Przejdź do treści

Publikacje

Raporty poświęcone psychospołecznym skutkom pandemii COVID-19

 1. Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa
 2. Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19
 3. Trauma koronawirusa wśród krakowian
 4. Studenci UP, II fala badań
 5. Raport – zdalne nauczanie z perspektywy studentów i wykładowców
 6. Praktyki społeczne w czasie pandemii COVID-19 wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży

Monografie

 1. Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie, CeDeWu. Warszawa 2021, s. 198.
 2. Krakowscy licealiści w drodze do dorosłości, ,,Impuls”, Kraków 2020, s. 180.
 3. Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim, Wydawnictwo ,,Nomos”, Kraków 2017, s. 449.
 4. Nierówności edukacyjne wśród młodzieży Małopolski i Podkarpacia (współautor Marian Niezgoda), Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 182.
 5. Aspiracje życiowe młodzieży Pogranicza, ,,Impuls”, Kraków 2009(drugie wydanie 2010, trzecie wydanie 2011),s. 186.
 6. Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, ,,Nomos”, Kraków 2008, s. 332. 
 7. Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej, ,,Nomos”, Kraków 2005, s. 264.

Redakcje

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

 • Korepetycje maturzystów pogranicza w latach 2009-2011. Kultura i Edukacja,  2/2012, s. 88-107.
 • Partycypacja mieszkańców Podkarpacia w wyborach samorządowych. Samorząd Terytorialny. 7-8/2012, s. 120-136.
 • Młode pokolenie i zmiana społeczna, [w:] Switłana Szczudło(red.), Młodzieżowa polityka-problemy i perspektywy. Drohobycz 2012, s.21-31. (wspólnie z M. Niezgodą).
 • Stare i nowe nierówności edukacyjne wśród młodzieży wiejskiej. Wieś i Rolnictwo, 2/ 2012, s. 132-146.
 • Młode pokolenie Podkarpacia w latach 2007-2011.Krakowskie Studia Małopolskie, 16/2011, s. 40-54.
 • Charakterystyka badanych regionów: Małopolska, Podkarpacie, Śląsk, [w:] M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s.86-101.
 • Elitaryzm versus egalitaryzm systemu oświatowego. Analiza aspiracji edukacyjnych gimnazjalistów Polski południowej, [w:] M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 133-177.
 • Młodzież  pogranicza a modernizacja peryferii, Krakowskie Studia Małopolskie, 15/2011.s. 510-522.
 • Orientacje życiowe młodzieży Podkarpacia, [w:] M. Chodkowska, A. Mach, Wychowanie w środowisku. Wydawnictwo UR , Rzeszów 2010,s. 237-247.
 • Młodzież pogranicza w cyfrowej rzeczywistości, [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: ,,Nomos”, Kraków 2010, s. 327-337.
 • Młodzież Podkarpacia w obliczu zmiany społecznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing. Nr 4/2009, s. 75-97.
 • Moje spotkania z Profesorem Niezgodą [w]: Sprostać zmianom-Szkice o powinnościach współczesnej socjologii.  pod red. Krystyny Slany i Zygmunta Seręgi. ,,Nomos” Kraków 2009,s.361-365.
 • Segregacja w oświacie na przykładzie gimnazjalistów polski południowej. Krakowskie Studia Małopolskie13/ 2009, s. 7-30.
 • Konsumpcja źródłem cierpienia- przypadek Podkarpacia. [w:] D. Markowski, P. Setlak, Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe. PWSZ Tarnobrzeg. s.143-157.
 • Wygrani i przegrani transformacji na Podkarpaciu, [w:] M. Malikowski, Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s.40-53.
 • Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackich maturzystów, [w:] M. Malikowski,  Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s.131-146.(z Sylwią Sosnowską).
 • Czy w Polsce B można być szczęśliwym?, [w:] R. Derbis, Jakość życia – od wykluczonych do elit. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2008, s. 239-259.
 • Zmiany społeczno-ekonomiczne w regionie podkarpackim na przełomie wieków, [w:] M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski  do Unii Europejskiej. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s. 13-33.
 • Wygrani i przegrani integracji europejskiej na Podkarpaciu, [w:] M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo UR. Rzeszów 2008, s. 43-55.
 • Aspiracje edukacyjne młodzieży Podkarpacia, [w:] A. Karpińska(red.), Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2008,s.134-144.(z A. Batiuk, T. Gardziel).
 • Homo Internetus wśród młodzieży pogranicza. Świętokrzyskie Zeszyty Naukowe, 8/2008, s. 267-288.
 • Nierówności edukacyjne w młodej generacji pogranicza. Rocznik Przemyski, seria Socjologia, nr 1, Przemyskie Towarzystwo Naukowe, Przemyśl 2008,  s. 119-145.
 • Nostalgia mieszkańców Podkarpacia za PR. Etiologia powstania ,,Polski Solidarnej”. Rocznik Przemyski, seria Socjologia, nr 1, Przemyskie Towarzystwo Naukowe, Przemyśl 2008, s.69-89.
 • Studenci Podkarpacia na początku XXI wieku. Krakowskie Studia Małopolskie. Nr 12/2008, s. 7-33.
 • Młodzież pogranicza w europejskim domu. Krakowskie Studia Małopolskie. 11/2007, s. 157-172.
 • Demokracja w działaniu na przykładzie gminy Tyczyn, [w:] M. Niezgoda, A. Marcinkowski, T. Chrobak, P. Długosz, Wybory samorządowe w małej gminie, Mitel, Tyczyn 2006, s. 31-105.
 • Wyłanianie się elit w lokalnej zbiorowości, [w:] M. Niezgoda, A. Marcinkowski, T. Chrobak, P. Długosz, Wybory samorządowe w małej gminie, Mitel, Tyczyn 2006, s. 114-149.
 • Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackiej młodzieży, [w:] Rola projektu Animator w rozwoju przedsiębiorczości i poprawy stanu rynku pracy. Wyższa Szkoła Zarządzania –Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 2006, s. 19-31.
 • Dobrostan psychologiczny mieszkańców zamieszkałych na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 4/2006, s.42-58.
 • Trauma wielkiej zmiany – przypadek Podkarpacia, Zeszyty Naukowe-Socjologia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, 4/2006, s. 125-140.
 • Trauma wielkiej zmiany. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1-4/2005, s. 5-19.
 • Lęki i nadzieje młodego pokolenia,[w:] A. Klim-Klimaszewska, Pedagog jednej czy wielu dróg? Akademia Podlaska, Siedlce 2005 (z A. Batiuk, T. Gardziel), s. 17-29.
 • Kapitał społeczny a powstawanie nierówności na Podkarpaciu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 5/2004 (z T. Gardziel), s. 339-352.
 • Mieszkańcy powiatu ropczycko – sędziszowskiego jako odbiorcy przekazów mass– medialnych, [w:] W. Tabasz (red.).Barwy życia społeczności lokalnej. Wyższa Szkoła Inżynieryjno–Ekonomiczna, Ropczyce2004, s.75-92.
 • Młodzież wiejska Podkarpacia na przełomie wieków. Wieś i Rolnictwo, 3/2004, s. 148-165.
 • Duch przedsiębiorczości w młodym pokoleniu Podkarpacia. [w:] J. Jaremczuk (red.).  Uwarunkowania przedsiębiorczości. Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania, Tarnobrzeg 2004(z T. Gardziel), s. 339-352.
 • Wygrani i przegrani na Podkarpaciu w dobie integracji europejskiej. [w:] (K. Krzysztofek, A. Sadowski). Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej.Uniwersytet Białostocki, Białystok 2004,  (z M. Niezgoda),s. 111-129.
 • Stare i nowe podziały społeczne na przykładzie Podkarpacia. [w:] A. Grzesik i W. Tabasz(red.). Rozwój lokalny, wybrane zagadnienia społeczne.Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004, s. 75-93.
 • Deprywacja relatywna wśród podkarpackiego społeczeństwa. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 3/4/2003 (z Ł. Lewandowski), s.107-123.
 • Strategie radzenia sobie z traumą przemian na Podkarpaciu. [w:] Z. Drozdowicz (red.). Oblicza europejskiego pluralizmu. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003, s.201-217.
 • Młodzież w dobie transformacji, [w:] B. Blachnicki(red.). Podkarpacie w procesie Transformacji. Mitel, Tyczyn 2002, s. 169-195.
 • Eurosceptycy czy euroentuzjaści? Stosunek młodzieży do integracji z Unią Europejską. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1/2002, s. 57-73.
 • Wyborcy o partiach i politykach. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, nr 2-4/2002, s.133-151.
 • Na poły metodologiczny, na poły historiograficzny szkic o socjologicznej szkole tyczyńskiej, Tyczyńskie Zeszyty Naukowe,  2-4/2002, s.209-221.
 • Transformacyjna trauma a młode pokolenie. [w:] E. Moczuk (red.) Czy patologie społeczne? Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2002,s. 81-88.
 • Wygrani, przegrani oraz skołowani w dobie transformacji na Podkarpaciu. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe,. 3-4/2001, s.77-95.
 • Ocena reformy edukacji i zdrowia przez mieszkańców województwa podkarpackiego. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1/2001,s. 135-151.
 • Dylematy wsi polskiej w dobie transformacji. [w:] W. Bobakowa(red.) Ekonomika Firem 2000.Uniwersytet Ekonomiczny, Bratislava 2000, s. 100-103.

Recenzje

 • Recenzja książki Krystyny Szafraniec „Młode pokolenie a nowy ustrój”. Wieś i Rolnictwo. 3/2012, s.145-152.
 • Młode pokolenie wsi ,,barometrem zmiany”? Recenzja książki  Krzysztofa Gorlacha, Zygmunta Seręgi, Zbigniewa Drąga ,, Młode Pokolenie wsi III Rzeczpospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską”. Wieś i Rolnictwo. 1/2004, s.149-157.
 • Badanie struktury społecznej ,,z młodzieżą w tle”. Recenzja książki Bogdana  Macha ,, Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka. Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989″. Kultura i Społeczeństwo. 2/2004, s.204-207.
 • Recenzja książki Stanisława  Marczuka  ,,Orientacje wartościujące nauczycieli w III Rzeczpospolitej. Studium z socjologii edukacji”. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe.   3-4/2001, s.143-146.
 • Recenzja książki Jana Szczepańskiego ,, Reformy, rewolucje, transformacje”. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe. 1/2000,s. 170-174.