Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Piotr Długosz

Specjalność: 

socjologia młodzieży, socjologia edukacji, socjologia pogranicza, trauma społeczno-kulturowa

Zainteresowania badawcze:

nierówności edukacyjne, przemiany pokoleniowe młodzieży, strategie życiowe młodzieży, integracja studentów ukraińskich w Polsce, trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, psychospołeczne skutki pandemii kornawirusa COVID-19

Biogram naukowy:

 • 2018: Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Rozprawa habilitacyjna „Strategie życiowe młodzieży na pograniczu Polsko-Ukraińskim”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2006: Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Praca doktorska „Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1999: Magister socjologii. Praca magisterska „Psychospołeczne konsekwencje zmiany ustrojowej wśród młodzieży”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biogram zawodowy:

 • 2019.01.10. Wicedyrektor IFiS, Profesor, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • 2018 – 2019, Adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • 2007 – 2018, Adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • 2006 – 2007, Asystent, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • 2006 – 2018, Starszy wykładowca, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Stypendia, staże i pobyty zagraniczne:

 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 10.2012-02.2013
 • Universidade de Brasilia, Departamento de Sociologia (SOL) 15-27.04.2013
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski 26.05.2014-6.06.2014
 • Uniwersytet Lwowski 7.09.2015-11.09.2015
 • Międzynarodowy Instytut Socjologiczny w Kijowie 16.04.2018-20.04.2018
 • Euroacademy w Tallinie 11.06.2018-15.06.2018
 • Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie 1.10.2018-31.10.20118

Funkcje:

Członek Zarządu Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTShttps://pts.org.pl/sekcje/sekcja-socjologii-mlodziezy-i-ed/

Członek Rady Redakcyjnej ORBIS SCHOLAEhttps://karolinum.cz/casopis/orbis-scholae/redakcni-rada

Publikacje:

Raporty poświęcone psychospołecznym skutkom pandemii COVID-19

Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa
Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa
Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19
Krakowska-młodziez-COVID19
Trauma koronawirusa wśród krakowian
Trauma koronawirusa wśrod krakowian
Studenci UP, II fala badań
Raport Studenci UP II etap

Monografie

 1. Krakowscy licealiści w drodze do dorosłości, ,,Impuls”, Kraków 2020, s. 180.https://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/krakowscy-licealisci-w-drodze-do-doroslosci,2172.html
 2. Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim, Wydawnictwo ,,Nomos”, Kraków 2017, s. 449.https://www.nomos.pl/ksiazki/415-strategie-zyciowe-mlodziezy.html
 3. Nierówności edukacyjne wśród młodzieży Małopolski i Podkarpacia (współautor Marian Niezgoda), Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 182. http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,1548,strona,Nierownosci_edukacyjne,katid,38.html
 4. Aspiracje życiowe młodzieży Pogranicza, ,,Impuls”, Kraków 2009(drugie wydanie 2010, trzecie wydanie 2011),s. 186. http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/aspiracje-zyciowe-mlodziezy-pogranicza,967.html
 5. Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, ,,Nomos”, Kraków 2008, s. 332.  /file/105954/dlugosz po złamaniu.pdf
 6. Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej, ,,Nomos”, Kraków 2005, s. 264. https://www.nomos.pl/ksiazki/81-swiaty-i-konteksty-spoleczne.html

Redakcje

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

 

 • МОЛОДЬ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19:СТАН ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА РІВЕНЬ НЕЙРОТИЗМУ (z Liudmyla Kryvachuk)https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1018/624
 • ІНТЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ У ПЕРІОД ПАНДЕМCOVID-19: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР (razem z Alla Stepanovna Lobanova & Yana Volodymyrivna Zoska)https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/1001
 • The Trauma Of The Coronavirus Pandemic Among Polish Students, Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali” https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/openlab/art14
 • Teoria efektów stratyfikacyjnych Raymonda Boudona i jej  współczesne implementacje w badaniach edukacyjnych, Studia Edukacyjne, 1/2020.
 • Adaptacja pokoleń społeczeństw postsowieckich do radykalnych zmian społecznych, Nowa Polityka Wschodnia, 2/2020, s. 9-36. PD-Adaptacja 9-35
 • Stosunek młodzieży do sąsiadów na pograniczach w Polsce, na Ukrainie i na Węgrzech, Politeja, 58/2019, s. 229-254.962-Article Text-1628-1-10-20191031(10)
 • Trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej,  Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1/2019, s. 95-121.  ssp-2019-1-09(7)
 • Strategie wchodzenia w dorosłość wiejskiej młodzieży w krajach azjatyckich,Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja,  4/2018, s. 43-66.TCE_2018_84_3(1)
 • Różnicowanie się szans edukacyjnych i życiowych młodzieży casus peryferii [w:] K. Szafraniec (red.)  Młodzi 2018 : cywilizacyjne wyzwania edukacyjne konieczności. A PROPOS Serwis Wydawniczy Anna Sikorska-Michalak, Warszawa 2019, s.  105-115.Różnicowanie się szans edukacyjnych-Piotr Długosz(2)
 • Stosunek ukraińskich studentów studiujących w Polsce i na Ukrainie do Europeizacji [w:] M. Zielińska, D. Szaban, B. Trzop (red.), Transgraniczność w socjologicznej perspektywie. Europa podzielona wspólnota? LTN, Zielona Góra 2018, s. 389-409. /file/154282/Piotr Długosz Europeizacja…pdf
 • Walka klas w społeczeństwie posttransformacyjnym na przykładzie zjawiska korepetycji w Polsce i na Ukrainie [w:] A. Gromkowska-Melosik i inni. Edukacja i społeczeństwo : dynamika socjopedagogicznych konstrukcji.Wydawnictwo UAM, Poznań 2018, s. 161-175.
 • Przemiany pokoleniowe wśród wiejskiej młodzieży na Podkarpaciu, Studia z Obszarów Wiejskich, 50/2018, s. 123-139. D_ugosz_P_Przemiany
 • Patriotyzm i nacjonalizm ukraińskich studentów studiujących w Polsce i na Ukrainie, Nowa Ukraina, 16/17/2018, s. 75-87. (z D. Izdebska-Długosz) /file/151749/Długosz 2017 JM.pdf
 • Integracja ukraińskich studentów studiujących w Polsce, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 2/2018, s. 67–92.4. Studia Migracyjne — 2(168) — Dlugosz
 • Wokół teorii młodzieży pogranicza wschodniego, Rocznik Lubuski, 44/2018, s. 55-69.P.DModziepogranicza
 • Paradoksy reformy edukacji w świetle badań uczniów gimnazjów, Studia Sociologica, 10/2018,  s. 116–134.Pardoksy…PD
 •  Problemy z wchodzeniem w dorosłość ukraińskiej młodzieży [w:] Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток, Lviv 2018, c.52-62.https://www.academia.edu/36721811/PROBLEMY_Z_WCHODZENIEM_W_DOROS%C5%81O%C5%9A%C4%86_UKRAI%C5%83SKIEJ_M%C5%81ODZIE%C5%BBY
 • Social aspects of transboundary education. Case study of Ukrainian students studying in the Subcarpathian region [w:]Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation, Warsaw 2017,s. 249-268.http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3198
 • ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНА СУБКУЛЬТУРА – ЯК СУЧАСНИЙ НОВИЙ ТРЕНД В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ ( z Шандор Ф.Ф, Černá M.) Соціально-правовий захист населення в умовах воєнних  конфліктів та терористичних загроз, За ред. І.В.Козубовської, Ф.Ф.Шандора, Ужгород 2017  c. 96-99.
 • Nierówności edukacyjne jako problem społeczny w społeczeństwach posttransformacyjnych, Zeszyty Pracy Socjalnej, 2/2017. http://www.ejournals.eu/ZPS/2017/Numer-2/art/9907/
 • Efekt odwrócenia w edukacji w regionach peryferyjnych Polski i Ukrainy, Pedagogika Społeczne, 4/2017, s. 81-101./file/155336/Efekt odwrócenia w edukacji na przykładzie społeczństw posttransformacyjnych Polski i Ukrainy.pdf
 • Korepetycje uczniów jako przykład praktyki w polu edukacyjnym – Polska, Ukraina, Węgry, Kwartalnik Pedagogiczny, 2/2017, s. 108-133./file/152979/korepetycje pd.pdf
 • Pokolenie przegranych? Kondycja psychospołeczna młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Pracy Socjalnej, 2/2016,s. 77-90. http://www.ejournals.eu/ZPS/2016/Numer-2/art/8731/
 • Youth In The Situation Of Anomie In The East-Central Europe Borderlands,   Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2/2016, p. 11-26./file/113497/Dlugosz Anomie.pdf
 • Introduction, Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2/2016, p. 7-10./file/113498/Dlugosz Introduction.pdf
 • A Sociological Picture of Youth in East – Central Europe – A Report of the Conference Titled The Lost Generation ? Youth and its Problems in the Beginning of the 21 st Century, Specificités, 2016, Vol. 9. pp. 181-184.https://www.cairn.info/publications-de-Dlugosz-Piotr–664275.htm
 • Ku Europie – wartości życiowe i wartości ideologiczne ukraińskich studentów studiujących w Polsce, Edukacja Międzykulturowa, 2016/5, s.100-125./file/112409/PD Ku Europie 100-124.pdf
 • Czy istnieje człowiek pogranicza? Społeczny portret młodzieży na pograniczach w Europie Środkowo-Wschodniej, Pogranicze. Studia Społeczne, 2016, TOM XXVII część 2, s. 61-83. /file/111290/Pogranicze_27_cz2_P.Dlugosz_Czy_istnieje_czlowiek_pogranicza.pdf
 • Private Lessons as an Instrument for Middle Class Status Struggle in Post-socialist Societies: Poland and Ukraine Case Studies, Economics and Sociology, 2016, Vol. 9, No 1, pp. 173-191./file/99645/16_228_Dlugosz.pdf
 • Polish youth in the light of sociological research, Актуальні проблеми філософії та соціологіi, 2015, Vol.8,pp. 40-44. http://apfs.in.ua/v8_2015/2015_8.pdf
 • Polish sociology of youth and its main fields of research, Visnyk of the Lviv University, Series Sociology,2015, Issue 9, pp. 209-2015./file/97022/Lviv Dlugosz.pdf
 • Потерянное ли поколение? Патриотизм, отношение к другим народам и оценка жизненных шансов обучающихся в Польше украинских студентов, Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 1/2015, p.70-83. /file/95018/Dlugosz ПОТЕРЯННОЕ.pdf
 • Podobni czy różni? Socjologiczny portret młodzieży pogranicza wschodniego i zachodniego, [w:] D. Szaban, J. Nyćkowiak, T. Kołodziej (red.), Trangraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy II. Róznorodność praktyk i teorii. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2015, s. 339-365./file/95777/TRANSGRANICZNOŚĆ.339-365.pdf
 • Общество в состоянии кризиса. Отношение украинских студентов, которые учатся в Польше, к общественно-политическим изменениям в Украине,Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2/2014, p.12-26./file/95019/Dlugosz ОБЩЕСТВО.pdf
 • Korepetycje jako obrona klas średnich przed deklasacją społeczną na przykładzie społeczności regionalnej Podkarpacia, Pedagogika Społeczna, 2/2015, s.111-129./file/88793/PS 2 (2015) 111-129.pdf
 • Nierówności edukacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Polski i Ukrainy, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja,1(69)/2015,s.109-122.http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2015_69_6.pdf
 • Czas wolny jako wskaźnik stylów życia młodzieży pogranicza polsko-ukraińskiego, Przegląd Wschodnioeuropejski,6/2015, s.81-97./file/85894/Dlugosz-P.pdf
 • Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów na Podkarpaciu, [w:] С. Щудло, П. Длугош, Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Drohobych -Rzeszów 2015,s.161-168./file/95055/Zjawisko eduakcji transgranicznej Dlugosz pdf.pdf
 • Plany życiowe ukraińskich studentów studjujących na Podkarpaciu, [w:] Освіта і життєвий світ особистості:європейський досвід і українські реалії” Чернівці 2015, c.242-252.
 • Nowe nierówności edukacyjne na pograniczu polsko-ukraińskim,[ w:] M. Dębicki i J. Makaro (red.), Sąsiedztwa III RP-Ukraina. Zagadnienia społeczne. Wydawnictwo GAJT Wrocław 2015,s.122-136. /file/81132/Nowe_nierówności_Długosz.pdf
 • System edukacji i studia wyższe w opinii młodzieży pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] E. Draus i P. Trefler (red.), Polska i Ukraina w dobie   transformacji sytemowej. Współpraca transgraniczna, innowacje, edukacja i rozwój społeczno-gospodarczy. Wydawnictwo PRO CARPATIA, 2014, s.142-161./file/82818/Długosz_Piotr_Książka Polska-Ukraina.pdf
 • Wybrane aspekty przemian podkarpackiej młodzieży, [w:] P. Długosz, H. Kotarski, W. Jedynak (red.), Czy stracone pokolenie ? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku, Wydawnictwo UR 2014, s.41-83. /file/81133/Wybrane aspekty przemian podkarpackiej młodzieży Długosz.pdf
 • Educational Inequalites In The View Of Polish Sociology Of Education, Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 1/2014, p.6-15./file/81134/youth journal_Długosz.pdf
 • Wykluczanie edukacyjne wśród młodzieży-przypadek gimnazjalistów z południa Polski, [w:] M. Pokrzywa, S. Wilk (red.)Wykluczanie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań. UR, Rzeszów 2013, s.153-171./file/101255/Długosz -wukluczanie.pdf
 • Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorczości na Podkarpaciu. Raport z badań jakościowych. Rzeszowskie Studia Socjologiczne, 1/2012,s.133-153.
 • Социально-культурные аспекты образовательного изменения в Польше, социально-экономические, социально-педагогических и социально-психологических проблем морского образования. Керчь 2012, s.15-20./file/71727/Длугош_ru.PDF
 • Удовлетворенность системой образования: пример Польши, России и Украины // Знание. Понимание. Умение. Информационный гуманитарный портал. – № 1. – 2013.(z Svitlaną Shchudlo).http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/1/Shchudlo_Dlugosz_Satisfaction-with-Educational-System/
 • Pokolenie nieobywatelskie? Analiza zaangażowania politycznego młodzieży z Polski, Rosji i Ukrainy. Studia Orientalne, 2/2012, s.68-84./file/68893/pokolenie.pdf
 • Оценка системы образования как компонент институционального доверия: сравнительный анализ Украины, России и Польши, отв. ред. Н. А. Селиверстова,Высшее образование для XXI  века.Москва, c. 85 – 94.(z Svitlaną Shchudlo).
 • Оцінка функціонування системи освіти в Україні та Польщі: соціологічний контекст. Перспективи:cоціально-політичний журнал. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, Одеса, 2012, s. 116 – 123.(z Svitlaną Shchudlo).
 • Негражданское поколение? Анализ политической активности молодежи из Польши, России и Украины ,,PolitBook”2/2012,s.6-20.http://j.politbook.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Apolitbook-2012-2-200-&catid=42%3A2012-12-17-19-12-28&Itemid=186&lang=ru
 •  Социалвпо културное нэмерение оьразовательных изменений в Польше, Соціальні Технології Випуск 54/2012,Класичний приватний університет,Запоріжжя, c.126-133.
 • Korepetycje gimnazjalistów z południa Polski. Krakowskie Studia Małopolskie,17/2012, s. 20-33./file/76318/Korepetycje gimnazjalistów.pdf
 • Społeczne skutki zmian systemu edukacyjnego, w: M. Zahorska, Zawirowania systemu edukacyjnego, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012, s.25-46. /file/68892/Społeczne skutki zmian.pdf
 • Korepetycje maturzystów pogranicza w latach 2009-2011. Kultura i Edukacja,  2/2012, s.88-107. /file/53712/05_Dlugosz.indd.p
 • Partycypacja mieszkańców Podkarpacia w wyborach samorządowych. Samorząd Terytorialny. 7-8/2012,s.120-136.
 • Młode pokolenie i zmiana społeczna, [w:] Switłana Szczudło(red.), Młodzieżowa polityka-problemy i perspektywy. Drohobycz 2012, s.21-31. (wspólnie z M. Niezgodą)./file/69431/młode pokolenie i zmiana społeczna.pdf
 • Stare i nowe nierówności edukacyjne wśród młodzieży wiejskiej.Wieś i Rolnictwo, 2/ 2012, s.132-146./file/67199/stare i nowe nierówności.pdf
 • Młode pokolenie Podkarpacia w latach 2007-2011.Krakowskie Studia Małopolskie, 16/2011, s.40-54./file/76322/Młode pokolenie podkarpacia 2007-2011.pdf
 • Charakterystyka badanych regionów: Małopolska, Podkarpacie, Śląsk, [w:] M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s.86-101.
 • Elitaryzm versus egalitaryzm systemu oświatowego. Analiza aspiracji edukacyjnych gimnazjalistów Polski południowej, [w:] M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 133-177./file/73636/Społeczxne skutki.pdf
 • Młodzież  pogranicza a modernizacja peryferii, Krakowskie Studia Małopolskie, 15/2011.s. 510-522./file/76320/Młodzież pogranicza a modernizacja peryferii.pdf
 • Orientacje życiowe młodzieży Podkarpacia, [w:] M. Chodkowska, A. Mach, Wychowanie w środowisku. Wydawnictwo UR , Rzeszów 2010,s.237-247.
 • Młodzież pogranicza w cyfrowej rzeczywistości, [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: ,,Nomos”, Kraków 2010,s.327-337.
 • Młodzież Podkarpacia w obliczu zmiany społecznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing. Nr 4/2009, s.75-97./file/53721/Długosz Młodzież Podkarpacia wobec zmiany społecznej.pdf
 • Moje spotkania z Profesorem Niezgodą [w]: Sprostać zmianom-Szkice o powinnościach współczesnej socjologii.  pod red. Krystyny Slany i Zygmunta Seręgi. ,,Nomos” Kraków 2009,s.361-365.
 • Segregacja w oświacie na przykładzie gimnazjalistów polski południowej. Krakowskie Studia Małopolskie13/ 2009,s.7-30./file/76319/Segregacje w oświacie.pdf
 • Konsumpcja źródłem cierpienia- przypadek Podkarpacia. [w:] D. Markowski, P. Setlak, Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe. PWSZ Tarnobrzeg. s.143-157.
 • Wygrani i przegrani transformacji na Podkarpaciu, [w:] M. Malikowski, Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s.40-53.
 • Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackich maturzystów, [w:] M. Malikowski,  Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s.131-146.(z Sylwią Sosnowską).
 • Czy w Polsce B można być szczęśliwym?, [w:] R. Derbis, Jakość życia – od wykluczonych do elit. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2008, s.239-259.
 • Zmiany społeczno-ekonomiczne w regionie podkarpackim na przełomie wieków, [w:] M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski  do Unii Europejskiej. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s.13-33.
 • Wygrani i przegrani integracji europejskiej na Podkarpaciu, [w:] M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo UR. Rzeszów 2008, s.43-55.
 • Aspiracje edukacyjne młodzieży Podkarpacia, [w:] A. Karpińska(red.), Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2008,s.134-144.(z A. Batiuk, T. Gardzielem).
 • Homo Internetus wśród młodzieży pogranicza. Świętokrzyskie Zeszyty Naukowe, 8/2008, s. 267-288./file/65059/Długosz Homo internetus.pdf
 • Nierówności edukacyjne w młodej generacji pogranicza. Rocznik Przemyski, seria Socjologia, nr 1, Przemyskie Towarzystwo Naukowe, Przemyśl 2008,  s.119-145./file/69432/nierówności edukacyjne młodej generacji pogranicza.pdf
 • Nostalgia mieszkańców Podkarpacia za PR. Etiologia powstania ,,Polski Solidarnej”. Rocznik Przemyski, seria Socjologia, nr 1, Przemyskie Towarzystwo Naukowe, Przemyśl 2008, s.69-89.
 • Studenci Podkarpacia na początku XXI wieku. Krakowskie Studia Małopolskie. Nr 12/2008, s.7-33./file/76323/Studenci podkarpacia.pdf
 • Młodzież pogranicza w europejskim domu. Krakowskie Studia Małopolskie. 11/2007, s. 157-172./file/76321/Młodzież pogranicza w europejskim domu.pdf
 • Demokracja w działaniu na przykładzie gminy Tyczyn, [w:] M. Niezgoda, A. Marcinkowski, T. Chrobak, P. Długosz, Wybory samorządowe w małej gminie, Mitel, Tyczyn 2006, s.31-105./file/68074/Demokracja w dziłaniu na przykładzie gminy Tyczyn.pdf
 • Wyłanianie się elit w lokalnej zbiorowości, [w:] M. Niezgoda, A. Marcinkowski, T. Chrobak, P. Długosz, Wybory samorządowe w małej gminie, Mitel, Tyczyn 2006, s.114-149./file/68075/Wyłanianie się elit.pdf
 • Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackiej młodzieży, [w:] Rola projektu Animator w rozwoju przedsiębiorczości i poprawy stanu rynku pracy. Wyższa Szkoła Zarządzania –Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 2006, s.19-31.
 • Dobrostan psychologiczny mieszkańców zamieszkałych na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 4/2006, s.42-58.
 • Trauma wielkiej zmiany – przypadek Podkarpacia, Zeszyty Naukowe-Socjologia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, 4/2006, s.125-140./file/86244/Trauma wielkiej zmiany….pdf
 • Trauma wielkiej zmiany. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1-4/2005, s.5-19.
 • Lęki i nadzieje młodego pokolenia,[w:] A. Klim-Klimaszewska, Pedagog jednej czy wielu dróg? Akademia Podlaska, Siedlce 2005 (z A. Batiuk, T. Gardzielem), s.17-29.
 • Kapitał społeczny a powstawanie nierówności na Podkarpaciu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 5/2004 (z T. Gardzielem), s. 339-352./file/53725/29_gardziel_dlugosz.pdf
 • Mieszkańcy powiatu ropczycko – sędziszowskiego jako odbiorcy przekazów mass– medialnych, [w:] W. Tabasz (red.).Barwy życia społeczności lokalnej. Wyższa Szkoła Inżynieryjno–Ekonomiczna, Ropczyce2004, s.75-92.
 • Młodzież wiejska Podkarpacia na przełomie wieków. Wieś i Rolnictwo, 3/2004, s.148-165./file/67202/młodzież wiejska na przełomie wieków.pdf
 • Duch przedsiębiorczości w młodym pokoleniu Podkarpacia. [w:] J. Jaremczuk (red.).  Uwarunkowania przedsiębiorczości. Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania, Tarnobrzeg 2004(z T. Gardzielem), s.339-352.
 • Wygrani i przegrani na Podkarpaciu w dobie integracji europejskiej. [w:] (K. Krzysztofek, A. Sadowski). Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej.Uniwersytet Białostocki, Białystok 2004,  (z M. Niezgodą),s.111-129.
 • Stare i nowe podziały społeczne na przykładzie Podkarpacia. [w:] A. Grzesik i W. Tabasz(red.). Rozwój lokalny, wybrane zagadnienia społeczne.Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,Rzeszów 2004, s. 75-93.
 • Deprywacja relatywna wśród podkarpackiego społeczeństwa. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 3/4/2003 (z Ł. Lewandowskim), s.107-123.
 • Strategie radzenia sobie z traumą przemian na Podkarpaciu. [w:] Z. Drozdowicz (red.). Oblicza europejskiego pluralizmu. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003, s.201-217./file/86241/Strategie radzenia sobie z traumą…..pdf
 • Młodzież w dobie transformacji, [w:] B. Blachnicki(red.). Podkarpacie w procesie Transformacji. Mitel, Tyczyn 2002, s. 169-195./file/78350/młodzież w dobie transformacji.pdf
 • Eurosceptycy czy euroentuzjaści? Stosunek młodzieży do integracji z Unią Europejską. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1/2002, s. 57-73./file/86238/Eurosceptycy.pdf
 • Wyborcy o partiach i politykach. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, nr 2-4/2002, s.133-151./file/86243/Wyborcy o partiach….pdf
 • Na poły metodologiczny, na poły historiograficzny szkic o socjologicznej szkole tyczyńskiej, Tyczyńskie Zeszyty Naukowe,  2-4/2002, s.209-221.
 • Transformacyjna trauma a młode pokolenie. [w:] E. Moczuk (red.) Czy patologie społeczne? Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2002,s.81-88./file/86237/Transformacyjna trauma.pdf
 • Wygrani, przegrani oraz skołowani w dobie transformacji na Podkarpaciu. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe,. 3-4/2001, s.77-95./file/86240/Wygrani, przegrani oraz skołowani….pdf
 • Ocena reformy edukacji i zdrowia przez mieszkańców województwa podkarpackiego. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe, 1/2001,s.135-151./file/86239/Ocena reformy edukacji.pdf
 • Dylematy wsi polskiej w dobie transformacji. [w:] W. Bobakowa(red.) Ekonomika Firem 2000.Uniwersytet Ekonomiczny, Bratislava 2000, s. 100-103.

Recenzje

 • Recenzja książki Krystyny Szafraniec „Młode pokolenie a nowy ustrój”. Wieś i Rolnictwo. 3/2012, s.145-152.
 • Młode pokolenie wsi ,,barometrem zmiany”? Recenzja książki  Krzysztofa Gorlacha, Zygmunta Seręgi, Zbigniewa Drąga ,, Młode Pokolenie wsi III Rzeczpospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską”. Wieś i Rolnictwo. 1/2004, s.149-157.
 • Badanie struktury społecznej ,,z młodzieżą w tle”. Recenzja książki Bogdana  Macha ,, Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka. Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989″. Kultura i Społeczeństwo. 2/2004, s.204-207.
 • Recenzja książki Stanisława  Marczuka  ,,Orientacje wartościujące nauczycieli w III Rzeczpospolitej. Studium z socjologii edukacji”. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe.   3-4/2001, s.143-146.
 • Recenzja książki Jana Szczepańskiego ,, Reformy, rewolucje, transformacje”. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe. 1/2000,s. 170-174.

Doświadczenia badawcze:

 • Pracownia Badań Społecznych IFiS UP, Ewaluacja zewnętrzna: Miejskiego Programu
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi. (2019).
 • IFiS UP, ,,Młodzież polska i ukraińska w warunkach zmian społecznych” (kwiecień-październik 2019).
 • NAWA-badania jakościowe na Ukrainie dotyczące traumy radykalnych zmian (październik 2018)
 • Trauma transformacji –  społeczne konsekwencje radykalnych przemian na Ukrainie. Narodowe Centrum Nauki-Miniatura 2018 r.
 • ,,Młodzież na Pograniczach Europy Środkowo-Wschodniej” realizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielongórskiego, Polsko-Niemiecki Instytut  Badawczy UAM Poznań i EUV Frankfurt (Oder), Instytut Socjologii Państwowej  Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Katedrę Socjologii, Politologii i Prawoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu,  Instytut Socjologii Narodowego Uniwersytetu w Charkowie, Instytut Socjologii Narodowego Uniwersytetu w Użhorodzie i Centrum Badań Wyższej Edukacji Uniwersytetu w Debreczynie (marzec -czerwiec 2015).
 • Realizacja badań ,,Młodzież ropczycko-sędziszowska ciągłość i zmiany wzorów życiowych” IS PWSW i IS UR(kwiecień 2005).
 • ,,Badanie postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku”. Badania realizowane dla Instytutu Badań Edukacyjnych przez  konsorcjum WYG PSDB sp. z.o.o. oraz Uniwersytet Rzeszowski  (2014-2015).
 • Badania dla Urzędu Miasta Jarosław na temat konsumpcji alkoholu przez młodzież i postaw wobec zachowań ryzykownych młodzieży. Projekt realizowany w 2014 r. w ramach Centrum Badania Młodzieży w PWSW w Przemyślu.
 • Realizacja grantu uczelnianego (DN/GrU/SH/1/2013),,Zmiany celów życiowych podkarpackiej młodzieży” (IS UR).
 • Realizacja międzynarodowych badań Młodzież Pogranicza 2013 – strategie wejścia w dorosłość młodzieży polskiej i ukraińskiej (IS PWSW w Przemyślu).
 • ,,Podkarpackie Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości” realizowanego przez BD Center w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-2010.
 • Realizacja badań sondażowych w ramach projektu badawczego (1 H02E 039 30) finansowany przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (decyzja 1215/H03/2006/30) „Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych w Polsce” – kierownik projektu Marian Niezgoda prof. UJ (2008-2009).
 • Mroczna Strona Granicy –skala i przyczyny  występowania „szarej strefy” w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą” realizowanego przez BD Center w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(2008-2009).
 • Realizacja grantu badawczego (2005-2006) KBN H02E 037 27 ,,Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu- społeczne koszty transformacji. Strategie adaptacyjne mieszkańców Podkarpacia i ich uwarunkowania”. Kierownik projektu Marian Niezgoda prof. UJ.
 • Aspiracje edukacyjno- zawodowe młodzieży w ramach projektu EFS/EQUEL w 2005/2006r. dla BD Center i WSZ w Rzeszowie.
 • Realizacja badań podłużnych w Instytucie Socjologii PWSW w Przemyślu: ,,Młodzież pogranicza 2007-2017″.

Recenzent:

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Studia Socjologiczne
 • Rocznik Lubuski
 • Edukacja IBE
 • Studia Humanistyczne AGH
 • Zeszyty Pracy Socjalnej UJ

Konferencje:

Konferencje-2020