Przejdź do treści

Dr Maria Roginska

Dr Maria Roginska

Katedra Socjologii Religii

mariaroginska@gmail.com


ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:
 socjologia religii, antropologia kultury i religii, relacje nauki i religii


KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

2008 – doktorat napisany pod kierunkiem prof. Zbigniewa Mikołejki w Instytucie Filozofii i Sociologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

2001-2005 – studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa

1999-2004 – studia pięcioletnie z filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

1994-2000 – studia czteroletnie w Instytucie Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie

2000 – magisterium, Uniwersytet Słowiański w Kijowie, Wydział Stosunków Międzynarodowych

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

antropologia kulturowa, wstęp do religioznawstwa, socjologia religii, socjologia codzienności

Członkostwo w organizacjach:

Religious Research Association (RRA), 2018/19

International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA), 2018/19

Książki

Po rozpadzie. Obraz świata rosyjskich prawosławnych w okresie poradzieckim, Kraków: Universitas, 2017

Reformacja i nowoczesność (współautorstwo: Michał Warchala, Piotr Stawiński), Kraków: NOMOS, 2017

Prace pod redakcją:

Nauka i religia w (po)nowoczesności: kierunki dialogu (red. M. Rogińska)/ Science and religion in (post)modern world: directions of the dialogue. Studia Sociologica XII/1 (2020) (upcoming)

Pogranicza: kultury, enklawy, epoki (red. M. Rogińska). Studia Sociologica IV/1 (2012)

Artykuły

Trajectories of (Non) Belief in the Scientific Community: The Case of Polish and Ukrainian Natural Scientists, Review of Religious Research 2019, s. 1-21, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13644-019-00386-x.pdf

Факторы формирования (не)религиозного мировоззрения украинских ученых, РЕЛІГІЄЗНАВЧІ НАРИСИ/Essays on Religious Studies 2019, s.25-53

Miejsce człowieka we wszechświecie. (Nie)religijne narracje polskich i ukraińskich przyrodników, Studia Socjologiczne 3/2019 (234), s.167-191

Czy nauka zagraża wierze? Biograficzne uwarunkowania wiary ukraińskich przyrodników, Studia Socjologiczne 3/2017(226), s.71-97

„Niezamierzona reformacja” i początki nowożytnej nauki, Studia Sociologica IX/2 (2017), s.26-44

Современные ученые о душе. Нарративы „замещения” и „согласования”, w: Социология религии в обществе Позднего модерна, Белград 2017

Science, religion, and the meaning of life and the Universe. “Amalgam” narratives of Polish natural scientists, Zygon: Journal of Religion and Science, 4/2016, s.904-924

Czy możliwa jest islamska nauka? w: P. Stawiński (red.). Miscellanea islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych, Kraków: Nomos, 2016, s.53-71

Наука как смысл: исследование религиозности польских физиков и биологов, w: Religion – science – society: problems and prospects of interaction, Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2015, s. 75-81

Смысл мира и человека. Наука и религия в метафизическом нарративе польских ученых, Mul’tiversum. Filosofs’kij al’manah, 7-8/2015, s. 123-137

Польские ученые о взаимоотношениях науки и религии, w: С. И. Шатравский, М. В. Казмирук (red.), Религия и/или повседневность. Материалы IV Международной научно-практической конференции Минск, Минск: РИВШ, 2015, s.100-107

(współautorstwo z Martą Juzą). Dyskurs naukowy w tradycyjnych i nowych mediach na przykładzie wybranych periodyków prasowych i ich witryn internetowych, w: A. Sugier-Szerega (red.) Medialne Reprezentacje Kultury. Literatura. Teatr. Sztuka. Religia, t.1, Lublin: KUL, 2015, s.327-251

Topografia religijna wobec otaczającego świata, Fides et Ratio, 2(22), 2015, s.30-42

Czy nauka milczy o sensach i wartościach? Przypadek polskich przyrodników, Zagadnienia Naukoznawstwa, IV(2015), s. 467-482

Relacje nauki i religii. Strategie światopoglądowe polskich przyrodników, Studia Religiologica 48(1) 2015, s.83-99

 Наука и религия: мировоззренческие стратегии польских физиков и биологов, w: Religion – science – society: problems and prospects of interaction, Prague 2014, s.66-73

Żyć „normalnie” czy żyć naprawdę?Etyka i aksjologia opowieści prawosławnych, Fides et Ratio (17) 2014, s.179-189

Sacrum ponowoczesne. Nauka i nowa duchowość w poszukiwaniu całości, Studia Sociologica VI (2014)/1, s.51-68

Religia, nauka, paranauka. Zarządzanie lękami o treści naukowej w Internecie rosyjskojęzycznym, Studia Religiologica 46 (2)/2013, s.46-62

Кризисный хронотоп эпохи трансформации: православный лиминальный нарратив, [w:] Л. В. Tатару, Х. А. Гарсия Ланды (red.). Семиосфера нарратологии: диалог языков и культур: междунар. сб. науч. ст., Балашов: Николаев, 2013/Semiosphere of Narratology: A Dialogue of Languages and Cultures: an international volume of scientific articles, Balashov: Nikolayev, 2013, s. 107-122

 Православная модернизация как предельный интерес, Культура и цивилизация, 3/2011

XX век: к вопросу о православном историческом нарративе, [w:] Актуальные проблемы исторической науки, Пенза 2011, s.194-203

Дезинтегрированный человек: хронотоп российского кризиса, Практическая философия, 2011

Zadomowić sie w „świecie”: oblicza przestrzeni w opowieściach rosyjskich prawosławnych, Anthropos, 16-17/2011

Темпoральность в эпоху кризиса: антропология российского «перехода», Социально-политические и культурные проблемы современности, Барн. 2011;

Brest-Litovsk, Union of, In: D. Patte (ed.), The Cambridge dictionary of Christianity, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p.149

Some Aspects of the Holy in Russian Orthodox Narration from XX and XXI centuries, Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology; 2005

Droga do Domu. Niektóre aspekty modelu świata w rosyjskiej narracji prawosławnej na przełomie XX i XXI wieku, Konteksty, 3-4/2004

Śmierć w opowieściach z kręgu Kościoła Prawosławnego a meta-narracja rosyjska,[w:] W. Burszta (red.). Strategie śmierci – formy umierania. Świadectwa literackie i kulturoznawcze, Warszawa 2004