Przejdź do treści

Dr Mateusz Szast

Dr Mateusz Szast

adiunkt

Katedra Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

mateusz.szast@up.krakow.pl

pok: 313

publikacje:


dyżury: KONSULTACJE w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021: 1. Wtorek w godzinach 13:00-14:00 (konsultacje online) poprzez MS TEAMS. 2. Czwartek w godzinach 09:30-11:00 (konsultacje stacjonarne) w sali 313.

Specjalność: socjologia

Zainteresowania badawcze: zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problematyki migracji i kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, etniczności, socjologii rodziny, socjologii prawa oraz kształtowania kompetencji miękkich w ramach mediacji i negocjacji.

Biogram:

2016 – Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii;

2015 – Magister prawa;

2014 – Trener biznesu – studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przy współpracy z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu w Lublinie;

2012 – Studia podyplomowe w zakresie komunikowania społecznego i dziennikarstwa;

2012 – Magister socjologii, studia o specjalności ogólnej ukończone z wyróżnieniem;

2010 – Licencjat socjologii, specjalizacje: komunikacja społeczna oraz służby społeczne i zdrowie publiczne, ukończone z wyróżnieniem.

 

Prowadzone zajęcia:

Socjologia grup etnicznych, modele współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem, zasady negocjacji i rozwiązywania konfliktów, seminarium licencjackie, socjologia migracji, psychologiczne aspekty mediacji i negocjacji, negocjacje biznesowe, współczesne społeczeństwo polskie, socjologia rodziny, podstawy prawa gospodarczego, podstawy prawa rodzinnego,  podstawy prawa gospodarczego, finansowego i handlowego, podstawy społeczeństwa obywatelskiego,  podstawy doradztwa zawodowego, podstawy socjologii, współczesne uzależnienia.

 

Prowadzona działalność naukowa:

01.01. 2014 do nadal ‒ Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Sekcja Socjologii Etniczności oraz Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu);

23.08.2008 ‒ 31.09.2016 – Przewodniczący Koła Naukowego Studentów Socjologii „Societas” ;

01.10.2009 ‒ 29.O6.2012 – Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Nowoczesne Kształcenie”;

01.10.2011 ‒ 29.O6.2012 – Wolontariusz Duszpasterstwa Akademickiego KUL;

01.05.2012 – 30. 10. 2012 ‒ Stowarzyszenie „Art of Buisness”.

 

Jestem autorem 80 publikacji: jedna monografia, dwie prace zbiorowe pod redakcją, 40 artykuły lub sprawozdania w czasopismach recenzowanych, 28 artykuły w pracach zbiorowych pod redakcją (prace recenzowane) oraz kilka artykułów w czasopiśmie wewnętrznym Uniwersytetu.

Partycypowałem na rzecz komitetów organizacyjnych 20 wydarzeń o charakterze naukowym (konferencji, sympozjów i seminariów) o zasięgu lokalnych, ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczestniczyłem w 8 projektach badawczych realizowanych w ramach Koła Naukowego „Societas”, któremu przewodniczyłem jak również dwóch projektów o charakterze międzynarodowym.

Wygłosiłem 90 prelekcji: 21 to konferencje międzynarodowe, 35 to sympozja o charakterze ogólnopolskim i 34 to wydarzenia naukowe o charakterze lokalnym.

Ważniejsze publikacje (książki)

 1. M. Rewera, M. Szast (red.), Działalność Koła Naukowego Studentów Socjologii „Societas” (zbiór publikacji z lat 2008-2015), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2016, ss. 241. ISBN: 978-83-61307-35-8;
 2. R. Pierstrak, Sz. Psonka, M. Szast (red.), Klauzula sumienia – regulacje prawne vs rzeczywistość, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2015, ISBN 978-83-63835-31-6.
 3. M. Szast, W Irlandii wygodniej, ale w Polsce lepiej: kapitał społeczno-kulturowy i ocena sytuacji życiowej polskich migrantów w Irlandii, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, Biblioteka Polonii, Kraków 2017, ss. 416. ISBN: 978-83-60944-90-5.

 Wybrane artykuły:

 1. M. Szast, Kapitał ludzki w ramach kształtowania działań na rzecz trzeciego sektora. Przypadek Polski, w: M. Klimek (red.), Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, KUL, Stalowa Wola 2017, ss. 118-152, ISBN: 978-83-61307-50-1.
 2. M Szast Duszpasterstwo migrantów – mechanizm zachowania czy przekraczania granic kulturowych (na przykładzie Polaków w Irlandii), „Rocznik Kolbuszowski” 17/2017), s. ok. 209-232, pozycja 2232, ASSN 0860-4584, 2 pkt., lista B.
 3. M. Szast, Migracje wczoraj i dziś. Problematyka migracji przed i poakcesyjnych z Polski, „Studia Polonijne” nr 37/2016, ss. 5-24. Pozycja 2554, ISSN 0137-5210, 10 pkt, lista B.
 4. M. Szast, Stefan Czarnowski: badacz kultury w mundurze, „Społeczeństwo i Rodzina” nr 52 (3/2017), ISSN 1734-6614, ss. 144–157, (lista B – 11pkt).
 5. M. Szast, Wpływ myślenia zerojedynkowego na relacje rodzinne, „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno ‒Prawno ‒ Pedagogiczny”, nr 16 (1/2018), Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie, ss. 61-71, ISSN 2082-3487, (lista B – 5 pkt).
 6. M. Szast, Migracje poakcesyjne Polaków do Republiki Irlandii, „Studia Polonijne” 38/2017, s. 97-113, pozycja 2554, ISSN 0137-5210, 10 pkt, lista B.
 7. M. Szast, Amoralny falmilizm – negatywny kapitał społeczny w obrębie rodziny, „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno ‒ Prawno ‒ Pedagogiczny”, nr 14 (1/2017), Czasopismo Instytutu Medycznego Im. Jana Pawła II w Szczecinie, s. 42-54, ISSN 2082-3487.
 8. M. Szast, (Nie)etyczne aspekty komunikacji niewerbalnej w negocjacjach, „Edukacja Etyczna” 13(1)/2017, ss. 72-88. ISSN 2083-8972 (lista B – 5 pkt).
 9. M. Szast, Rodzina w kontekście kształtowania kapitału kulturowego, w: J. Zimny (red.), Societas Familia – Parentela, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2017, ISBN: 978-83-926302-78-1, ss. 539-556.
 10. M. Szast, Jaki jest świat społeczny? vs. Jak możliwy jest świat społeczny? Kategoria rozumienia w ujęciu Herberta Blumera i Alfreda Schütza. Sprawozdanie z Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla Socjologów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 25.02.2016 r., http://www.kul.pl/osm-spotkanie-iii-sprawozdanie-zdjecia,art_66547.html;
 11. M. Szast, Migracje w nauczaniu Jana Pawła II, M. Klimek, B. Więckiewicz (red.), Dziedzictwo Jana Pawła II. Przesłanie dla Polski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 227-248. ISBN: 978-83-8061-223-5.
 12. M. Szast, Zadania jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego wobec cudzoziemców, w: M. Klimek, J. Czerw (red.), Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015, ss. 361-380.
 13. M. Szast, Stanisław Ossowski: wielki autorytet naukowy (część 2), w: „Społeczeństwo i Rodzina” 45 (październik–grudzień 2015), ISSN 1734-6614.
 14. M. Szast, Stanisław Ossowski: wielki autorytet naukowy (część 1), w: „Społeczeństwo i Rodzina” 44 (lipiec–wrzesień 2015), ISSN 1734-6614.
 15. M. Szast, M. Ziemba (Koło Naukowe Studentów Socjologii „Societas”), Współczesne sąsiedztwo w opinii mieszkańców Stalowej Woli, raport z badań (część 1), Społeczeństwo i Rodzina, nr 38 (1/2014), ISSN 1734-6614, s. 158-175.
 16. M. Szast, Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej i Polski, w: J. Zimny (red.), Praworządność. Nowe oblicza, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014, s. 405-427, ISBN 978-83-63835-20-0.
 17. M. Szast, The Man of Songs: życie i twórczość Bronisława Malinowskiego- prekursora antropologii funkcjonalnej, Społeczeństwo i Rodzina, nr 35 (2/2013), s. 132-145, ISSN 1734-6614.
 18. M. Szast, Ojcostwo duchowe w świetle badań własnych, w: J. Zimny (red.), Ojcostwo. Powołanie czy zadanie?, KUL, Stalowa Wola 2013, s. 507-528, ISBN 978-83-63835-12-5;
 19. M. Szast, Przemiany rodzin pod wpływem migracji, w: J. Zimny (red.), Rodzina w oczach społeczeństwa, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2013, s. 293-309, ISBN 978-83-63835-06-4.
 20. M. Szast, Ruch Czystych Serc, „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno ‒Prawno ‒ Pedagogiczny”, nr 6 (1/2013), Czasopismo Instytutu Medycznego Im. Jana Pawła II w Szczecinie, s. 232-239, ISSN 2082-3487.
 21. M. Szast, Digital Divide ‒ zjawisko wykluczenia cyfrowego, w: J. Zimny (red.), Świat wirtualny a świat realny, Stalowa Wola 2013, s. 243-259.
 22. M. Szast, Samotność w dobie cyfryzacji, „Pedagogika Katolicka nr 11 (2/2012), s. 224-239, ISSN 1898-3685.
 23. M. Szast, Ojciec ‒ pierwszym wychowawcą i nauczycielem, „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno ‒ Prawno ‒ Pedagogiczny”, nr 5 (2/2012), Czasopismo Instytutu Medycznego Im. Jana Pawła II w Szczecinie, ISSN 2082-3487.
 24. M. Szast, Józef Obrębski: polski etnolog i socjolog, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 39 (1/2014), s. 125-134, ISSN 1734-6614.
 25. M. Szast, Zagrożenia czyhające na młodego człowieka u progu dorosłości, „Pedagogika Katolicka” nr 10 (1/2012), ISSN 1898-3685.
 26. M. Szast, „Józef Chałasiński: wybitny polski socjolog i humanista”, Społeczeństwo i Rodzina, nr 29 (4/2011), ISSN 1734-6614, s. 128-137.
 27. M. Szast, Globalna wioska jako nowa rzeczywistość XXI wieku, „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń- czerwiec, s.266-272.
 28. Koło Naukowe ,,Societas” ‒ Ruch turystyczny w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: raport z badań, „Społeczeństwo i Rodzina” 2010, nr 22 (1/2010), ISSN 1734-6614, s. 142-148.
 29. Koło Naukowe Societas ‒ Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej. Raport z badań, w: A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek, Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2010, s. 373-383.
 30. M. Szast Życie i twórczość Floriana Znanieckiego ‒ jednego z najwybitniejszych polskich socjologów XX wieku, „Społeczeństwo i Rodzina” 2010, nr 22 (1/2010), ISSN 1734-6614, s. 122-127.

 

Pasje pozanaukowe:

Motoryzacja – auta zabytkowe ze szczególnym uwzględnieniem grupy VW AG i MB, motocykle ciężkie – wycieczki i przejazdy motocyklowe.

Muzyka filmowa (Waldemar Kazanecki, Wojciech Kilar, Bartosz Chajdecki), jazz oraz blues polski lat 80. i 90.