Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Liudmyla Kryvachuk

Dr hab. prof. UP Liudmyla Kryvachuk

Kierownik

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

lkryvachuk@gmail.com

publikacje:


SPECJALIZACJA

zarządzanie publiczne, polityka społeczna, polityka ochrony praw dzieci, polityka młodzieżowa, praca socjalna, usługi społeczne

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

zarządzanie publiczne, polityka społeczna, zarządzanie w polityce społecznej, zarządzanie usługami społecznymi, organizacja i funkcjonowanie instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej, pomoc społeczna, praca socjalna, problematyka dziecka i rodziny we współczesnym społeczeństwie, polityka ochrony praw dzieci, polityka młodzieżowa, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

BIOGRAM NAUKOWY

 • 2016 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, postępowanie nostryfikacyjne;
 • 2014 – doktor habilitowany w zakresie zarządzania państwem, rozprawa habilitacyjna: „Formowanie i realizacja polityki publicznej w zakresie ochrony dzieciństwa na Ukrainie”;
 • 2004 – doktor nauk w zakresie administracji państwowej, rozprawa doktorska: „Realizacja polityki publicznej młodzieżowej dla nieletnich na Ukrainie (administracyjno-publiczny aspekt)”.

 BIOGRAM ZAWODOWY

 • 2020 – obecnie – kierownik Katedry Polityki Społecznej i Problemów Społecznych, profesor UP, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 • 2018 – 2020 – profesor nadzwyczajny, Instytut Spraw Społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 • 2017 – 2018 – profesor wizytujący, Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • 2016 – 2019 – profesor, kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Pracy Socjalnej, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia;
 • 2014 – 2016 – profesor, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki;
 • 2004 – 2014 – sekretarz naukowy Senatu, docent, profesor, kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych,  Lwowska Państwowa Akademia Finansowa.

FUNKCJE

 • przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi;
 • członek Centrum Badań Młodzieży;
 • członek Laboratorium Socjologiczne COVID-19;
 • ekspert ds. polityki publicznej i usług społecznych dla dzieci i młodzieży Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej.

CZŁONKOWSTWO W RADACH NAUKOWYCH, ZESPOŁACH REDAKCYJNYCH I RECENZENTSKICH CZASOPISM NAUKOWYCH

 • członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Youth in Central and Eastern Europe”, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Polska), ISSN 2409-952X;
 • członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Globalne Zarządzanie i Ekonomia”, Czernichowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego (Ukraina), ISSN 2413-9823;
 • członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Charity, Philanthropy and Social Work” (Polska), ISSN 2353-4605;
 • recenzent czasopisma naukowego „Labor et Educatio”, Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Polska), ISSN 2353-4745;
 • recenzent czasopisma naukowego „Rocznik Lubuski”, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (Polska), ISSN 0485-3083;
 • recenzent czasopisma naukowego „Relacje. Studia z nauk społecznych”, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (Polska), ISSN 2543-5124;
 • recenzent czasopisma naukowego „Zarządzanie demokratyczne”, Lwowski Państwowy Instytut Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy (Ukraina), ISSN  2070-4038;
 • recenzent czasopisma naukowego „Homo et Societas. Wokół pracy socjalnej”, Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Polska), ISSN 2543-6104.

 STYPENDIA, STAŻE I POBYTY ZAGRANICZNE

 • Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Preszów, Słowacja), 2016;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska), 2017;
 • Uniwersytet Zielonogórski (Zielona Góra, Polska), 2018;
 • Alice Salomon Hochschule Berlin (Berlin, Niemcy), 2018;
 • Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy (Lwów, Ukraina), 2019;
 • Deusch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemecka Współpraca Młodzieźy), 2020.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH

 • podstawy zarządzania
 • polityka społeczna
 • polityka społeczna wobec rodziny
 • prawa dziecka
 • socjologia wychowania i edukacji
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • seminarium dyplomowe

WYBRANE PUBLIKACJE

Monografie i podręczniki autorskie:

 • Polityka publiczna młodzieżowa dla nieletnich na Ukrainie (administracijno-publiczny aspekt), Wyd. „Przestrzeń-M”, Lwów 2009, 240 s.
 • Rodzina, dzieci, młodzież: regulacja prawna, Wyd. „Przestrzeń-M”, Lwów 2010, 220 s.
 • Polityka publiczna w dziedzinie ochrony dzieciństwa na Ukrainie: formowanie i realizacja, Wyd. „Przestrzeń-M”, Lwów 2012, 480 s.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Usługi społeczny dla dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19 na Ukrainie, [w:] Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, (red.) N. Pikuła, M. Grewinski, E. Zdebska, W. Glac, Wyd. „scriptum”, Kraków 2020, s. 173-197.
 • Молодь Польщі та України в умовах пандемії Covid-19: стан психічного здоров’я та рівень нейротизму, „Psychological Journal” 2020, Nr 6, s. 9-17 (z Piotr Długosz).
 • Bezpieczeństwo i ochrona praw dzieci: wymiar międzynarodowy i doświadczenie Ukrainy pod względem zagrożeń społecznych, „Społeczeństwo i Polityka” 2019, Nr 4 (61), s. 151-163.
 • Rozwój instytutu mediacji w Polsce: geneza i doświadczenie działalności centrów, „Zarządzanie demokratyczne” 2019, Nr 2 (24), http://dv.lvivacademy.com/issu/view/ 12052.
 • Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] Partnerstwo społeczne i współpraca międzyinstytucjonalna w rozwiązywaniu aktualnych problemów inkluzji, Wyd. Czerniowicki Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowicza, Czerniowcy 2019, s. 134-140.
 • Transformation of social services in Ukraine: the deinstitutionalization and reform of the institutional care system for children, „Labor et Educatio”, Nr 6, Kraków 2018, s. 129-150.
 • Profilaktyka przestępczości nieletnich: aspekty organizacyjne, prawne i instytucjonalne, [w:] Bezpieczeństwo i ład społeczny, (red.) M. Gitling, A. Kawecki, I. Wojaszek, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2018, s. 211-192.
 • Działalność instytucji społecznych i służb socjalnych na pograniczu polsko-ukrainskim jako pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych, [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2018, s. 255-268.
 • Praca socjalna w dziedzinie ochrony dzieciństwa na Ukrainie: formowanie, rozwój, nowoczesny trendy, [w:] Praca socjalna: formowanie, perspektywy, rozwój (red.) L. Kryvachuk, M. Nahirniaka, Wyd. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Lwów 2018, s. 180-192.
 • Organizacja działalności służb społecznych w Polsce: aspekty prawne i organizacyjne, „Praca socjalna na Ukrainie: teoria i praktyka” 2017, Nr 3-4, s. 117-125.
 • Innowacyjne praktyki w zarządzaniu usługami społecznymi: „zarządzanie przypadkiem” (case management) w pracy socjalnej, [w:] Technologie informacyjne i komunikacyjne we współczesnej edukacji: doświadczenie, problemy, perspektywy, Wyd. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Lwów 2017.
 • Praca socjalna z dziećmi: formowanie zdrowego stylu życia dzieci we współczesnej Ukrainie, „Efektywność administracji publicznej” 2016, Nr 4 (49), s. 41-49.
 • Kompetencji komunikatywne pracowników socjalnych w zakresie ochrony dzieciństwa w nowoczesnym społeczeństwie, [w:] Rozwój kompetencji zawodowych pracowników służby publicznej: komunikatywny aspekt, Wyd. Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, Kijów 2016.
 • Kompetencji zawodowe urzędników administracji publicznej w zakresie ochrony dzieciństwa: określenie komponenta zawodowego, „Aktualne problemy administracji publicznej” 2015, Nr 2 (62), s. 137-140.
 • Zasady polityki publicznej w dziedzinie ochrony dzieciństwa na Ukrainie, „Efektywność administracji publicznej” 2015, Nr 43, s. 44-51.
 • Komponent społeczno-psychologiczny w formowaniu kompetencji zawodowych urzędników administracji publicznej w zakresie ochrony dzieciństwa na Ukrainie, „Teoretyczne i praktyczne problemy budowy państwa” 2015, Nr 16, s.268-277, http:// oridu.odessa.ua/9/buk/E15.pdf.
 • Dziecko jako przedmiot polityki publicznej w dziedzinie ochrony dzieciństwa na Ukrainie, „Teoria i praktyka administracji publicznej” 2014, Nr 4 (47), s. 168-178.
 • Zarządzanie publiczne w dziedzinie ochrony dzieciństwa jako kierunek zarządzania publicznego: rozwój aparatu pojęciowego, „Teoretyczne i praktyczne problemy budowy państw” 2014, Nr 15,  http://www.oridu.odessa.ua/9/ buk/E15.pdf.
 • Polityka publiczna w dziedzinie ochrony dzieciństwa na Ukrainie: przyczyny zaniedbywania i bezdomności dzieci, „Uniwersytecki notatki badawcze” 2014, Nr 4 (52), s. 204-210.
 • Polityka publiczna w dziedzinie ochrony dzieciństwa na Ukrainie: podstawy teoretyczne i metodologiczne, „Administracja publiczna” 2013, Nr 39, s. 113-120.
 • Instytucjonalne zasady realizacji polityki publicznej w dziedzinie ochrony dzieciństwa na Ukrainie, „Biuletyn zarządzania publicznego i municypalnego” 2013, Nr 3, s. 136-141.
 • Polityka publiczna w dziedzinie ochrony dzieciństwa na Ukrainie: instrumenty formowania i realizacji, „Władza państwowa i samorząd terytorialny” 2013, Nr 5, s. 9-21.
 • Raport analityczny badań w ramach projektu „Prawa dzieci na Ukrainie: rzeczywistość i wyzwania po 20 latach niepodległości”, (red.) О. Bałakiriewa, Т. Bondar, N. Rynhacz, Rzecznik Praw Dziecka Ukrainy, Ukraiński Instytut Badań Społecznych im. O. Jaremenka, Wyd. Administracja Prezydenta Ukrainy, Kijów 2012.
 • Teoretyczne podstawy efektywności zarządzania publicznego w dziedzinie ochrony dzieciństwa, „Teoria i praktyka administracji publicznej” 2012, Nr 1 (36), s. 63-70.
 • Tworzenie kompetencji zawodowych urzędników administracji publicznej w zakresie opieki nad dziećmi: komponent zawodowy, „Aktualne problemy administracji publicznej” 2012, Nr 1 (49), s. 171-174.
 • Doskonalenie działalności w zakresie zarządzania publicznego w dziedzinie ochrony socjalnej i prawnej dzieci, „Efektywność administracji publicznej” 2011, Nr 28, s. 138-144.
 • Czynniki i konsekwencje przemocy w rodzinie i znęcania nad dziećmi w kontekście realizacji polityki publicznej wobec dzieci na Ukrainie, „Aktualne problemy administracji publicznej” 2011, Nr 4 (48), s. 76-88.
 • System pomocy społecznej dla rodzin z dziećmi na Ukrainie, „Administracja publiczna i samorząd terytorialny” 2011, Nr 4 (11), s. 136-145.
 • Teoretyczne aspekty zaniedbywania i bezdomności dzieci na Ukrainie, „Teoria i praktyka administracji publicznej” 2011, Nr 2 (33), s. 191-198.
 • Zasady rozwoju opieki rodzinnej dla dzieci-sierot i dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej na Ukrainie (adopcja, opiekuństwo, patronat), „Aktualne problemy administracji publicznej” 2011, Nr 3 (47), s. 80-93.
 • Międzynarodowe organizacji pozarządowe dla dzieci: analiza i systematyzacja organizacji, „Zarządzanie demokratyczne” 2010, Nr 6,http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/20106/fail/kryvach.pdf.
 • Działalność międzynarodowych organizacji dla dzieci: struktura organizacyjna, „Efektywność administracji publicznej” 2010, Nr 25, s. 188-195.