Przejdź do treści

Dr Dorota Czakon-Tralski

Dr Dorota Czakon-Tralski

Adiunkt

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

dczakon@wp.pl

pok: 313

publikacje:


Wykształcenie:

Socjolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach 2000), mediator (Szkoła Mediacji 2004)

Zainteresowania naukowe:

Problemy społeczne (współczesne problemy społeczne, konflikty i sposoby ich rozwiązywania, zagrożenia współczesnego świata)

Funkcjonowanie na styku kultur (migracje, małżeństwa dwunarodowe, konwersje religijne)

Inne dokonania naukowe: konferencje międzynarodowe

 • 22-24.10. 2009 Moskwa, Konferencja międzynarodowa: Россия И Польша: долг памяти и право забвения, referat: Россия и русские в сознании поляков. Социологический анализ
 • 17-18 maja 2013 Drohobycz: Konferencja międzynarodowa: Молодіжна політика: проблеми та перспективи, referat: Młodzież na tle pozostałych emigrantów. Podobieństwa i różnice na przykładzie Polaków w Austrii,
 • 16-18 kwietnia 2015 r., Минск, Konferencja międzynarodowa: IV Международная научно-практическая конференция: Религия и / или повседневность, referat: Религиозность эмигрантов на примере поляков в Австрии
 • 12-14 maja 2016, Drohobych, Ukraina, konferencja międzynarodowa: Молодіжна політика: проблеми та перспективи, wystąpienie: Poczucie bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Młodzież a dorośli. Przykład Polski (współautor: dr Bogdan Pliszka)
 • 20-22.04.2017 Mińsk, Międzynarodowa konferencja „Религия и история”, referat: Мусульманки и их окружение. Случай польских женщин, обращенных в ислам
 • 05.2018, Homel, Białoruś, Konferencja Międzynarodowa: ХI Международная научно-практическая конференция «Беларусь в современном мире», referat: Молитвенная практика в жизни студенческой молодежи гомельского региона и малопольского воеводства (współautorzy: В.К. Борецкая, B.Pliszka), wystąpienie: 17.05.2018
 • 26–28.11,2018, Prague, Czech Republic State Responses to Security Threats and Religious Diversity, organizator: International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University, USA i University of Pardubice, Czech Republic, referat: Religion and a Sense of Threat in Central and Eastern Europe: The Example of Poland and Belarus wystąpienie: 27.11.2018.Moderowanie sekcji: Security and Religious Diversity in Belarus and Poland, 28.11.2018
 • 21-22.11.2019 Homel 2019, ХI Международная научно-практическая конференция «Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем». Organizator: Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого. Wystąpienie: 21.11.2019:  Социальные аспекты феномена цифровой экономики на основе представлений современной студенческой молодежи (współautorzy: W. K. Borecka, W. N. Jachno)
 •  Zajęcia dydaktyczne prowadzone w IFiS (w ostatnich latach):
 • Wstęp do socjologii,
 • Metody badań społecznych,
 • Seminarium licencjackie,
 • Procesy społeczne
 • Konflikty społeczne
 • Mikrosocjologia
 • Współczesne problemy socjologii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Warsztat pozytywnej komunikacji
 • Socjologia komunikowania społecznego
 • Sporządzanie umów mediacyjnych
 • Podstawy negocjacji
 • Procesy ludnościowe
 • Współczesne społeczeństwo polskie

 

Wybrane publikacje:

monografie:

 • Emigranci czy współcześni nomadzi? Socjologiczny obraz Polaków w Austrii, Wydawnictwo UP, Kraków 2018,
 • Województwa katowickie i śląskie oraz ich mieszkańcy w procesie zmian. Społeczne koszty transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 2003,

Książki pod redakcją:

 1. Polska szkoła: między centralizmem a decentralizacją, Częstochowa-Katowice, 1998. (współredakcja: J. Kosmala, K. Nowak, M.S. Szczepański)
 2. Polska szkoła: edukacja a rozwój lokalny i regionalny, Częstochowa-Katowice 2001, Wydawnictwo „Śląsk” (współredakcja: Janina Kosmala, Marek S. Szczepański); stron: 184;
 3. Odczarowanie magicznych lat czyli projekcje przyszłej dekady, Częstochowa – Katowice 2002. Wydawnictwo „Śląsk” (współredakcja: Robert Geisler, M.S. Szczepański); stron: 191;
 4. Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni europejskiej na przykładzie Częstochowy, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2007, (współredakcja: J. Kosmala), stron: 229;
 1. Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo AJD Częstochowa 2007; (współredakcja: Andrzej Margasiński), stron: 170;
 2. Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012. (współredakcja: M. Boruta), stron: 479

 

Artykuły i rozdziały w książkach (z ostatnich lat):

 • Między starym a nowym krajem czyli o życiu na walizkach na przełomie XX i XXI wieku, Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica III, Kraków 2010, ss.74-86
 • W objęciach jednorękiego bandyty czyli o zabawie prowadzącej do uzależnienia (współautorka: Paulina Dydek), (w:) Zabawy i Zabawki, Kielce, nr 1-4/2010, ss. 113-135
 • Od imigracji do integracji po status mniejszości narodowej. Przykład Polaków w Austrii, (w:) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Warszawa 2011, ss. 167-184
 • O poczuciu łączności z różnymi środowiskami społecznymi kraju pochodzenia i zamieszkania Polaków mieszkających w Austrii (w:) D. Czakon, M. Boruta (red.), Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012. ss.385-399.
 • Cechy społeczno-demograficzne oraz planowany czas pobytu a integracja imigrantów (na przykładzie Polaków w Austrii) (w:) Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska (red.) Krajobrazy migracyjne Polski, OBM, Warszawa 2012, ss. 189-217
 • Młodzież na tle pozostałych emigrantów: podobieństwa i różnice na przykładzie Polaków w Austrii (w:) Molodížna polítika: problemi ta percpektivi [red. Irina Nevmeržic’ka] Drogobič; Peremišl’ : Pocvit, 2013 ss.157-163, ISSN 2307-9223
 • Młodzież a grupy pochodzenia i grupy w miejscu zamieszkania. Przykład Polaków w Austrii (w:) Katarzyna Kowal, Anna Konert (red.)W poszukiwaniu fundamentów czyli o potrzebie stałości w zmieniającym się świecie, AJD, Częstochowa 2013, ss. 249-275
 • Polityka młodzieżowa – problemy i perspektywy … (Molodížna polítika: problemi ta percpektivi): sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Drohobyczu (w:) Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, 2013, z.5, vol. 2, s. 170-174 (recenzowany, z bibliografią)
 • Konflikty i mediacje w pomocy społecznej. Wnioski z badań ogólnopolskich (w:) Katarzyna Białożyt, Bogusław Ulijasz, Maciej Soliński (red.) Problemy i kwestie społeczne, Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej UP, Kraków 2014, ss. 177-188, ISBN 978-83-64028-34-2,
 • Indywidualny bilans korzyści i strat na przykładzie sytuacji zawodowej emigrantów polskich w Austrii, (w:) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, PAN WDN Warszawa 2014, ss. 83-104,
 • Sprawozdanie z sympozjum Nowe oblicza duchowości (Kraków 28-29 X 2013) (w:) Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. – 2014, Z. 6, vol. 1, s. 185-186
 • Ekologičeskoe dviz~21enie i otnošenie k nemu naceleniâ Pol’ši , (w:) Social’ni Tehnologiï. – 2014, Vip. 61, s. 67-74 (współautor: Bogdan Pliszka)
 • Konflikty interpersonalne: porównanie młodzieży i dorosłych (w:) Sytuacje konfliktu społecznego: przyczyny – sposoby rozwiązywania – skutki (red.) Danuty Boreckiej-Biernat, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne ; 63) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3601), s. 33-50
 • Религиозность эмигрантов на примере поляков в Австрии (w:) Религия и/или повседневность, pod red. С. И. Шатравского, М. В. Казмирук, Минск РИВШ 2015, ISBN 978-985-500-889-8, s.140-148
 • Poczucie bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Młodzież a dorośli. Przykład Polski (współautor: B. Pliszka) w: Molodížna polítika: problemi ta percpektivi [red.C.Szydlo, P.Dlugosz] Drogobič – Rzeszow: „Trek LTD”, 2016, s.86-96, ISSN 2307-9223 Drohobycz 2016
 • W cieniu paryskich zamachów czyli studenci o poczuciu zagrożenia zamachami (współautor: B. Pliszka), w: MISCELLANEA ISLAMICA. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych, pod redakcją Piotra Stawińskiego, Kraków, Nomos, 2016, s. 243-262
 • Życie religijne emigrantów. Przykład Polaków w Austrii, Collectanea theologica, 2017, T. 87, nr 2, s. 212-220, p-ISSN: 0137-6985
 • Мусульманки и их окружение. Случай польских женщин, обращенных в ислам, w: Религия и история, С. Шатравский (red.), Минск, Издательство БГУ 2017,  s. 281-288
 • Społeczności lokalne a poczucie zagrożenia terroryzmem (w:) M. Huchrak, T. Iwanek (red.), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. I Nyskie Forum Bezpieczeństwa, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2017, s.131-144
 • Конверсия в ислам: постепенное преображение versus радикальное изменение w: Monitoring obŝestvennogo mneniâ. Èkonomičeskie i social’nye peremeny. 2018, nr 2, s. 165-172
 • Życie po konwersji. Przykład polskich muzułmanek (współautor: B. Pliszka), w: Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, redakcja naukowa: Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, S. 37-54
 • Społeczno-demograficzna sylwetka polskiego emigranta. Przykład Polaków w Austrii w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2018, z. 126, s. 79-92.
 • Polska na tle Europy (współautor: I.Kłóska) w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. 2018, z. 126, s. 65-77.
 • To co w życiu ważne czyli hierarchia wartości polskich i białoruskich studentów (z Wiktorią Borecką) w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. 2018, z. 123, s. 131-142.
 • Prawa człowieka a poczucie zagrożenia w europie środkowo-wschodniej. Przykład Polski i Białorusi W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : nowe trendy rozwojowe : praca zbiorowa / pod redakcją Aleksandry Kuzior, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019, S. 11-24, p-ISBN: 978-83-7880-660-8

 

Członkostwo w organizacjach zawodowych i innych

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 • Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
 • Polski Instytut Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów
 • Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji ENMA

 

Zainteresowania pozanaukowe: życie codzienne „przeciętnego człowieka” w innych krajach, podróże, poezja, poezja śpiewana, narty, rolki