Przejdź do treści

Dr Łukasz Kołoczek

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Aktualnie pracuję nad książką poświęconą filozofii dramatu Józefa Tischnera.
Zajmuję się również filozoficznymi komentarzami do poezji, w szczególności Heideggera (próbuję opracować heideggerowski z ducha sposób odczytywania poezji polskiej).
Przekładam teksty dotyczące teologii politycznej (z języka niemieckiego).

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

2004 – obrona pracy magisterskiej pt. Pierwszy i inny początek w „Przyczynkach do filozofii” Martina Heideggera pod kierunkiem prof. Władysława Stróżewskiego
2010 – obrona pracy doktorskiej pt. Bóg Heideggera. Propozycja językowej transpozycji projektu Przyczynków do filozofii pod kierunkiem prof. Jana A. Kłoczowskiego OP (recenzenci: Cezary Wodziński i Karol Tarnowski)
1 X 2010 – 30 IX 2017 – zatrudnienie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Zakładzie Kulturoznawstwa i Komparatystyki
Od X 2018 – zatrudnienie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

Fenomenologia
Hermeneutyka
Zajęcia monograficzne z filozofii współczesnej

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Książki:
1. Na skraju. Wokół filozofii Cezarego Wodzińskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019.
2. Być czyli mieć. Próba transpozycji projektu »Przyczynków do filozofii« Martina Heideggera, Universitas, Kraków 2016.
3. Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny charakter „Przyczynków do filozofii”, Dante, Kraków 2013.

Przekłady:
1. Friedrich Schiller, Przesłanie Mojżesza, w: „Kronos”, 1 (48)/2019, s. 83 – 99
2. Jan Assmann, Monoteizm jako teologia polityczna, w: „Znak”, 11 (762), 2018, s. 58 – 68.

Artykuły:
1. Przed bramą języka. Blanchot contra Heidegger, w: Estetyka/Inestetyka. Współczesne teorie działań artystycznych, red. M. Falkowski, P. Graczyk, C. Woźniak, Kraków 2020.
2. Przesłanie Mojżesza – notatka tłumacza, w: „Kronos”, 1 (48)/2019, s. 100 – 102.
3. Heideggerowski komentarz do poezji – próba charakterystyki, w: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Przełom XX i XXI wieku, red. E. Goczał, D. Siwor i J.M. Ruszar, Bielsko-Biała, Kraków 2019, s. 179 – 212.
4. Teologia zapomnianej wsi – komentarz do Psalmów Tadeusza Nowaka, w: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pokolenia wojennego do Nowej Fali, red. D. Siwor i J.M. Ruszar, Bielsko-Biała, Kraków 2019, s. 215 – 240.
5. Tischner: Czy zło jest demoniczne?, w: Filozofia wobec zła. Od spekulacji do transgresji / Philosophy and Evil. From Speculation to Trangression, red. M. Drwięga, R. Strzelecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
6. Jak wygląda polski jurodiwy, czyli o zdradzaniu, w: Cezary Wodziński. Im memoriam, red. W. Szydłowska-Hmissi, Warszawa 2018.
7. Myślenie obrazowe, w: Wizualny słownik pojęć. Obraz i znak. Część 1, red. Ł. Kieferling, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2018, s. 27 – 35.
8. Poezja jako schronienie dla Bycia. Rozważanie nad wierszem Tadeusza Nowaka [Stoją gorzkie pagórki…], w: „Sensus Historiae”, nr. XXXI (2018), s. 57 – 87.
9. Duch muzyki: rekonstrukcja pojęcia i dzisiejsze przejawy, w: Szkoda, że Cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, red. M. Ciesielski, K. Szewczyk-Haake, Kraków 2018, s. 65 – 82.
10. Struktury uczestnictwa w filozofii dramatu Józefa Tischnera, „Logos i Ethos”, 1 (24), 2018.
11. Mesjańska maszyna – szkic teorii mesjanizmu, „Logos i Ethos”, 1 (24), 2018.
12. Ist die Heideggersche Philosophie des Seyns Mystik?, w: Argument: Biannual Philosophical Journal, 2 (8), 2017.
13. Między Tischnerem a Heideggerem, Znak, nr 746 – 747 (2017), s. 118.
14. Człowiek bez ojczyzny – powtórzona lektura „Listu o humanizmie” Heideggera, w: „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, tom VI, nr 1 2017, s. 53-76.
15. Co dzieje się z językiem w trakcie przekładu? Studium przypadku „theos”/„deus”/„bóg”, w: Donum amicitie, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, R. Sidorowicz, Szczecin 2016.
16. „Bycie” czy „istnienie”. Kilka uwag na temat Form istnienia Wawrzyńca Rymkiewicza, w:„Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”, tom 63 (2016), s. 2 – 21.
17. Ośrodek piorunowej burzy – heideggerowska lektura poezji Tytusa Czyżewskiego, w: Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim, red. Diana Wasilewska, Kraków 2017, s. 245 – 265.
18. Die Transposition als eine Art Lektüre von „Beiträge zur Philosophie“, w: „Rocznik Komparatystyczny” nr 7 (2016), s. 219 – 234.
19. Wodziński na skraju hermeneutyki, w: „Civitas. Studia z filozofii polityki”, nr 19/2016, ss. 245 – 261.
20. Czas mesjański i wieczny powrót tego samego, w: Kategorie kultury. Czas, red. M. Bator, Kielce 2016, s. 213 – 225.
21. Duch Heideggera. Rekonstrukcja pojęcia na podstawie eseju „Język w poezji”, w: Spotkania z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne, red. T. Żurawlew, A. Jachimowicz, Wrocław 2016, s. 163 – 190.
22. Milczenie i śmierć. Negatywność języka, w: Milczenie. Antropologia – Hermeneutyka, red. Adama Regiewicza i Artura Żywiołka, Częstochowa 2014, s. 49 – 62.
23. Czy maszyny mogą umierać?, w: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, Tom 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, red. Justyna Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2014, ss. 122 – 137.
24. Onto-teo-logiczny charakter „Przyczynków do filozofii”, w: „Filozofia Religii”, nr 1 (I), 2014, czasopismo online.
25. Schulz i rzeczy. Onto-teo-logia, w: „Czas Kultury” 1/2014, „Schulz XXI”, 54 – 61.
26. Onto-theo-logy According to Bruno Schulz, w: „Czas Kultury/English” 1/2004, s. 82 – 97 (przekład tekstu Schulz i rzeczy. Onto-teo-logia, dokonany przez Timothy Williamsa).
27. Mesjańskie oczekiwanie kresu, w: Kulturowe paradygmaty końca. Studia komparatystyczne, red. J. C. Kałużny i A. Żywiołek, Częstochowa 2013, s. 107 – 124.
28. Figura mesjasza. Próba konstrukcji pojęcia, „Kwartalnik filozoficzny”, XLI (2013), s. 55 – 80.

STYPENDIA ZAGRANICZNE:

Od 1 X 2014 do 30 VI 2015 – stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim (Wydział Teologii Katolickiej, opiekun prof. Kurt Appel) przyznane przez Österreichische Austauschdienst.

NAGRODY

2017 – nagroda „Nobel Zachodniopomorski” za książkę Być, czyli mieć.
2015 – nominacja do Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego przyznawanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

strona na academia.edu

Książki: