Instytut Filozofii i Socjologii

Dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak

Prodziekan ds. Nauki, Wydział Humanistyczny

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

adres e-mail: filozofia.podmiotu@gmail.com

Konsultacje w semestrze letnim:

  • wtorki 14:30-15:30, p. 129 (od 5 marca 2019)

RESEARCH INTERESTS: Indian philosophy, philosophy of culture and aesthetics, philosophy of mind, philosophy of religion, comparative philosophy

SPECJALNOŚĆ: filozofia indyjska, filozofia kultury, filozofia umysłu, filozofia religii, filozofia porównawcza

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH: filozofia porównawcza (m.in. koncepcje podmiotu w tradycjach Wschodu i Zachodu); filozofia religii; tradycje kontemplacyjne, filozoficzne aspekty rozwoju duchowego w tradycji indyjskiej (sankhja-joga, buddyzm); etyka i estetyka w ujęciu interkulturowym; wybrane zagadnienia gender studies.

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

  • 2014 − doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • 1998 – doktor filozofii (Uniwersytet Jagielloński) (PhD)
  • 1992 – magister filozofii (Instytut Filozofii UJ) (MA)

PEŁNIONE FUNKCJE:

  • od 2016 – Prodziekan ds. Nauki, Wydział Humanistyczny UP (Dean for Research, Faculty of Humanities)
  • od 2010 – Redaktor naczelna czasopisma ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal (founder and editor-in-chief)

logo ARGUMENT

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW I RAD NAUKOWYCH:

Society for Asian and Comparative Philosophy (SACP) – Secretary and Board Member

Leiden University Center for Intercultural Philosophy – Regional Associate

Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Zespół Teorii Poznania i Metodologii im. Izydory Dąmbskiej)

Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej

Członkini rad naukowych, recenzent czasopism i wydawnictw: Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica, Gnosis: An International Journal of English Language and Literature; Analiza i Egzystencja, Anthropos?, Ethos, History of Philosophy Quarterly, InterAlia, Journal of Indian Council of Philosophical Research, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, South Asian History and Culture, Lexington Books, Cambridge Scholars Publishing, Metropolitan University Prague Press, Wydawnictwo LIBRON, Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyd. Naukowe TYGIEL

 

STAŻE ZAGRANICZNE:

University of Oxford, Balliol College, Oriental Institute (post-doc Research Grant, 2003)

University of London, School of the Oriental and African Studies (grant badawczy Fundacji Lanckorońskich, 1997)

University of London, School of the Oriental and African Studies (PhD research grant, Sasakawa Young Leaders Fellowship, 1994-1995)

 

WYBRANE WYKŁADY ZAGRANICZNE:

Visva-Bharati University, Śantiniketan, Department of Philosophy & Religion, Indie (2012, 2015, 2017); University of Calcutta, Department of Philosophy (2010, 2012); National Institute of Advanced Studies, Bangalore (2007, 2010); Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati (2007); Indian Institute of Management Calcutta (2004)

Miami University, Oxford, OH (na zaproszenie Infinity Foundation, 2002); American Acedemy of Religion, Washington D.C. (na zaproszenie Dharma Association of North America – DANAM, 2006); Loyola Marymount University, LA, USA (2018)

Uniwersytet Karola w Pradze, Department of Gender Studies (2004, 2009, 2012); Metropolitan University Prague, Department of Asian Studies (2014)

University of Tokyo, Japonia (grant Fundacji Nauki Polskiej – 2001)

ERASMUS visiting profesor – University of Crete, Depertment of Philosophy and Social Science (2013, 2014, 2016); University of Dalarna, Falun, Szwecja (Erasmus – 2009, 2010, 2011); Çukurova University, Adana, Turcja (Erasmus – 2013, 2014)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

Filozofia umysłu, Etyka Wschodu (hinduizm, dżinizm, buddyzm, konfucjanizm, daoizm), Buddyzm – filozofia czy religia, Etyka a religia,  Filozofia współczesna,  Kulturowa tożsamość płci, Kultura i społeczeństwo Indii, Translatorium − przekład i analiza współczesnych anglojęzycznych tekstów filozoficznych (problematyka filozofii umysłu; wybrane zagadnienia etyki)

Courses for the ERASMUS international students: Philosophy of Mind, Mind-Body Problem in Philosophical Discourse, Introduction to Philosophy, Comparative Philosophy (Indian & Chinese Ethical Doctrines), Gender and Power, Gender Identity in Philosophical Perspective

Tematyczne seminarium filozoficzne: m.in. Biologiczny naturalizm J. R. Searle’a; Świadomy umysł według D. Chalmersa

Seminarium dyplomowe (studia licencjackie III rok Filozofii): wybrane tematy prac dyplomowych przygotowanych na w latach 2006-2014 [spis tematów]

Seminarium doktoranckie (od 2013-): mgr Michał Piekarz, mgr Piotr Płaneta, mgr Michał Haraburda, mgr Jakub Figuła

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Książki autorskie / Books:

Sens Ja. Koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej (sankhja-joga)Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013 stron 286.

M_Jakubczak_2013

Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1999, stron 240.

Sankhja i joga. Podstawy filozofii Patańdżalego. Wydawnictwo PAN, seria „Nauka dla Wszystkich”, Kraków 1999, stron 112.

Redagowane tomy / Edited volumes:

Academic Study of Religion in South Asia (special volume in the memory of Professor Joseph T. O’Connell), co-edited by M. Jakubczak, Asha Mukherjee & Ake Sander, Argument: Biannual Philosophical Journal, vol. 6/1, 2016, stron 262.

Psychophysical Intergrity of the Human Self. Comparative Approach: Philosophy, Literature & Art, red. M. Jakubczak, Argument: Biannual Philosophical Journal, vol. 5/1, 2015, stron 324.

Comparative Study of Religion: Methods and Applications, red. M. Jakubczak, Argument: Biannual Philosophical Journal, vol. 4/1, 2014, stron 210.

Philosophy and Literature: Generation and Transformation in Gender and Postdependency Discourse, red. U. Chowaniec i M. Jakubczak, Argument: Biannual Philosophical Journal, vol. 2/1, 2012, stron 228.

Subjectivity and Self-Knowledge, red. M. Jakubczak, Argument: Biannual Philosophical Journal, vol. 1/1, 2011, stron 176.

Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii, red. M. Jakubczak, Universitas, Kraków 2005, stron 352.

Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu, red. M. Jakubczak i M. Sacha-Piekło, Universitas, Kraków 2003, stron 350.

Wybrane artykuły w czasopismach / Selected journal papers:

Ścieżki jogi w Bhagawadgicie, czyli jedność w wielości, Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia, vol. 6-7(37-38) 2018, 77-95.

Praktykowanie jogi na Zachodzie – obawy i nadzieje, Teofil. Pismo Studentów Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, 1/37, 2018, 110-124.

Doświadczenie źródłowe z perspektywy klasycznej filozofii indyjskiej (samkhya-yoga), Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, vol. 61, 2016, 41-58.

The problem of psychophysical agency in the classical Sāṃkhya and Yoga perspective, Argument: Biannual Philosophical Journal, vol. 5/11, 2015, 25-34.

The purpose of non-theistic devotion in the classical Indian tradition of Sāṃkhya–Yoga, Argument: Biannual Philosophical Journal, vol. 4/1, 2014, 55-68.

Komparatystyka na gruncie filozofii. Założenia, uprzedzenia i perspektywy, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, vol. 58, 2013, 341-355.

The Collision of Language and Metaphysics in Searching for the True Self-Identity: On ahaṃkāra and asmitā in Sāṃkhya-Yoga, Argument: Biannual Philosophical Journal, vol. 1/1, 2011, 37-49.

Natura i Bogini. Ekofeministyczna rewizja mitów według Mariji Gimbutas, Kultura i Historia, 2011, nr 20 (cz. I – „Kulturowe aspekty ciała, cielesności i płci”).

Przyroda w filozofii i kulturze Indii, Kultura Współczesna, nr 1/67, 2011, 171-182.

The sense of ego-maker in classical Sāṃkhya and Yoga: reconsideration of ‘ahaṃkāra’ with reference to the mind-body problem, Cracow Indological Studies, vol. 10, 2008, 235-263.

Ego-Making Principle in Samkhya Metaphysics and Cosmology, Analecta Husserliana, vol. 89, 2006, red. A.T. Tymieniecka, Springer Publishers, 185-196.

Towards Knowing Ourselves: Classical Yoga Perspective, Journal of Human Values, 2004, vol. 10/2, New Delhi / Thousand Oaks / London: Sage Publications, 111-116.

Living Liberation (jīvanmukti) in Samkhya and Yoga, Studia Indologiczne, vol. 7, 2000, 171-179 (przedruk [w:] Essays in Indian Philosophy, Religion & Literature, red. P. Balcerowicz i M. Mejor, Delhi: Motilal Banarsidass, 2004, 362-372).

 

Wybrane rozdziały w monografiach / Selected chapters:

The Woman-and-Tree Motif in the Ancient and Contemporary India [in:] Retracing the Past: Historical Continuity in Aesthetics from a Global Perspective, ed. Zoltán Somhegyi. (International Yearbook of Aesthetics; Vol. 19). Santa Cruz, California: International Association for Aesthetics, 2017, 79-93.

Language as a Common Human Home. Keynote Speech, [in:] Proceedings of the International Conference “English Language and Literature – A Tool for Humanising”, ed. Omana Antony. New Delhi – Faridabad: Lingaya’s University, 2015,  1-4.

What is the Sense of Ego-Maker in Classical Samkhya and Yoga?, [in:] Psychology & Psychoanalysis, ed. Girishwar Misra, History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, vol. 13, part 3, New Delhi: Munshiram Monoharlal, 2013, 291-308 (reprint of the paper publ. in 2008).

Why didn’t Siddhartha Gautama become a Samkhya philosopher, after all?, [in:] Hindu and Buddhist Ideas in Dialogue: Self and No-Self, red. I. Kuznetsova, J. Ganeri, C. Ram-Prasad, Aldershot: Ashgate, 2012, 29-45.

The Aesthetization of Nature: How Buddhist is the Japanese Idea of ‚Nature’? [in:] Aesthetics and Cultures, ed. K. Wilkoszewska, Kraków: Universitas, 2012, 131-142.

Satyajita Raya filmowa przypowieść o Dewi, czyli jak odróżnić kobietę od lalki, wiedźmy i bogini? [w:] W stronę kina filozoficznego. Antologia, red. Urszula Tes, Kraków: WAM, 2011, 215-232. 

Buddhismus, [in:] Obrazy ženství v náboženských kulturách: (współautor Krzysztof Jakubczak), red. Blanka Knotková-Čapková. Praha: Paseka, 2008, 200-242.

O dobrodziejstwie i przekleństwie mitu rozdwojenia psychofizycznego, [w:] Mity tożsamości, mity rozdwojenia, red. L. Wiśniewska, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008, 265-275.

Filozofia kultury jako filozofia kultur [w:] Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska i J. Michalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, 179-197.

Relacja „kobieta–natura” w debacie ekofeministycznej [w:] Gender – konteksty, red. M. Radkiewicz, Rabid, Kraków 2004, 27-40.

Estetyka ziemi [w:] Estetyka czterech żywiołów – ziemi, wody, ognia i powietrza, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2002, 11-70 (wydanie anglojęzyczne: Aesthetics of the Four Elements, Tilia, Ostrava University, 2001, 15-96).

Elementy filozofii jogi [w:] Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 39-57.

Podstawy filozofii sankhji [w:] Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 59-81.

Doświadczenie mistyczne w perspektywie gender studies [w:] Gender w humanistyce, red. M. Radkiewicz, Rabid, Kraków 2001, 223-236.

Architektura stupy buddyjskiej jako przykład projektu sakralnego [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura, red. E. Rewers, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 251-268.

Autorskie hasła w encyklopedii:

Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, vol. 2-9, Lublin 2001–2008: Yoga, Vyasa, Rabindranath Tagore, Prana, Patañjali, Mahabhuta, Manas, Mathara, Iśvarakrisna, Kaya, Kleśa, Guna, Hariharananda Aranya, Gaudapada sankhjanista, Estetyka indyjska, Darśana, Dharana, Dhyana, Drastr, Duhkha, Cakra.

 

Przekłady z języka angielskiego i sanskrytu / Translations from English and Sanskrit into Polish:

Filozofia indyjska. Wprowadzenie (redakcja naukowa, współprzekład z j. ang. wraz z Mariuszem Szkółką monografii Sue Hamilton), Wyd. UJ, Kraków 2010, 186 stron.

Nie tylko „Przetrwanie”. Filozoficzne aspekty indyjskiego ekofeminizmu(przekład artykułu Vrindy Dalmiyi z jęz. angielskiego), [w:] Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii. Red. M. Jakubczak, Universitas, Kraków 2005, 141-168.

Sankhjakarika Iśwarakriszny, przekład z sanskrytu opatrzony glossą [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, red. M. Kudelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, 81-98.

Metafizyczne tło teorii nö. Analiza „Dziewięciu etapów” Zeamiego, przekład z jęz. angielskiego tekstu Toshihiko Izutsu, Estetyka japońska, t. I, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001, 71-88.

Estetyczna struktura poezji „waka”, przekład z jęz. angielskiego tekstu Toshihiko Izutsu, Estetyka japońska, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001, 109-124.

Kosmologia starożytnych Indii, przekład z j. angielskiego tekstu R. F. Gombricha, Kwartalnik Filozoficzny, vol. 23/3-4, 1995, 181-211.

Bibliografia dostępna na stronie: Google.Site oraz Academia.edu