Przejdź do treści

Doświadczenia badawcze

 • Pracownia Badań Społecznych IFiS UP, Ewaluacja zewnętrzna: Miejskiego Programu
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi. (2019).
 • IFiS UP, ,,Młodzież polska i ukraińska w warunkach zmian społecznych” (kwiecień-październik 2019).
 • NAWA-badania jakościowe na Ukrainie dotyczące traumy radykalnych zmian (październik 2018)
 • Trauma transformacji –  społeczne konsekwencje radykalnych przemian na Ukrainie. Narodowe Centrum Nauki-Miniatura 2018 r.
 • ,,Młodzież na Pograniczach Europy Środkowo-Wschodniej” realizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielongórskiego, Polsko-Niemiecki Instytut  Badawczy UAM Poznań i EUV Frankfurt (Oder), Instytut Socjologii Państwowej  Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Katedrę Socjologii, Politologii i Prawoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu,  Instytut Socjologii Narodowego Uniwersytetu w Charkowie, Instytut Socjologii Narodowego Uniwersytetu w Użhorodzie i Centrum Badań Wyższej Edukacji Uniwersytetu w Debreczynie (marzec -czerwiec 2015).
 • Realizacja badań ,,Młodzież ropczycko-sędziszowska ciągłość i zmiany wzorów życiowych” IS PWSW i IS UR(kwiecień 2005).
 • ,,Badanie postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku”. Badania realizowane dla Instytutu Badań Edukacyjnych przez  konsorcjum WYG PSDB sp. z.o.o. oraz Uniwersytet Rzeszowski  (2014-2015).
 • Badania dla Urzędu Miasta Jarosław na temat konsumpcji alkoholu przez młodzież i postaw wobec zachowań ryzykownych młodzieży. Projekt realizowany w 2014 r. w ramach Centrum Badania Młodzieży w PWSW w Przemyślu.
 • Realizacja grantu uczelnianego (DN/GrU/SH/1/2013),,Zmiany celów życiowych podkarpackiej młodzieży” (IS UR).
 • Realizacja międzynarodowych badań Młodzież Pogranicza 2013 – strategie wejścia w dorosłość młodzieży polskiej i ukraińskiej (IS PWSW w Przemyślu).
 • ,,Podkarpackie Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości” realizowanego przez BD Center w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-2010.
 • Realizacja badań sondażowych w ramach projektu badawczego (1 H02E 039 30) finansowany przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (decyzja 1215/H03/2006/30) „Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych w Polsce” – kierownik projektu Marian Niezgoda prof. UJ (2008-2009).
 • Mroczna Strona Granicy –skala i przyczyny  występowania „szarej strefy” w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą” realizowanego przez BD Center w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(2008-2009).
 • Realizacja grantu badawczego (2005-2006) KBN H02E 037 27 ,,Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu- społeczne koszty transformacji. Strategie adaptacyjne mieszkańców Podkarpacia i ich uwarunkowania”. Kierownik projektu Marian Niezgoda prof. UJ.
 • Aspiracje edukacyjno- zawodowe młodzieży w ramach projektu EFS/EQUEL w 2005/2006r. dla BD Center i WSZ w Rzeszowie.
 • Realizacja badań podłużnych w Instytucie Socjologii PWSW w Przemyślu: ,,Młodzież pogranicza 2007-2017″.