Przejdź do treści

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej w latach 2000-2019

cechnap@op.pl

SPECJALNOŚĆ: antropologia filozoficzna, filozofia egzystencji, współczesna filozofia niemiecka.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
: współczesna filozofia człowieka, przede wszystkim filozofia egzystencjalna Karla Jaspersa, ale także innych przedstawicieli współczesnej myśli egzystencjalnej, niemieckiej i francuskiej, Martina Heideggera, Gabriela Marcela, Alberta Camusa, Lwa Szestowa, austriackiego psychiatry Victora Frankla i in., oraz wybrane zagadnienia filozofii metafizycznej. Badania koncentrują się wokół kondycji człowieka widzianej w perspektywie dramatyzmu istnienia, zagadnień cierpienia, przemijania i śmierci, sensu życia i znaczenia zła w życiu ludzkim, ale także dotyczą sytuacji filozofii w obliczu rozwoju naukowego myślenia, jej granic i perspektyw, i niektórych zagadnień z zakresu etyki. Do tego należy dodać prace przekładowe z języka niemieckiego przede wszystkim z zakresu filozofii Karla Jaspersa. Badania te prezentowane są także w wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych.

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY
:
 • Ukończone studia magisterskie:
  • UJ w Krakowie – mgr filozofii – 1975
  • AE w Krakowie – mgr ekonomii – 1972
 • Stopnie naukowe:
  • Doktorat UJ – Wydział Filozoficzny, 1982, Sytuacje graniczne jako kategoria antropologii filozoficznej Karla Jaspersa
  • Habilitacja UJ – Wydział Filozoficzny, 1999, Doświadczenie egzystencjalne w perspektywie metafizycznej
  • Profesor nauk humanistycznych 2012.
  • Profesor zwyczajny UP 2014

 • Udział w Światowych Kongresach Filozofii:
  • XIX World Congress of Philosophy – Moscov 1993
  • XX World Congress of Philosophy – Boston 1998
  • XXI World Congress of Philosophy – Stambul 2003
  • XXII World Congress of Philosophy – Seul 2008
  • XXIII World Congress of Philosophy – Athens 2013
 • Inne konferencje zagraniczne:
  • Internationaler Karl – Jaspers Kongress – Graz 1989
  • Jaspers – Jahr 2008 – Oldenburg 2008
  • V Karl Jaspers Symposium – Klingenthal 2010
  • VI Karl Jaspers Symposium Klingenthal 2012
  • VII Karl Jaspers Symposium Klingenthal 2014
  • VIII Jaspers Symposium Klingenthal 2016
 • Udział w Zjazdach Filozofii Polskiej:
  • V Zjazd Filozofii Polskiej – Kraków 1988
  • VI Zjazd Filozofii Polskiej – Toruń 1995
  • VII Zjazd Filozofii Polskiej – Szczecin 2004
  • VIII Polski Zjazd Filozoficzny. – Warszawa, 2008.
 • Udział w innych konferencjach polskich, m. in.:
  • V Szkoła Psychologii Osobowości i Antropologii Filozoficznej, Janowice 1996
  • Kondycja Człowieka współczesnego, Kraków 2006
  • Forum Etyczne, Kraków 2007
 • Pełnione funkcje:
  • Inicjatorka powstania i Prezes Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa,
  • Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej w latach 2000-2019.
  • Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
  • Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Krakowie,
  • Wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii UP w latach 2002-2009.
  • Członek Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego
  • Członek Advisory Board w:    Jahrbuch der Österreichischer Karl Jaspers Gesellschaft, Studien Verlag, Universität Graz, red. Kurt Salamun
  • Członek Advisory Board  w:    Existenz – International Journal in Philosophy, Religion, Politics, and the Art, red. Helmut Wautischer
  • Członek Advisory Board  w:    International Association of Jaspers Societies (IAJS) siedziba: Bazylea, Szwajcaria
 • Organizacja konferencji:
  • Międzynarodowa konferencja KONDYCJA CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO: DIAGNOZY I PERSPEKTYWY, Kraków 23-24 listopada 2005.
  • Przygotowanie trzech paneli dyskusyjnych z okazji Dni Jana Pawła II, na UP w latach:
  •  2006 –  Idea prawdy,
  •  2007 – Idea dobra,
  •  2008 – Idea piękna.
  • Przygotowanie paneli dyskusyjnych z okazji Dni Tischnerowskich, w latach 2006, 2007, 2008.
  • Zorganizowanie Pierwszej Konferencji Jaspersowskiej w 40 – tą rocznicę śmierci Filozofa. 21 październik 2009, UP, Kraków.
  • Zorganizowanie Drugiej Konferencji Jasperowskiej pt. Duchowa sytuacja epoki – 80 lat później. Kraków, październik 2011 r.
  • Zorganizowanie Trzeciej Konferencji Jaspersowskiej w 130 rocznicę urodzin Karla Jaspersa, Kraków, październik 2013 r.
  • Zorganizowanie Czwartej Konferencji Jaspersowskiej pt. Karl Jaspers: Filozof – świadek epoki. Kraków, październik 2015r.
  • Zorganizowanie Piątej Konferencji Jaspersowskiej pt. Logos i alogon. Kraków, październik 2017

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH
:
 • Wykład kursowy: Filozofia współczesna.
 • Wykład dla kierunków niefilozoficznych: Wybrane zagadnienia z filozofii człowieka XX wieku.
 • Historia filozofii – wykład kursowy dla kierunków niefilozoficznych.
 • Seminarium magisterskie: główne zagadnienia filozofii życia, filozofii świadomości, personalizmu, filozofii egzystencji XIX i XX wieku.
 • Translatorium filozoficzne – język niemiecki.
 • Wybrane zagadnienia etyki nauczycielskiej.
 • Wybrane zagadnienia z filozofii – ogólnouczelniany wykład dla studentów studiów doktoranckich

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
:
Dorobek obejmuje około 90 publikacji naukowych, w czasopismach polskich i zagranicznych w tym: 8 książek (5 redakcji), ponad 80 recenzowanych artykułów naukowych, 5 przekładów z języka niemieckiego (3 książki i 2 artykuły).

a) książkowe:
 • Doświadczenie egzystencjalne w perspektywie metafizycznej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria Specjalna : Monografie nr 132, Kraków 1998,
 • Człowiek metafizyczny, PWN Warszawa – Kraków, 2001,
 • Kondycja człowieka współczesnego, (redaktor), Universitas, 2006,
 • Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa, Universitas, 2011,
 • Karl Jaspers: Człowiek w epoce przełomu, (redaktor), Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013,
 • Karl Jaspers: W kręgu wielkich Myślicieli Współczesności, (redaktor), Universitas, Kraków 2015
 • Karl Jaspers: Filozof – świadek czasu, (redaktor), Universitas, Kraków 2016
 • Karl Jaspers: Logos i alogon, (redaktor), Universitas, Kraków 2019
 • Die existentielle Metaphysik von Karl Jaspers, Schwabe Verlag, Basel, Berlin 2019 (przekład polskiego wydania monografii: Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa, Universitas 2011)

b) artykuły:
 • Koncepcja bytu ludzkiego w ujęciu V.E. Frankla, Humanitas, t.VIII, 1982,
 • Karla Jaspersa filozofia egzystencji, (w:) Filozofia wieku dwudziestego, Rzeszów 1983,
 • Człowiek w sytuacjach granicznych w ujęciu Karla Jaspersa, Znak 9/346, 1983,
 • O stosunku nauki i filozofii w myśli Karla Jaspersa, ZN AE 1984,
 • Doświadczenie sytuacji granicznych jako forma autentycznego życia człowieka, Studia Filozoficzne 3/1984,
 • Metafizyka szyfrów w filozofii Karla Jaspersa, Ruch Filozoficzny 3-4/ 1986,
 • Existentielle Bestarkung des philosophischen Glaubens als gegenwartiger Versuch der Begrundung der Metaphysik, Jahrbuch der Oterreichischen Karl-Jaspers-Gesellschaft 3/4, 1990/91,
 • Rozdroża przyjaźni filozoficznej. Logos l Ethos, 2/1993,
 • Czy dzisiaj jest możliwa metafizyka? (w:) Wartość bycia. Księga Pamiątkowa poświęcona Władysławowi Stróźewskiemu, PTF Kraków-Warszawa 1993,
 • O komunikacji egzystencjalnej Karla Jaspersa na tle niektórych koncepcji filozofii drugiego człowieka. Ruch Filozoficzny 2/1994,
 • Egzystencjalne podłoże życia osobowego. Prace Psychologiczne ZN UJ 11 /1994,
 • Es ist gleichgultig wer die Wahrheit ausspricht, (w:)  Vermachtnis und Aufgabe. KarI Jaspers: Kommunikation – Weltgeschichte der Philosophie – Weltphilosophie. Betrage żur „3.international Jaspers conference”, Moskau 1993, wyd. R. Wisser, L.H.EhrIich, Wurzburg1998,
 • Ucieczka od świata. Kwartalnik Filozoficzny, t. XXVIII, Z. 3/2000,
 • Etyka biznesu – etyka nagrody, (w:) Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, red. A. Węgrzecki, Kraków 2000
 • Existentielle Erfahrung als „metaphysische Aufgabe”, (w:) KarI Jaspers: Philosophie: Gegenwartigkeit und Zukunft. wyd. R. Wisser, L.EhrIich, Konigshausen & Neumann, Wurzburg 2003,
 • Racja i cena istnienia, (w:) Wielkość i piękno filozofii, red. J. Lipiec, Kraków 2003,
 • W sprawie granic i przedmiotu filozofii, Ruch Filozoficzny Nr 4/2003,
 • Sytuacja egzystencjalna człowieka w wieku dojrzałym, (w:) Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego, red. A Gałdowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005,
 • Strażnik bytu – Strażnik nicości. ZN AE, Kraków 2006,
 • Otrzymać siebie w darze, (w:) Kondycja człowieka współczesnego, Universitas, 2006,
 • Być z Drugim, czyli o tęsknocie za rajem utraconym, (w:) Poznać człowieka, red. J.Filek. K. Sosenko, Kraków 2007,
 • Decyzja bezwarunkowa jako źródło tożsamości człowieka (w:) Tożsamość człowieka, red. W. Zuziak, Kraków, 2008.
 • Filozoficzne podłoże idei wspólnoty ludzkiej,  Kwartalnik Filozoficzny 2/ 2009 Kraków
 • Die Rezeption der Jasperschen Philosophie in Polen, Jahrbuch der Österreichischen Karl-Jaspers-Gesellschaft, red. Kurt Salamun, Studien Verlag Univaersität Graz, 22/2009
 • Testament filozoficzny Karla Jaspersa, w: Karl Jaspers: myślenie zaangażowane, red. Czesława Piecuch, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011
 • Warum ist die Welt: die existentielle und die transzendente Begründung der Welt in der Philosophie von Karl Jaspers, Jahrbuch der Österreichischen Karl Jaspers Gesellschaft, red. Kurt Salamun, Studien Verlag Universität Graz 25/2012
 • The second Axial Age: fullfilling the human destinity, w: Philosophical faith and the future of humanity / ed. Helmut Wautischer, Alan M. Olson, Gregory J. Walters, Springer Verlag 2012
 • Czas przełomu: koniec czy początek człowieka? Jaspers i Fukuyama, w: Karl Jaspers, Człowiek w epoce przełomu,  Wydawnictwo Naukowe  UP Kraków 2013
 • Der Geistesaristokrat in der Massengesellschaft. Über die Rolle des Menschen von hohem Rang in der gegenwärtigen Welt nach Karl Jaspers, w:  Jahrbuch der Österreichischen Karl Jaspers Gesellschaft, red. K. Salamun, 27 (2014)
 • Osobisty wymiar myślenia filozoficznego w ujęciu Karla Jaspersa, czyli o wzajemnej zależności filozofii i życia osobowego, w : Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności, red. Czesława Piecuch, Universitas, Kraków 2015
 • Welteinheit: rationale Entscheidung oder kosmische Notwendigkeit? w: Kulturkonflikte und Kommunikation. Zur Aktualität von Jaspers‘ Philosophie, red. A. Cesana, Königshausen @Neumann, Würzburg 2016
 • Evil as the Ghostly Doppelgänger of Good in Karl Jaspers, w:  Existenz,. An International Journal in Philosophy, Religion, Politics, and the Arts. – 2016, Vol. 11,/1
 • Karla Jaspersa idea nowego humanizmu, w: Karl Jaspers: Filozof – świadek czasu, redakcja Czesława Piecuch, Kraków, Universitas, 2016
c) Przekłady dzieł filozoficznych z języka niemieckiego, m. in.:
 • Hans Saner, Idea nadchodzącej filozofii świata. Znak 383/1986
 • Karl Jaspers Rozum i egzystencja. Seria BKF PWN Warszawa 1991
 • Karl Jaspers, Nietzsche a chrześcijaństwo. Seria BKF PWN Warszawa 1991
 • Karl Jaspers, Szyfry transcendencji, Comer Toruń 1995

BADAWCZA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA  W ROKU 2008:
 • 30-31 Maja 2008. Uniwersytet w Oldenburgu. Rok Jaspersowski – Obchody 125 rocznicy urodzin Karla Jaspersa. Na zaproszenie organizatorów udział w Sesji Die politische Aktualitaet von Jaspers’ Weltphilosophie. Odczyt pt. Zur Rezeption von Jaspers’ Philosophie in Polen oraz uczestnictwo w dyskusji panelowej na temat Jaspersa filozofia na świecie wraz z pięcioma przedstawicielami filozofii Jaspersa z: Austrii, USA, Japonii, Indii, Włoch.
 • Uczestnictwo w: 6. Internationale Jaspers’ Konferenz: Kulturkonflikte und Kommunikation: Zur Aktualitaet von Jaspers’ Philosophie, (w połączeniu z XXII Światowym Kongresem Filozofii). Odczyt:Welteinheit: rationale Entscheidung oder kosmische Notwendigkeit
 • 08-10 września 2008, Klingenthal. Udział w: 4. Internationales Klingenthal Symposium ueber Jaspers. Temat: Das Denken von Karl Jaspers im Kontext der europaeischen Kultur.
 • Inicjatywa zawiązania Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa.