Przejdź do treści

Dr Paweł Wójs

Dr Paweł Wójs

Katedra: Filozofii Współczesnej

pawelwojs@gmail.com

SPECJALNOŚĆ: filozofia egzystencjalna, hermeneutyka, fenomenologia, filozofia życia; ontologia, antropologia filozoficzna, filozofia kultury, filozofia umysłu; psychologia osobowości, psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia, psychologia rozwoju moralnego, psychologia zdrowia, psychoterapia

KONTAKTpawelwojs@gmail.com 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • dr filozofii UJ Kraków 2011, Problem rozumu w wybranych koncepcjach filozofii egzystencji (promotor: prof. dr hab. Czesława Piecuch)
 • mgr filozofii UJ Kraków 2000, Pojęcie rozumu w filozofii Karla Jaspersa (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska)
 • mgr psychologii UJ Kraków 2006, Pojęcie prawdy w myśli psychologicznej Karla Jaspersa (promotor: dr hab. Małgorzata Opoczyńska)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

Wykłady:

 • Filozoficzne koncepcje człowieka
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Psychologia konfliktów społecznych
 • Psychologia społeczna

Ćwiczenia:

 • Filozofia współczesna
 • Wstęp do filozofii
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia ogólna
 • Prawa zwierząt

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Kierownik praktyk studenckich w zakresie Filozofii i WOS
 • Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Krakowie
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej
 • Sekretarz Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Argument: Biannual Philosophical Journal
 • Członek Komisji Rewizyjnej w Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego
 • Członek II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (Instytut Farmakologii PAN Kraków)

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Książki:

 • Rozum w filozofii egzystencji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, stron 244.

Okładka Rozum w filozofii egzystencji

Artykuły:

 • Filozofowie egzystencji, w: Oblicza egzystencjalizmu, red. Mariusz Błaszczyk, Wydawnictwo Studio Grafpa i Autorzy, Kraków 2017, s. 17-30.
 • Karl Jaspers o języku, mowie i piśmie, w: Karl Jaspers: Filozof – świadek czasu, red. Czesława Piecuch, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, s. 171-193;
 • Sens historii według Karla Jaspersa, w: Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności, red. Czesława Piecuch, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015, s. 47-73;
 • Tam i wtedy jest raj : trauma narodzin Ottona Ranka w świetle erotyzmu, w: „Tematy z Szewskiej” 2015, nr 1, s. 42-53;
 • Odmiany rozumu ludzkiego według Emila Ciorana, w: „Analiza i egzystencja” 2014, nr 28, s. 121-136;
 • Karla Jaspersa idea uniwersytetu i uniwersytet realny, w: Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu, red. Czesława Piecuch, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 51-64;
 • Karl Jaspers i Hannah Arendt w dyskusji o filozofii egzystencji, w : Karl Jaspers: myślenie zaangażowane (2011) red. Czesława Piecuch, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 162-180;
 • Wszechmoc Boga i rozum ludzki. Lwa Szestowa krytyka filozofii racjonalistyczne, w: Rosyjska metafizyka religijna, red. Teresa Obolevich, Biblios Tarnów 2009, s. 189-198;
 • Lwa Szestowa koncepcja prawdy duchowej, w: Prawda w życiu duchowym, red. Dorota Probucka, Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2009, s. 201-209;
 • Rozumienie sprawiedliwości w poszczególnych stadiach rozwoju moralnego według Lawerence’a Kohlberga, w: Czy sprawiedliwość jest możliwa?, red. Dorota Probucka, IMPULS, Kraków 2008, s. 269-278;
 • Pogranicza rozumu skończonego. Absurd i sens w filozofii Alberta Camusa, w: „Annales Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica. – 2008, Z. 4, s. 87-98;
 • Rozum na granicy. Wokół koncepcji Odona Marquarda, w: Kondycja człowieka współczesnego(2006), red. Czesława Piecuch, Wydawnictwo Universitas, s. 114-126;
 • Czas komunikacji czas prawdy. O Jaspersa ujęciu prawdy jako stającej się w komunikacji, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica. – 2005, Z. 2, s. 45-54;
 • Wzajemne relacje filozofii, nauki i teologii w ujęciu Karla Jaspersa, w: Ruch Filozoficzny. – 2004, nr 4, s. 601-609;

INNE ZAINTERESOWANIA I PASJE POZANAUKOWE:

Muzyka, teatr, rower, przyroda