Instytut Filozofii i Socjologii

Dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski

Katedra Socjologii Kultury

adres e-mail: Kapral@up.krakow.pl

Specjalność: socjologia, antropologia kulturowa

Zainteresowania badawcze:

Teoria społeczna i teoria kultury, nacjonalizm, etniczność, tożsamość, czas, przestrzeń i pamięć społeczna, Holokaust, antysemityzm i stosunki polsko-żydowskie, Romowie.

Zajęcia dydaktyczne w UP 2018/2019:

Socjologia (x2), Wstęp do socjologii, Socjologia kulturowa (x2), Antropologia kulturowa, seminarium magisterskie (x2)

Biogram naukowy:

2014: Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Rozprawa habilitacyjna „Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów”. Instytut Socjologii UŚ.

1992: Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Praca doktorska „Rola wartości kulturowych w poznaniu socjologicznym: analiza głównych nurtów socjologii wiedzy”. Promotor: Prof. dr hab. Piotr Sztompka. Instytut Socjologii UJ.

1982: Magister socjologii. Praca magisterska „Socjologiczne teorie alienacji”. Promotor: Prof. dr hab. Piotr Sztompka. Instytut Socjologii UJ.

Historia pracy zawodowej:

2014-do chwili obecnej: Profesor nadzwyczajny, Katedra Socjologii Kultury, Instytut Filozofii i Socjologii UP. Kraków.

2013-2014: Senior Fellow, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies. Wiedeń.

2013-2014: Adiunkt, Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Warszawa.

2004-2013: Adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Warszawa.

2003-do chwili obecnej: Recurrent Visiting Professor, The Centre for Social Studies, IFiS PAN/Lancaster University: Graduate School of Social Research, Warszawa.

2003-2006: Recurrent Visiting Professor, Department of Sociology and Social Anthropology, Central European University, Budapeszt.

1995-2003: Assistant Professor, od 1999: Associate Professor, Sociology Department, Central European University, Warszawa.

1993-1995: Lecturer, Sociology Department, Central European University, Praga.

1992-1993: Tutor, European Studies Department, Central European University, Praga.

1982-1992: Asystent, Starszy Asystent, Instytut Socjologii UJ, Kraków.

Stypendia, staże i pobyty zagraniczne:

2016-2017: Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala (Senior EURIAS Fellow)

2013: Uppsala University, Uppsala Center for Russian and Eurasian Studies (gość Centrum).

2008: Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (gość Instytutu).

2007: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń (Project Research Associate).

2007 i 2004: Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (gość Centrum).

2003: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń (Mellon Fellow).

1997: Chicago Humanities Institute, The University of Chicago (MacArthur Fellow).

1989: Universität Bielefeld (GFPS Fellow).

 

Publikacje w ostatnich trzech latach akademickich:

Książki:

Jacek Nowak, Sławomir Kapralski, Dariusz Niedźwiedzki, On the Banality of Forgetting. Tracing the Memory of Jewish Culture in Poland. Peter Lang, Berlin 2018.

Sławomir Kapralski, Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Direction: Future. 25 Years of Freedom and the Roma People. Jagiellonian University Press, Kraków 2018.

Thomas M. Buchsbaum, Sławomir Kapralski (eds.) Beyond the Roma Holocaust: From Resistance to Mobilisation. TAiWPN Universitas, Kraków 2017.

Ważniejsze artykuły i rozdziały w książkach:

 1. Kapralski, Gender, History, and Roma Identity: From Cultural Determinism to the Long Shadow of the Past. “Slovensky Národopis/Slovak Ethnology” 2018, No 4 (66).
 2. Kapralski, Romowie i muzealny grzech pierworodny. „Studia Romologica” nr 11, 2018.
 3. Kapralski, Collaboration and the Genocide of Roma in Poland. In: Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory: Formulas of Betrayal. Ed. by G. Grinchenko, E. Narvselius. Springer International Publishing, Cham 2018.
 4. Kapralski, P. Lechowski, Romani Immigrants From Romania in Poland in the 1990s: Ethnographic Observations. “Baltic Worlds” 2018, Vol. 9, No. 2-3.
 5. Kapralski, The Holocaust: Commemorated but not Remembered? Post-colonial and Post-traumatic Perspectives on the Reception of the Holocaust Memory Discourse in Poland . “Journal of Historical Sociology” 2018, Vol. 31, No. 1.
 6. Kapralski, Jews and the Holocaust in Poland’s Memoryscapes: An Inquiry Into Transcultural Amnesia. In: The Twentieth Century in European Memory:Transcultural Mediation and Reception. Ed. by T. Sindbak Andersen, B. Törnquist-Plewa. Brill, London-Boston 2017.
 7. Kapralski, Tożsamość romska. W: Światy Cyganów, problemy Romów. Red. C. Obracht-Prondzyński, B. Dejna. Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2017.
 8. Kapralski, Żydzi i zagłada w polskich kulturach pamięci: między antagonizmem i agonem. „Teksty Drugie” nr 6, 2016.
 9. Kapralski, Estetyka pamięci: o pomnikach romskiej zagłady. „Studia Romologica” nr 9, 2016.
 10. Kapralski, Milczenie – pamięć – tożsamość. Fantazmat „Cygana” i ambiwalencja nowoczesności. „Ethos” Rok 29 (2016) nr 1(113).
 11. Kapralski, The Evolution of Anti-gypsyism in Poland: From Ritual Scapegoat to Surrogate Victims to Racial Hate Speech. “Polish Sociological Review” No 1 (193), 2016.
 12. Kapralski, Ain’t Nothing Special. In: Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives. Ed. by M. Pakier and J. Wawrzyniak. Berghahn Books, New York-Oxford 2016.

Ostatnie granty i udział w projektach badawczych:

2017 – 2018: “The Fight Against Antisemitism and Antigypsyism in Poland: Monitoring, Intervention, Education”. Projekt finansowany przez fundację Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, Berlin, realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce. Kierownik projektu.

2013 – 2018: „Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji”. Projekt finansowany przez NCN, realizowany przez UJ. Uczestnictwo w charakterze jednego z trzech głównych badaczy.

2013 – 2016: „Kierunek: przyszłość. 25 lat wolności a Romowie”. Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”, realizowany przez Fundację Dialog-Pheniben. Uczestnictwo w charakterze jednego z trojga głównych badaczy.