Przejdź do treści

Dr Łukasz Kołoczek

dyżury: Ponidziałek 11.oo - 11.45
Środa 17.3o - 18.15
za pośrednictwem teamsów

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Aktualnie pracuję nad książką poświęconą filozofii dramatu Józefa Tischnera.
Zajmuję się również filozoficznymi komentarzami do poezji, w szczególności Heideggera (próbuję opracować heideggerowski z ducha sposób odczytywania poezji polskiej).
Przekładam teksty dotyczące teologii politycznej (z języka niemieckiego).

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

2004 – obrona pracy magisterskiej pt. Pierwszy i inny początek w „Przyczynkach do filozofii” Martina Heideggera pod kierunkiem prof. Władysława Stróżewskiego
2010 – obrona pracy doktorskiej pt. Bóg Heideggera. Propozycja językowej transpozycji projektu Przyczynków do filozofii pod kierunkiem prof. Jana A. Kłoczowskiego OP (recenzenci: Cezary Wodziński i Karol Tarnowski)
1 X 2010 – 30 IX 2017 – zatrudnienie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Zakładzie Kulturoznawstwa i Komparatystyki
Od X 2018 – zatrudnienie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

Fenomenologia
Hermeneutyka
Zajęcia monograficzne z filozofii współczesnej

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Książki:
4. Nowe wprowadzenie do metafizyki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2021
3. Na skraju. Wokół filozofii Cezarego Wodzińskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019.
2. Być czyli mieć. Próba transpozycji projektu »Przyczynków do filozofii« Martina Heideggera, Universitas, Kraków 2016.
1. Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny charakter „Przyczynków do filozofii”, Dante, Kraków 2013.

Przekłady:
1. Friedrich Schiller, Przesłanie Mojżesza, w: „Kronos”, 1 (48)/2019, s. 83 – 99
2. Jan Assmann, Monoteizm jako teologia polityczna, w: „Znak”, 11 (762), 2018, s. 58 – 68.

Artykuły:
30. Filozofia dramatu Tischnera jako onto-teo-logia, w: Kryzys wartości — wartość kryzysu, red. Paweł Korobczak, „Filozofia XLV”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020, s. 23 – 50.
29. Język jako naród – czego może nauczyć nas przypadek Heideggera, w: Między historią idei a metafizyką, red. M. Falkowski, Warszawa 2020, s. 319 – 338.
28. Przed bramą języka. Blanchot contra Heidegger, w: Estetyka/Inestetyka. Współczesne teorie działań artystycznych, red. M. Falkowski, P. Graczyk, C. Woźniak, Kraków 2020.
27. Przesłanie Mojżesza – notatka tłumacza, w: „Kronos”, 1 (48)/2019, s. 100 – 102.
26. Heideggerowski komentarz do poezji – próba charakterystyki, w: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Przełom XX i XXI wieku, red. E. Goczał, D. Siwor i J.M. Ruszar, Bielsko-Biała, Kraków 2019, s. 179 – 212.
25. Teologia zapomnianej wsi – komentarz do Psalmów Tadeusza Nowaka, w: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pokolenia wojennego do Nowej Fali, red. D. Siwor i J.M. Ruszar, Bielsko-Biała, Kraków 2019, s. 215 – 240.
24. Czy Bycie pomyślane po polsku ma dzieje?, w: Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień, red. Wiesława Sajdek, Częstochowa 2019, s. 149 – 166.
23. Tischner: Czy zło jest demoniczne?, w: Filozofia wobec zła. Od spekulacji do transgresji / Philosophy and Evil. From Speculation to Trangression, red. M. Drwięga, R. Strzelecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
22. Jak wygląda polski jurodiwy, czyli o zdradzaniu, w: Cezary Wodziński. Im memoriam, red. W. Szydłowska-Hmissi, Warszawa 2018.
21. Myślenie obrazowe, w: Wizualny słownik pojęć. Obraz i znak. Część 1, red. Ł. Kieferling, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2018, s. 27 – 35.
20. Poezja jako schronienie dla Bycia. Rozważanie nad wierszem Tadeusza Nowaka [Stoją gorzkie pagórki…], w: „Sensus Historiae”, nr. XXXI (2018), s. 57 – 87.
19. Duch muzyki: rekonstrukcja pojęcia i dzisiejsze przejawy, w: Szkoda, że Cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, red. M. Ciesielski, K. Szewczyk-Haake, Kraków 2018, s. 65 – 82.
18. Struktury uczestnictwa w filozofii dramatu Józefa Tischnera, „Logos i Ethos”, 2 (48), 2018, s. 53 – 80.
17. Mesjańska maszyna – szkic teorii mesjanizmu, „Logos i Ethos”, 1 (47), 2018, s. 101 – 130.
16. Ist die Heideggersche Philosophie des Seyns Mystik?, w: Argument: Biannual Philosophical Journal, 2 (8), 2017.
15. Między Tischnerem a Heideggerem, Znak, nr 746 – 747 (2017), s. 118.
14. Człowiek bez ojczyzny – powtórzona lektura „Listu o humanizmie” Heideggera, w: „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, tom VI, nr 1 2017, s. 53-76.
13. Co dzieje się z językiem w trakcie przekładu? Studium przypadku „theos”/„deus”/„bóg”, w: Donum amicitie, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, R. Sidorowicz, Szczecin 2016.
12. „Bycie” czy „istnienie”. Kilka uwag na temat Form istnienia Wawrzyńca Rymkiewicza, w:„Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”, tom 63 (2016), s. 2 – 21.
11. Ośrodek piorunowej burzy – heideggerowska lektura poezji Tytusa Czyżewskiego, w: Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim, red. Diana Wasilewska, Kraków 2017, s. 245 – 265.
10. Die Transposition als eine Art Lektüre von „Beiträge zur Philosophie“, w: „Rocznik Komparatystyczny” nr 7 (2016), s. 219 – 234.
20. Wodziński na skraju hermeneutyki, w: „Civitas. Studia z filozofii polityki”, nr 19/2016, ss. 245 – 261.
9. Czas mesjański i wieczny powrót tego samego, w: Kategorie kultury. Czas, red. M. Bator, Kielce 2016, s. 213 – 225.
8. Duch Heideggera. Rekonstrukcja pojęcia na podstawie eseju „Język w poezji”, w: Spotkania z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne, red. T. Żurawlew, A. Jachimowicz, Wrocław 2016, s. 163 – 190.
7. Milczenie i śmierć. Negatywność języka, w: Milczenie. Antropologia – Hermeneutyka, red. Adama Regiewicza i Artura Żywiołka, Częstochowa 2014, s. 49 – 62.
6. Czy maszyny mogą umierać?, w: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, Tom 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, red. Justyna Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2014, ss. 122 – 137.
5. Onto-teo-logiczny charakter „Przyczynków do filozofii”, w: „Filozofia Religii”, nr 1 (I), 2014, czasopismo online.
4. Schulz i rzeczy. Onto-teo-logia, w: „Czas Kultury” 1/2014, „Schulz XXI”, 54 – 61.
3. Onto-theo-logy According to Bruno Schulz, w: „Czas Kultury/English” 1/2004, s. 82 – 97 (przekład tekstu Schulz i rzeczy. Onto-teo-logia, dokonany przez Timothy Williamsa).
2. Mesjańskie oczekiwanie kresu, w: Kulturowe paradygmaty końca. Studia komparatystyczne, red. J. C. Kałużny i A. Żywiołek, Częstochowa 2013, s. 107 – 124.
1. Figura mesjasza. Próba konstrukcji pojęcia, „Kwartalnik filozoficzny”, XLI (2013), s. 55 – 80.

STYPENDIA ZAGRANICZNE:

Od 1 X 2014 do 30 VI 2015 – stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim (Wydział Teologii Katolickiej, opiekun prof. Kurt Appel) przyznane przez Österreichische Austauschdienst.

NAGRODY

2020 – laureat V edycji konkursu o nagrodę im. Barbary Skargi za esej Nowe wprowadzenie do metafizyki
2017 – nagroda „Nobel Zachodniopomorski” za książkę Być, czyli mieć.
2015 – nominacja do Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego przyznawanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

strona na academia.edu

Książki:

 

    

 

Materiały video: