Instytut Filozofii i Socjologii

Dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

adres e-mail: marzenna.jakubczak@gmail.com

More info in English: Google.site & Academia.edu

SPECJALNOŚĆ: filozofia indyjska, filozofia kultury, filozofia umysłu, filozofia religii [Indian Philosophy, Philosophy of Culture, Philosophy of Mind, Philosophy of Religion]

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH: filozofia porównawcza (m.in. koncepcje podmiotu w tradycjach Wschodu i Zachodu); filozofia religii; tradycje kontemplacyjne, filozoficzne aspekty rozwoju duchowego w tradycji indyjskiej (sankhja-joga, buddyzm); etyka i estetyka w ujęciu interkulturowym; wybrane zagadnienia gender studies.

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:
 • 2014 − doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • 1998 – doktor filozofii (Uniwersytet Jagielloński) (PhD)
 • 1992 – magister filozofii (Instytut Filozofii UJ) (MA)
PEŁNIONE FUNKCJE:
 • od 2016 – Prodziekan ds. Nauki, Wydział Humanistyczny UP (Dean for Research, Faculty of Humanities)
 • od 2010 – Redaktor Naczelna czasopisma (founder and editor-in-chief)  LOGO_ARGUMENT
PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW I RAD NAUKOWYCH:
Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Zespół Teorii Poznania i Metodologii im. Izydory Dąmbskiej), Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej, International Association of Buddhist StudiesAmerican Academy of Religion, Członkini rad naukowych czasopism: Gnosis. An International Journal of English Language and Literature; uniGender.

WYKŁADY I STAŻE ZAGRANICZNE:

 • Czechy – Uniwersytet Karola w Pradze (Department of Gender Studies, 2004, 2009, 2012), Metropolitan University Prague (Department of Asian Studies, 2014)
 • Grecja − University of Crete (Depertment of Philosophy and Social Science, 2013, 2014)
 • Indie – Visva-Bharati University, Śantiniketan (Department of Philosophy & Religion, 2012, 2015), University of Calcutta (2010, 2012), National Institute of Advanced Studies, Bangalore (2007, 2010), Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati (2007), Indian Institute of Management Calcutta (2004), Banaras Hindu University (2000)
 • Japonia – University of Tokyo (grant Fundacji Nauki Polskiej – 2001)
 • Szwecja – University of Dalarna, Falun (2009, 2010, 2011)
 • Turcja − Çukurova University, Adana (2013, 2014)
 • USA – Miami University (na zaproszenie Infinity Foundation, 2002), Washington D.C. (na zaproszenie Dharma Association of North America, DANAM, 2006)
 • Wielka Brytania – University of Oxford, Balliol College, Oriental Institute (post-doctoral Research Grant, 2003), University of London, School of the Oriental and African Studies (grant badawczy Fundacji Lanckorońskich, 1997), SOAS (grant Fundacji Sasakawa Young Leaders Fellowship, 1994-1995)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

 • Filozofia umysłu
 • Filozofia Wschodu
 • Etyka Wschodu (tradycja indyjska i chińska)
 • Filozofia współczesna
 • Kulturowa tożsamość płci
 • Kultura i społeczeństwo Indii
 • Translatorium − przekład i analiza współczesnych anglojęzycznych tekstów filozoficznych (filozofia umysłu)
 • Courses for the ERASMUS students: Philosophy of Mind; Introduction to Philosophy; Comparative Philosophy (Indian & Chinese Ethical Doctrines); Gender Identity in Philosophical Perspective; Indian Civilisation
 • Seminarium filozoficzne: m.in. Biologiczny naturalizm J. R. Searle’a; Świadomy umysł według D. Chalmersa
 • Seminarium doktoranckie
 • Seminarium dyplomowe (studia licencjackie III rok): Wybrane tematy prac dyplomowych przygotowanych na seminarium licencjackim w latach 2006-2014 [spis tematów]

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Książki autorskie / Books:

 • Sens Ja. Koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej (sankhja-joga)Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013 stron 286.
 • Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1999, stron 240.
 • Sankhja i joga. Podstawy filozofii Patańdżalego. Wydawnictwo PAN, seria „Nauka dla Wszystkich”, Kraków 1999, stron 112.

Redagowane tomy / Edited volumes:

 

poznaniesankhjajogawizerunkikobiety
miedzywiaraSens_Ja_Marzenna_Jakubczak_2013

Wybrane artykuły / Selected articles and chapters:

Autorskie hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. II-IX, Lublin 2001–2008: Yoga, Vyasa, Rabindranath Tagore, Prana, Patañjali, Mahabhuta, Manas, Mathara, Iśvarakrisna, Kaya, Kleśa, Guna, Hariharananda Aranya, Gaudapada sankhjanista, Estetyka indyjska, Darśana, Dharana, Dhyana, Drastr, Duhkha, Cakra.

Przekłady z języka angielskiego i sanskrytu:

 • Filozofia indyjska. Wprowadzenie (redakcja naukowa, współprzekład z j. ang. wraz z Mariuszem Szkółką monografii Sue Hamilton), Wyd. UJ, Kraków 2010, 186 stron.
 • Nie tylko „Przetrwanie”. Filozoficzne aspekty indyjskiego ekofeminizmu (przekład artykułu Vrindy Dalmiyi z jęz. angielskiego), [w:] Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii. Red. M. Jakubczak, Universitas, Kraków 2005, s. 141-168.
 • Sankhjakarika Iśwarakriszny, przekład z sanskrytu opatrzony glossą [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, red. M. Kudelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 81-98.
 • Metafizyczne tło teorii nö. Analiza „Dziewięciu etapów” Zeamiego, przekład z jęz. angielskiego tekstu Toshihiko Izutsu, Estetyka japońska, t. I, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001, s. 71-88.
 • Estetyczna struktura poezji „waka”, przekład z jęz. angielskiego tekstu Toshihiko Izutsu, Estetyka japońska, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001, s. 109-124.
 • Kosmologia starożytnych Indii, przekład z j. angielskiego tekstu R. F. Gombricha, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXIII/3-4 (1995), s. 181-211.

Bibliografia dostępna na stronie: Google.Site oraz Academia.edu