Przejdź do treści

Dr Anna Kamińska-Malandain

Dr Anna Kamińska-Malandain

Katedra Etyki Ogólnej

anna.kaminska-malandain@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0003-3717-6985

publikacje:


dyżury: Jestem dostępna na grupach kursów w Microsoft Teams, proszę tam indywidualnie zgłaszać sprawy i umawiać się na konsultację.

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Główny obszar moich zainteresowań naukowych to antropologia filozoficzna, etyka i filozofia dialogu. Moje badania naukowe koncentrują się wokół filozofii człowieka. Interesuje mnie także zagadnienie wyobraźni twórczej, filozoficzna kwestia wrażliwości i zobojętnienia w kontekście współczesnej alienacji człowieka oraz filozofia pedagogiki.

Aktualnie pracuję nad książką o Januszu Korczaku, w której chcę ukazać go jako myśliciela – szczególnie myśliciela krytycznego. Wychwytuję te jego myśli, które mają charakter filozoficznych nawiązań, śledzę jego inspiracje filozoficzne.

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

2002 – obrona pracy magisterskiej pt. Gaston Bachelard: rzeczywistość wyobraźni. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Filozofii).

W 2002 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w Instytucie Filozofii, na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W listopadzie 2004 roku, a następnie we wrześniu 2005 roku, na zaproszenie Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, uczestniczyłam w programach edukacyjnych Poznaj Polskę oraz Pod wspólnym niebem. O relacjach polsko-żydowskich w centrum nauczania o Holokauście w Kiryat – Motzkin „Mashmaut” i w Beer Szewa, wygłaszając wykłady o filozofii Emmanuela Lévinasa (Wpływ judaizmu na Lévinasowskie pojmowanie wrażliwości).

2008 – obrona pracy doktorskiej pt. Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Lévinasa i praktyka Janusza Korczaka.  27 czerwca 2008 roku, uchwałą Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, uzyskałam stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Od 2008 – 2016 praca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (wykłady z filozofii,  etyki, etyki nauczyciela, estetyki i filozofii kultury).

W 2015 roku zostałam wybrana na członkinię zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie. W ramach tego stowarzyszenia do dzisiaj prowadzę pracę organizacyjno-społeczną, edukacyjną i naukową.

6 II 2019  zatrudnienie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

Filozofia

Filozofia XIX i XX w.

Zajęcia monograficzne o filozofii dialogu

Zajęcia monograficzne o życiu i dziele Janusza Korczaka

Socjologia moralności

Filozofia polska

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Książki:

 1. Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Lévinasa i praktyka Janusza Korczaka, Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2012.
 2. Rzeczywistość wyobraźni. Gaston Bachelard o źródłach twórczości, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2014/2015.
 3. Zobojętnienie. Filozoficzne aspekty współczesnej alienacji człowieka, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2018.

Artykuły: 

 1. Nieskończona chwila nadziei, czyli o śmierci według Lévinasa (Begaline vilties akimirka, arba apie mirti Levino filosofijoje), „Logos” (Skiriamas Emmanueliui Levinui), nr 40, 2005, s. 91-95.
 2. Ograniczyć bezgraniczne. Głos w dyskusji „w sprawie granic filozofii”, „Ruch Filozoficzny”, nr 4, 2003, s. 549-550.
 3. Fenomenologia obrazu poetyckiego Gastona Bachelarda, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski”, nr 1-2/30-31, 2003, s. 33-37.
 4. Kobiecość w filozofii Emmanuela Lévinasa, „Colloquia Communia” (Kobiecość?, red. Ewa Hyży), nr 1-2 (84-85), styczeń-grudzień 2008, (recenzenci tomu: prof. dr hab. Stefan Symotiuk, prof. dr hab. Aleksandra Żukowska), s. 45-56.
 5. Janusz Korczak jako „homo inquietus”, [w:] Homo inquietus. Człowiek niespokojny. Prace ofiarowane Profesorowi Stefanowi Symotiukowi przez przyjaciół, Bogdan Banasiak, Jadwiga Mizińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 88-93.
 6. Wychowanie do wolności a wolność wychowawcy, [w:] Między wolnością a przymusem. Prawa człowieka i współczesna edukacja, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach, red. Anna Wileczek (recenzenci: prof. UP dr hab. Zofia Budrewicz, prof. UJK dr hab. Halina Mielicka), Kielce 2009, s. 69-74.
 7. Wrażliwość metafizyczna jako zdolność odczytywania szyfrów transcendencji. O metafizyce absolutu Karla Jaspersa, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, Tom XLV, zeszyt 3-4 (181 -182), Warszawa 2009, s. 447-465.
 8. Wrażliwość jako źródło rozumu filozoficznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XXXI/XXXII, sectio I, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Lublin 2010, s. 39-48.
 9. Kołakowski – Jaspers. Inspiracje i polemiki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XXXI/XXXII, sectio I, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Lublin 2010, s. 119-129.
 10. Czas jako wymiar nadziei, czyli o dialogiczności czasu według Lévinasa, [w:] Aporie czasu, red. Piotr Orlik (recenzent prof. dr hab. Anna Latawiec), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011, s.109-140.
 11. Dwa oblicza sprawiedliwości w Lévinasowskiej filozofii „po Auschwitz”, [w:] Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa XX wieku, red. Alicja Bartuś, Piotr Trojański (recenzent: prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2012, s. 104-122.
 12. Primo Levi: jak ocalić godność ludzką w otchłani dehumanizacji, [w:] Człowiek wobec totalitaryzmu. Od prostych recept do „ostatecznego rozwiązania”, red. Alicja Bartuś (recenzenci: prof. dr hab. Jan Kantyka, prof. dr hab. Andrzej Mencwel), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2012, s. 161-177.
 13. Filozofia z butelki, czyli uszczegółowienie tego, co ogólne, [w:] Homo sentiens. Człowiek czujący. Księga Przyjaciół Jadwigi Mizińskiej, red. J. Breczko, P. Bytniewski, Ł. Marcińczak, P. Skudrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 154-161.
 14. Korczakowski dialog z dzieckiem – inspiracje filozoficzne. Korczak’s dialogue with the child – philosophical inspirations, [w:] Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie. The Year of Janusz Korczak 2012. There are no children, there are people, red. Barbara Smolińska-Theiss (recenzenci: dr hab. Adam Solak, prof. UP, dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, s. 217-235.
 15. Terapia filozoficzna i myśl Janusza Korczaka jako metoda aktywizacji twórczej i społecznej, [w:] Jesteśmy. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, red. Dariusz P. Klimczak, Agnieszka Sojka (recenzja: prof. dr hab. Stefan Symotiuk), Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2013, s. 57-64.
 16. Warsztaty „korczakoterapii” i „filozofioterapii”, [w:] Jesteśmy. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi. Konspekty, scenariusze, ćwiczenia, red. Dariusz P. Klimczak, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2013, s. 57-68.
 17. Zła nienawiść a nienawiść do zła, [w:] Słowa w służbie nienawiści, Alicja Bartuś (recenzenci: prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński, prof. dr hab. Andrzej Żbikowski), Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2013, str. 347-358.
 18. Kamińska, A. (2014). Korczak as a Thinker. In. A. Chłosta-Sikorska, H. Stępniewska-Gębik, P. Trojański (Eds.),Korczakian Reminiscences: Selected Aspects of the Times & Legacy of Janusz Korczak. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. pp. 15-28.
 19. Dzieło pedagogiczne Janusza Korczaka jako przykład Lėvinasowskiej wrażliwości na Innego, [w:] Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał. Dzieło i życie Janusza Korczaka, red. Magdalena Lubińska-Bogacka, Marek Banach (recenzenci: prof. dr hab. Bożena Matyjas, dr hab. Zofia Szarota, prof. UP), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2014, s. 147-163.
 20. Postfeminizm a wojny kobiet – refleksja filozoficzna, [w:] Kobiety wojny. Między zbrodnią a krzykiem o godność, Alicja Bartuś (recenzenci: prof. dr hab. Marek Kornat, prof. dr hab. Andrzej Żbikowski), Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2014, s. 259-272.
 21. Zobojętnienie epistemologiczne jako zagrożenie duchowości człowieka, [w:] „Colloquia Communia” (Przejawy i zagrożenia duchowości a fenomen potworności, red. Jadwiga Mizińska, Magdalena Żółtowska-Sikora, recenzenci: dr hab. Bogdan Banasiak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), nr 2 (97), lipiec-grudzień 2014, s. 23-47.
 22. Korczak a szczęśliwe i nieszczęśliwe dzieciństwo, [w:] Aktualność pedagogii oraz pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, red. Ireneusz Pyrzyk (recenzenci: ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. UKSW dr hab. Zachariasz S. Jabłoński, OSPPE), Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Włocławek 2015, s. 103-120.
 23. Między wolnością a zniewoleniem, [w:] Demokracja i kapitalizm – nierozłączna para czy fałszywi przyjaciele?, redakcja naukowa Łukasz Makowski, Jarosław Szostak, Chorzowskie Studia Polityczne nr 9/2015, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Chorzów 2015, s. 13-28.
 24. Dziecko wobec wojny – z perspektywy myśli Janusza Korczaka, [w:] Dzieci wojny, red. Alicja Bartuś (recenzenci: prof. dr hab. Jacek Leociak, dr hab. prof. UW Monika Płatek), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2016, s. 153-160.
 25. Troszczyć się o kruchość, [w:] Jesteśmy razem. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzegorzewska, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wyd. „Koncept”, Kraków – Sandomierz 2016, s. 31-42.
 26. Prekariat jako zagrożenie bezpieczeństwa światowego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze i polityczne, redakcja naukowa Alicja Bartuś, Chorzowskie Studia Polityczne nr 11/2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Chorzów 2016, s. 15-29.
 27. Jadwiga Bińczycka, Anna Kamińska, Yaron Becker, Zakładać w ludziach hipostazę dobra, [Słowo wstępne do:] Manfred Liebel i Urszula Markowska-Manista, Prawa dziecka w kontekście wielokulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytany, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki PNFN, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, s. 7-9. 
 28. Wokół filozofii wyobraźni twórczej Gastona Bachelarda, „Filo-Sofija”, nr 4/II, 2017, vol. 39/II, s.43-72.
 29. Karl Jaspers o problemie winy sprawców, [w:] Jak rodzi się zło. Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy, red. Alicja Bartuś (recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Falęcki, dr hab. Dorota Sula), Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2018, s. 281-295.
 30. Heroizm etyczny Janusza Korczaka w świetle filozofii Emmanuela Lévinasa, [w:] Cena odwagi. Między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa, red. A. Bartuś, P. Trojański (recenzenci: prof. dr Joanna B. Michlic, dr hab. Dorota Sula), Fundacja na Rzecz MDSM, Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN w Krakowie, Oświęcim 2019, s.171-182.
 31. Wolność a zobojętnienie – w rozważaniach filozoficznych J. Tischnera, E. Fromma i E. Lévinasa, [w:] Pola wolności, red. naukowa Alicja Bartuś (recenzenci: dr hab. Dorota Sula, dr hab. Piotr Trojański, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Oświęcim-Poznań 2020.
 32. „Nie ma ekologii bez antropologii”. O zobojętnieniu ekologiczno-społecznym w oparciu o koncepcję „ekologii integralnej” papieża Franciszka, „Edukacja Etyczna”, nr 17, 2020, red. Marcin Urbaniak, ISSN 2083-8972, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2020, s. 123-149.

 

Przekłady:

Valery Pazniakau, Dyskursywne konteksty komunikatywnej identyfikacji podmiotu, [w:] Współczesna filozofia białoruska, „Colloquia Communia” (Współczesna filozofia białoruska, red. Halina Rarot, recenzenci: Valery Yevarouski, Adam Sawicki), nr 1-2 (86-87), styczeń-grudzień 2009, s. 164-175.

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • Członkini komisji rewizyjnej oddziału kieleckiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • Członkini Zespołu redakcyjnego „Phaenomena. Studia z filozofii i nauk społecznych”, pisma Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Odział w Kielcach
 • Redaktorka merytoryczna czasopisma „Edukacja Etyczna”