Przejdź do treści

Dr Anna Fiń

Dr Anna Fiń

Katedra Socjologii Kultury

annafin@interia.pl

pok: 304

dyżury: poniedziałek: 15.30-16.15; wtorek: 11.45-12.30

TYTUŁ NAUKOWY I STANOWISKO: Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, Adiunkt
SPECJALNOŚĆ: socjologia migracji, socjologia kultury, socjologia miasta, metody badań społecznych

Assitant Professor, Phd in Sociology: sociology of migration, sociology of culture, urban sociology, methods of social research: Biographical note in English

Website:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0366-6652
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Fin/research
Academia.edu:https:https://up-krakow.academia.edu/AnnaFi%C5%84

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Socjologia migracji: współczesne migracje zamorskie/transatlantyckie,współczesna polska emigracja do USA, polska i ukraińska emigracja w Nowym Jorku; polska diaspora w USA; ukraińska diaspora; procesy najnowszej europejskiej emigracji do USA, relacje między grupami imigranckimi
Socjologia miasta: kwestie rozmieszczenia przestrzennego i segregacji grup imigranckich; procesy tworzenia się i przekształcenia imigranckich dzielnic; nowojorska East Village (procesy tworzenia się i przemian europejskich sąsiedztw w ramach dzielnicy)
Socjologia kultury: badania sektora sztuki i kultury, zagadnienia pamięci społecznej

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Socjologia migracji, Socjologia miasta, Wstęp do socjologii, Projekt badawczy, Sztuka raportowania, Warsztat badacza: badania jakościowe, Desk research w praktyce, Seminarium dyplomowe

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

Edukacja:

 • Magister, socjologia, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Doktor, socjologia, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński; rozprawa doktorska: Ukraińska i polska diaspora w USA. Studium wzajemnych relacji w społeczeństwie pluralistycznym. Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Grzegorz Babiński

Aktywność międzynarodowa (wybrane przykłady):

 • International Conference: The Polish Peasant in Europe and America 1918-1920: I. Thomas and F. Znaniecki’s Research: Development and Future Perspectives for Sociology; University of Salerno, Salerno, Italy, 2019
 • Keynote Speaker: Migration, Cities and Photography; „Trieste Photo Days” Immigrantopolis Project, Trieste, Italy, 2019
 • 11th Slovenian Social Science Conference „Observing social transformations: National and Transnational perspectives”; Ljubljana, Slovenia, 2019
 • Beit Berl College, Conference: „Migration: educational, political and cultural aspects”; Israel, 2019
 • World Congress of the Polish Institute of Arts and Science in America: 2017, 2019
 • Würzburg University, Visiting Scholar, Würzburg, Germany, 2018
 • das Zentrum für Interdisziplinäre Studien (ZIP) der Europa Universität Viadrina (EUV); der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung (DPWS) –, Seminar; Gueste Lecture; Berlin, Germany, 2018
 • The Twelfth European Social Science History Conference; Quennes University, Belfast, Northen Irland, 2018
 • The American Historical Association (AHA), Annual Conference: „Race, Ethnicity, and Nationalism in Global Perspective”; Washington DC, USA, 2018
 • The biannual workshop American Ethnicity, Krakow, Poland: 2012, 2014, 2016, 2018
 • 13th Conference of the European Sociological Association, Ateny, Grecja, 2017
 • 22nd Annual World Convention of The Association of the Studies of Nationalities, Harriman Institute,  Columbia University, New York City, USA, 2017
 • The Eleventh European Social Science History Conference, Valencia, Spain, 2016
 • American Historical Association (AHA), Annual Conference: “Global Migrations: Empires, Nations, and Neighbors.” Atlanta, Georgia, USA, 2016
 • Collegio Carlo Alberto, Moncalieri, University of Turin, Summer School, Italy, 2012
 • The East Central European Center, Columbia University in the City of New York, Visiting Scholar, NYC, USA, 2007/2008
 • Immigration History Research Center; University of Minnesota, USA, Library Research, 2007

Członkostwo w organizacjach:

 The Polish-American Historical Association
Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
The European Sociological Association (2016-2019)
Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (2013-2017)

Granty, stypendia, wyróżnienia:

The Kosciuszko Foundation Research Grant (2007); The Shevchenko Scientific Society in America Research Grant (2008); Nominacja Dziekana oraz Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (2015); Julius-Maximilians-University of Würzburg Scholarship found by Bavarian State Chancellery (2018)

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE (wybrane przykłady):

Monografie oraz redakcje naukowe

2018: „Dramat i życie”, czyli raport z badania krakowskiego pola literackiego, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków (z M. Dzięglewski, M. Miszczuk-Wereszczyńska)

2018: Współczesne procesy migracji zamorskich, Studia Sociologica nr 1, ( red. z Agnieszka Małek)

2017: Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014 : raport końcowy, Małopolski Instytut Kultury, Kraków ( z: M. Dzięglewski, A.  Guzik) http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/RaportKo%C5%84cowy.pdf

2015:  Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci zbiorowej, Nomos, Kraków ( red. z Łucja Kapralska)

2013: Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów, Instytut Zachodni, Poznań ( z Agnieszka Legut, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Kamila Schöll-Mazurek

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

2019: Attitudes of Polish Immigrants in the United States Towards Diaspora Organizations: A Comparative View  The Polish Review, 2019 no 3, 69-93 (with Witold Nowak and Michał Nowosielski)

2019: Chapter: Ukraine [in:] The East Central European Migration During the Cold War. A Handbook, Anna  Mazurkiewicz (ed.),  De Gruyter, pp. 311-355

2018: Polacy na nowojorskiej East Village: przeszłość, teraźniejszość, trwanie etnicznej dzielnicy [w:] Rafał Reczyński, Katarzyna A. Morawska, Diaspora polska w Ameryce, Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia, s. 219-248

2018: Współczesne migracje zamorskie: pomiędzy dawnymi ustaleniami a nowymi procesami, Studia Sociologica, 2018 nr 1, s. 5-16 (z: Agnieszka Małek)

2018: Marka jako obraz [w:] Joanna Kurczewska, Dariusz Wojakowski (red.), Budowanie i konstruowanie marki lokalnej, narodowej i wielokulturowej na pograniczu, Pogranicze. Studia Społeczne, T. 33, s. 83-108( z Alla Karnaukh-Brożyna),

2018: Przemyśl i Sanok – społeczno-kulturowa charakterystyka społeczności lokalnych [w:] Joanna Kurczewska, Dariusz Wojakowski (red.), Budowanie i konstruowanie marki lokalnej, narodowej i wielokulturowej na pograniczu, Pogranicze. Studia Społeczne, T.33, s. 25-52 (z Agata Nijander-Dudzińska),

2017: Between neighbors – between immigrants. Poles and Ukrainians in the United States during the time of Cold War: a few reflections, Ad Americam, pp. 35-51

2017: Ethnic Mobilization of Immigrants. Case Studies of Ukrainian Political Emigration in the United States; In: The  United States Immigration Policy and Immigrants; Dorota Praszałowicz, Agnieszka Małek (ed.) Peter Lang –Publishing, Frankfurt am Main; pp. 107-125

2017: Creative industries and the power of heritage : the case of OFF Piotrkowska in Łódź  [in:] The power of heritage: socio-economic examples from Central Europe, Katarzyna Jagodzińska, Joanna Sanetra-Szeliga (Ed.), Międzynardowe Centrum Kultury, Kraków, pp. 108-151 (e-book) (with Katarzyna Jagodzińska, Joanna Sanetra-Szeliga)

2017: Przemysły kreatywne i potencjał dziedzictwa : przypadek OFF Piotrkowskiej w Łodzi  [w:] Katarzyna Jagodzińska, Joanna Sanetra-Szeliga (red.), Potencjał dziedzictwa: społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, Międzynardowe Centrum Kultury, Kraków, s. 116-161 (z: Katarzyna Jagodzińska, Joanna Sanetra-Szeliga)

2015: The Newest Polish New Yorkers. Social and Demographic Profile; Migration Studies-Polish Diaspora Reviw/Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2015 no. 4, pp. 193-214.

2015: Między absencją a zaangażowaniem. Diaspora polska wobec organizacji polonijnych, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny nr. 2, s. 145-164. (z  Witold Nowak)

2015: Realne i wirtualne oblicza pamięci: słowo wstępne [w:] A. Fiń, Ł. Kapralska (red.), Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej, Nomos, Kraków; s. 7-27 (z: Łucja Kapralska),

2014: Współczesna emigracja polska w Stanach Zjednoczonych: liczebność, rozmieszczenie przestrzenne, przyczyny wyjazdów;  Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny nr  2, s. 105-130

2014: In the space of „displaced borderland”. Reflections on the relations between Polish and Ukrainian immigrants in the United States, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 1, s. 143-160

2013: Opinie i postawy Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej, Biuletyn Instytutu Zachodniego,  nr 148; numer specjalny (z A. Legut, W. Nowak, M. Nowosielski, K. Schöll-Mazurek)

2013: Jak zaangażować się we współpracę z Polską?: e-poradnik dla Polaków na emigracji, Instytut Zachodni, Poznań (z A. Legut, W. Nowak, M. Nowosielski, K. Schöll-Mazurek)

 2013: Odtworzone sąsiedztwo. Polscy i ukraińscy imigranci w nowojorskiej East Village, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny; nr 1, s. 105-129

 2013: Ukraińska imigracja w Stanach Zjednoczonych. Charakterystyka ogólna, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny nr 4, s. 33-57

2010: Czy pogranicze przeniesione? Analiza przestrzenno-demograficznych determinantów relacji pomiędzy polską i ukraińską diasporą w USA [w:] Magdalena Zowczak (red.), Na pograniczu „Nowej Europy”, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 129-146

2008:  Zagadnienie pogranicza w socjologii polskiej, Socjologia. Rocznik Przemyski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu,  s. 83-97

2007:  Stereotypy etniczne na pograniczu polsko-ukraińskim. Ich treść i uwarunkowania, Przegląd Polonijny nr 1, s. 63-78

2005:  Obraz Ukraińca w oczach Polaków. Refleksje nad historycznymi uwarunkowaniami stereotypu Ukraińca na pograniczu polsko-ukraińskim; Biuletyn Ukrainoznawczy vol. 11, s. 30-45

Recenzje

2016:   Recenzja: Sudhir Venkatesh, Floating City. A Rogue Sociologist Lost and Found in New York’s Underground Economy, New York, Penguin Books 2014, ISBN 978-1-59420-416-6 (hc.); 287 pp., Studia Sociologica 2016  vol  2., s. 218-222

2015:   Review of book: Beata Dorosz, New York Solitaire. The Polish Institute of Arts and Sciences of America:Jan Lechon, Kazimierz Wierzynski. The Study about selected issues of activity 1939-1969 (Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce: Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969). Warszawa. Pp. 592; The Polish Review 2015 no 2; pp. 118-121

Ponad to autor oraz współautor przeszło dwudziestu raportów badawczych z badań: sektora kultury, edukacji, problemów społecznych

PROJEKTY BADAWCZE I INNE:

Od 2015: Współczesne procesy migracji zamorskich – projekt finansowany w ramach badań statutowych Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, indywidualny projekt badawczy; realizowany obecnie

2019: Immigrantopolis – międzynarodowy projekt fotograficzny i popularnonaukowy mający na celu ukazanie imigrantów w przestrzeniach miast, wspólnie z włoskim stowarzyszeniem artystycznym dotArt w Trieście.; współtwórca koncepcji projektu, merytoryczna koordynacja projektu.

2018: Badanie krakowskiego pola literackiego, Krakowskie Biuro Festiwalowe w Krakowie; część projektu: „Literatura w mieście. Badanie krakowskiego sektora książki” dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO

2015-2017: Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego; w ramach: Obserwatorium Kultury Narodowe Centrum Kultury; Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Małopolski Instytut Kultury

2015-2016: Społeczno-ekonomiczny wpływ dziedzictwa kulturowego. Diagnoza wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez branże kreatywną, na przykładzie Off Piotrkowska w Łodzi;  Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

2014-2016: East Central European Migrations during the Cold World: General Historical Survey; projekt międzynarodowy; przy współpracy następujących instytucji: Ural Federal University, Russia; Fort Lewis College, Colorado, USA; Ouachita Baptist University, Arkansas, USA; Bulgarian Academy of Sciences, Sofia; Centre de Recherches Historiques de l’Ouest (CERHIO) at the University of Angers; Institute of National Remembrance, Poland; University of Gdansk, Poland; Eötvös Loránd University, Budapest; Helena History Press, California USA; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; University of J. Selye, Komarno, Slovakia; Charles University, Prague; Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2013-2015: Odświętne tworzenie i propagowanie marek (narodowej, lokalnej, regionalnej) w społecznościach lokalnych. Rola ludzi i instytucji kultury. Fundacja Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Narodowe Centrum Kultury, Koordynator projektu: prof. dr hab. Joanna Kurczewska; dr Hanna Bojar

2013: Polityka polonijna w praktyce. Instytut Zachodni  Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu; Finansowany w ramach  „Planu współpracy  z  Polonią i Polakami za granicą  w 2013  r.”  realizowanego  za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013; koordynator projektu dr Michał Nowosielski

2012-2015: Monitoring losów zawodowych absolwentów – drogą do sukcesu uczelni XXI wieku. Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;  projekt  finansowany w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;  koordynator projektu: dr Joanna Żyra

2007-2009: Polish and Ukrainian Diaspora in Pluralistic American Society; doktorski projekt badawczy; Uniwersytet Jagielloński; Finansowany w ramach: The Kosciuszko Foundation Research Grant oraz John Kusiw Found of The Shevchenko Scientific Society in America; indywidualny projekt badawczy

2005-2012: udział ( w charakterze koordynatora oraz członka) w kilkunastu projektach badawczych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz projektach pozasystemowych realizowanych w ramach współpracy z sektorem instytucji i firm badawczych: badania sektora kultury; edukacji; problemów społecznych

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA (wybrane przykłady):

 • Trieste Photo Days, wykład: Migration, Cities and Photography, Trieste, Włochy 2019
 • 11 Festiwal Conrada w Krakowie/ Conrad Festival 2019, Przemysły książki: Dramat czy życie? Wokół kondycji pola literackiego, Kraków 2019
 • 43 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, panel dyskusyjny po pokazie filmu dokumentalnego „Stany przeszłe”, Gdynia 2018
 • Muzeum Miasta Krakowa, Krakowskie Kolokwia: Między mitem a rzeczywistością – „starzy” i „nowi” mieszczanie w Krakowie, Kraków 2018
 • Muzeum Krakowa, projekt wystawienniczy PRZE-mieszczanie – Krakowianin w (re)konstrukcji – członek Rady Naukowej Projektu, 2018-2019
 • Brooklyn Public Library, wykład: Contemporary Polish Emigration to the United States, New York City, USA; 2017
 • IX Dni Kultury Amerykańskiej w Krakowie, wykład: Współczesna polska emigracja do USA, Kraków 2017
 • Wywiady dla polonijnych mediów w USA: a) Radio Rytm, NYC (2008); b) The Polish Daily News in Chicago: Dziennik Związkowy (2015); c) The Polish Daily News – Nowy Dziennik (2016); Radio Rampa – Polskie Radio w NYC (2017)
 • Organizacja wystaw fotograficznych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, w ramach popularyzacji socjologii wizualnej: a) „Dziedzictwo i Pamięć. Chasydzi w Leżajsku 2010-2018”; wystawa indywidualna, autorstwa Marcin Fiń, 2018; b) „Immigrantopolis”; wystawa zbiorowa, międzynarodowa (dotArt Cultural Association ( Italy), Krakow Foto Fringe 2019), 2019