Przejdź do treści

Dr Anna Szklarska

Dr Anna Szklarska

adiunkt

Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Filozofii Społecznej

anna.szklarska@up.krakow.pl

pok: 402

ORCID: 0000-0003-4424-2143

publikacje:


dyżury: W semestrze letnim 2020/21 MSTeams czwartek: 14.00-14.45, piątek: 10.00-10.45.

WYKSZTAŁCENIE

Doktor filozofii – Uniwersytet Jagielloński 2017. Doktorat z filozofii pt. „Problem przemocy w nowożytnej filozofii człowieka” (promotor: prof. dr hab. Józef Lipiec, recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska i prof. dr hab. Andrzej Szahaj) obroniony z wyróżnieniem w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UJ. Studia podyplomowe Prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Dzienne studia jednolite magisterskie z filozofii w Instytucie Filozofii UJ.

DOROBEK NAUKOWY

Kilkadziesiąt publikacji naukowych z zakresu filozofii społecznej, filozofii politycznej, historii filozofii, etyki ogólnej i stosowanej, antropologii filozoficznej, filozofii religii, filozofii kultury w tym autorskie monografie (m.in. „Sprawiedliwość w czasach kryzysu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, „Identity, Violence, Religion. The Dilemmas of Modern Philosophy of Man”, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014), współredakcje monografii („Na Przełomie 25 lat seminarium filozoficznego Uniwersytet Jagielloński 1995-2020” Księgarnia Akademicka 2020 oraz „Boska radość powtórzenia. Idea wiecznego powrotu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2014), liczne rozdziały w monografiach oraz artykuły w czasopismach naukowych – między innymi: „Dialogi Polityczne/Political Dialogues. Journal of Political Theory”, „Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris”, „Ruch Filozoficzny”, „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal”, „Edukacja Etyczna”, „Szkice Humanistyczne”, „Ethics in Progress”, „Philosophical Discourses”, „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe”, „Studia Philosophiae Christianae”, „Studia Humanistyczne AGH”, „Kultura i Wartości”, „HYBRYDA”, „Zeszyty Naukowe TDUJ”. Publikacje dotyczą m.in. problematyki przemocy w nowożytnej i współczesnej filozofii człowieka oraz filozofii polityki, nieposłuszeństwa obywatelskiego, ruchu non-violence, totalitaryzmu, współczesnego liberalizmu i jego krytyki, sekularyzacji, teodycei, biopolityki i biowładzy, związków etyki i polityki, filozofii Barucha Spinozy, Friedricha Nietzschego i Hannah Arendt.

DYDAKTYKA

Dydaktyka w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN: filozofia społeczna, podstawy etyki, etyka społeczna i zawodowa, etyka społeczna z elementami etyki menadżerskiej, etyka rodziny, podstawy bioetyki, dylematy moralne współczesnego świata, doktryny społeczno-polityczne, dydaktyka filozofii, dydaktyka szkoły wyższej dla doktorantów, etyka, seminarium monograficzne poświęcone filozofii Nietzschego. W Uniwersytecie Jagiellońskim – w Instytucie Filozofii prowadzenie ćwiczeń w ramach kursów: filozofia społeczna, aksjologia, w Instytucie Nauk Politycznych prowadzenie ćwiczeń w ramach kursu: współczesna myśl polityczna, współprowadzenie kursu: filozofia i etyka polityki.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA i POPULARYZATORSKA

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal” oraz redaktor merytoryczna i statystyczna czasopisma „Edukacja Etyczna”. Referaty wygłoszone na licznych konferencjach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. XI Polski Zjazd Filozoficzny w Lublinie (2019): „Nauka i wiara w argumentacji bioetycznej”, Kolokwia Mogileńskie (2019): „Wspólnota, która nadchodzi czyli o nowych narzędziach i formach biowładzy”, Politologia Religii (2017): „Religia a państwo. Rozważania Barucha Spinozy i ich aktualne znaczenie”, Z natury wolni i równi. Wokół filozofii politycznej Johna Locke’a (2017): „Rozważania o tolerancji Johna Locke’a”, X Polski Zjazd Filozoficzny w Poznaniu (2015): „Problem przemocy a kondycja ludzka”, American and European Values IX: Richard Rorty and Beyond (2013): „Reflections on religion according to Richard Rorty”, IX Polski Zjazd Filozoficzny w Wiśle (2012): „Problem przemocy w Nietzscheańskiej antropologii filozoficznej”.

Udział w projekcie naukowym Nietzsche seminarium (2013-2018), który zaowocował kilkoma monografiami i cyklicznymi konferencjami, jak również tłumaczeniami dzieł Nietzschego, kierowanym przez dr hab., prof. UŁ Pawła Pieniążka i dr hab., prof. UŁ. Bogdana Banasiaka z Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2014 i 2015 grant badawczy w konkursie na finansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników naukowych z Dotacji Celowej Wydziału Filozoficznego UJ na realizację projektu pt. “Problem przemocy w nowożytnej filozofii człowieka”. Członkini Rady Naukowej Akademickiego Stowarzyszenia Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu oraz Komitetu Naukowego międzynarodowej, cyklicznej konferencji Psychoanaliza-Psychoterapia.