej),
 • „Argument: Biannual Philosophical Journal” (członek zespołu redakcyjnego).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

 • Filozofia społeczna i polityczna,
 • Doktryny społeczno-polityczne,
 • Filozofia liberalizmu,
 • Dylematy etyki politycznej,
 • Współczesna etyka społeczna – wybrane zagadnienia,
 • Etyka kapitalizmu,
 • Ekonomia,
 • Społeczne problemy gospodarki.

PUBLIKACJE:

a) książki i tomy monograficzne:

b) artykuły, recenzje:

 • Traktat polityczno-filozoficzny, (recenzja pracy: Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz Tractatus Politico-Philosophicus, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015), „Argument.  Biannual Philosophical Journal”  (2016), vol. 6, no 1.
  http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2016/pdfv6n1/20_argument_v6_n1_rev_Haremska.pdf
 • Obywatelskie nieposłuszeństwo (recenzja pracy: Artur Szutta, Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia, Warszawa 2011), „Argument: Biannual Philosophical Journal” 2014, vol. 4, no 2.
  http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2015/pdfv4n2/argument_v4_n2_rev_Haremska.pdf
 • Indywidualizm, samotność, bunt. Koncepcja obywatelskiego nieposłuszeństwa Henry’ego Davida Thoreau, „Studia Sociologica” 2013, V, vol. 2.
  http://www.ifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/images/SS_V_2/haremska.pdf
 • Kapitalizm – narodziny idei, „Argument: Biannual Philosophical Journal” 2013, vol. 3, no 1.
  http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2013/pdfv3n1/argument_v3n1_Haremska.pdf
 • Niedokończona historia, w: J. Miklaszewska, J. Szczepański (red.), Filozofia polityczna po roku 1989. Teoria, historia, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Terror woli powszechnej, w: D. Probucka (red.), Dobro wspólne, Kraków 2010.
 • Czego się boi Jan Jakub Rousseau?, w: J. Miklaszewska, P. Spryszak (red.), Natura ludzka w filozofii nowożytnej i współczesnej, Kraków 2010.
 • O koncepcji pedagogicznej Johna Locke’a, w: H. Jakuszko, L. Kopciuch (red.), W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, Lublin 2009.
 • My, prawdomówni, w: D. Probucka (red.), Prawda w życiu moralnym i duchowym, Kraków 2009.
 • Wysoka cena sprawiedliwości, w: K. Haremska, P. Bartula (red.), Teka Łagowskiego. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Bronisława Łagowskiego, Kraków 2008.
 • Granice prawa natury. O paradoksach filozofii politycznej J. Kanta, w: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych, Kraków 2007.
 • O liberalnej koncepcji państwa, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” 2007, nr 10.
 • W poszukiwaniu ładu uniwersalnego, w: A Szahaj (red.), Od filozofii polityki do praktyki politycznej, Toruń 2006.
 • Po pierwsze: przeżyć, „Znak” 2006, nr 3.
 • O etyce ewolucyjnej F.A. von Hayeka, w: D. Probucka (red.), Etyka i polityka, Kraków 2005.
 • Aktualność Platońskiej nauki o wychowaniu, w: P. Kłoczowski (red.), Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej, Kraków 2004.
 • Bezradność uczuć. Koncepcja państwa D. Hume’a, w: J. Miklaszewska (red.), Rozum a porządek społeczny, Kraków 2002.
 • Spór o człowieka ekonomicznego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2002, t. 5.
 • Etyczne aspekty własności prywatnej; Locke, Hume, Kant, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2001, t. 4.
 • Gdyby człowiek był wszechwiedzący…, „Znak” 2000, nr 10.
 • Monteskiusz – będzie zapomniany, „Znak” 1998, nr 6.
 • Zło kapitalizmu, „Znak – Idee” 1994, nr 6.
 • Czy łatwo być liberałem?, „Res Publica” 1990, nr 7-8.
 • Cnota i kapitalizm, „Znak” 1990, nr 10-11.

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

Kino, spacery, praca w ogrodzie. Jasne barwy, harmonia, ład. Drobne, hedonistyczne przyjemności. Niechęć do skrajnych emocji, rewolucji, tłumów, krzyków – podniesiona do rangi zasady filozoficznej.