Instytut Filozofii i Socjologii | Piotr Długosz - Uczestnictwo w konferencjach | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Piotr Długosz – Uczestnictwo w konferencjach

 

 • IV 2022  Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej „Psychoterapia Młodych” (org. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Referat: „Kondycja psychiczna uczniów po powrocie do szkoły ze zdalnego nauczania w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.
 • I 2022 „Kryzys czy szansa na zmianę?Wpływ pandemii COVID-19 na edukację i społeczeństwo” (org. Centrum Badań Młodzieży UP, ISNS UW, DSW). Referat: „Prawdy i mity na temat zdalnej edukacji”.
 • IX 2021 Wieliczka ”Pokoleniowy potencjał polityki” (org. Instytut Politologii i Administracji UP, IFiS UP). Referat: „Kapitał społecznych polskich i ukraińskich uczniów w dobie zdalnej edukacji”.
 • XII 2020 Kraków-Dniepr-Charków ,,Społeczne, ekonomiczne i polityczne skutki pandemii COVID-19 w Polsce i na Ukrainie” (org. Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Techniczny w Dnieprze, Uniwersytet w Charkowie). Referat: ,,Edukacyjne wiry w czasach pandemii COVID-19″.
 • XI 2020 Warszawa ,,Social Change in the 21st century” (org. Polskie Towarzystwo Socjologiczne). Referat: ,,Psychospołeczne skutki adaptacji do lockdownu wśród polskich i ukraińskich studentów” (z dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UP, dr Dmytro Hertsiuk Uniwersytet Lwowski, dr Liubov Nos (Uniwersytet Lwowski).
 • X 2020 Kraków, ,,O edukacji w pandemii i nie tylko. Dyskusja wokół raportu „Poza horyzont. Kurs na edukację” (org. Oddział Krakowski, Polskie Towarzystwo Socjologiczne). Referat: ,,Nierówności w czasach zdalnej edukacji”. 
 • X 2020 Lublin, ,,II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Edukacja–problemy,wyzwania i perspektywy” (org.  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL). Referat: ,,Edukacja z ekranem w centrum. Zdalne nauczanie z perspektywy studentów i wykładowców”.
 • V 2020 Kraków-Lwów, ,,Społeczeństwo w czasach zarazy COVID-19″  (org. Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie, Regionalny Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej (Ukraina), Klasyczny Prywatny Uniwersytet w Zaporożu (Ukraina). Referat: ,,Społeczno-kulturowa trauma pandemii Covid-19″.
 • II 2020 Kraków, „Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania” (org. Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie). Referat: „Krakowska i lwowska młodzież w drodze do dorosłości”.
 • I 2020 Kraków, „Budujemy krakowski model bezpieczeństwa psychicznego w szkole” (org. Krakowski Ośrodek Terapii, UMK Kraków). Referat: „Kondycja psychosomatyczna krakowskich licealistów”.
 • XII 2019 Rzeszów, „Kondycja współczesnej rodziny w obliczu zagrożenia zjawiskiem depopulacji” (org. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie). Referat: „Czy można zatrzymać tsunami? O depopulacji oraz jej uwarunkowaniach i konsekwencjach”.
 • X 2019 Użhorod, ,,Безпека на території Програми транскордонного співробітництва ПольщаБілорусьУкраїна” (org. Uniwersytet w Użhorodzie). Referat: „Суспільнабезпека в умовах радикальних змін в Україні”.
 • IX 2019 Wrocław, XVII Zjazd Socjologiczny Ja, My, Oni. (org. PTS, UWr). Referat: „Pokolenie porewolucyjnej traumy na Ukrainie”.
 • VI 2019 Kraków, „Polska młodzież w warunkach zmian społecznych”( org. Katedra Metodologii Badań Społecznych IFIS UP). Referat: „Nowe nierówności edukacyjne wśród polskiej młodzieży”.
 • VI 2019 Świlcza k. Rzeszowa, „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” (org. IFiS UP, Fundacja Educare). Referat: „Bariery w przechodzeniu na rynek pracy dla różnych kategorii młodzieży, w tym NEET w Polsce”.
 • V 2019 Przemyśl, „ Młodzież 25 minus. Diagnozy i znaki zapytania” (org. PWSW, PTS, IFiS UP). Referat: „Młodzież ukraińska w warunkach kryzysu społecznego”.
 • III 2019 Lwów, „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”. (org. UJ, Uniwersytet Lwowski). Referat: „Trauma rewolucji wśród ukraińskiego społeczeństwa”.
 • III 2019 Kraków, „Paradygmaty traumy. Kultura – historia – praktyki”. (org.  Ośrodek  .Badawczy Facta Ficta w Krakowie). Referat: „Teoria traumy jako narzędzie  analizy skutków  radykalnych zmian na Ukrainie”.
 • VI 2018, Serock. K. Warszawy, ,,Młodzi 2018″ Serock III (Seminarium organizowane przez dr Michała Boniego i prof. Krystynę Szafraniec). Referat: ,,Edukacja i błędne koło peryferyzacji peryferii (na przykładzie wschodniego pogranicza)”.
 •  V 2018 Lwów, ,,Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток” (org.Львівськi  державнy  університет  безпеки життєдіяльності). Referat: ,,Problemy z wchodzeniem w dorosłość ukraińskiej młodzieży”.
 • V 2018 Kijów, ,,Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології” (org. Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут соціології НАН України). Referat: ,,ТЕОРІЯ ТРАВМИ В ДОСЛІДЖЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІЕН – ВИПАДОК УКРАЇНИ”.
 • III 2018 Lwów, ,,Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego. Uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”. (org. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Lwowski, PWSW w Przemyślu). Referat: ,,Społeczno-kulturowe skutki traumy wśród ukraińskiej młodzieży”.
 • I 2018 Poznań, ,,Rekonstrukcje kultury i edukacji. Dynamika selekcji i socjalizacji w perspektywie porównawczej” (org. Uniwersytet Aadama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych). Referat: ,,Walka klas w społeczeństwie potransformacyjnym na przykładzie zjawiska korepetycji w Polsce i na Ukrainie”.
 • XII 2017 Kraków, ,,Granice rzeczywiste i wyobrażone” (org. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych). Referat: ,,Czy występuje ,,efekt pogranicza” wśród młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej?”
 • XI 2017 Rzeszów, ,,Scientific Conference Contemporary Socio-economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation” (org. Uniwersytet Lwowski, UR). Referat: ,,Social aspects of cross-border education on the example of Ukrainian students from Podkarpacie region”.
 • IX 2017 Łagów, ,,Transgraniczność w perspektywie socjologicznej” (org. IS UZ, Komitet Socjologii PAN). Referat: ,,Stosunek ukraińskich studentów studiujących w Polsce i na Ukrainie do przemian na Ukrainie”
 • IX 2017 Przemyśl, ,,Znane i nieznane. Wspólne dziedzictwo polsko-ukraińskiego pogranicza”. (org. MSZ, PWSW w Przemyślu). Referat: ,,Stereotypy narodowe i wzajmne postrzeganie Polaków i Ukraińców”
 • IX 2017 Lublin, ,,Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka” (org. UMCS, PAN KBM, OBM UW). Referat: ,,Migracje ukraińskich studentów do Polski”
 • V 2017 Przemyśl-Krasiczyn, ,,Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym” (org. PWSW w Przemyślu, PTS Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji). Referat: ,,Strategie adaptacyjne młodzieży na pograniczach Europy Środkowo-Wschodniej”.
 • IV 2017 Zielona Góra, ,,Życie jako projekt. Miejsce młodzieży we wspólczesnym świecie” (org. Uniwersytet Zielonogórski, PTS Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji). Referat: ,,W kręgu teorii młodzieży pogranicza”.
 • II 2017 Dubiecko, ,,Relacje polsko-ukraińskie u progu 2017 roku, stan i perspektywy. (org. Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina). Referat: ,,Pokolenie odwróconych pleców. Relacje młodzieży na pograniczach”.
 • I 2017 Kraków,  ,,Diagnoza Krakowskiej Młodzieży” (org. Urząd Miasta Krakowa). Wystąpienie w panelu eksperckim.
 • XII 2016 Wrocław, ,,Sąsiedztwa III RP-Słowacja” (org. Uniwersytet Wrocławski). Referat: ,,Życie codzienne na pograniczach w świetle badań młodzieży z  pogranicza polsko-słowackiego  i ukraińsko-słowackiego”.
 • IX 2016 Gdańsk, XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny ,,Solidarność w czasach nieufności” (org. Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Uniwersytet Gdański). Referat:,, Efekt odwrócenia w edukacji w społeczeństwie posttransformacyjnym na przykładzie Polski i Ukrainy”
 • IX 2015 Kraków, III Ogólnopolski Kongres Politologii  ,, Odsłony Polityki” (org. Uniwersytet Jagielloński). Referat: ,,Młodzież na pograniczach w Polsce i na Ukrainie w sytuacji anomii. Między kontestacją a wycofaniem”.
 • IX 2015 Białystok, ,,Pogranicze Wielokulturowość” (org. Uniwersytet w Białymstoku). Referat: ,,Czy istnieje człowiek pogranicza? Społeczny portret młodzieży na pograniczach w Europie Środkowo-Wschodniej”.
 • V 2015 Drohobycz, ,,Молодіжна політика: проблеми та перспективи” (org. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна). Referat: ,,Między wschodem a zachodem. Ocena sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie przez ukraińskich studentów na Podkarpaciu”.
 • IV 2015 Czerniowce, ,,Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція Освіта і життєвий світ особистості:європейський досвід і українські реалії” Чернівці, 23-24 квітня 2015р. (org. Narodowy Uniwersytet w Czerniowcach Ukraina). Referat: ,,Plany życiowe studentów ukraińskich studiujących na Podkarpaciu”.
 • X 2014 Łagów, ,,Międzynarodowa Konferencja Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy” (org. Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Referat: ,,Podobni czy różni ? Socjologiczny portret młodzieży pogranicza wschodniego i zachodniego”.
 • IX 2014 Kraków, ,,Poznać, zrozumieć, pomóc. Młodzież wyzwaniem służb społecznych”. (org. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kraków). Referat: ,,Kondycja młodzieży”.
 • IX 2014 Przemyśl, ,,Polska i Ukraina po 2014 roku. Innowacyjność w relacjach międzynarodowych: szkolnictwo wyższe, społeczeństwo obywatelskie, współpraca transgraniczna” (org. Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW). Referat: ,,Nierówności edukacyjne na pograniczu polsko-ukraińskim”.
 • V 2014 Przemyśl, ,,Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI w.”( org. PWSW w Przemyślu, UR, UJ, PTS, Uniwersytet w Drohobyczu, Uniwersytet w Charkowie, Ukraińskie Towarzystwo Socjologiczne ). Referat: ,,Stracone pokolenie dla pogranicza? Młodzież jako czynnik marginalizacji peryferii”.
 • V 2014 Rzeszów, ,,Debate Youth (Poland, Ukraine, Slovakia)„( org. Instytut Podkarpacki; WSIZ). Referat: ,,Nierówności edukacyjne w Polsce, na Podkarpaciu i pograniczu polsko-ukraińskim”.
 • IV 2014 Wrocław, ,,Sąsiedztwa III RP-Ukraina” (org. Uniwersytet Wrocławski). Referat: ,,Nowe nierówności edukacyjne wśród młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim”.
 • X.2013 Charków, ,,II Международный социологический конгресс оциология и общество: взаимодействие в условиях кризиса”(org. Харьковском национальном университете имени В.Н.Каразина). Referat: ,,Репетиторство в Україні та Польщі: навіщо потрібні додаткові знання”(z Svitlaną Schudlo).
 • IX 2013 Szczecin, ,,XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny-Co po kryzysie?” (org. Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Uniwersytet Szczeciński). Referat: ,,Między konformizmem a wycofaniem. Strategie wchodzenia w dorosłość polskiej i ukraińskiej młodzieży”.
 • VI 2013 Rzeszów, ,,Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. Dokąd zmierza rynek pracy?” (org. UR, PRz, WUP w Rzeszowie). Referat: ,,Aspiracje zawodowe polskiej i ukraińskiej młodzieży-podobieństwa i różnice”.
 • V 2013 Drohobycz, ,,Młodzieżowa polityka problemy i perspektywy”(org. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu i PWSW w Przemyślu). Referat: ,,Cele życiowe polskiej i ukraińskiej młodzieży”.
 • X 2012 Rzeszów, ,,Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym”(org. UR, Wojewódzki Urząd Pracy). Referat: ,,Sytuacja absolwentów studiów wyższych na rynku pracy a jakość wykształcenia”.
 • VI 2012 Kercz, ,,Społeczno-ekonomiczne, społeczno-pedagogiczne, społeczno-psychologiczne problemy morskiej oświaty”. (org. Kerczański Państwowy Morski Technologiczny Uniwersytet w Kerczu(Krym). Referat: ,,Społeczno-kulturowy wymiar zmian oświatowych w Polsce”.
 • V 2012 Drohobycz, ,,Młodzieżowa polityka problemy i perspektywy”. (org. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu). Referat: ,,Młode pokolenie a zmiana społeczna”.
 • III 2012 Rzeszów, ,,Wykluczenie społeczne a zrównoważony wzrost gospodarczy”(org. IS UR). Referat: ,,Wykluczanie edukacyjne młodzieży- przypadek gimnazjalistów z południa Polski”.
 • X 2011 Przemyśl, ,,Młodzież wobec wyzwań społeczeństwa ryzyka”.(org. PWSW, UJ, PTS). Referat: ,,Młodzież pogranicza wschodniego Podkarpacia w świetle badań socjologicznych 2007-2011″.
 • IV 2011 Przemyśl, ,,Nowe władze samorządowe w Polsce i Ukrainie 2011. Rezultaty wyborów i ich wpływ na rozwój samorządów lokalnych”. (org. PWSW w Przemyślu). Referat: Funkcjonowanie samorządu lokalnego w opiniach mieszkańców pogranicza.
 • IV 2011 Rzeszów, ,,Przestrzeń społeczna a zachowania wyborcze”. (org. UR). Referat: ,,Determinanty zachowań wyborczych mieszkańców pogranicza wschodniego”.
 • V  2010 Przemyśl, „Samorząd lokalny 20 lat i nowe wyzwania”. (org. PWSW w Przemyślu). Referat: ,,Samorząd lokalny w opiniach mieszkańców pogranicza”.
 • XI 2009 Rzeszów,  ,,Mroczna strona granicy”(org. BC Center). Referat: „Bezrobotni pogranicza”.
 • X 2008 Rzeszów, ,,Teraźniejszość wobec wyzwań edukacyjnych do kreowania cywilizacji przyszłości – inspiracje Floriana Znanieckiego we współczesnych badaniach przemian edukacyjnych i społecznych”. (org. UR). Referat: „Orientacje społeczne młodzieży Podkarpacia”.
 • V 2008 Kraków, ,,COM.unikowanie się w zmieniającym społeczeństwie „. (org. UJ). Referat: ,,Homo internetus wśród młodzieży pogranicza”.
 • V 2008 Tarnobrzeg, ,,Społeczeństwo konsumpcyjne- uwarunkowania społeczne i kulturowe” (org. PWSW Tarnobrzeg). Referat: ,,Konsumpcja źródłem cierpień – przypadek Podkarpacia”.
 • XII 2007 Rzeszów, ,,Polityka i władza na szczeblu lokalnym i regionalnym”(org. UR i WSB NLU). Referat: ,,Mechanizmy zachowań wyborczych na przykładzie gminy Tyczyn”.
 • XI 2007 Przemyśl, Konferencja Instytutu Socjologii. (org. PWSW). Referat: ,,Dezintegracja pozytywna podkarpackiego społeczeństwa”.
 • VIII 2007 Mielec, ,,Młodzież Podkarpacia -aspiracje edukacyjne i zawodowe” (org.CKPiDN Mielec)
 • VI 2007 Tyczyn, ,,Codzienność regionu pogranicza-aspekt społeczno-polityczny” (org. WSSG Tyczyn). Referat: ,, Młodzież pogranicza – ciągłość i zmiana”.
 • VI 2007 Przemyśl, ,,Młodzież pogranicza 2007″ (org. PWSW Przemyśl) ,,Cele i dążenia życiowe młodzieży”
 • V 2007 Częstochowa, ,,Jakość życia-od wykluczonych do elity” (org. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie). Referat: ,,Czy w Polsce B można być szczęśliwym?”
 • IV 2007 Rzeszów,  ,,Rynek pracy i przedsiębiorczość w województwie podkarpackim” (org. RARR Rzeszów). Referat: ,,Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży Podkarpacia”.
 • X 2006 Rzeszów, ,,Integracja europejska a rynek pracy. Aspekty społeczne, polityczne i gospodarcze” (org. UR). Referat: ,,Aspiracje zawodowe studentów rzeszowskich uczelni”.
 • VI 2006 Rzeszów, ,,15 Lat Prywatyzacji w Polsce” (org. WSZ w Rzeszowie). Referat: ,,Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackiej młodzieży”.
 • V 2005 Kraków, ,,Oblicze przemian. Społeczne, gospodarcze i polityczne aspekty polskiej transformacji” (org. WSZiB Kraków). Referat: ,,Trauma wielkiej zmiany-przypadek Podkarpacia”.
 • XII 2004 Rzeszów,  ,,Podkarpacie w świetle dotychczasowych badań socjologicznych” (org. UR – UJ). Referat: Wygrani vs przegrani na Podkarpaciu.
 • XII 2004 Rzeszów,  ,,Podkarpacie w świetle dotychczasowych badań socjologicznych” (org. UR – UJ). Referat: ,,Młode Pokolenie Podkarpacia”.
 • IX 2004 Poznań, ,,XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Poznań (org. PTS-UAM). Referat: ,,Zmiana społeczna, a wygrani vs przegrani na Podkarpaciu. Poznawcze determinanty strategii adaptacyjnych”.
 • VI 2004 Ropczyce, ,,Z ekonomią na ty” (org. Biblioteka w Ropczycach). Referat: ,,Przedsiębiorczość wśród młodzieży powiatu ropczycko-sędziszowskiego”.
 • IX 2004, ,,Uwarunkowania przedsiębiorczości”(org. PWSZ w Tarnobrzegu). Referat:,, Duch przedsiębiorczości w młodym pokoleniu Podkarpacia”.
 • IX 2003 Białystok,  ,,Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski” (org. Uniwersytet Białostocki, Instytut Socjologii). Referat: ,,Wygrani, przegrani, skołowani w dobie integracji europejskiej na Podkarpaciu”.
 • IX 2003 Rzeszów, ,,W poszukiwaniu prowzrostowej strategii ograniczania nierówności”(org. Uniwersytet Rzeszowski). Referat: ,,Kapitał społeczny a powstawanie nierówności na Podkarpaciu”.
 • V 2003 Poznań, ,,Pluralizm kulturowy integrującej się Europy” (org. UAM Instytut Socjologii). Referat: ,,Strategie radzenia sobie z traumą przemian na Podkarpaciu”.
 • V 2003 Lwów, ,,Globalization and Integration Processes in Modern World: challeges and chances for Ukraine”(org. Uniwersytet Lwowski). Referat:
  ,, Integracja europejska a lęki i nadzieje młodego pokolenia”.
 • IX 2002 Rzeszów, ,,Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”(org. Uniwersytet Rzeszowski). Referat: ,,Deprywacja relatywna wśród podkarpackiego społeczeństwa”.
 • IX 2000 Rzeszów, ,,Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Rzeszów – Tyczyn”(PTS, UR). Referat: ,,Transformacyjna trauma, a młode pokolenie”.
 • IX 2000 Koszyce, ,,Ekonomika Firiem 2000″(org. Uniwersytet w Bratysławie, Filia w Koszycach). Referat: ,,Dylematy wsi polskiej w dobie transformacji”.

Ważna informacja!

Aktualności

 • W poszukiwaniu ISTOTY NADZIEI

  Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że IFiS UP objął patronatem spotkanie zatytułowane "W poszukiwaniu istoty nadziei", które organizuje Klub "Filozofuj!" w Krak
 • Dr Anna Szklarska w TVP Kultura

  Dr Anna Szklarska była gościem programu KRONOS w TVP Kultura. Zachęcamy do obejrzenia odcinka pt. „Teodycea” z udziałem doktor Szklarskiej, który będzie emitowany w pi
 • „How to do things with Wittgenstein: 2nd Edition. Philosophy & Beyond”

  This three-day conference is the second instalment of the series launched in September 2020 with an online event. The series itself is a continuation of the tradition of international meetings de