Przejdź do menu Przejdź do treści

Doświadczenia badawcze

 • Preventing post-COVID Social Exclusion Together. Visegrad Grants (realizacja 2021)
 • Psychospołeczne konsekwencje pandemii Covid-19 w Polsce i na Ukrainie.  Instytut Filozofii i Socjologii UP -grant uczelniany (realizacja 2020-2021).
 • Ocena zdalnego nauczania w perspektywie  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców. Centrum Polityk Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (realizacja 2020)
 • DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego. Program POWER 4.3 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (realizacja 2019-2020).
 • Ewaluacja zewnętrzna: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi. Instytut Filozofii i Socjologii UP (realizacja maj-sierpień 2019).
 • Młodzież polska i ukraińska w warunkach zmian społecznych. Instytut Filozofii i Socjologii UP -grant uczelniany (realizacja kwiecień-październik 2019).
 • Badania terenowe na Ukrainie dotyczące traumy transformacji. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (realizacja październik 2018).
 • Trauma transformacji – społeczne konsekwencje radykalnych przemian na Ukrainie. Narodowe Centrum Nauki- grant Miniatura (realizacja 1.04 2018 r-31.12. 2018).
 • Młodzież na Pograniczach Europy Środkowo-Wschodniej” realizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielongórskiego, Polsko-Niemiecki Instytut  Badawczy UAM Poznań i EUV Frankfurt (Oder), Instytut Socjologii Państwowej  Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Katedrę Socjologii, Politologii i Prawoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu,  Instytut Socjologii Narodowego Uniwersytetu w Charkowie, Instytut Socjologii Narodowego Uniwersytetu w Użhorodzie i Centrum Badań Wyższej Edukacji Uniwersytetu w Debreczynie (realizacja marzec -czerwiec 2015).
 • Młodzież ropczycko-sędziszowska, ciągłość i zmiana wzorów życiowych.  IS PWSW, IS UR (realizacja kwiecień 2005).
 • Postawy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku. Badania realizowane dla Instytutu Badań Edukacyjnych przez konsorcjum WYG PSDB sp. z.o.o. oraz Uniwersytet Rzeszowski  (realizacja 2014-2015).
 • Konsumpcja alkoholu przez młodzież i postawy wobec zachowań ryzykownych młodzieży. Projekt realizowany w 2014 r. w ramach Centrum Badania Młodzieży w PWSW w Przemyślu.
 • Przemiany orientacji życiowych podkarpackiej młodzieży. IS PWSW, IS UR  (realizacja marzec-grudzień 2014).
 • Strategie wejścia w dorosłość młodzieży polskiej i ukraińskiej. IS PWSW w Przemyślu (realizacja 2012-2014).
 • Podkarpackie Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości. BD Center-Europejski Fundusz Społeczny (realizacja 2009-2010).
 • Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych w Polsce – kierownik projektu Marian Niezgoda prof. UJ. Komitet Badań Naukowych (realizacja 2008-2009).
 • Mroczna Strona Granicy –skala i przyczyny występowania „szarej strefy” w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą. BD Center, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (realizacja 2008-2009).
 •  Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu- społeczne koszty transformacji. Strategie adaptacyjne mieszkańców Podkarpacia i ich uwarunkowania. Komitet Badań Naukowych (realizacja 2005-2006).
 • Aspiracje edukacyjno- zawodowe młodzieży Podkarpacia.  BD Center, WSZ w Rzeszowie, EFS/EQUEL (realizacja: 2005 – 2006).
 • Młodzież pogranicza wschodniego -badanie kohort 2007-2017. Instytut Socjologii, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (realizacja 2007-2017).

Ważna informacja!

Aktualności