Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur

Dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

jadwigamazur@interia.pl

publikacje:


ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:
socjologia organizacji, zmiana społeczna, komunikowanie, bezpieczeństwo i zagrożenia we współczesnym świecie

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • Dr socjologii 2001 Uniwersytet Śląski w Katowicach. Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marka S. Szczepańskiego pt. „Przemoc w rodzinie w środowisku miasta przemysłowego. Studium socjologiczne na przykładzie miasta Jastrzębie Zdrój. Obrona pracy z wyróżnieniem w dniu 19.03.2001. Praca rekomendowana do druku.
 • Stopień dr hab. uzyskany w 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.


KALENDARIUM WYJAZDÓW I STAŻY ZAGRANICZNYCH:

 • 2006 – Fulbright Institutional Partnership Grant: Academic Exchange with USA (01.10.2006 – 01.11.2006) academic partnerships between El Camino College Los Angeles and the University of Silesi


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

 • Socjologia rodziny,
 • Socjologia organizacji
 • Wstęp do organizacji i zarządzania


WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze

 • Jadwiga Mazur, Małgorzata Kuć,  Marginalizacja : ujęcie wielowymiarowe : przejawy, skutki, przeciwdziałanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019;
 • Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi, Miejsce wolontariackich grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie GOPR i  WOPR, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019;
 • Przemoc w rodzinie. Teoria a rzeczywistość. Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa 2002. W roku 2003 dodruk „Przemoc w rodzinie… „w nakładzie 1000 egzemplarzy, w roku 2005 następny dodruk książki w nakładzie.1000 egzemplarzy, 2009 dodruk 1000 egz.
 • Profilaktyka i prewencja. Między zagrożeniem a bezpieczeństwem. Wybrane zagadnienia. „Wydawnictwo Śląsk”, Katowice, 2012
 • Komunikowanie się policji ze społeczeństwem i organami administracji rządowej i samorządowej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Wybrane artykuły (spośród 84):

 • Przemoc w rodzinie – problem miasta przemysłowego? „Roczniki Socjologii Rodziny”,  Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2003, tom XIV 2002, s. 133-151.
 • Miejsce szkoły w pokoleniowej łączności- globalizacja czy powrót do regionu. W Szkoła wobec społecznych i kulturowych wyzwań globalizacji. Red. W. Kojs. UŚ Cieszyn 2003-12-02, s.161-170.
 • Programy profilaktyczne w szkolnej rzeczywistości. Próba wstępnego opisu. W Pedagogicka diagnostika. Sbornik referatu z mezinarodni ucasti. Ostrava 2003-12-02 Wyd. Pedagogicka fakulta Ostravske univerzity Ostrawa 2003, s. 81-87.
 • Rola parafii w kształtowaniu lokalnej górniczej społeczności. Studium socjologiczne na przykładzie ROW Rybnik. W: Socjologia religii. Parafia jako rzeczywistość wielowymiarowa. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Poznań 2003 Tom 1 2003, s. 231-242.
 • Gewalt in der familie-wieAbhilfe schaffen? /Przemoc w rodzinie. Jak pomóc? Wstęp do problematyki/ KERYKS Internationale Religionspadagogish – Katechetische Rundschau. Gewalt /Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno-Pedagogiczno-religijny/ Gewalt/Przemoc. TWN KUL, 2003-12-02, s. 69-85 (artykuł w języku niemieckim).
 • Realizacja przedsięwzięć prewencyjnych przez samorządy terytorialne w wybranych powiatach województwa śląskiego. W: Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji  europejskiej. Red. E. Nycz. Uniwersytet Opolski Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Opolski., Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Opole 2003.
 • Hodnoty v ziwote mladeze v prumyslowym meste. W: Pedagogicka orientace nr 2/2004 Brno, s. 45-49.
 • Miejsce bezpieczeństwa publicznego w przestrzeni miejskiej. W: Równi i równiejsi zwycięzcy i przegrani. Dynamika zróżnicowań  społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Prace naukowe i konferencyjne. Praca zbiorowa pod red. Ewy Jurczyńskiej MC Cluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej. Tychy – Bielsko Biała  2006,  s. 481-493.
 • Bezradność a praktyki religijne osadzonych – w pracy resocjalizacyjnej. W: Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej. Red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II. Lublin 2007, s. 145-156.
 • Diagnoza zagrożeń w lokalnej społeczności. Budowa programów profilaktycznych. W: Okolice szkoły  (Dwa spojrzenia). Red. Ludmiła Nowacka, Edward Nycz, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu, Stredni prumyslova skola stavebni, Opava, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w RaciborzuPublikacja dofinansowana z UE, Racibórz  2007, s. 119-129.
 • Pokolenie transformacji-między nadzieją a zagrożeniami. W: Oświata w otoczeniu burzliwym, red. Halina Rusek,  Alina Górniok – Naglik, Jadwiga Oleksy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s.7 1-82.
 • Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej w procesie zmiany społecznej. Wprowadzenie do problematyki. W: Społeczno- moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego. Red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Grzegorz Gozdór, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II w Lublinie, Lublin 2007.
 • Między chuligaństwem a przestępstwem – nieletni w przestrzeni publicznej lokalnych społeczności. W: Skuteczność oddziaływań penitencjarnych. Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2009, s. 67-83.
 • Przestrzeń miejska miejscem profilaktyki i prewencji – przygotowanie do Euro 2012. Wprowadzenie do problematyki. W: Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej. Redakcja naukowa Fehler Włodzimierz, Warszawa 2010, s. 21-222.
 • Public Relations w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. W: Public Relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem. Red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski, Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo, Kraków – Rzeszów- Zamość 2010, s.179-195.
 • A woman in the Polish military, an attempt to analyze the situation. W: Zbornik anotacii z medzinarodnej vedeckej konferencie. Liptowsky Mikulas. Liptowsky Mikulas 2011, s. 20 (publikacja CD, abstract + CD).
 • Soziologische Anmerkungen zu Transformationsprozessen in Polen und deren Auswirkungen auf das Risikoverhalten von Kindern und Jugendlichen. W: Gesundheitsförderung im Setting Schule. Red.  Maria A. Marchwacka ,  Springer VS, Wiesbaden, 2013 s.97-11.
 • Wpływ informacji na kreowanie rzeczywistości w czasie wojny i pokoju  W: Społeczeństwo a wojna: paradoks wojny we współczesnym ładzie międzynarodowym pod red. nauk. Marka Bodziany; zespół red.: Marek Kulczycki, Szymon Markowski Mirosław Smolarek, Adres wydawniczy: Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojska Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2013, S. 312-323.
 • Marketing programów profilaktycznych. Wprowadzenie do profilaktyki. W:  Profilaktyka w przestrzeni publicznej. Red. Nauk. Izabela Bieńkowska, Ilona Fajfer Kruczek, Małgorzata Kitlińska-Król, Iwona Olszówka,   Wydawnictwo <<scriptum>>, Kraków 2013, s. 219-233.
 • Trudny respondent’ w badaniach sondażowych grup dyspozycyjnych na przykładzie badań rzeczników prasowych policji. W: Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych. Red. Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 311-320.
 • Zaufanie społeczeństwa do grup dyspozycyjnych Policji.   W: Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych. Red. Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 321-335.
 • Jadwiga Mazur, Tadeusz Michalczyk, Pojęcie wartości, systemu wartości oraz typy i rodzaje wartości (kwestie terminologiczno-teoretyczne), W: Praca – więź – integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 2, Wartości i więzi społeczne pod red. Urszuli Swadźby, Bożeny Pactwy, Moniki Żak, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 15-31.
 • Jadwiga Mazur, Człowiek jako odpowiedzialny konsument w zmieniającej się rzeczywistości W: Człowiek w zmieniającej się perspektywie = The man in the changing prospect , red. nauk. Zofia Szarota, Adrian Biela, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015, s. 102-112.
 • Jadwiga Mazur, Komunikowanie się Policji z otoczeniem społecznym w zakresie zapobiegania przestępczości. W: Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa. Pod redakcją Jana Maciejewskiego, Adama Bujaka i Małgorzaty Stochmal, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 221- 234
 • Jadwiga Mazur Czas wolny dzieci i młodzieży jako ważny element bezpieczeństwa w społeczności lokalnej. W:Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych Red. Barbara Wiśniewska Paź, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2015 s.225-245.
 • Jadwiga Mazur, Tadeusz Michalczyk. Specyfika osobowości osób pełniących służbę w niemilitarnych grupach dyspozycyjnych : (na przykładzie policji), W: Sociálno-psychologikcé aspekty utvárania osobnosti príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných a záchranných zborov : zbornik vedeckých a odborných prác z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie v Liptovskom Mikuláši : 22-23 oktobra 2015 / editori: Matúš Grega, Robert Hurný, Zuzana Berníková, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika,, Liptovský Mikuláš 2016, s. 45-49.
 • Jadwiga Mazur Bezpieczeństwo elastyczne jako refleksja naukowa poszukująca odpowiedzi na współczesne zagrożenia kryzysowe, W: Bezpieczeństwo i zarządzanie – nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego. Red. Zofia Wilk Woś, Andrzej Marijański, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom VVII, Zeszyt 5, Część II, Łódź- Warszawa 2016, s.35-49.
 • Jadwiga Mazur, Tadeusz Michalczyk, Rola straży miejskiej w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta: wprowadzenie do problematyki Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, T. 17, z. 5 ; cz. 3, s. 387-405.
 • Jadwiga Mazur, Bezpieczeństwo elastyczne jako refleksja naukowa poszukująca odpowiedzi na współczesne zagrożenia kryzysowe, W:  Bezpieczeństwo i zarządzanie – nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego. Red. Zofia Wilk Woś, Andrzej Marijański, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom VVII, Zeszyt 5, Część II, Łódź- Warszawa 2016, s. 35-49.
 • Jadwiga Mazur. Marginalizacja jako potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa publicznego : refleksja socjologiczna, Źródło: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, T. 19, z. 8; cz. 2, s. 29-42.

INNE ZAINTERESOWANIA I PASJE POZANAUKOWE:
muzyka klasyczna, turystyka górska