Przejdź do treści

Dr Paweł Walawender

Dr Paweł Walawender

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

pwalawender@poczta.onet.pl

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Zagadnienia rozwoju regionalnego, metodologia badań społecznych, badania edukacji, wykluczenia społecznego i rynku pracy

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

2004 – doktorat; Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski (Absolwenci szkół wyższych regionu peryferyjnego wobec rynku   pracy Studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego, promotor: prof. dr hab. M. Malikowski)

2002 –  Studia podyplomowe, „Integracja Europejska”, Uniwersytet Jagielloński

1998 – magisterium, Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski)

 

KRÓTKI BIOGRAM ZAWODOWY:

2014- obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, adiunkt

2004 – 2013        Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski, adiunkt

2005 – 2010        Instytut Socjologii, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, starszy wykładowca

1998-2004     Wydział Informacji, Badań i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, podinspektor

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH

 • Metody i techniki badań społecznych
 • Teorie w badaniach socjologicznych
 • Techniki komputerowe w badaniach socjologicznych
 • Statystyka
 • Socjologia
 • Warsztat badacza: badania ilościowe
 • Analiza danych w SPSS

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

PUBLIKACJE ZBIOROWE; MONOGRAFIE

 • Praca zbiorowa pod redakcją I. Pešatová, B. Szluz, P. Walawender, Interdisciplinary approach in social problem solving, Ústí nad Labem, 2015, ss. 249.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Hydzika i Pawła Walawendra, Badania przestrzeni kosmicznej a innowacje i wzrost gospodarczy, Rzeszów 2014, ss. 203.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Hydzika i Pawła Walawendra, Zintegrowany system informacji i prognozowania dotyczący mikroprzedsiębiorczości regionalnej. Studium na przykładzie Podkarpackiego Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości, Rzeszów 2010.
 • A. Barwińska-Małajowicz, H. Kotarski, B. Walawender, P. Walawender: Lokalne rynki pracy Podkarpacia na początku XXI wieku. Studium na przykładzie terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, Krosno 2009, ss. 128
 • Walawender P, Kotarski H.: Zatrudnienie czasowe jako instrument przeciwdziałaniu bezrobociu na Podkarpaciu na początku XXI w. Raport z badań, Rzeszów 2007.

ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH I CZASOPISMACH;

 • Walawender, Unemployed people aged 50 and older in the statistics of employment offices of the Podkarpackie province, Humanities and Social Sciences, Rzeszów 2106
 • Walawender, Rynek pracy Rzeszowa [w:] M. Malikowski, B. Szluz (red.), Problemy społeczne współczesnego Rzeszowa, UR, Rzeszów 2016.
 • Walawender, Social Economy Cluster as an Exemplary Implementation of the Idea of Inter-Sectoral Cooperation, w: I. Pešatová, B. Szluz, P. Walawender (eds.), Interdisciplinary approach in social problem solving, Ústí nad Labem, 2015, ss. 234-241.
 • Walawender, Inter-sectoral cooperation exemplified by EU financed projects implemented in Podkarpackie Voivodeship [in:]  B. Szluz, T. Matulayová, I. Pešatová (eds.), Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems, Rzeszów 2015
 • P. Walawender, P. Hydzik, Analiza poziomu zatrudnienia i wydatków finansowych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przemysłu lotniczego i kosmicznego w krajach OECD, w Badania przestrzeni kosmicznej a innowacje i wzrost gospodarczy, pod red. P. Hydzika i Pawła Walawender, Rzeszów 2014, s. 109-136.
 • P. Walawender, Rynek pracy w Rzeszowie w pierwszej dekadzie XXI wieku, w: Rzeszów w XX-leciu III RP, pod red. M. Malikowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 132-156.
 • P. Walawender, Rynek pracy w Rzeszowie w pierwszej dekadzie XXI wieku, w: Rzeszów w XX-leciu III RP, pod red. M. Malikowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, , s. 132-156.
 • Walawender, Kreowanie zintegrowanego systemu informacji i prognozowania dotyczącego mikroprzedsiębiorczości regionalnej, w: Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpackie na tle kraju, pod red. S. Soleckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 65-80.
 • P. Walawender, Stan oraz struktura przedsiębiorstw w województwie podkarpackim według ewidencji urzędu statystycznego, [w:] Zintegrowany system informacji i prognozowania dotyczący mikroprzedsiębiorczości regionalnej. Studium na przykładzie Podkarpackiego Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości, red. P. Hydzik, P. Walawender, Rzeszów 2010, s. 213-246
 • P. Walawender, D. Wyrwa, Wybrane aspekty funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim w opinii ich właścicieli, [w:] Zintegrowany system informacji i prognozowania dotyczący mikroprzedsiębiorczości regionalnej. Studium na przykładzie Podkarpackiego Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości, red. P. Hydzik, P. Walawender, Rzeszów 2010 s. 247-278
 • P. Walawender, D. Wyrwa, Wpływ kryzysu na zatrudnienie w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing z. 17, Rzeszów 2010, Oficyna Wydawcza Politechniki Rzeszowskiej, s. 403-410.
 • Hydzik, P. Walawender, Mikroprzedsiębiorczość w województwie podkarpackim- wybrane wyniki badan sondazowych przeprowadzonych w ramach projektu „Podkarpackie Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości”, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing z. 18, Rzeszów 2010, Oficyna Wydawcza Politechniki Rzeszowskiej.
 • P. Walawender, Podkarpacki Ośrodek Mikroprzedsiębiorczości – założenia projektu, [w:] Zintegrowany system informacji i prognozowania dotyczący mikroprzedsiębiorczości regionalnej. Studium na przykładzie Podkarpackiego Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości, red. P. Hydzik, P. Walawender, Rzeszów 2010. s. 8-27.
 • Walawender, Przedsiębiorczość i zatrudnienie na krośnieńskim rynku pracy [w:] Lokalne rynki pracy Podkarpacia na początku XXI wieku. Studium na przykładzie terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, A. Barwińska-Małajowicz, H. Kotarski, B. Walawender, P. Walawender, Krosno 2009, s. 23-72.
 • Koncepcja metodologiczna badań, s. 8-11. [w:] P. Walawender, Kotarski H.: Zatrudnienie czasowe jako instrument przeciwdziałaniu bezrobociu na Podkarpaciu na początku XXI w. Raport z badań, Rzeszów 2007.
 • Wyzwania rynku pracy województwa podkarpackiego w pierwszej dekadzie XXI w., s. 12-51. [w:] P. Walawender, Kotarski H.: Zatrudnienie czasowe jako instrument przeciwdziałaniu bezrobociu na Podkarpaciu na początku XXI w. Raport z badań, Rzeszów 2007.
 • Podkarpaccy przedsiębiorcy wobec zatrudnienia czasowego pracowników: fakty i opinie s. 52-103, [w:] P. Walawender, Kotarski H.: Zatrudnienie czasowe jako instrument przeciwdziałaniu bezrobociu na Podkarpaciu na początku XXI w. Raport z badań, Rzeszów 2007.
 • Walawender, H. Kotarski, Podsumowanie i wnioski praktyczne, s. 154-159. . [w:] P. Walawender, Kotarski H.: Zatrudnienie czasowe jako instrument przeciwdziałaniu bezrobociu na Podkarpaciu na początku XXI w. Raport z badań, Rzeszów 2007.
 • Walawender, Uwarunkowania i zarys diagnozy rynku pracy województwa podkarpackiego, [w:] Wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy – koncepcje, diagnozy, działania, praca zbiorowa pod. red. M. Malikowskiego, Boguchwała 2008.
 • Walawender, Wpływ intelektualizacji i globalizacji gospodarki światowej na segment rynku pracy dla osób z wyższym wykształceniem, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego zeszyt 54/2008, seria socjologiczno-historyczna, socjologia 5, Rzeszów 2008.
 • Walawender, Rynek pracy województwa podkarpackiego na tle statystyk Unii Europejskiej, [w:] Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod. red. M. Malikowskiego, Rzeszów 2008.
 • Walawender, Ukryte i jawne wymiary rynku pracy pogranicza polsko-ukraińskiego województwa podkarpackiego, [w:] Polskie pogranicza w procesie przemian t.1, pod red. Z. Kurcza, Wałbrzych 2008
 • Walawender, H. Kotarski, Współczesne wyzwania rynku pracy regionu peryferyjnego na przykładzie województwa podkarpackiego,[w:] Człowiek
  i społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Aspekty kulturowe
  i społeczne,
  pod red. D. Gizickiej, W. Gizickiego, Toruń 2008.
 • Walawender, Program „Animator” realizowany na Podkarpaciu. Założenia, realizacja, doświadczenia i wyzwania, [w:] Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod. red. Prof. Malikowskiego, Rzeszów 2008.
 • Walawender, Tło społeczno-gospodarcze oraz główne uwarunkowania podkarpackiego rynku pracy, [w:] Ukryte wymiary rynku pracy województwa podkarpackiego, praca zbiorowa pod red. M. Malikowskiego, Rzeszów 2008 .
 • Walawender, Jawne wymiary rynku pracy województwa podkarpackiego, [w:] Ukryte wymiary rynku pracy województwa podkarpackiego, praca zbiorowa pod red. M. Malikowskiego, Rzeszów 2008.
 • Walawender, K. Malicki, Organizacja i przebieg badań. Charakterystyka badanej zbiorowości gospodarstw domowych Podkarpacia, [w:] Ukryte wymiary rynku pracy województwa podkarpackiego, praca zbiorowa pod red. M. Malikowskiego, Rzeszów 2008.
 • Walawender, Przestrzenne aspekty rynku pracy województwa podkarpackiego, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i marketing z. 10, Rzeszów 2007
 • Walawender, Specyficzne cechy rynku pracy na Podkarpaciu, [w:] Społeczeństwo Podkarpacia w świetle badań rzeszowskiego ośrodka socjologicznego, praca zbiorowa pod. red. Prof. Malikowskiego, Rzeszów 2008.
 • Walawender, Charakterystyka projektu „Animator” oraz miejsce i rola badań socjologicznych w całym projekcie, [w:] Kategorie społeczne Podkarpacia najbardziej zagrożone trwałym bezrobociem. Diagnoza i postulaty praktyczne, praca zbiorowa pod red. M. Malikowski, Rzeszów 2006.
 • Walawender, Projekt „Animator” jako przykład kompleksowej analizy regionalnego rynku pracy, [w:], Rola doradcy zawodowego w procesie promowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia, pod. red. S. Soleckiego, Rzeszów 2005.