Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

Raporty poświęcone psychospołecznym skutkom pandemii COVID-19

 1. Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa
 2. Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19
 3. Trauma koronawirusa wśród krakowian
 4. Studenci UP, II fala badań
 5. Raport – zdalne nauczanie z perspektywy studentów i wykładowców
 6. Praktyki społeczne w czasie pandemii COVID-19 wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży
 7. Remote education and its effects on peripheral areas -summary of Polish research findings in the project „Preventing post-COVID Social Exclusion Together”

Monografie

 1. Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie, CeDeWu. Warszawa 2021, s. 198.
 2. Krakowscy licealiści w drodze do dorosłości, ,,Impuls”, Kraków 2020, s. 180.
 3. Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim, Wydawnictwo ,,Nomos”, Kraków 2017, s. 449.
 4. Nierówności edukacyjne wśród młodzieży Małopolski i Podkarpacia (współautor Marian Niezgoda), Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 182.
 5. Aspiracje życiowe młodzieży Pogranicza, ,,Impuls”, Kraków 2009(drugie wydanie 2010, trzecie wydanie 2011),s. 186.
 6. Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, ,,Nomos”, Kraków 2008, s. 332. 
 7. Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej, ,,Nomos”, Kraków 2005, s. 264.

Redakcje

 1. Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych. Elipsa, Warszawa 2021, s. 294. (współredakcja z R. Marzęcki, M. Kamionka).
 2. Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Дрогобич–Rzeszów 2016, s. 280. (współredakcja z Світлана Щудло).
 3. Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Дрогобич–Rzeszów 2015, s. 272. (współredakcja z Світлана Щудло).
 4. Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 164. (współredakcja z H. Kotarski).
 5. Młodzież w społeczeństwie ryzyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 285. (współredakcja z M.Niezgoda, S. Solecki).
 6. Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Drohobych- Przemyśl 2014, s. 480. (współredakcja z Світлана Щудло).
 7. Wybory  samorządowe  w  małej   gminie,   Mitel,   Tyczyn  2006,   s. 208. (współredakcja z M. Niezgodą, A. Marcinkowskim, T. Chrobakiem).

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

 1. Zdalna edukacja i jej wpływ na szkolne osiągnięcia: badania przekrojowe w Polsce i na Ukrainie.Youth in Central and Eastern Europe. 9(13). https://doi.org/10.24917/ycee.9171.
 2. Kondycja uczniów powracających do szkół po zdalnej edukacji. Przypadek Polski i Ukrainy, Youth in Central and Eastern Europe, 8/12/2021, s. 34-42.
 3. Trauma COVID-19 w polskich metropoliach – przypadek Krakowa, Kultura i Edukacja, 3/2001, s. 24-49.
 4. Relationship between Mental Health, educational Burnout and Strategies for Coping with Stress among
  Students. A Cross-Sectional Study of Poland. Int. J. Environ. Res. Public Health/ https://doi.org/10.3390/ijerph182010827 (z Damian Liszka).
 5. Neurotic generation of Covid-19 in Eastern Europe, Front. Psychiatry | doi: 10.3389/fpsyt.2021.654590, (z Liudmyla Kryvachuk)
 6. Predictors of mental health after the first wave of the COVID-19 pandemic in Poland, Brain Sciences. 2021, 11(5), 544.
 7. The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Psychosocial Condition of Students in Poland and Ukraine,  Pedagogika Społeczna, 4/2020. (z Volodymyrivna Yana).
 8. Factors influencing mental health among American youth in the time of the Covid-19 pandemic, Personality and Individual Differences. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110711.
 9. Blaski i cienie zdalnej edukacji wśród uczniów z obszarów wiejskich [w:] N. G. Pikuła, K. Jagielska, J. M. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19. Scriptum, Kraków 2020, s. 71-95.
 10. Trauma postkomunizmu na Ukrainie, Studia Polityczne, 1/2021, s. 29-52.
 11. МОЛОДЬ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19:СТАН ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА РІВЕНЬ НЕЙРОТИЗМУ (z Liudmyla Kryvachuk)
 12. ІНТЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ У ПЕРІОД ПАНДЕМCOVID-19: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР (razem z Alla Stepanovna Lobanova & Yana Volodymyrivna Zoska)
 13. The Trauma Of The Coronavirus Pandemic Among Polish Students, Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali.
 14. Teoria efektów stratyfikacyjnych Raymonda Boudona i jej  współczesne implementacje w badaniach edukacyjnych, Studia Edukacyjne, 58/2020, s.147-168.
 15. Adaptacja pokoleń społeczeństw postsowieckich do radykalnych zmian społecznych, Nowa Polityka Wschodnia, 2/2020, s. 9-36.
 16. Stosunek młodzieży do sąsiadów na pograniczach w Polsce, na Ukrainie i na Węgrzech, Politeja, 58/2019, s. 229-254.
 17. Trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej,  Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1/2019, s. 95-121.
 18. Strategie wchodzenia w dorosłość wiejskiej młodzieży w krajach azjatyckich,Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja,  4/2018, s. 43-66.
 19. Różnicowanie się szans edukacyjnych i życiowych młodzieży casus peryferii [w:] K. Szafraniec (red.),  Młodzi 2018 : cywilizacyjne wyzwania edukacyjne konieczności. A PROPOS Serwis Wydawniczy Anna Sikorska-Michalak, Warszawa 2019, s.  105-115.
 20. Stosunek ukraińskich studentów studiujących w Polsce i na Ukrainie do Europeizacji [w:] M. Zielińska, D. Szaban, B. Trzop (red.), Transgraniczność w socjologicznej perspektywie. Europa podzielona wspólnota? LTN, Zielona Góra 2018, s. 389-409.
 21. Walka klas w społeczeństwie posttransformacyjnym na przykładzie zjawiska korepetycji w Polsce i na Ukrainie [w:] A. Gromkowska-Melosik i inni. Edukacja i społeczeństwo : dynamika socjopedagogicznych konstrukcji.Wydawnictwo UAM, Poznań 2018, s. 161-175.
 22. Przemiany pokoleniowe wśród wiejskiej młodzieży na Podkarpaciu, Studia z Obszarów Wiejskich, 50/2018, s. 123-139.
 23. Patriotyzm i nacjonalizm ukraińskich studentów studiujących w Polsce i na Ukrainie, Nowa Ukraina, 16/17/2018, s. 75-87. (z D. Izdebska-Długosz)
 24. Integracja ukraińskich studentów studiujących w Polsce, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 2/2018, s. 67–92.
 25. Wokół teorii młodzieży pogranicza wschodniego, Rocznik Lubuski, 44/2018, s. 55-69.
 26. Paradoksy reformy edukacji w świetle badań uczniów gimnazjów, Studia Sociologica, 10/2018,  s. 116–134.
 27.  Problemy z wchodzeniem w dorosłość ukraińskiej młodzieży [w:] Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток, Lviv 2018, c.52-62.
 28. Social aspects of transboundary education. Case study of Ukrainian students studying in the Subcarpathian region [w:]Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation, Warsaw 2017,s. 249-268.
 29. ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНА СУБКУЛЬТУРА – ЯК СУЧАСНИЙ НОВИЙ ТРЕНД В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ ( z Шандор Ф.Ф, Černá M.) Соціально-правовий захист населення в умовах воєнних  конфліктів та терористичних загроз, За ред. І.В.Козубовської, Ф.Ф.Шандора, Ужгород 2017  c. 96-99.
 30. Nierówności edukacyjne jako problem społeczny w społeczeństwach posttransformacyjnych, Zeszyty Pracy Socjalnej, 2/2017.
 31. Efekt odwrócenia w edukacji w regionach peryferyjnych Polski i Ukrainy, Pedagogika Społeczne, 4/2017, s. 81-101.
 32. Korepetycje uczniów jako przykład praktyki w polu edukacyjnym – Polska, Ukraina, Węgry, Kwartalnik Pedagogiczny, 2/2017, s. 108-133.
 33. Pokolenie przegranych? Kondycja psychospołeczna młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Pracy Socjalnej, 2/2016, s. 77-90.
 34. Youth In The Situation Of Anomie In The East-Central Europe Borderlands, Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2/2016, p. 11-26.
 35. Introduction, Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2/2016, p. 7-10.
 36. A Sociological Picture of Youth in East – Central Europe – A Report of the Conference Titled The Lost Generation ? Youth and its Problems in the Beginning of the 21 st Century, Specificités, 2016, Vol. 9. pp. 181-184.
 37. Ku Europie – wartości życiowe i wartości ideologiczne ukraińskich studentów studiujących w Polsce, Edukacja Międzykulturowa, 2016/5, s.100-125.
 38. Czy istnieje człowiek pogranicza? Społeczny portret młodzieży na pograniczach w Europie Środkowo-Wschodniej, Pogranicze. Studia Społeczne, 2016, TOM XXVII część 2, s. 61-83.
 39. Private Lessons as an Instrument for Middle Class Status Struggle in Post-socialist Societies: Poland and Ukraine Case Studies, Economics and Sociology, 2016, Vol. 9, No 1, pp. 173-191.
 40. Polish youth in the light of sociological research, Актуальні проблеми філософії та соціологіi, 2015, Vol.8,pp. 40-44.
 41. Polish sociology of youth and its main fields of research, Visnyk of the Lviv University, Series Sociology,2015, Issue 9, pp. 209-2015.
 42. Потерянное ли поколение? Патриотизм, отношение к другим народам и оценка жизненных шансов обучающихся в Польше украинских студентов, Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 1/2015, p.70-83.
 43. Podobni czy różni? Socjologiczny portret młodzieży pogranicza wschodniego i zachodniego, [w:] D. Szaban, J. Nyćkowiak, T. Kołodziej (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy II. Różnorodność praktyk i teorii. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2015, s. 339-365.
 44. Общество в состоянии кризиса. Отношение украинских студентов, которые учатся в Польше, к общественно-политическим изменениям в Украине,Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2/2014, p.12-26.
 45. Korepetycje jako obrona klas średnich przed deklasacją społeczną na przykładzie społeczności regionalnej Podkarpacia, Pedagogika Społeczna, 2/2015, s.111-129.
 46. Nierówności edukacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Polski i Ukrainy, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja,1(69)/2015,s.109-122.
 47. Czas wolny jako wskaźnik stylów życia młodzieży pogranicza polsko-ukraińskiego, Przegląd Wschodnioeuropejski,6/2015, s.81-97.
 48. Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów na Podkarpaciu, [w:] С. Щудло, П. Длугош, Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Drohobych -Rzeszów 2015,s.161-168.
 49. Plany życiowe ukraińskich studentów studiujących na Podkarpaciu, [w:] Освіта і життєвий світ особистості:європейський досвід і українські реалії” Чернівці 2015, c.242-252.
 50. Nowe nierówności edukacyjne na pograniczu polsko-ukraińskim,[ w:] M. Dębicki i J. Makaro (red.), Sąsiedztwa III RP-Ukraina. Zagadnienia społeczne. Wydawnictwo GAJT Wrocław 2015,s.122-136.
 51. System edukacji i studia wyższe w opinii młodzieży pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] E. Draus i P. Trefler (red.), Polska i Ukraina w dobie   transformacji systemowej. Współpraca transgraniczna, innowacje, edukacja i rozwój społeczno-gospodarczy. Wydawnictwo PRO CARPATIA, 2014, s.142-161.
 52. Wybrane aspekty przemian podkarpackiej młodzieży, [w:] P. Długosz, H. Kotarski  (red.), Czy stracone pokolenie ? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku, Wydawnictwo UR 2014, s.41-83.
 53. Educational Inequalites In The View Of Polish Sociology Of Education, Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 1/2014, p.6-15.
 54. Młodzież pogranicza polsko-ukraińskiego wobec własnej przyszłości. Nowa Ukraina, 13/2013, s.77-83 (z S. Shchudlo).
 55. Pomiędzy konformizmem a wycofaniem. Analiza strategii wchodzenia w dorosłość młodzieży polskiej i ukraińskiej. Rocznik Lubuski, 40,cz2a/2014, s.121-137.
 56. Młoda generacja pogranicza wschodniego w latach 2007-2011, [w:] P.Długosz, M.Niezgoda, S.Solecki (red.), Młodzież w społeczeństwie ryzyka. Kraków. Wydawnictwo UJ, s.239-253.
 57. Досуговые практики украинской молодежи как индикатор стилизации жизни. Youth World Politic,2013. №4, c.1-11.(z S. Shchudlo).
 58. Ресурс інституційноі довіри молоді в Украіні та Полші. Порівняльний аналіз. Релігіа та Соціум,1-2/2014, c.139-144.(z S. Shchudlo).
 59. Młodzież wiejska pogranicza polsko-ukraińskiego: potencjał czy bariera modernizacji? Wieś i Rolnictwo, 2/2014, s.123-145.
 60. Потерянное для приграничья поколение? Молодежь как фактор маргинализации периферии, [w:] С. Щудло, П. Длугош, Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Drohobycz – Przemyśl 2014, s.480.
 61. Aspiracje zawodowe polskiej i ukraińskiej młodzieży – podobieństwa i różnice. Humanities and Social Sciences, 3/2013, s.19-31.
 62. Sytuacja absolwentów studiów wyższych na rynku pracy a jakość wykształcenia. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 33/2013,s.43-55.
 63. Репетиторство в Україні та Польщі: погляд по обидва боки кордону. Методологія, теорія та практика дослідження сучасного суспільства.  Збірник    науковихпраці. – 2013. – Вип. 19. – Харків, 2013, c. 427 – 432.(z Svitlaną Shchudlo).
 64. Життєві цілі молоді українсько-польського пограниччя: погляд по обидва боки кордону. Вісник Одеського національного університету.Том 18. Випуск 2(18).Частина1.2013.Серія Соціологія і політичні науки.c.76 – 86.(z Svitlaną Shchudlo).
 65. Polska i ukraińska młodzież wobec przemian społecznych. Nowa Ukraina.12/2012, s. 109-117.
 66. Efekt odwrócenia-przypadek polskiego systemu edukacyjnego. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. 3/2013, s.89-111.
 67. Cele życiowe polskiej i ukraińskiej młodzieży,  [w:] S. Shchudlo, Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Drohobycz-Przemyśl 2013. ,s. 256-262.
 68. Wykluczanie edukacyjne wśród młodzieży-przypadek gimnazjalistów z południa Polski, [w:] M. Pokrzywa, S. Wilk (red.)Wykluczanie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań. UR, Rzeszów 2013, s. 153-171.
 69. Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorczości na Podkarpaciu. Raport z badań jakościowych. Rzeszowskie Studia Socjologiczne, 1/2012, s. 133-153.
 70. Социально-культурные аспекты образовательного изменения в Польше, Cоциально-экономические, социально-педагогических и социально-психологических проблем морского образования. Керчь 2012, s.15-20.
 71. Удовлетворенность системой образования: пример Польши, России и Украины. Знание. Понимание. Умение. Информационный гуманитарный портал. – № 1. – 2013.(z Svitlaną Shchudlo).
 72. Pokolenie nieobywatelskie? Analiza zaangażowania politycznego młodzieży z Polski, Rosji i Ukrainy. Studia Orientalne, 2/2012, s.68-84.
 73. Оценка системы образования как компонент институционального доверия: сравнительный анализ Украины, России и Польши, отв. ред. Н. А. Селиверстова,Высшее образование для XXI  века.Москва, c. 85 – 94.(z Svitlaną Shchudlo).
 74. Оцінка функціонування системи освіти в Україні та Польщі: соціологічний контекст. Перспективи:cоціально-політичний журнал. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, Одеса, 2012, s. 116 – 123.(z Svitlaną Shchudlo).
 75. Негражданское поколение? Анализ политической активности молодежи из Польши, России и Украины.  Polit Book, 2/2012, s. 6-20.
 76.  Социалвпо културное нэмерение оьразовательных изменений в Польше, Соціальні Технології Випуск 54/2012,Класичний приватний університет,Запоріжжя, c.126-133.
 77. Korepetycje gimnazjalistów z południa Polski. Krakowskie Studia Małopolskie,17/2012, s. 20-33.
 78. Społeczne skutki zmian systemu edukacyjnego, w: M. Zahorska, Zawirowania systemu edukacyjnego, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012, s.25-46.
 79. Korepetycje maturzystów pogranicza w latach 2009-2011. Kultura i Edukacja,  2/2012, s. 88-107.
 80. Partycypacja mieszkańców Podkarpacia w wyborach samorządowych. Samorząd Terytorialny. 7-8/2012, s. 120-136.
 81. Młode pokolenie i zmiana społeczna, [w:] Switłana Szczudło(red.), Młodzieżowa polityka-problemy i perspektywy. Drohobycz 2012, s.21-31. (wspólnie z M. Niezgodą).
 82. Stare i nowe nierówności edukacyjne wśród młodzieży wiejskiej. Wieś i Rolnictwo, 2/ 2012, s. 132-146.
 83. Młode pokolenie Podkarpacia w latach 2007-2011.Krakowskie Studia Małopolskie, 16/2011, s. 40-54.
 84. Charakterystyka badanych regionów: Małopolska, Podkarpacie, Śląsk, [w:] M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s.86-101.
 85. Elitaryzm versus egalitaryzm systemu oświatowego. Analiza aspiracji edukacyjnych gimnazjalistów Polski południowej, [w:] M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 133-177.
 86. Młodzież  pogranicza a modernizacja peryferii, Krakowskie Studia Małopolskie, 15/2011.s. 510-522.
 87. Orientacje życiowe młodzieży Podkarpacia, [w:] M. Chodkowska, A. Mach, Wychowanie w środowisku. Wydawnictwo UR , Rzeszów 2010,s. 237-247.
 88. Młodzież pogranicza w cyfrowej rzeczywistości, [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: ,,Nomos”, Kraków 2010, s. 327-337.
 89. Młodzież Podkarpacia w obliczu zmiany społecznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing. Nr 4/2009, s. 75-97.
 90. Moje spotkania z Profesorem Niezgodą [w]: Sprostać zmianom-Szkice o powinnościach współczesnej socjologii.  pod red. Krystyny Slany i Zygmunta Seręgi. ,,Nomos” Kraków 2009,s.361-365.
 91. Segregacja w oświacie na przykładzie gimnazjalistów polski południowej. Krakowskie Studia Małopolskie13/ 2009, s. 7-30.
 92. Konsumpcja źródłem cierpienia- przypadek Podkarpacia. [w:] D. Markowski, P. Setlak, Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe. PWSZ Tarnobrzeg. s.143-157.
 93. Wygrani i przegrani transformacji na Podkarpaciu, [w:] M. Malikowski, Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s.40-53.
 94. Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackich maturzystów, [w:] M. Malikowski,  Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s.131-146.(z Sylwią Sosnowską).
 95. Czy w Polsce B można być szczęśliwym?, [w:] R. Derbis, Jakość życia – od wykluczonych do elit. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2008, s. 239-259.
 96. Zmiany społeczno-ekonomiczne w regionie podkarpackim na przełomie wieków, [w:] M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski  do Unii Europejskiej. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s. 13-33.
 97. Wygrani i przegrani integracji europejskiej na Podkarpaciu, [w:] M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo UR. Rzeszów 2008, s. 43-55.
 98. Aspiracje edukacyjne młodzieży Podkarpacia, [w:] A. Karpińska(red.), Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2008,s.134-144.(z A. Batiuk, T. Gardziel).
 99. Homo Internetus wśród młodzieży pogranicza. Świętokrzyskie Zeszyty Naukowe, 8/2008, s. 267-288.
 100. Nierówności edukacyjne w młodej generacji pogranicza. Rocznik Przemyski, seria Socjologia, nr 1, Przemyskie Towarzystwo Naukowe, Przemyśl 2008,  s. 119-145.
 101. Nostalgia mieszkańców Podkarpacia za PR. Etiologia powstania ,,Polski Solidarnej”. Rocznik Przemyski, seria Socjologia, nr 1, Przemyskie Towarzystwo Naukowe, Przemyśl 2008, s.69-89.
 102. Studenci Podkarpacia na początku XXI wieku. Krakowskie Studia Małopolskie. Nr 12/2008, s. 7-33.
 103. Młodzież pogranicza w europejskim domu. Krakowskie Studia Małopolskie. 11/2007, s. 157-172.
 104. Demokracja w działaniu na przykładzie gminy Tyczyn, [w:] M. Niezgoda, A. Marcinkowski, T. Chrobak, P. Długosz, Wybory samorządowe w małej gminie, Mitel, Tyczyn 2006, s. 31-105.
 105. Wyłanianie się elit w lokalnej zbiorowości, [w:] M. Niezgoda, A. Marcinkowski, T. Chrobak, P. Długosz, Wybory samorządowe w małej gminie, Mitel, Tyczyn 2006, s. 114-149.
 106. Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackiej młodzieży, [w:] Rola projektu Animator w rozwoju przedsiębiorczości i poprawy stanu rynku pracy. Wyższa Szkoła Zarządzania –Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 2006, s. 19-31.
 107. Dobrostan psychologiczny mieszkańców zamieszkałych na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 4/2006, s.42-58.
 108. Trauma wielkiej zmiany – przypadek Podkarpacia, Zeszyty Naukowe-Socjologia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, 4/2006, s. 125-140.
 109. Trauma wielkiej zmiany. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1-4/2005, s. 5-19.
 110. Lęki i nadzieje młodego pokolenia,[w:] A. Klim-Klimaszewska, Pedagog jednej czy wielu dróg? Akademia Podlaska, Siedlce 2005 (z A. Batiuk, T. Gardziel), s. 17-29.
 111. Kapitał społeczny a powstawanie nierówności na Podkarpaciu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 5/2004 (z T. Gardziel), s. 339-352.
 112. Mieszkańcy powiatu ropczycko – sędziszowskiego jako odbiorcy przekazów mass– medialnych, [w:] W. Tabasz (red.).Barwy życia społeczności lokalnej. Wyższa Szkoła Inżynieryjno–Ekonomiczna, Ropczyce2004, s.75-92.
 113. Młodzież wiejska Podkarpacia na przełomie wieków. Wieś i Rolnictwo, 3/2004, s. 148-165.
 114. Duch przedsiębiorczości w młodym pokoleniu Podkarpacia. [w:] J. Jaremczuk (red.).  Uwarunkowania przedsiębiorczości. Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania, Tarnobrzeg 2004(z T. Gardziel), s. 339-352.
 115. Wygrani i przegrani na Podkarpaciu w dobie integracji europejskiej. [w:] (K. Krzysztofek, A. Sadowski). Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej.Uniwersytet Białostocki, Białystok 2004,  (z M. Niezgoda),s. 111-129.
 116. Stare i nowe podziały społeczne na przykładzie Podkarpacia. [w:] A. Grzesik i W. Tabasz(red.). Rozwój lokalny, wybrane zagadnienia społeczne.Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004, s. 75-93.
 117. Deprywacja relatywna wśród podkarpackiego społeczeństwa. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 3/4/2003 (z Ł. Lewandowski), s.107-123.
 118. Strategie radzenia sobie z traumą przemian na Podkarpaciu. [w:] Z. Drozdowicz (red.). Oblicza europejskiego pluralizmu. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003, s.201-217.
 119. Młodzież w dobie transformacji, [w:] B. Blachnicki(red.). Podkarpacie w procesie Transformacji. Mitel, Tyczyn 2002, s. 169-195.
 120. Eurosceptycy czy euroentuzjaści? Stosunek młodzieży do integracji z Unią Europejską. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1/2002, s. 57-73.
 121. Wyborcy o partiach i politykach. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, nr 2-4/2002, s.133-151.
 122. Na poły metodologiczny, na poły historiograficzny szkic o socjologicznej szkole tyczyńskiej, Tyczyńskie Zeszyty Naukowe,  2-4/2002, s.209-221.
 123. Transformacyjna trauma a młode pokolenie. [w:] E. Moczuk (red.) Czy patologie społeczne? Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2002,s. 81-88.
 124. Wygrani, przegrani oraz skołowani w dobie transformacji na Podkarpaciu. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe,. 3-4/2001, s.77-95.
 125. Ocena reformy edukacji i zdrowia przez mieszkańców województwa podkarpackiego. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1/2001,s. 135-151.
 126. Dylematy wsi polskiej w dobie transformacji. [w:] W. Bobakowa(red.) Ekonomika Firem 2000.Uniwersytet Ekonomiczny, Bratislava 2000, s. 100-103.

Recenzje

  • Recenzja książki Krystyny Szafraniec „Młode pokolenie a nowy ustrój”. Wieś i Rolnictwo. 3/2012, s.145-152.
  • Młode pokolenie wsi ,,barometrem zmiany”? Recenzja książki  Krzysztofa Gorlacha, Zygmunta Seręgi, Zbigniewa Drąga ,, Młode Pokolenie wsi III Rzeczpospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską”. Wieś i Rolnictwo. 1/2004, s.149-157.
  • Badanie struktury społecznej ,,z młodzieżą w tle”. Recenzja książki Bogdana  Macha ,, Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka. Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989″. Kultura i Społeczeństwo. 2/2004, s.204-207.
  • Recenzja książki Stanisława  Marczuka  ,,Orientacje wartościujące nauczycieli w III Rzeczpospolitej. Studium z socjologii edukacji”. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe.   3-4/2001, s.143-146.
  • Recenzja książki Jana Szczepańskiego ,, Reformy, rewolucje, transformacje”. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe. 1/2000,s. 170-174.

Ważna informacja!

Aktualności