Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Piotr Długosz

Specjalność: 
socjologia młodzieży, socjologia edukacji, socjologia pogranicza, trauma społeczno-kulturowa.

Zainteresowania badawcze:
Nierówności edukacyjne, przemiany pokoleniowe młodzieży, strategie życiowe młodzieży, integracja studentów ukraińskich w Polsce, trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, psychospołeczne skutki pandemii kornawirusa COVID-19

Aktualnie jest przygotowywana publikacja pt. Trauma implozji Związku Radzieckiego- przypadek Ukrainy. Publikacja powstaje w oparciu o wywiady jakościowe i dokumenty zebrane w czasie kwerendy w Kijowie w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki pt. Trauma transformacji –  społeczne konsekwencje radykalnych przemian na Ukrainie.

Biogram naukowy:

 • 2018: Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Rozprawa habilitacyjna „Strategie życiowe młodzieży na pograniczu Polsko-Ukraińskim”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2006: Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Praca doktorska „Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1999: Magister socjologii. Praca magisterska „Psychospołeczne konsekwencje zmiany ustrojowej wśród młodzieży”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biogram zawodowy:

 • 2019.01.10., Wicedyrektor IFiS, Profesor, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • 2018 – 2019, Adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • 2007 – 2018, Adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • 2006 – 2007, Asystent, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • 2006 – 2018, Starszy wykładowca, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Stypendia, staże i pobyty zagraniczne:

 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 10.2012-02.2013
 • Universidade de Brasilia, Departamento de Sociologia (SOL) 15-27.04.2013
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski 26.05.2014-6.06.2014
 • Uniwersytet Lwowski 7.09.2015-11.09.2015
 • Międzynarodowy Instytut Socjologiczny w Kijowie 16.04.2018-20.04.2018
 • Euroacademy w Tallinie 11.06.2018-15.06.2018
 • Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie 1.10.2018-31.10.20118

Funkcje:

Recenzent:

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Studia Socjologiczne
 • Przegląd Socjologiczny
 • Rocznik Lubuski
 • Edukacja IBE
 • Studia Humanistyczne AGH
 • Zeszyty Pracy Socjalnej UJ
 • Konteksty Społeczne
 • Zeszyty Naukowe KUL
 • Edukacja Międzykulturowa

Publikacje

Doświadczenia badawcze

Udział w konferencjach