Przejdź do treści

Dr Andrzej Serafin

SPECJALNOŚĆ
metafizyka, Platon, Heidegger

ROZPRAWA DOKTORSKA

Pojęcie prawdy w Heideggerowskiej interpretacji Arystotelesa (2016)

ZAJĘCIA PROWADZONE NA UP
Kultura grecka z elementami języka, Kultura rzymska z elementami języka, Antropologia filozoficzna, Translatorium

STAŻE I WYJAZDY ZAGRANICZNE

2013 Collegium Phaenomenologicum, Città di Castello, Włochy

2015 Heidegger-Archiv, Meßkirch. Niemcy

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Letnia szkoła platonizmu, 1-9.07.2017, Lanckorona, http://www.platon.up.krakow.pl/
Konferencja Marcin Luter i filozofia, 09.2017, Kraków, http://www.luter.up.krakow.pl/

AUTOREFERAT

Punktem wyjścia i punktem dojścia moich zainteresowań filozoficznych jest Platon i platonizm. Tradycyjne ujęcie teorii idei jako sedna doktryny Platona nie czyniło wszelako zadość bogactwu jego myśli, jakie znajdywałem w dialogach. Aby bliżej je poznać, nauczyłem się greki i przełożyłem na język polski dwa spośród nich (Ucztę i Epinomis). Problematyczne wydawało mi się przede wszystkim oddzielenie doktryny ontologicznej od psychologii i etyki. Spekulatywne ujmowanie problematyki ontologicznej jest moim zdaniem obce istocie dawnej praktyki filozoficznej. Starając się znaleźć zadowalającą interpretację Platona szedłem początkowo tropem Hadota (filozofia jako transformacja psyche) i Gadamera. Z czasem odkryłem, iż jego kunszt interpretacyjny, który poznałem na seminariach Krzysztofa Michalskiego, jest schedą po Heideggerze. Zawiesiłem więc moje zainteresowanie Platonem, aby skupić się na Heideggerze, u którego znalazłem potwierdzenie moich pierwotnych intuicji na temat natury filozofii, a więc nieustannie obecny wymiar egzystencjalny, będący warunkiem sine qua non wszelkiej teorii, która musi być zakorzeniona w życiu. Kluczową kwestią było dla mnie Heideggerowskie rozumienie źródła i możliwość dostępu do niego. Idąc za radą Heideggera uznałem Arystotelesa za klucz do filozofii antycznej i postanowiłem zrekonstruować Heideggerowską jego wykładnię w oparciu o prace z lat dwudziestych. Za wątek przewodni obrałem centralne pojęcie filozofii Heideggera jak i całej filozofii greckiej, mianowicie pojęcie prawdy, która – jak pokazuje Heidegger – stanowi figurę absolutu zarówno u Arystotelesa, jak i u poprzedzających go filozofów. W tym celu przedsięwziąłem szereg studiów wstępnych, badając teologiczne uwarunkowania interpretacji Heideggera, które doprowadziły mnie do przeświadczenia, iż Heidegger sytuuje się na pozycji, którą można uznać za platońską, pomimo jego sprzeciwu wobec powierzchownie rozumianego platonizmu. Kluczową sprawą okazała się kwestia relacji fizyki do metafizyki. Kwestia ta nie ma jednak sensu, o ile sama nie jest zakorzeniona w egzystencji, czyli – mówiąc językiem tradycyjnym – o ile ontologia nie jest zakorzeniona w psychologii. Podsumowując, w mojej dysertacji doktorskiej odkryłem istotowy splot trzech pozornie oddzielonych dyscyplin: teologii, psychologii i fizyki. Ich fenomenologiczna analiza pozwoliła mi powrócić do pierwotnego przedmiotu moich zainteresowań, mianowicie do Platona i platonizmu. Obecnie zajmuje mnie więc przede wszystkim problem relacji między duszą, naturą i absolutem u Platona oraz przemiana duszy jako konieczny warunek uprawiania filozofii i jej sens. W związku z tym pracuję teraz nad przekładem i interpretacją Timajosa.

Od 2010 roku jestem członkiem redakcji kwartalnika Kronos. Od 2016 roku jestem pracownikiem IFiS UP.

PUBLIKACJE

 1. Apocalypse of a Polish Soul. On Krzysztof Michalski’s Heideggerianism, w: Heidegger in Russia and Eastern Europe, red. Jeff Love, London 2017
 2. Kłopot z wiecznością (recenzja z: P. Augustyniak, Aporetyczna nieśmiertelność. Esej o Fedonie, śmierci i nowoczesnym podmiocie), Znak nr 742 (marzec 2017)
 3. Przedmowa, w: Paul MacDonald, Psyche. Historia pojęcia, Warszawa 2017
 4. Krzysztof Michalski Bibliography (wraz z P. Kubasiakiem), Wien 2017
 5. Heidegger’s Phenomenology of the Invisible, Argument Biannual Philosophical Journal, Vol. 6, No. 2, 2016
 6. Heidegger o istocie i pojęciu logosu (Arystoteles, Retoryka A 1-3), w: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna, red. C. Mielczarski, Warszawa 2016
 7. Przedmowa, w: Jacob Taubes, Zachodnia Eschatologia, Warszawa 2016
 8. Posłowie, w: Rainer Maria Rilke, Cézanne, Warszawa 2015
 9. Heidegger on Nature, w: Kronos Philosophical Journal vol. IV / 2015
 10. A Reception History of the Black Notebooks, Gatherings: The Heidegger Circle Annual, 5, 2015
 11. Post tenebras lux. O mesjanizmie Heideggera, w: Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic), red. A. Janek, A. Regiewicz, A. Żywiołek, Częstochowa 2015
 12. Teologia polityczna Oskara Goldberga, Kronos 1 (32) / 2015
 13. Teologiczne korzenie filozofii Heideggera, w: Kierunki Badawcze w Filozofii IX, red. G. Matusiak, K. Kleczkowska, Kraków 2015
 14. Czy należy powstrzymywać koniec? O teologii politycznej Carla Schmitta. Dyskusja z udziałem Grzegorza Jankowicza, Arkadiusza Górnisiewicza i Andrzeja Serafina, Przegląd Polityczny nr 129 / 2015
 15. Autodestructio metaphysicae. Heideggerowska wykładnia Metafizyki Θ 10, w: Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej, red. C. Mielczarski, Warszawa 2015
 16. Chorologia Platonica. O samoprzezwyciężeniu metafizyki w Uczcie Platona, w: Kolokwia Platońskie. Symposion, red. Artur Pacewicz, Wrocław 2015
 17. Kręgi przekładu. Rozmowa z Jerzym Pomianowskim, Kultura Liberalna nr 359/2015 (rosyjski przekład w Nowaja Polsza nr 1/2016)
 18. Apocalypse and Truth. Heidegger’s Aristotle, w: Kronos Philosophical Journal vol. III / 2014
 19. Debata filozofów: Po końcu czasu. Dyskusja z udziałem Marka Bieńczyka, Piotra Nowaka, Jana Maria Rokity i Andrzeja Serafina, Odra nr 9 / 2014
 20. Heidegger poganin, w: Oblicza współczesności, red. E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk, Olsztyn 2014
 21. O najchytrzejszym z podstępów. Glossa do filmu Hannah Arendt Margarethe von Trotty, Kultura Liberalna 267 / 2014
 22. Imago Moniki Misztal. Traktat o podziałach świat(ł)a, Kultura Liberalna 253 / 2014
 23. Thrasymachus redivivus? Dyskusja z udziałem Piotra Nowaka, Pawła Kłoczowskiego, Bronisława Łagowskiego, Jana Rokity, Kronos 2 (25)/2013
 24. Nieznośna rzeczywistość. Dialektyka „Kongresu” Ari Folmana, Kultura Liberalna nr 246/2013
 25. Hieros Gamos. Komentarz do listów Jakuba Taubesa, Przegląd Polityczny nr 119 / 2013
 26. Luther redivivus. O młodym Heideggerze jako nowym Lutrze, Kronos 4 (23)/2012
 27. Słowa w lustrze. Rozmowa Andrzeja Serafina z Ireneuszem Kanią, Tygodnik Powszechny nr 38 (3297), 16 września 2012, dod. Książki w Tygodniku 7-8/2012
 28. Sloterdijk–Habermas. Bibliografia kontrowersji, Kronos 3 (22)/2012
 29. Nowosielski anielski, Odra 2012, nr 5
 30. Cohen-Rosenzweig-Heidegger. O zmianie frontu w Davos, Estetyka i Krytyka 3 (26) /2012
 31. Ostatnie słowo Platona, Kronos 2 (21)/2012
 32. Stać się Alkibiadesem i umrzeć. Komentarz do Uczty Platona, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 33. Facta est. Jak Nietzsche stał się filozofem, Kronos 4 (15) / 2010
 34. Spinoza i poszukiwanie pewności, Logos i Ethos 2 / 2009
 35. Krótki kurs historii campu, w: Zjawisko campu we współczesnej kulturze, Kraków 2008

PRZEKŁADY

 1. Elisabeth M. Kraus, Metafizyka doświadczenia A. N. Whiteheada, Kronos 1 (40)/2017
 2. Allan Bloom, Upadek Uniwersytetu Kronos 4 (39)/2016
 3. Ernst H. Kantorowicz, Jak funkcjonowały przedhitlerowskie uniwersytety niemieckie, Kronos 3 (38)/2016
 4. Leszek Kołakowski, O uchodźstwie, filozofii i balansowaniu na skraju otchłani, Kronos 3 (38)/2016
 5. Mikołaj z Kuzy, O możnobycie, Kronos 2 (37)/2016
 6. Mikołaj z Kuzy, O widzeniu Boga. Przedmowa, Kronos 2 (37)/2016
 7. Martin Buber, Z dziejów problemu indywiduacji. Mikołaj z Kuzy i Jakub Böhme, Kronos 2 (37)/2016
 8. Hans‐Georg Gadamer, Mikołaj z Kuzy i współczesność, Kronos 2 (37)/2016
 9. Harold Bloom, Cervantes i Shakespeare, Kronos 2 (37)/2016
  W. H. Auden, recenzja z: E. Jones, The Life and Work of Sigmund Freud., Kronos 2 (37)/2016
 10. Jacob Taubes, Eschatologia Zachodu, Warszawa 2016
 11. Carl Schmitt, Legalność i prawomocność. Posłowie z 1958 roku, Kronos 1 (36)/2016
 12. Martin Buber, Władimir Iljicz Lenin, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 13. Stanley Rosen, Alexandre Kojève, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 14. Allan Bloom, John Rawls, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 15. Heinrich Meier, Carl Schmitt, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 16. Harry V. Jaffa, William Shakespeare, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 17. Thomas R. Flynn, Jean-Paul Sartre, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 18. H.-G. Gadamer, Religia i religijność Sokratesa, w: Platon, Eutyfron, red. P. Nowak, Warszawa 2015
 19. Rainer Maria Rilke, Listy o Cézannie, w: Rainer Maria Rilke, Cézanne, Warszawa 2015
 20. Paul Cézanne, Być światłoczułą płytą, w: Rainer Maria Rilke, Cézanne, Warszawa 2015
 21. Martin Heidegger, Cézanne, w: Rainer Maria Rilke, Cézanne, Warszawa 2015
 22. Hugo von Hofmannsthal, Barwy, w: Rainer Maria Rilke, Cézanne, Warszawa 2015
 23. Jean-Luc Nancy, Heidegger i my, Odra 5 / 2015
 24. Alfred Denker, Uwagi o notatnikach Heideggera, Odra 5 / 2015
 25. Oskar Goldberg, Bogowie Greków, Kronos 1 / 2015
 26. Oskar Goldberg, Tragedia grecka, Kronos 1 / 2015
 27. Oskar Goldberg, Religia niegdyś i dziś, Kronos 1 / 2015
 28. Oskar Goldberg, Biologia przyszłości, Kronos 1 / 2015
 29. Oskar Goldberg, O liczbach w Biblii, Kronos 1 / 2015
 30. Oskar Goldberg, Rzeczywistość Hebrajczyków, Kronos 1 / 2015
 31. Oskar Goldberg, Problem niewszechmocy Boga i Amalek, Kronos 1 / 2015
 32. Erich Unger, Mit i rzeczywistość, Kronos 1 / 2015
 33. Adolf Caspary, Człowiek jako twórczy pierwiastek w historii, Kronos 1 / 2015
 34. Jacob Taubes, Zwrot ku mitowi, Kronos 1 / 2015
 35. Jacob Taubes, Tamara Fuchs, Korespondencja, Kronos 1 / 2015
 36. W. Blake, I heard an Angel; R. Graves, The Cool Web; W. Whitman, I think I could turn and live with the animals; G. K. Chesterton, The Sword of Surprise; Ch. Williams, Bors to Elayne; A. E. Housman, If truth in hearts that perish; J. Wilmot, The Disabled Debauchee; w: W. H. Auden, Wykłady o Shakespearze, Warszawa 2015
 37. Carl Schmitt, Alexandre Kojève, Korespondencja, Kronos 4 (31) / 2014
 38. Alexandre Kojève, Kolonializm z perspektywy europejskiej, Kronos 4 (31) / 2014
 39. Jacob Taubes, Hegel, Kronos 4 (31) / 2014
 40. G. W. F. Hegel, O trzecim tomie dzieł Jacobiego, Kronos 4 (31) / 2014
 41. Joachim z Fiore, O siedmiu pieczęciach, Kronos nr 2 (29) / 2014
 42. Jacob Taubes, Gershom Scholem, Carl Schmitt, Listy, Przegląd Polityczny nr 119/2014
 43. Jacob Taubes, Swedenborg, Kronos 1 (24)/2013
 44. Jacob Taubes, Kafka, Kronos 1 (24)/2013
 45. Jacob Taubes, Miłość, władza i sprawiedliwość, Kronos 1 (24)/2013
 46. Jacob Taubes, Od upadku do upadku. Teoriopoznawcza refleksja nad historią grzechu pierworodnego, Kronos 1 (24)/2013
 47. Jacob Taubes, List do Oskara Goldberga, Kronos 1 (24)/2013
 48. Jacob Taubes, Kabała, Kronos 1 (24)/2013
 49. Gershom Scholem, Otwarte wyznanie na temat rzeczywistych intencji mojego studium kabały, Kronos 1 (24)/2013
 50. Gershom Scholem, Dziewięćdziesiąt pięć tez o judaizmie i syjonizmie, Kronos 1 (24)/2013
 51. Gershom Scholem, Początki kabały chrześcijańskiej, Kronos 1 (24)/2013
 52. Gershom Scholem, Kabała chrześcijańska, Kronos 1 (24)/2013
 53. Martin Buber, Renesans żydowski, Kronos 1 (24)/2013
 54. Martin Buber, Odnowa judaizmu, Kronos 1 (24)/2013
 55. Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 56. Jacob Taubes, Lewiatan jako śmiertelny bóg. O aktualności Tomasza Hobbesa, w: Jacob
 57. psychoanalitycznej, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 58. Jacob Taubes, Psychoanaliza i filozofia. Przyczynek do filozoficznej interpretacji metody
 59. Jacob Taubes, Powstanie żydowskiego narodu pariasów, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 60. Jacob Taubes, Intelektualiści i uniwersytet, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 61. Jacob Taubes, Kultura i ideologia, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 62. Jacob Taubes, Ku ontologicznej interpretacji teologii, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 63. Jacob Taubes, O naturze metody teologicznej. Uwagi na temat zasad teologii Tillicha, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 64. Jacob Taubes, Teodycea i teologia. Filozoficzna analiza teologii dialektycznej Karla Bartha, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 65. Jacob Taubes, Odczarowanie teologii. Przyczynek do portretu Overbecka, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 66. Jacob Taubes, Od przysłówka „nic” do rzeczownika „Nic”. Przyczynek do Heideggerowskiego pytania o „nic”, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 67. Jacob Taubes, Uwagi o surrealizmie, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 68. Jacob Taubes, Uzasadnienie brzydoty w tradycji pierwotnego chrześcijaństwa, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 69. Jacob Taubes, Mit dogmatyczny gnozy, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 70. Jacob Taubes, Nachman Krochmal i nowoczesny historycyzm, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 71. W.H. Auden, Søren Kierkegaard, Kronos 4 (23)/2012
 72. Martin Heidegger, Pojęcie grzechu u Lutra, w: Kronos 4 (23) / 2012
 73. Peter Sloterdijk, Teoria krytyczna umarła, w: Kronos 3 (22) / 2012
 74. Franz Rosenzweig, Zmiana frontów, w: Kronos 2 (21) / 2012
 75. Hans-Georg Gadamer, Ernest L. Fortin, Wspomnienie o Leo Straussie, w: Kronos 2 (21) / 2012
 76. Leo Strauss, Pisma żydowskie Hermanna Cohena, w: Kronos 2 (21) / 2012
 77. Leo Strauss, Jak Alfarabi czytał Prawa Platona, w: Kronos 2 (21) / 2012
 78. Leo Strauss, Twierdzenie Majmonidesa o nauce politycznej, w: Kronos 2 (21) / 2012
 79. Leo Strauss, Jerozolima i Ateny. Kilka wstępnych uwag, w: Kronos 2 (21) / 2012
 80. Platon, Epinomis, w: Kronos 2 (21) / 2012
 81. Walter Benjamin, Sokrates, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 82. Hans-Georg Gadamer, Platon jako portrecista, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 83. Ivan Chvatik, Sofizmat nieśmiertelności w Uczcie Platona, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 84. Anne Carson, Buty. Esej o początku Uczty Platona, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 85. Jonathan Lear, Eros i niewiedza, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 86. Platon, Uczta, Warszawa 2012
 87. Philippe Lacoue-Labarthe, Hölderlin i Grecy, Kronos 4 (19) / 2011
 88. Jacques Taminiaux, Nostalgia za Grecją u zarania niemieckiego klasycyzmu, Kronos 4 (19) / 2011
 89. Niccolò Machiavelli, O sprawiedliwości, Kronos 3 (18) / 2011
 90. György Lukács, W poszukiwaniu mieszczanina, Kronos 2 (17) / 2011
 91. György Lukács, Hyperion Hölderlina, Kronos 2 (17) / 2011
 92. Michel Foucault, Gry i zabawy Michela Foucaulta. Michel Foucault w rozmowie z redakcją „Ornicar?”, Kronos 3 (14) / 2010
 93. Karl Löwith, Fiala. Historia pewnej pokusy, Kronos 2 (13) / 2010
 94. Martin Heidegger, Dwa listy do Karla Löwitha, Kronos 2 (13) / 2010
 95. Carl Schmitt, Etyka państwowa i państwo pluralistyczne, Kronos 2 (13) / 2010
 96. Michael Gillespie, Heidegger, w: Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010
 97. Stanley Rosen, Spinoza, w: Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010
 98. Pierre Hassner, Hegel, w: Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010
 99. Walter Benjamin, Los i charakter, Kronos 4 (11) / 2009
 100. Orhan Pamuk, Moja turecka biblioteka, Gazeta Wyborcza 2008
 101. Vaclav Havel, Usłyszcie ich krzyk, Gazeta Wyborcza 10.07.2008
 102. Timothy Garton Ash, Obama kontra obawa, Gazeta Wyborcza 09.22.2008
 103. Tony Judt, Tak mało nas nauczył nasz XX wiek, Gazeta Wyborcza 05.24.2008
 104. Timothy Garton Ash, Grass: z Danzig do Gdańska, Gazeta Wyborcza 10.13.2007

WYSTĄPIENIA

 1. Platonic Psychagogy, konferencja Going up, going down, Kraków, 1-3.06.2017
 2. On the Affinity of Philosophy and Mystery, Eleusis, Grecja, 12.05.2017
 3. Plato’s Pythagorean Cosmogony, konferencja Mythical Cosmos, Kraków, 16.03.2017
 4. Początki Heideggerowskiej teorii prawdy: rękopis z 2 VI 1922, konferencja Hermeneutyka sensu, Gniezno, 6 maja 2016
 5. Świadomość z perspektywy nauk przyrodniczych, referat na seminarium „Układy Otwarte”, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 24 lutego 2016
 6. Róża i krzyż u Heideggera, referat w Klubie Gnosis, Warszawa, 23 lutego 2016
 7. „Fenomenologia niewidzialnego” Martina Heideggera, referat na konferencji Bóg i mistyka – w kręgu fenomenologii, Kraków, 18 grudnia 2015
 8. Nihilizm Novalisa, referat na konferencji Sentio Novalis, Gardzienice, 20 września 2015
 9. Teologia Heideggera, referat na konferencji Nowe wyzwania współczesnej humanistyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Ciążeń, 27 czerwca 2015
 10. Heidegger o istocie i pojęciu logosu, referat na konferencji Retoryka klasyczna i retoryka współczesna, Uniwersytet Warszawski, 12 czerwca 2015
 11. Chrześcijaństwo Heideggera, referat na konferencji Kierunki Badawcze w Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 15 maja 2015
 12. Nihilizm Heideggera, referat na konferencji Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 23 maja 2015
 13. Czy czarna legenda Heideggera? Postać i myśl filozofa w świetle „Czarnych Zeszytów”, Kraków, 17 grudnia 2014, udział w sympozjum
 14. Apofatyczny mesjanizm „Czarnych zeszytów” Heideggera, Mesjańskie imaginaria Europy, Częstochowa, 11 grudnia 2014
 15. Arystoteles fenomenolog. O Heideggerowskiej interpretacji Eth. Nic. VI, Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych, Kraków, 24 maja 2014
 16. O świeceniu świata. Estetyka Heideggera, Kierunki Badawcze w Filozofii, Kraków, 16 maja 2014
 17. Heideggerowska destrukcja Metafizyki Θ 10, Antyk i współczesność, Warszawa, 29 października 2013
 18. Heidegger–Jaspers. Żywoty równoległe, Trzecia Konferencja Jaspersowska, Kraków, 24 października 2013
 19. Dwie fenomenologie. Husserl kontra Heidegger, Rocznice, Kraków, 20 października 2013
 20. Heidegger poganin, Festiwal Filozofii, Olsztyn, 12 września 2013
 21. Ontologia słowa. Dyskusja poświęcona kabale chrześcijańskiej, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, 23 sierpnia 2013
 22. Möglichkeit höher als Wirklichkeit: On a Heideggerian Inversion of Aristotle, Collegium Phaenomenologicum, Città di Castello, 7 lipca 2013
 23. Filologia negatywna, Nihilizm i nowoczesność, Warszawa 2011
 24. Democritea. Niedokończony projekt Nietzschego, Nietzsche a tradycja antyczna, Przesieka 2010
 25. Ἐπαγωγή w hermeneutyce Gadamera, Zlot filozoficzny, Kraków 2009