Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Piotr Długosz

Specjalność: 
socjologia młodzieży, socjologia edukacji, socjologia pogranicza, trauma społeczno-kulturowa.

Zainteresowania badawcze:
Nierówności edukacyjne, przemiany pokoleniowe młodzieży, strategie życiowe młodzieży, integracja studentów ukraińskich w Polsce, trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, psychospołeczne skutki pandemii kornawirusa COVID-19

Aktualnie jest przygotowywana publikacja pt. Trauma implozji Związku Radzieckiego- przypadek Ukrainy. Publikacja powstaje w oparciu o wywiady jakościowe i dokumenty zebrane w czasie kwerendy w Kijowie w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki pt. Trauma transformacji –  społeczne konsekwencje radykalnych przemian na Ukrainie.

Biogram naukowy:

 • 2018: Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Rozprawa habilitacyjna „Strategie życiowe młodzieży na pograniczu Polsko-Ukraińskim”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2006: Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Praca doktorska „Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1999: Magister socjologii. Praca magisterska „Psychospołeczne konsekwencje zmiany ustrojowej wśród młodzieży”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biogram zawodowy:

 • 2019.01.10., Wicedyrektor IFiS, Profesor, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • 2018 – 2019, Adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • 2007 – 2018, Adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • 2006 – 2007, Asystent, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • 2006 – 2018, Starszy wykładowca, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Stypendia, staże i pobyty zagraniczne:

 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 10.2012-02.2013
 • Universidade de Brasilia, Departamento de Sociologia (SOL) 15-27.04.2013
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski 26.05.2014-6.06.2014
 • Uniwersytet Lwowski 7.09.2015-11.09.2015
 • Międzynarodowy Instytut Socjologiczny w Kijowie 16.04.2018-20.04.2018
 • Euroacademy w Tallinie 11.06.2018-15.06.2018
 • Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie 1.10.2018-31.10.20118

Funkcje:

Recenzent:

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Studia Socjologiczne
 • Przegląd Socjologiczny
 • Rocznik Lubuski
 • Edukacja IBE
 • Studia Humanistyczne AGH
 • Zeszyty Pracy Socjalnej UJ
 • Konteksty Społeczne
 • Zeszyty Naukowe KUL
 • Edukacja Międzykulturowa

Publikacje:

Raporty poświęcone psychospołecznym skutkom pandemii COVID-19

Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa
Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19
Trauma koronawirusa wśród krakowian
Studenci UP, II fala badań
Raport – zdalne nauczanie z perspektywy studentów i wykładowców
Praktyki społeczne w czasie pandemii COVID-19 wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży

Monografie

 1. Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie, CeDeWu. Warszawa 2021, s. 170.
 2. Krakowscy licealiści w drodze do dorosłości, ,,Impuls”, Kraków 2020, s. 180.
 3. Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim, Wydawnictwo ,,Nomos”, Kraków 2017, s. 449.
 4. Nierówności edukacyjne wśród młodzieży Małopolski i Podkarpacia (współautor Marian Niezgoda), Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 182.
 5. Aspiracje życiowe młodzieży Pogranicza, ,,Impuls”, Kraków 2009(drugie wydanie 2010, trzecie wydanie 2011),s. 186.
 6. Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, ,,Nomos”, Kraków 2008, s. 332. 
 7. Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej, ,,Nomos”, Kraków 2005, s. 264.

Redakcje

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

 • Wykluczanie edukacyjne wśród młodzieży-przypadek gimnazjalistów z południa Polski, [w:] M. Pokrzywa, S. Wilk (red.)Wykluczanie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań. UR, Rzeszów 2013, s. 153-171.
 • Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorczości na Podkarpaciu. Raport z badań jakościowych. Rzeszowskie Studia Socjologiczne, 1/2012, s. 133-153.
 • Социально-культурные аспекты образовательного изменения в Польше, социально-экономические, социально-педагогических и социально-психологических проблем морского образования. Керчь 2012, s.15-20./file/71727/Длугош_ru.PDF
 • Удовлетворенность системой образования: пример Польши, России и Украины // Знание. Понимание. Умение. Информационный гуманитарный портал. – № 1. – 2013.(z Svitlaną Shchudlo).http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/1/Shchudlo_Dlugosz_Satisfaction-with-Educational-System/
 • Pokolenie nieobywatelskie? Analiza zaangażowania politycznego młodzieży z Polski, Rosji i Ukrainy. Studia Orientalne, 2/2012, s.68-84./file/68893/pokolenie.pdf
 • Оценка системы образования как компонент институционального доверия: сравнительный анализ Украины, России и Польши, отв. ред. Н. А. Селиверстова,Высшее образование для XXI  века.Москва, c. 85 – 94.(z Svitlaną Shchudlo).
 • Оцінка функціонування системи освіти в Україні та Польщі: соціологічний контекст. Перспективи:cоціально-політичний журнал. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, Одеса, 2012, s. 116 – 123.(z Svitlaną Shchudlo).
 • Негражданское поколение? Анализ политической активности молодежи из Польши, России и Украины ,,PolitBook”2/2012,s.6-20.http://j.politbook.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Apolitbook-2012-2-200-&catid=42%3A2012-12-17-19-12-28&Itemid=186&lang=ru
 •  Социалвпо културное нэмерение оьразовательных изменений в Польше, Соціальні Технології Випуск 54/2012,Класичний приватний університет,Запоріжжя, c.126-133.
 • Korepetycje gimnazjalistów z południa Polski. Krakowskie Studia Małopolskie,17/2012, s. 20-33./file/76318/Korepetycje gimnazjalistów.pdf
 • Społeczne skutki zmian systemu edukacyjnego, w: M. Zahorska, Zawirowania systemu edukacyjnego, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012, s.25-46. /file/68892/Społeczne skutki zmian.pdf
 • Korepetycje maturzystów pogranicza w latach 2009-2011. Kultura i Edukacja,  2/2012, s.88-107. /file/53712/05_Dlugosz.indd.p
 • Partycypacja mieszkańców Podkarpacia w wyborach samorządowych. Samorząd Terytorialny. 7-8/2012,s.120-136.
 • Młode pokolenie i zmiana społeczna, [w:] Switłana Szczudło(red.), Młodzieżowa polityka-problemy i perspektywy. Drohobycz 2012, s.21-31. (wspólnie z M. Niezgodą)./file/69431/młode pokolenie i zmiana społeczna.pdf
 • Stare i nowe nierówności edukacyjne wśród młodzieży wiejskiej.Wieś i Rolnictwo, 2/ 2012, s.132-146./file/67199/stare i nowe nierówności.pdf
 • Młode pokolenie Podkarpacia w latach 2007-2011.Krakowskie Studia Małopolskie, 16/2011, s.40-54./file/76322/Młode pokolenie podkarpacia 2007-2011.pdf
 • Charakterystyka badanych regionów: Małopolska, Podkarpacie, Śląsk, [w:] M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s.86-101.
 • Elitaryzm versus egalitaryzm systemu oświatowego. Analiza aspiracji edukacyjnych gimnazjalistów Polski południowej, [w:] M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 133-177./file/73636/Społeczxne skutki.pdf
 • Młodzież  pogranicza a modernizacja peryferii, Krakowskie Studia Małopolskie, 15/2011.s. 510-522./file/76320/Młodzież pogranicza a modernizacja peryferii.pdf
 • Orientacje życiowe młodzieży Podkarpacia, [w:] M. Chodkowska, A. Mach, Wychowanie w środowisku. Wydawnictwo UR , Rzeszów 2010,s.237-247.
 • Młodzież pogranicza w cyfrowej rzeczywistości, [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: ,,Nomos”, Kraków 2010,s.327-337.
 • Młodzież Podkarpacia w obliczu zmiany społecznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing. Nr 4/2009, s.75-97./file/53721/Długosz Młodzież Podkarpacia wobec zmiany społecznej.pdf
 • Moje spotkania z Profesorem Niezgodą [w]: Sprostać zmianom-Szkice o powinnościach współczesnej socjologii.  pod red. Krystyny Slany i Zygmunta Seręgi. ,,Nomos” Kraków 2009,s.361-365.
 • Segregacja w oświacie na przykładzie gimnazjalistów polski południowej. Krakowskie Studia Małopolskie13/ 2009,s.7-30./file/76319/Segregacje w oświacie.pdf
 • Konsumpcja źródłem cierpienia- przypadek Podkarpacia. [w:] D. Markowski, P. Setlak, Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe. PWSZ Tarnobrzeg. s.143-157.
 • Wygrani i przegrani transformacji na Podkarpaciu, [w:] M. Malikowski, Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s.40-53.
 • Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackich maturzystów, [w:] M. Malikowski,  Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s.131-146.(z Sylwią Sosnowską).
 • Czy w Polsce B można być szczęśliwym?, [w:] R. Derbis, Jakość życia – od wykluczonych do elit. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2008, s.239-259.
 • Zmiany społeczno-ekonomiczne w regionie podkarpackim na przełomie wieków, [w:] M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski  do Unii Europejskiej. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s.13-33.
 • Wygrani i przegrani integracji europejskiej na Podkarpaciu, [w:] M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo UR. Rzeszów 2008, s.43-55.
 • Aspiracje edukacyjne młodzieży Podkarpacia, [w:] A. Karpińska(red.), Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2008,s.134-144.(z A. Batiuk, T. Gardzielem).
 • Homo Internetus wśród młodzieży pogranicza. Świętokrzyskie Zeszyty Naukowe, 8/2008, s. 267-288./file/65059/Długosz Homo internetus.pdf
 • Nierówności edukacyjne w młodej generacji pogranicza. Rocznik Przemyski, seria Socjologia, nr 1, Przemyskie Towarzystwo Naukowe, Przemyśl 2008,  s.119-145./file/69432/nierówności edukacyjne młodej generacji pogranicza.pdf
 • Nostalgia mieszkańców Podkarpacia za PR. Etiologia powstania ,,Polski Solidarnej”. Rocznik Przemyski, seria Socjologia, nr 1, Przemyskie Towarzystwo Naukowe, Przemyśl 2008, s.69-89.
 • Studenci Podkarpacia na początku XXI wieku. Krakowskie Studia Małopolskie. Nr 12/2008, s.7-33./file/76323/Studenci podkarpacia.pdf
 • Młodzież pogranicza w europejskim domu. Krakowskie Studia Małopolskie. 11/2007, s. 157-172./file/76321/Młodzież pogranicza w europejskim domu.pdf
 • Demokracja w działaniu na przykładzie gminy Tyczyn, [w:] M. Niezgoda, A. Marcinkowski, T. Chrobak, P. Długosz, Wybory samorządowe w małej gminie, Mitel, Tyczyn 2006, s.31-105./file/68074/Demokracja w dziłaniu na przykładzie gminy Tyczyn.pdf
 • Wyłanianie się elit w lokalnej zbiorowości, [w:] M. Niezgoda, A. Marcinkowski, T. Chrobak, P. Długosz, Wybory samorządowe w małej gminie, Mitel, Tyczyn 2006, s.114-149./file/68075/Wyłanianie się elit.pdf
 • Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackiej młodzieży, [w:] Rola projektu Animator w rozwoju przedsiębiorczości i poprawy stanu rynku pracy. Wyższa Szkoła Zarządzania –Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 2006, s.19-31.
 • Dobrostan psychologiczny mieszkańców zamieszkałych na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 4/2006, s.42-58.
 • Trauma wielkiej zmiany – przypadek Podkarpacia, Zeszyty Naukowe-Socjologia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, 4/2006, s.125-140./file/86244/Trauma wielkiej zmiany….pdf
 • Trauma wielkiej zmiany. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1-4/2005, s.5-19.
 • Lęki i nadzieje młodego pokolenia,[w:] A. Klim-Klimaszewska, Pedagog jednej czy wielu dróg? Akademia Podlaska, Siedlce 2005 (z A. Batiuk, T. Gardzielem), s.17-29.
 • Kapitał społeczny a powstawanie nierówności na Podkarpaciu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 5/2004 (z T. Gardzielem), s. 339-352./file/53725/29_gardziel_dlugosz.pdf
 • Mieszkańcy powiatu ropczycko – sędziszowskiego jako odbiorcy przekazów mass– medialnych, [w:] W. Tabasz (red.).Barwy życia społeczności lokalnej. Wyższa Szkoła Inżynieryjno–Ekonomiczna, Ropczyce2004, s.75-92.
 • Młodzież wiejska Podkarpacia na przełomie wieków. Wieś i Rolnictwo, 3/2004, s.148-165./file/67202/młodzież wiejska na przełomie wieków.pdf
 • Duch przedsiębiorczości w młodym pokoleniu Podkarpacia. [w:] J. Jaremczuk (red.).  Uwarunkowania przedsiębiorczości. Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania, Tarnobrzeg 2004(z T. Gardzielem), s.339-352.
 • Wygrani i przegrani na Podkarpaciu w dobie integracji europejskiej. [w:] (K. Krzysztofek, A. Sadowski). Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej.Uniwersytet Białostocki, Białystok 2004,  (z M. Niezgodą),s.111-129.
 • Stare i nowe podziały społeczne na przykładzie Podkarpacia. [w:] A. Grzesik i W. Tabasz(red.). Rozwój lokalny, wybrane zagadnienia społeczne.Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,Rzeszów 2004, s. 75-93.
 • Deprywacja relatywna wśród podkarpackiego społeczeństwa. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 3/4/2003 (z Ł. Lewandowskim), s.107-123.
 • Strategie radzenia sobie z traumą przemian na Podkarpaciu. [w:] Z. Drozdowicz (red.). Oblicza europejskiego pluralizmu. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003, s.201-217./file/86241/Strategie radzenia sobie z traumą…..pdf
 • Młodzież w dobie transformacji, [w:] B. Blachnicki(red.). Podkarpacie w procesie Transformacji. Mitel, Tyczyn 2002, s. 169-195./file/78350/młodzież w dobie transformacji.pdf
 • Eurosceptycy czy euroentuzjaści? Stosunek młodzieży do integracji z Unią Europejską. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1/2002, s. 57-73./file/86238/Eurosceptycy.pdf
 • Wyborcy o partiach i politykach. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, nr 2-4/2002, s.133-151./file/86243/Wyborcy o partiach….pdf
 • Na poły metodologiczny, na poły historiograficzny szkic o socjologicznej szkole tyczyńskiej, Tyczyńskie Zeszyty Naukowe,  2-4/2002, s.209-221.
 • Transformacyjna trauma a młode pokolenie. [w:] E. Moczuk (red.) Czy patologie społeczne? Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2002,s.81-88./file/86237/Transformacyjna trauma.pdf
 • Wygrani, przegrani oraz skołowani w dobie transformacji na Podkarpaciu. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe,. 3-4/2001, s.77-95./file/86240/Wygrani, przegrani oraz skołowani….pdf
 • Ocena reformy edukacji i zdrowia przez mieszkańców województwa podkarpackiego. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1/2001,s.135-151./file/86239/Ocena reformy edukacji.pdf
 • Dylematy wsi polskiej w dobie transformacji. [w:] W. Bobakowa(red.) Ekonomika Firem 2000.Uniwersytet Ekonomiczny, Bratislava 2000, s. 100-103.

Recenzje

 • Recenzja książki Krystyny Szafraniec „Młode pokolenie a nowy ustrój”. Wieś i Rolnictwo. 3/2012, s.145-152.
 • Młode pokolenie wsi ,,barometrem zmiany”? Recenzja książki  Krzysztofa Gorlacha, Zygmunta Seręgi, Zbigniewa Drąga ,, Młode Pokolenie wsi III Rzeczpospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską”. Wieś i Rolnictwo. 1/2004, s.149-157.
 • Badanie struktury społecznej ,,z młodzieżą w tle”. Recenzja książki Bogdana  Macha ,, Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka. Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989″. Kultura i Społeczeństwo. 2/2004, s.204-207.
 • Recenzja książki Stanisława  Marczuka  ,,Orientacje wartościujące nauczycieli w III Rzeczpospolitej. Studium z socjologii edukacji”. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe.   3-4/2001, s.143-146.
 • Recenzja książki Jana Szczepańskiego ,, Reformy, rewolucje, transformacje”. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe. 1/2000,s. 170-174.

Doświadczenia badawcze:

 • Pracownia Badań Społecznych IFiS UP, Ewaluacja zewnętrzna: Miejskiego Programu
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi. (2019).
 • IFiS UP, ,,Młodzież polska i ukraińska w warunkach zmian społecznych” (kwiecień-październik 2019).
 • NAWA-badania jakościowe na Ukrainie dotyczące traumy radykalnych zmian (październik 2018)
 • Trauma transformacji –  społeczne konsekwencje radykalnych przemian na Ukrainie. Narodowe Centrum Nauki-Miniatura 2018 r.
 • ,,Młodzież na Pograniczach Europy Środkowo-Wschodniej” realizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielongórskiego, Polsko-Niemiecki Instytut  Badawczy UAM Poznań i EUV Frankfurt (Oder), Instytut Socjologii Państwowej  Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Katedrę Socjologii, Politologii i Prawoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu,  Instytut Socjologii Narodowego Uniwersytetu w Charkowie, Instytut Socjologii Narodowego Uniwersytetu w Użhorodzie i Centrum Badań Wyższej Edukacji Uniwersytetu w Debreczynie (marzec -czerwiec 2015).
 • Realizacja badań ,,Młodzież ropczycko-sędziszowska ciągłość i zmiany wzorów życiowych” IS PWSW i IS UR(kwiecień 2005).
 • ,,Badanie postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku”. Badania realizowane dla Instytutu Badań Edukacyjnych przez  konsorcjum WYG PSDB sp. z.o.o. oraz Uniwersytet Rzeszowski  (2014-2015).
 • Badania dla Urzędu Miasta Jarosław na temat konsumpcji alkoholu przez młodzież i postaw wobec zachowań ryzykownych młodzieży. Projekt realizowany w 2014 r. w ramach Centrum Badania Młodzieży w PWSW w Przemyślu.
 • Realizacja grantu uczelnianego (DN/GrU/SH/1/2013),,Zmiany celów życiowych podkarpackiej młodzieży” (IS UR).
 • Realizacja międzynarodowych badań Młodzież Pogranicza 2013 – strategie wejścia w dorosłość młodzieży polskiej i ukraińskiej (IS PWSW w Przemyślu).
 • ,,Podkarpackie Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości” realizowanego przez BD Center w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-2010.
 • Realizacja badań sondażowych w ramach projektu badawczego (1 H02E 039 30) finansowany przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (decyzja 1215/H03/2006/30) „Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych w Polsce” – kierownik projektu Marian Niezgoda prof. UJ (2008-2009).
 • Mroczna Strona Granicy –skala i przyczyny  występowania „szarej strefy” w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą” realizowanego przez BD Center w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(2008-2009).
 • Realizacja grantu badawczego (2005-2006) KBN H02E 037 27 ,,Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu- społeczne koszty transformacji. Strategie adaptacyjne mieszkańców Podkarpacia i ich uwarunkowania”. Kierownik projektu Marian Niezgoda prof. UJ.
 • Aspiracje edukacyjno- zawodowe młodzieży w ramach projektu EFS/EQUEL w 2005/2006r. dla BD Center i WSZ w Rzeszowie.
 • Realizacja badań podłużnych w Instytucie Socjologii PWSW w Przemyślu: ,,Młodzież pogranicza 2007-2017″.

Udział w konferencjach