Przejdź do treści

Dr Alla Karnaukh-Brożyna

Dr Alla Karnaukh-Brożyna

Katedra Socjologii Kultury

alla.karnaukh@vp.pl

PECJALNOŚĆ: Socjologia

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Podstawowe zainteresowania naukowe:

– socjologia narodu, grup etnicznych;

– współczesne stosunki polsko-ukraińskie;

– problematyka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego (m.in. kwestia świadomości narodowej) oraz struktur demokratycznych w Polsce i na Ukrainie.

 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

2013 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: Świadomość narodowa po komunizmie w wieloetnicznych społecznościach lokalnych na Zaporożu. Promotor pracy doktorskiej dr hab. Dariusz Wojakowski. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Dariusz Niedźwiedzki (Uniwersytet Jagielloński).

2007 r. – uzyskanie tytułu magistra socjologii PR w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie (z wyróżnieniem). Tytuł pracy magisterskiej: Język państwowy i język codzienny na Ukrainie. Na przykładzie badań studentów ze Lwowa i Berdiańska. Promotor pracy magisterskiej: dr Dariusz Wojakowski.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

Socjologia narodu i grup etnicznych

Historia myśli społecznej i socjologicznej

Socjologia kultury

Socjologia zmian społecznych

Zróżnicowanie i nierówności społeczne

Socjologia

 

PUBLIKACJE NAUKOWE:

Alla Karnaukh-Brożyna, Zmiany w funkcjonowaniu kultury podkarpackiej z perspektywy jej animatorów, w: Dominik Porczyński, Tomasz Kosiek (pod red.), Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury, Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2016: 152-181.

Alla Karnaukh, Ukraińcy – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Jacek Schmidt, Dariusz Niedźwiedzki (pod red.), Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Poznań: wydawnictwo Naukowe UAM, 2016: 67-137.

Monografia: Alla Karnaukh, Pomiędzy ukraińskością a sowieckością. Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe „NOMOS”, 2015 [ISBN 978-83-7688-199-7]

Alla Karnaukh, Świadomość narodowa w zmieniającym się społeczeństwie ukraińskim na przykładzie Ukraińców, Rosjan i Bułgarów na Zaporożu, w: „Kultura i społeczeństwo”, Tom LIX, nr 2 Ukraina przed przełomem 2014 roku i po, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, 2015: 85-98.

Alla Karnaukh, Tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz miejsce i rola Polski w tym procesie, w: Dębicki Marcin, Makaro Julita (pod red.), Sąsiedztwa III RP – Ukraina. Zagadnienia społeczne, Wrocław: Wyd. GAJT, 2015: 335-350 [ISBN 978-83-62584-67-3]

Dariusz Wojakowski, Alla Karnaukh, Rajd Śladami Bandery w sierpniu 2009 r. jako zjawisko ilustrujące kształtowanie ram dyskursu polsko-ukraińskiego na pograniczu. W: Socjologia pojednania pod red. Jacka Kurczewskiego. Kraków: Nomos, 2012: 157-170.

Alla Karnaukh, Odrodzenie kulturowe Bułgarów na Ukrainie. Poszukiwanie etnicznych korzeni czy pragmatyzm życiowy? W: Pamięć utraconych ojczyzn. Pod red. Ewy Nowickiej, Aleksandry Bilewicz. Warszawa: WUW, 2012: 33-60.

Alla Karnaukh, Identyfikacja narodowa w wielokulturowym społeczeństwie ukraińskim. W: Tożsamość, nowoczesność, stereotypy. Pod red. R. Dopierały, K. Kaźmierskiej. Kraków:  Nomos, 2012: 286-298.

Alla Kranaukh, O niektórych makrospołecznych determinantach mających wpływ
na identyfikację państwową/narodową współczesnych Ukraińców
. Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Випуск 13. Серія: «Історичні та політичні науки». Під ред. С.С. Троян. Рівне 2012: 161-165.

Alla Karnaukh, Język polski na Ukrainie jako efekt wielowiekowej historii i obecnych kontaktów społecznych, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, Polska Akademia Umiejętności

Alla Karnaukh, Od narodu etnicznego do narodu symbolicznego. Uwagi o teorii narodu
w kontekście przemian społeczeństwa ukraińskiego
. W: Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia. pod red. K. Glinka. Zielona Góra 2010: 121-128.

Alla Karnaukh, Problem świadomości narodowej w zbiorowościach wieloetnicznych.
W: Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska. pod red.
Ł. Krzyżowski, S. Urbańska. Nomos – Kraków 2010: 225-234.

Dorota Misiejuk, Alla Karnaukh, Szkolnictwo w języku polskim na Ukrainie – stan
i perspektywy rozwoju edukacji językowej
. W: Szkolnictwo z polskim językiem nauczania
w państwach europejskich – stan, problemy i perspektywy. pod red. T. Lewowicki i in. Białystok – Cieszyn – Warszawa 2010: 83 – 98.

Alla Karnaukh, Zróżnicowanie kulturowe miasta Berdiańsk na pograniczu ukraińsko-rosyjskim. W: Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy. Red. U. Abłażewicz-Górniecka i in. Białystok 2009: 199– 216.

Alla Karnaukh, Prawny status języków na Ukrainie a rzeczywisty jego stan. W: Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje. II tom. Praca naukowa. Donieck 2009: 168 – 186.

Alla Karnaukh, Specyfika edukacji w społeczeństwie wielokulturowym. Przykład pogranicza ukraińsko-rosyjskiego, zdominowanego przez wzory kultury rosyjskiej. W: Edukacja międzykulturowa – teoria, poglądy, doświadczenia społeczne. pod red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur. Toruń 2010: 131 – 149.

Alla Karnaukh, Официальный статус языков в Украине и фактическое его положение вобществе. [Język państwowy na Ukrainie] W: Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Випуск 1. Серія Політичні науки. Рівне 2009: 81-83.

Alla Karnaukh and Natalya Nesterenko, Social Fields in Ukrainian Immigrant Biographies. In: Dariusz Wojakowski (ed.) „Borders and Fields, Cultures and Places: Cases from Poland”, NOMOS, Kraków 2008: 93-109.

Alla Karnaukh, Rosyjskojęzyczni Ukraińcy – mniejszość we własnym państwie. W: “Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych. Red. J. Mucha, B. Pactwa. Tychy, Śląskie Wydawnictwo Naukowe. 2008: 143-157

 

GRANTY BADAWCZE

Uniwersytet Rzeszowski, 2010–2013. Projekt promotorski MNiSW 3186/B/H03/2010/39, Świadomość narodowa po komunizmie w wieloetnicznych zbiorowościach na Zaporożu, kierownik projektu dr hab. Dariusz Wojakowski, wykonawca: mgr Alla Karnaukh.

Udział w projektach badawczych:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obserwatorium Kultury, Projekt badawczy: Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury. Koordynator projektu: dr Dominik Porczyński. Zakres obowiązków: członek zespołu badawczego. Czas trwania: 2015-2016.

Fundacja Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Narodowe Centrum Kultury. Projekt badawczy Odświętne tworzenie i propagowanie marek (narodowej, lokalnej, regionalnej) w społecznościach lokalnych. Rola ludzi i instytucji kultury. Koordynator projektu: dr Hanna Bojar. Czas trwania: 2013-2014.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt badawczy Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Sporządzenie raportu o imigrantach wytypowanych według klucza narodowego/etnicznego/obywatelstwa w Polsce (przygotowywanie raportu dot. Ukraińców w Polsce). Kierownik projektu: dr hab. Jacek Schmidt. Czas realizacji: 08.2013-05.2014.

Uniwersytet Warszawski, 2010–2011. Projekt badawczy MNiSW NN116230436 Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Kurczewski.

Zakład Badań Naukowych PTS (Warszawa), 2009.03–2009.06. Projekt badawczy pt.: Systemy imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenie ich do polskiego rynku pracy. Prowadzenie badań w Rzeszowie: 8 wywiadów pogłębionych wśród studentów zagranicznych, 100 ankiet audytoryjnych oraz organizacja wywiadu grupowego (focus group interview) z pracownikami uczelni.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa), 2008. Projekt badawczy MNiSW Europeizacja interpretacji granic i pogranicz w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym pograniczu III RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Kierownik projektu: dr Hanna Bojar. Prowadzenie badań terenowych w Sanoku.