Przejdź do treści

Dr hab Włodzimierz Heflik

Dr hab Włodzimierz Heflik

Katedra Filozofii Współczesnej

wheflik@yahoo.co.uk

SPECJALNOŚĆ: filozofia transcendentalna, filozofia analityczna, teoria poznania, metafizyka

 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

2015  Habilitacja: (przeprowadzona na Uniwersytecie Śląskim);

Rozprawa hab.: Problem formy w perspektywie transcendentalnej u Kanta i Wittgensteina, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2013, ss. 428.

1998  Doktorat: Uniwersytet Jagielloński;

Rozprawa: Teorie prawdy u Bertranda Russella; promotor Prof. Jan Woleński.

1989   Magisterium z filozofii – Uniwersytet Jagielloński.

1984 Magisterium z inżynierii materiałowej (fizykochemii ciała stałego) – Akademia Górniczo-Hutnicza. 

Aktualny obszar badawczy: styk teorii poznania i metafizyki/ontologii

Przedmiotem moich zainteresowań są przede wszystkim problemy wyrastające z tradycji transcendentalnej (Kant i neokantyzm) oraz występujące na gruncie nurtu analitycznego – szczególnie u jego początków (Russell, Wittgenstein, Frege), w pewnym stopniu także tematyka obecna w obszarze fenomenologii i tradycji arystotelesowsko-scholastycznej. Ostatnio rozpocząłem badania nad filozofią szachów.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Polskie Towarzystwo Filozoficzneod 2003

Austrian Ludwig Wittgenstein Society – od 2008

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa – od 2011

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

Teoria poznania – wykład i ćwiczenia

Filozofia analityczna – wykład i ćwiczenia

Historia filozofii nowożytnej – wykład

Wykład monograficzny: Transcendentalizm – wybrane zagadnienia

Wykład monograficzny: Z historii problematyki formy – od Arystotelesa do Ingardena

Translatorium filozoficzne z języka niemieckiego

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Książki:

(2013) Problem formy w perspektywie transcendentalnej u Kanta i Wittgensteina (Analiza porównawcza na podstawie ››Krytyki czystego rozumu‹‹ i ››Traktatu logiczno-filozoficznego‹‹), Wydawnictwo Antykwa, Kraków, s. 428.

Artykuły (wybór):

(2016) Rozróżnienie: przestrzeń jako forma naoczności i formalna naoczność oraz jego rola w filozofii transcendentalnej Kanta,
[w:] „Przegląd Filozoficzny” – Nowa Seria, nr 2 (2016), s. 358-373.

(2016) Próba analizy znaczenia terminu ‘das Umgreifende’,
[w:] Karl Japsers – świadek epoki, Czesława Piecuch (red.), Universitas, Kraków 2016, s. 227-254.

(2013)  Kants Theorie der Affinität und das Problem der prästabilierten Harmonie,
[w:] Kant und die Philosophie in Weltbürgerlicher Absicht, Akten des XI. Internationalen Kant Kongresses, (Im Auftrag der Kant-Gesellschaft), Bd. 5, S. Bacin, A. Ferrarin, C. La Rocca, M. Ruffing (Hrsg.), Walter de Gruyter, Berlin – Boston, s. 347-358.

(2012) Natura relacji w świetle Traktatu Wittgensteina,
[w:] „Studia Philosophica Wratislaviensia”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, vol. VII, fasc. 2, s. 79-99.

(2011) Subject: Construct or Acting Being. The Status of the Subject and the Problem of Solipsism in Wittgenstein’s Tractatus,
[w:] “Argument. Biannual Philosophical Journal”, Department of Philosophy and Sociology. Pedagogical University of Cracow, Kraków, vol. I, No. 1, s. 49-67.
(dostępny także: www.argument-journal.eu)

(2011) Logika jako zwierciadlany obraz świata. Próba transcendentalnej interpretacji Traktatu Wittgensteina,
[w:] Idea transcendentalizmu (Od Kanta do Wittgensteina), P. Parszutowicz i M. Soin (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 439-453.

(2011) Wittgenstein – Kant. Dwa transcendentalizmy,
[w:] Filozofia Kanta i jej recepcje, D. Bęben i A. Noras (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 59-172.

(2010) Logik als Spiegelbild der Welt. Das Problem des Isomorphismus und der Autonomie der Logik im Tractatus,
[w:] Bild und Bildlichkeit in Philosophie, Wissenschaft und Kunst / Image, and Imagination in Philosophy, Science and Art, E. Nemeth, R. Heinrich, W. PIchler (Hrsg.), Beitrage der Osterreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, Austrian Ludwig Wittgenstien Society, Kirchberg am Wechsel, s. 125-127.
(dostępny także: http://wab.uib.no/agora-alws)

(2009) Form – Wirklichkeit – Repräsentation,
[w:] Sprache und Welt / Language and World, V. Munz, K. Puhl, J. Wang (Hrsg.), Beitrage 32. Internationales Wittgenstein Symposium, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel, s. 178-180.
(dostępny także: http://wab.uib.no/agora-alws)

(2009) Transcendentalny idealizm a problem prawdy,
[w:] Poznanie a prawda, A. Zachariasz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 241- 256.

(2009) Problem podmiotu metafizycznego a zagadnienie formy logicznej w ‘Traktacie logiczno-filozoficznym’ Wittgensteina,
[w:]   Jedno i Jedno-Wiele. Podstawowe problemy ontologiczne, A. Tomkowska i J. Jaskóła (red.), Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 163-172.

(2009) Niebyt – Nicość – Nonsens. Zagadnienie niebytu w filozofii transcendentalnej Kant – Rickert – Wittgenstein),
[w:] O niebycie. Podstawowe problemy ontologiczne, A. Tomkowska i J. Jaskóła (red.), Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 119-135.

(2008) Wittgensteins Projektionsmethode als Argument für die transzendentale Deutung des Tractatus,
[w:] Reduktion und Elimination in Philosophie und den Wissenschaften / Reduction und Eliminatiion in Philosophy and the Sciences, A. Hieke u. H. Leidgeb (Hrsg.), 31 Internationales Wittgenstein Symposium, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel, s. 134-137. (dostępny także: http://wab.uib.no/agora-alws)

(2008) Forma logiczna i przedmioty. Spór Wittgensteina z Russellem,
[w:] „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” (Studia Philosophica IV), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 25-37.

(2007) Nichtsein und Grenze bei Wittgenstein,
[w:] Philosophie und Informationsgesellschaft / Philosophy of the Information Society, H. Hrachovec, A. Pichler, J. Wang (Hrsg.), 30 Internationales Wittgenstein Symposium, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel, s. 84-86.
(dostępny także: http://wab.uib.no/agora-alws)

 

(2006) Kant a Peirce – Transformacja filozofii transcendentalnej,
[w:] „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXXIV, Z. 2, Kraków, s. 117-131.

(2006) Das Problem des metaphysischen Subjekts im Wittgensteins ‘Tractatus’,
[w:] Kulturen: Streit – Analyse – Dialog / Cultures: Conflict – Analysis – Dialogue, E. Leinfe llner, R. Haller, K. Puhl, P. Weingartner, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel, s.376-380. (dostępny także: http://wab.uib.no/agora-alws)

(2006)   Między naturalizmem a transcendentalizmem,
[w:] Kondycja człowieka współczesnego, Cz. Piecuch (red.), Universitas, Kraków, s. 256-266.

(2005) Kant i Russell o sądzie,
[w:] „Analiza i egzystencja”, Nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 113-125.

(2005) Rola wyobraźni w transcendentalnej dedukcji kategorii. Interpretacja fragmentu ‘Krytyki czystego rozumu’ według wyd. A,
[w:] “Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Philosophica II, Kraków, s. 3-13.

(2003) Rozważania wokół światów możliwych Jaakka Hintikki,
[w:] „Ruch Filozoficzny”, t. LX Nr 4, Toruń, s. 565-577.

(2001)  Intencjonalność, percepcja i sąd u Bertranda Russella,
[w:] Idee i eksplikacje, W. Jaworski (red.), Biblioteka Końca Wieku, Wydawnictwo Abrys, Kraków, s. 173-203.

(2000) Bertrand Russell o sądzie i prawdzie,
[w:] „Principia”, t. XXVII-XXVIII, Kraków, s. 209-227.

 

ZAINTERESOWANIA POZAFILZOFICZNE:

Szachy, muzyka poważna i jazz, wędrówki tatrzańskie, problematyka skandynawska.