Przejdź do treści

Dr hab. Marcin Urbaniak

dyżury: semestr jesienny 2020 - czwartki 9:00-10:00

Zainteresowania naukowe:

 • Etyka – etyka środowiskowa, dobrostan i prawa zwierząt, neuroetyka, ewolucyjne źródła moralności.
 • Filozofia przyrody – epistemologia ewolucyjna, filozofia biologii, ekofilozofia.
 • Nauki kognitywne – psychologia zwierząt, animal cognition, comparative cognition, etologia poznawcza.
 • Inne – zoosemiotyka, psychologia ewolucyjna, hermeneutyka.

Prowadzone kursy

 • Bioetyka
 • Ekoetyka
 • Prawa zwierząt
 • Filozofia umysłu
 • Filozofia przyrody
 • Ewolucja procesów poznawczych
 • Kognitywistyka porównawcza
 • Psychologia ewolucyjna

Monografie naukowe

 1. „Koncepcja człowieka faustowskiego”, Assembly, Nowy Sącz 2006
 2. „Hermeneutyka a kierunki myśli współczesnej”, Universitas, Kraków 2014
 3. „Wiedza w perspektywie ewolucyjnej”, Aureus, Kraków 2017 (współautor z Ignacym S. Fiutem)
 4. „Biologiczne wymiary rozumienia. Od ewolucji do hermeneutyki ludzkiego myślenia”, Aureus, Kraków 2017

Artykuły naukowe (wybór)

 1. O przyrodniczo-społecznej szkodliwości praktyk łowieckich [w:] Filozofia i Nauka 2020, tom 8, część 2, str. 159-174.
 2. Kodeks etyki łowieckiej jako narzędzie maskowania przemocy [w:] Probucka D. (red.), Etyczne potępienie myślistwa, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2020, s. 107-137.
 3. Dekonstrukcja programu edukacji łowieckiej  «Myśliwi – dzieciom, dzieci – zwierzętom» [w:] Krawczyńska-Zaucha T. (red.), Edukacja XXI wieku, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, s. 119-136.
 4. Education in Defence of Biodiversity. Will the Ecological and Ethical Footprint Counteract Environmental Changes? [w:] Problems of Sustainable Development, 2019, vol. 14, no 1, s. 73-78.
 5. Prolegomena do wszelkiej komunikacji [w:] Zeszyty Prasoznawcze 4/2018, tom 61, nr 236, s. 825-836. Wspólnie z prof. dr hab. Ignacym S. Fiutem.
 6. Etyka i etykieta łowiecka jako narzędzia maskowania przemocy [w:] Edukacja Etyczna 13/2017, s. 3-29.
 7. Meandry komunikacyjnej ewolucji. Od mediosfery do moralności [w:] Zeszyty Prasoznawcze 3/2017, tom 62, nr 231, s. 672.
 8. Dlaczego zwierzęta coś wiedzą? Zarys socjobiologicznej koncepcji wiedzy [w:] Filozofia i Nauka 2017, tom 5, s. 253-269.
 9. Narcyzm nowomedialny. Dwugłos o książce Magdaleny Szpunar „Kultura cyfrowego narcyzmu” [w:] Zeszyty Prasoznawcze 3/2017, tom 62, nr 231, s. 675.
 10. Wiedza w ujęciu determinizmu memetycznego [w:] Filozofia i Nauka 2017, tom 5, s. 237-251.
 11. Is a Rebel an Outsider? Rebellion in the Interpretation of Colin Wilson [w:] From the Absurd to Revolt: Dynamics in Albert Camus’s Thought, Jagiellonian University Press, Kraków 2017, s. 235-246.
 12. Filogenetyczne uzasadnienie zjawiska rozumienia oraz wiedzy proceduralnej i deklaratywnej [w:] Filozofia i Nauka 2016, tom 4, s. 259-274.
 13. Factory Farming Versus Environment and Society. The Ethical Analysis [w:] Problems of Sustainable Development 2016, vol. 12, no. 1., s. 143-156.
 14. Narracyjny model struktury poznawczej – zarys koncepcji Davida Carra [w:] Idee i Myśliciele tom XVIII, Wydział Humanistyczny AGH, Kraków 2015, s. 13-29.
 15. Zjawisko śmierci w ujęciu Jankélévitcha jako krytyka koncepcji Jaspersa [w:] Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015, s. 303-329.
 16. Rozpoznawanie stanów emocjonalnych jako biologiczne źródło moralności [w:] Rocznik Kognitywistyczny tom 7, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, s. 59-76.
 17. Gorzki posmak płynnej nowoczesności. Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej i etyki Zygmunta Baumana [w:] Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 4 (42), Warszawa 2014, s. 5-27.
 18. Dyskretny urok pewnej fikcji. Uwagi na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu [w:] Zeszyty Naukowe Zarządzania Zmianami 1/2013 (58), Wydawnictwo Pret SA, Warszawa 2013, s. 56-72.

Działalność naukowo-konferencyjna (wybór)

 • 2015-2017 – podwykonawca grantu realizowanego w IFiS PAN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzaty Czarnockiej.
 • członek Zarządu (sekretarz) Polskiego Towarzystwa Etycznego.
 • członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego; Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa; Polskiego Stowarzyszenia Alberta Camusa.
 • 17/10/2015 – prowadzenie seminarium szkoleniowego Aspekty etyczne nadzoru nad doświadczeniami na zwierzętach przy Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt Ius Animalia oraz Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt Lex Nova, SGGW Warszawa.
 • 2016 (luty) – organizacja i prowadzenie debaty z udziałem Stowarzyszenia Otwarte Klatki nt. przemocy wobec zwierząt oraz przemysłowej hodowli zwierząt, IFiS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • 2016 (kwiecień) – organizacja i prowadzenie debaty z udziałem Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie nt. świadomej konsumpcji, IFiS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • 2017 (czerwiec) – organizacja i prowadzenie debaty z udziałem Klubu Gaja nt. etycznych i ekologicznych wyzwań środowiskowych, IFiS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • 21/04/2018 – referat pt. Czym jest ślad ekologiczny? Edukacja wobec zmian środowiskowych podczas konferencji „Filozoficzne podstawy dydaktyki i pedagogiki”, IFiS UP im. KEN.
 • 20-22/06/2018 – organizacja i koordynacja konferencji X Forum Etycznego „Moralny status zwierząt”, IFiS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • 16/10/2018 – referat pt. Ogród zoologiczny – przestrzeń troski czy okrucieństwa? podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?”, UAM Poznań.
 • 9/05/2019 – organizacja oraz koordynacja konferencji „Rzecznictwo w imieniu zwierząt i przyrody. Jak chronić środowisko i zwierzęta na co dzień?”, IFiS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • 28/05/2019 – wystąpienie podczas konferencji Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU „Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach katastrof naturalnych – diagnozy, praktyki i rekomendacje”. Panel Lekcje z katastrof naturalnych dla badaczy i praktyków – rekomendacje dla przyszłych działań obywatelskich.
 • 08/06/2019 – wystąpienie pt. Dobrostan zwierząt towarzyszących w perspektywie etycznej podczas konferencji „Dobrostan papug” przy Stowarzyszeniu na rzecz Dobrostanu Ptaków Egzotycznych.
 • 10-11/10/2019 – wystąpienie pt. Dekonstrukcja programu edukacji łowieckiej „Myśliwi – dzieciom, dzieci – zwierzętom” oraz moderacja całego panelu podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Edukacja XXI wieku. Strategie zarządzania i kierunki rozwoju”.
 • 15/11/2019 – wystąpienie pt. Wpływ nauk przyrodniczych na etykę relacji człowiek – zwierzę oraz dyskusja ekspercka pt. Hodowle, eksperymenty, łowy – człowiek wobec zwierząt, wraz z moderacją całego panelu podczas konferencji „Kultura Wykluczenia? VII Odsłona: Zwierzaki”.

Dodatkowe funkcje i stanowiska

 • od 2017 (maj) – edukator ekologiczny w Klubie Gaja (Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja).
 • od 2017 (listopad) – redaktor merytoryczny w „Edukacji Etycznej” – internetowym czasopiśmie naukowym.
 • od 2018 (listopad) – rejestracja i objęcie funkcji prezesa Akademickiego Stowarzyszenia Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu.
 • 2019 – współorganizacja i prowadzenie comiesięcznych dyskusji z ekspertami oraz publicznością w ramach cyklu „Zielona kultura wykluczenia” – cierpienie i eksploatacja zwierząt dzikich, gospodarskich oraz towarzyszących, a także dewastacja bioróżnorodności i ekosystemów wraz z antropogenicznymi źródłami katastrofy klimatyczno-środowiskowej.
 • od 2019 (marzec) – objęcie funkcji Ambasadora Sprawiedliwego Handlu i Świadomej Konsumpcji (Fair Trade) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Dzięki współpracy z Ambasadorkami Fair Trade, Uniwersytet Pedagogiczny został uhonorowany 12 czerwca 2019 tytułem pierwszej w Polsce „Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu / Fair Trade”.
 • od 2019 (maj) – w kwartalniku kulturalnym Istota – autor artykułów i recenzji książkowych z obszaru ekologii, dobrostanu i praw zwierząt, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatyczno-środowiskowych, weganizmu itp.
 • od 2019 (sierpień) – w każdą środę o 9:40 rano prowadzenie audycji „Etyczny punkt widzenia świata” w Radiu Kraków, poświęconej bieżącym problemom ekologiczno-etycznym i ekologiczno-społecznym.
 • od stycznia 2020 – członek I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie.

Popularyzacja nauki (wybór)

 • 8/07/2018 – organizacja i prowadzenie akcji Big Jump Kraków w ramach międzynarodowej inicjatywy ekologicznej Big Jump.
 • 4/08/2018 – prowadzenie warsztatów ekologiczno-etycznych w ramach Akademii Sztuk Przepięknych podczas Pol’n’Rock Festival, dotyczących interwencji na rzecz zwierząt w przestrzeni miejskiej (jeże, gołębie, bezdomne psy i koty).
 • 7/08/2018 – prowadzenie spotkania autorskiego z Dariuszem Gzyrą nt. książki Dziękuję za świńskie oczy w krakowskiej Spółdzielni Ogniwo.
 • 17/10/2018 – organizacja sadzenia drzew – w ramach „Święta Drzewa” Klubu Gaja – wspólnie z krakowskim Zarządem Zieleni Miejskiej, Fundacją Czas Wolny, Funduszem Partnerstwa oraz uczniami XLI LO im. Twardowskiego w Krakowie.
 • 22/05/2019 – organizacja i prowadzenie Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.
 • 29/05/2019 – organizacja i prowadzenie otwartej dyskusji nt. zmian ekologicznych oraz klimatycznych między Stowarzyszeniem Klub Gaja i Klubem Myśli Ekologicznej w ramach cyklu „Zielona kultura wykluczenia?”.
 • 16/06/2019 – współprowadzenie warsztatów dot. mikroaktywizmu na rzecz ochrony środowiska, klimatu i bioróżnorodności w ramach cyklicznego wydarzenia ParkuJeMyEko 2019.
 • 14/07/2019 – organizacja i prowadzenie akcji Big Jump Opole w ramach międzynarodowej inicjatywy ekologicznej Big Jump.
 • 1-3/08/2019 – prowadzenie warsztatów etyczno-ekologicznych w ramach Akademii Sztuk Przepięknych podczas Pol’n’Rock Festival, wspólnie z Rzeczniczką ds. ochrony zwierząt, mec. Karoliną Kuszlewicz.
 • 20/08/2019 – prowadzenie dyskusji etyczno-prawno-ornitologicznej (prof. Woleński, prof. Probucka, dr inż. Wiehle) dot. uzasadnienia polowań na dzikie ptaki na Stawach Zatorskich w obszarze Natura 2000 (krakowska Spółdzielnia Ogniwo).
 • 14/09/2019 – prowadzenie warsztatów etyczno-ekologicznych Krzyczymy w obronie zwierząt, klimatu i człowieka w ramach Igrzysk Wolności w Łodzi, wspólnie z Rzeczniczką ds. ochrony zwierząt, mec. Karoliną Kuszlewicz oraz Jackiem Bożkiem z Klubu Gaja.
 • 14/09/2019 – prowadzenie wykładu z dyskusją pt. Już nie rzecz – jeszcze nie podmiot. Status prawno-etyczny zwierząt w ramach Igrzysk Wolności w Łodzi, wspólnie z Rzeczniczką ds. ochrony zwierząt, mec. Karoliną Kuszlewicz.
 • 15/09/2019 – prelekcja wraz z dyskusją pt. Weganizm w obliczu depresji klimatycznej podczas Veganmanii Kraków.
 • 17/09/2019 – dyskusja z publicznością pt. Czas na zmiany, czas na ekologię w Massolit Books & Cafe.
 • 21/11/2019 – wywiad i dyskusja z publicznością pt. Czy w świecie zwierząt istnieje moralność i wartości etyczne? w ramach cyklu „Troskliwość”, organizowanego przez Massolit Books & Cafe.
 • 24/11/2019 – prelekcja wraz z dyskusją pt. Dlaczego na katastrofę reagujemy obojętnością? podczas „Veganmania Warszawa – jesień 2019”.
 • 24/11/2019 – wywiad wraz z dyskusją pt. Wokół Manifestu zwierząt Marca Bekoffa podczas „Veganmania Warszawa – jesień 2019”.
 • 12/12/2019 – prowadzenie wywiadu i rozmowy z Zenonem Kruczyńskim oraz publicznością pt. Polowanie w XXI wieku – relikt, biznes czy rozrywka, zorganizowanych w ramach cyklu „Troskliwość” przez Massolit Books & Cafe.
 • 17/12/2019 – wykład i dyskusja pt. Tolerancja na przestrzeni dziejów, organizowany przez uczniów V LO im. Witkowskiego w Krakowie w ramach cyklu „Niezwolnieni z tolerancji”.
 • 5/05/2020 – prowadzenie webinarium pt. Czego powinniśmy się bać? Raport z katastrofy cywilizacyjnej w ramach cyklu „Horyzonty” dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.
 • 4/06/2020 – prowadzenie webinarium pt. Do jakiej „normalności” wrócimy po kwarantannie? Dyskusja o zwierzętach, klimacie, naszej konsumpcji i wrażliwości w świecie po pandemii w ramach cyklu „Wirtualna Akademia RoślinnieJemy” dla Stowarzyszenia Otwarte Klatki.
 • 9/06/2020 – dyskusja z prof. Joanną Hańderek pt. Milczenie o podmiotowości zwierząt w ramach cyklu „Kultura wykluczenia?”.
 • 25/06/2020 – wystąpienie wraz z webinarium pt. Jane Goodall – pionierka, bohaterka, rewolucjonistka, zorganizowane w ramach cyklu „O bioróżnorodności” przez Massolit Books & Cafe, magazyn Istota oraz Klub Gaja.
 • 06/09/2020 – prelekcja pt. Czy trzymanie egzotycznych zwierząt w domu jest etyczne?, zorganizowana przez Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w ramach akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt (Fundacja Człowiek dla Zwierząt oraz Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt).
 • 10/09/2020 – wystąpienie wraz z webinarium pt. Przestań szkodzić biosferze! O twórczości Edwarda O. Wilsona, zorganizowane w ramach cyklu „O bioróżnorodności” przez Massolit Books & Cafe, magazyn Istota oraz Klub Gaja.
 • 19/09/2020 – prelekcja pt. Globalne skostnienie, czyli bierny konsument patrzy na klimat w ramach wydarzenia „Strefa Głodnych Wiedzy – Wykłady na Veganmanii Kraków 2020”.

Staże zagraniczne

2014 – pobyt w Sakarya University w Stambule (Turcja) w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Prowadzenie zajęć, prelekcje dla studentów.

2013 – pobyt w Hacettepe University w Ankarze (Turcja) w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Prowadzenie zajęć, prelekcje dla studentów.

2010 – pobyt w Oxford University (Anglia) w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Prowadzenie zajęć, prelekcje dla studentów.