Przejdź do treści

Dr hab. Tadeusz Sozański

STOPIEŃ NAUKOWY I STANOWISKO / ACADEMIC DEGREE AND POSITION: Doktor habilitowany, adiunkt / Ph.D. with habilitation, assistant professor
Katedra Metodologii Badań Społecznych – kierownik katedry / Chair of Methodology of Social Research – head of the Chair

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY / SHORT BIOGRAPHICAL NOTE

(więcej w CV na stronie internetowej / more in CV on personal web page)

 • 1950 Ur. w Krakowie / Born in Cracow
 • 1973 Mgr socjologii, UJ / M.A. in sociology, Jagiellonian University
 • 1975 Mgr matematyki, UJ / M.Sc. in mathematics, Jagiellonian University
 • 1982 Doktorat, Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, rozprawa: „Model równowagi strukturalnej. Teoria grafów oznakowanych i jej zastosowania w naukach społecznych”; promotor: prof. Klemens Szaniawski /Ph.D. in sociology, thesis: “Structural Balance Model. Theory of Signed Graphs and Its Applications in the Social Sciences ”, advisor: Professor Klemens Szaniawski
 • 1973-2006 Praca w Instytucie Socjologii UJ, od 1982 do 2003 na stanowisku adiunkta / working for the Institute of Sociology, Jagiellonian University (from 1982 to 2003 as assistant professor, later as lecturer).
 • 2006-2008 Praca w IFiS UP na stanowisku adiunkta / employed as asistant professor at the Institute of Philosophy and Sociology, Pedagogical University of Cracow.
 • 2013 Od 1 IV ponownie zatrudniony w IFiS UP jako adiunkt/ Since 1st April employed again as assistant professor
 • 2014 Habilitacja. Stopień dr hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia został nadany 17 IV przez Radę Wydziału Filozoficznego UJ. Od 1 X kierownik Katedry Metodologii Badań Społecznych / Habilitation. The degree was conferred 17th April by the Council of the Philosophical Faculty, Jagiellonian University. As of 1st October appointed head of the Chair of Methodology of Social Research

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE / MAIN RESEARCH INTERESTS:   zastosowania matematyki (teorii gier i teorii grafów) w naukach społecznych / applications of mathematics (game theory and graph theory) in the social sciences.

SPECJALIZACJA DYDAKTYCZNA / COURSES TAUGHT: metody i techniki badań społecznych, statystyka, mikrosocjologia / Methods of social research, statistics, microsociology

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / PUBLICATIONS OF IMPORTANCE

Książki / Books

 • 2013 Społeczne i wspólne. Studium socjologiczno-filologiczne [The Social and the Common. A Sociologico-Philological Study]. Kraków: Universitas.

Książki redagowane / Books edited

 • 1993 Struktura, wymiana, władza. Studia z socjologii teoretycznej [Structure, Exchange and Power. Studies in Theoretical Sociology]. Redakcja [Ed. by]: T. Sozański, J. Szmatka, M. Kempny. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN,

Artykuły / Articles

(18 najważniejszych artykułów opublikowanych po doktoracie, w tym 8 w języku angielskim / 18 most important papers published after the doctorate, English translations of the titles of 10 papers in Polish are given in brackets)

 • 2016 „Experimental Social Science”. Annales Universitatis Paedagogicae
  Cracoviensis. Studia Sociologica  VIII, vol. 1: 5-42
 • 2014 “The Conception of Blocking Power As a Key to the Understanding of the History of Designing Voting Systems for the EU Council.” Decyzje 22, 5–46
 • 2010 “The Blocking Power in Voting Systems.” Pp. 75–92 in Institutional Design and Voting Power in the European Union. Ed. by M. A. Cichocki and K. Życzkowski. Farnham, Surrey, England: Ashgate.
 • 2006 “On the Core of Characteristic Function Games Associated with Exchange Networks.” Social Networks 28: 397-426.
 • 2002 (a) „Sieć społeczna” [Social Network]. Ss. 28–36 w [Pp. 28–36 in] Encyklopedia Socjologii [Encyclopedia of Sociology], vol. IV. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa; (b) „Socjologia matematyczna” [Mathematical Sociology]. Tamże, ss. 73–79 [Ibidem, pp. 73–79].
 • 1998 (a) “Conflict in Networks.” With J. Szmatka as 1st author, J. Skvoretz as 2nd author, and J. Mazur as 4th author. Sociological Perspectives 41: 49–66; (b) „Socjologia teoretyczna jako nauka normalna”. [Theoretical Sociology as a Normal Science]. Studia Socjologiczne 1998/4: 5–38.
 • 1997 “Toward a Formal Theory of Equilibrium in Network Exchange Systems.” Pp. 303–350 in Status, Network, and Structure. Theory Development in Group Processes. Ed. by J. Szmatka, J. Skvoretz, and J. Berger. Stanford: Stanford University Press.
 • 1995 „Co to jest nauka?” [What is science?]. Ss. 23–50 w [Pp. 23–50 in] Nauka. Tożsamość i tradycja [Science. Identity and Tradition]. Redakcja [Ed. by]: J. Goćkowski, S. Marmuszewski. Kraków: Universitas.
 • 1994 (a) “On Four Myths of Sociology and Three Generations of Sociological Theories.” With Jacek Szmatka as 1st author. Polish Sociological Review 1994/3: 219–233; (b) „Analiza strukturalna konfliktu interesów w elementarnych systemach społecznych”. [Structural Analysis of Conflict of Interests in Elementary Social Systems]. Studia Socjologiczne 1994/3–4: 123–171.
 • 1993 (a) „Próba formalizacji sieciowej teorii wymiany” [A Tentative Formalization of Network Exchange Theory]. Ss. 149–193 w [Pp. 149–193 in] Struktura, wymiana, władza. Studia z socjologii teoretycznej [Structure, Exchange and Power. Studies in Theoretical Sociology]; (b) „Hierarchiczne systemy wymian. Powtórzenie eksperymentu Davida Willera”. [Hierarchical Exchange Systems. A Replication of an Experiment by David Willer]. Tamże, ss. 233–271 [Ibidem, pp. 233–271].
 • 1992 “A Combinatorial Theory of Minimal Social Situations.” Journal of Mathematical Sociology 17: 105–125.
 • 1987 „Strukturalna klasyfikacja minimalnych sytuacji społecznych” [Structural Classification of Minimal Social Situations]. Studia Socjologiczne 1987/3–4: 155–175.
 • 1986 „O pojęciu struktury w socjologii i w matematyce. Grafy jako modele całości społecznych” [On the Notion of Structure in Sociology and Mathematics. Graphs as Models of Social Wholes]. Studia Socjologiczne 1986/2 : 111–134.
 • 1985 „Struktura i strukturalizm w matematyce a kierunek strukturalistyczny w naukach społecznych” [Structure and Structuralism in Mathematics and the Structuralist Orientation in the Social Sciences]. Studia Filozoficzne 1985/8–9: 115–129.