Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Teresa Zbyrad

Dr hab. prof. UP Teresa Zbyrad

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

tzbyrad@interia.pl

Specjalność: socjologia rodziny, socjologia zdrowia i choroby, polityka społeczna, pomoc społeczna, praca socjalna

 

Biogram:

  • Lata 1992-1997 – Studia licencjackie i magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tytuł pracy magisterskiej: Rozwód w opinii osób przygotowujących się do małżeństwa”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Kryczki,
  • 2003 r. – uzyskany tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem. Praca doktorska tytuł: Dom Pomocy Społecznej. Funkcje założone i realizowane na podstawie badań DPS w Tarnobrzegu, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Kryczki. Recenzentami dysertacji byli: prof. dr hab. Zofia Kawczyńska – Butrym oraz prof. dr hab. Teresa Kukołowicz,
  • Lata 2003-2012, adiunkt w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • 2010 r. – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
  • 2015 rok – uzyskany stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie socjologii

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ostatnich latach:

socjologia rodziny, socjologia zdrowia i choroby, polityka społeczna, seminaria

Ważniejsze publikacje (książki)

1) Zbyrad T., Domy Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo.Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2004, ss. 198,

2) Zbyrad T. (red.), Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2008, ss. 594,

3) Zbyrad T., Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów. Raport z badań, KUL, Stalowa Wola, 2009, ss. 170,

4) Zbyrad T., Gretkowski A., Zjawisko wypalenia wśród duchowieństwa. Na przykładzie badań w diecezji płockiej, KUL, Stalowa Wola 2009, ss. 90,

5) Zbyrad T., Dom Pomocy Społecznej. Funkcje założone i realizowane na podstawie badań DPS w Tarnobrzegu, PWSZ, Tarnobrzeg 2010, ss 295.

6) Zbyrad T., Pracownicy socjalni. Od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu. Studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego, Kraków 2014, UP, ss.378.
7) Zbyrad T., Od instytucji totalnej ku demokratycznej? Domy Pomocy Społecznej w Polsce. Kraków 2014, UP, ss. 330. (rozprawa habilitacyjna)
8) Zbyrad T. (redaktor prowadzący), Ciało w przestrzeni społecznej. Współczesne problemy i wyzwania socjologii medycyny, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica VII, 2015, vol. 1, ss. 147.

Wybrane artykuły:

1) Bł. Edmund Bojanowski – pionier zorganizowanej opieki nad dzieckiem. W: „Praca Socjalna” Nr 1, 2005 r., wyd. Instytut Rozwoju Służb Społecznych,

2) Rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych: W: „Studia Sandomierskie”, Teologia, filozofia, historia, Tom XII, zeszyt I, 2005r. Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2005r.

3) Nowy wymiar zniewolenia czyli o syndromach globalizacj, „ Roczniki Nauk Społecznych” KUL, Tom XXXIV, 2006 r.,

4) Pomoc rodzinie zagrożonej ubóstwem, w: J. Zimny (red.), Współczesne trendy w badaniach naukowych, Różomberok-Sandomierz, Drukarnia Diecezjalna, Sandomierz 2006,

5) Sytuacja rodzinna i plany życiowe kobiet przebywających w zakładzie karnym – komunikat z badań. W: „Praca Socjalna” Nr 4, październik-grudzień 2006: Instytut Rozwoju Służb Społecznych,

6) Perspektywy życiowe i szanse „powrotu do domu” kobiet osadzonych w areszcie śledczym w Nisku w: Stalowowolskie Studia KUL, „Społeczeństwo i Rodzina”, Nr 9, październik-grudzień 2006,

7) Renesansowe oblicza filantropii. w: W. Sajdek (red.) Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy. Lublin 2006: KUL,

8) Pracownik socjalny – zawód czy powołanie?, „Praca Socjalna”, 2007, nr 3,

9) Źródła stresu pracowników socjalnych w: „Polityka Społeczna”, maj- czerwiec 2007, nr 5-6,

10) Mecdonaldizacija drustva kao racjonalizacija zivota (Mcdonaldization of the society as the rationalization of life) w: Juraj Plenkovic (red.) Society And Technology (Drustvo I Tehnologija), Zagreb 2007 r.

11) Konsekwencje stresu i wypalenia zawodowego pracowników socjalnych, , w: Stalowowolskie Studia KUL, „Społeczeństwo i Rodzina” Nr 13, październik- listopad- grudzień, 2007,

12) Samoorganizacja obywatelska jako sposób realizacji celów polityki społecznej w: E. Balawajder (red,.), Społeczeństwo obywatelskie, Lublin 2007: KUL,

13) Pracownik socjalny w służbie drugiemu człowiekowi, w „Praca Socjalna” , nr 1, styczeń- luty 2008: IRSS,

14) Masowe ubóstwo jako syndrom procesu globalizacji, w: Zbór naukowych prac, Lwów 2008: Studium Lwowskiego Forum Socjologicznego,

15) Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Raport z badań. w: „Roczniki Nauk Społecznych”, KUL, Lublin 2007, Tom XXXV, zeszyt 1,

16) Miejsce i rola organizacji pozarządowych instytucjonalnym systemie pomocy rodzinie, w: M. Duda (red.), Rodzina wobec zagrożeń, Kraków 2008: Wydawnictwo Naukowe PAT,

17) Ryzyko pracoholizmu dla trwałości małżeństwa i rodziny, w: W. Muszyński, E. Sikora (red.),Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse- zagrożenie- patologie, Toruń 2008: wyd. „Adam Marszałek”,

18) O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym, w: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2008, nr 8,

19) Młode pokolenie wobec postępującej uniformizacji świata, w: Między modernizmem a postmodernizmem, Presov 2008: Uniwersytet Presowe, Kosicach i Ostrawie,

20) Dorosłe dzieci alkoholików – wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa, w „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3, 2009,

21) Rola domu pomocy społecznej w organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w: J. Daszkowska, R.Pelczar (red.), Czas wolny. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Stalowa Wola 2009, KUL,

22) Wymagania etyczne zawodu pracownika socjalnego, w: Społeczeństwo- przestrzeń – rodzina. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, pod red. M. Szyszki, Lublin 2009: KUL,

23) Kultura i obitej, w: Zavicajna Bastina. Komprarativna prednost i temeljnica odrzivog razvoja zabiokovlja, priredio: Andelko Mrkonjić, Split 2009,

24) Pracownicy socjalni o sobie i swoim zawodzie, w: „Praca Socjalna”, 2009, nr 3,

25) Restrukturyzacja i prywatyzacja DPS – spojrzenie w przyszłość, w: M. Klimek (red.),Dokąd zmierza pomoc społeczna? Perspektywy rozwoju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Stalowa Wola, KUL,

26) Niepełnosprawność intelektualna – problemy opieki i wyzwania społeczne, w: Z. Gaździca (red.),Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, Tom 11, Kraków 2009: Impuls,

27) Zagubione ojcostwo jako czynnik przemian współczesnej rodziny w: S. Pelc (red.),Przemiany współczesnej rodziny, Rzeszów 2010, WSIE,

28) O sieroctwie społecznym wychowanków DPS, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Nr 4, 2010,

29) Dom Pomocy Społecznej – wolny wybór czy konieczność?, „Praca Socjalna”, 2010, nr 6,

30) Oblicza współczesnego matriarchatu, w: J. Maciaszek, A. Witkowska-Paleń (red.),Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Stalowa Wola 2010, KUL WZNoS,

31) Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny, w: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1, 2011,

32) Życie seksualne mieszkańców domów pomocy- między fikcją a rzeczywistością, w: „Praca Socjalna”, 2011, nr 5,

33) O biurokracji w systemie pomocy społecznej, w: „Praca Socjalna”, nr 6,

34) Wychowanie religijne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w: Z. Gajdzica. M. Bełza (red.), Socjalizacja i edukacja osób z ograniczoną sprawnością. Wybrane zagadnienia, Sosnowiec 2011, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,

35) Pracownik socjalny w środowisku lokalnym – czyli o trudnościach zawodu i dezaktywizujących wymaganiach, w: K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza (red.), Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej, Toruń 2012, Akapit.

36) Opieka nad dziećmi w średniowiecznych szpitalach-przytułkach, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2013, Nr 5, s. 52-56
37) Opinie seniorów o domach pomocy społecznej, w: „Praca Socjalna”, 2013, Nr 4, s. 110-121
38) Dysfunkcje, trudności i tematy tabu, czyli o „ukrytych” stronach domów pomocy społecznej, w: Anna Zawada, Łukasz Tomczyk (red.), Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), Katowice 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 200-215,

39). O nieplanowanej przez seniorów przyszłości w zaplanowanych przez państwo instytucjach jakimi są domy pomocy społecznej, w: Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie (Starnuti a stari v rychle se menicim svete, red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Serenak, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk (red.), Czesko- Polsko- Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej, Sosnowiec-Praha 2013, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, s. 99-110,

40) Kobiety w trosce o stan opieki społecznej – analiza artykułów publikowanych na łamach „Opiekuna Społecznego” i „Służby Społecznej” w latach 1836-1948, w: Anna Kotlarska-Michalska (red.), Kobiety w pracy socjalnej, Poznań 2013, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 191-215,

41) O pokusach i przejawach przemocy w instytucjach opiekuńczych- przykład domów pomocy społecznej, w: W. Sajdek, J. T. Mróz (red.), Przemoc jako przedmiot badań i rozważań, Lublin 2013: KUL, s. 267-284,

42) Pomoc człowiekowi umierającemu w warunkach domu pomocy społecznej, w: Józef Stala, Noemi Bravena (red.), Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci, Kraków 2013, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, s. 231-245,

43) Motywy, dylematy i trudności pomagania, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2, 2014, s. 21-29,

44) Człowiek w instytucji opiekuńczej –od marginalizacji ku akceptacji (przykład domów pomocy społecznej), „Praca Socjalna”, 2014, nr 2, s. 15-29,

45) Marginal of eldery people towards social acceptance. Changes in attitudes to senior on the example of social help institution, eds Stella Grotowska, Iwona Taranowicz, Understanding Agein in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives, Wrocław 2014, Uniwersytet Wrocławski, s. 193-200.

46) Specjalizacja form opieki nad osobami z chorobą Alzheimera wyzwaniem dla domów pomocy społecznej, w: „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2014, nr 3, s. 57-69,

47) Domy pomocy społecznej dla seniorów. Wyzwania i perspektywy rozwoju, w: Michał Szyszka, Pavol Dancak, Arkadiusz Wąsiński, Jadwiga Daszykowska (red.), Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych, Inštitucionálne a mimo inštitucionálne formy podpory starších lidí, Stalowa Wola-Bratysława 2014, CZESKO-POLSKO-SŁOWACKIE STUDIA Z ZAKRESU ANDRAGOGIKI I GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ/ČESKO-POLSKO-SLOVENSKÉ STUDIE Z ANDRAGOGIKY A SOCIÁLNÍ GERONTOLOGIE, Publikacja pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, s. 103-126.

48) O wyzwaniach socjalizacji w rodzinie współczesnej, w: „Problemy opiekuńczo-Wychowawcze, 2015, nr 4, s. 23-28.

49) Współczesne problemy ludzi pracy, w: Urszula Swadźba, Monika Żak (red.), „Humanizacja Pracy”, kwartalnik 1 (279) 2015 (XLVIII), Płock 2015, s. 87-103.

50) Opieka instytucjonalna – pomiędzy dobroczynnością a społeczną kontrolą, „Praca Socjalna”, 2015, nr 4, s. 53-65.

51) Przekształcanie ciała – tatuaż I piercing. Motywy osobiste i znaczenie społeczne, w: T. Zbyrad (red.), Ciało w przestrzeni społecznej. Współczesne problemy i wyzwania socjologii medycyny, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica VII, 2015, vol. 1, s. 67-77.

52) Profesjonalizacja instytucji czy wzmacnianie funkcji opiekuńczej rodziny? Wydolność i efektywność opiekuńcza rodziny i instytucj, w: K. Gąsior, T. Sakowicz (red.), Sprawiedliwość i miłość w rodzinie, zagubiona i odnaleziona, Kielce 2015, tom II, s. 250-263,

53) Opiekun społeczny –służba społeczna-opieka społeczna. O kształtowaniu się zrębów pracy socjalnej w Polsce, w: Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania, Toruń 2015, s. 257-274, wyd. Akapit

54) Człowiek stary i jego problemy w badaniach socjologicznych dwóch ostatnich dekad PRL, „Praca Socjalna”, 2016, nr 4, s. 146-178

55) Od instytucjonalizacji opieki ku deinstytucjonalizacji. Wyzwania polityki społecznej i szanse rozwoju. W: Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz (red.), Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych, Toruń 2016, Akapit, s. 31-48

56) W trosce o dziecko- kształtowanie się form opieki od średniowiecznych szpitali do domów pomocy społecznej, w: „Polska Myśl Pedagogiczna”, red. tomu Janina Kostkiewicz, Kraków UJ, 2016, nr 2, s. 391-410

57) Ciała konstruowane społecznie z dyskryminacją w tle. Współczesne problemy socjologii ciała, s. 41-57, kwartalnik: „Społeczeństwo i Rodzina”,
Stalowa Wola, KUL, t. 48, nr 3.

58) Hasła w Encyklopedii: instytucjonalizacja opieki; instytucjonalizacji śmierci i umierania; deinstytucjonalizacja; kontrola nad ciałem chorym, starym, niepełnosprawnym; farmakologizacja osób starszych; opieka społeczna; opiekun społeczny; renta socjalna; potrzeby seksualne w okresie starości [w] Encyklopedia Starości, starzenia się i niepełnosprawności, red. naukowa Adam A. Zych, Katowice 2017

59) Magiczna moc pigułki – czyli o farmakologizacji seniorów, w: Studia Socialia  Cracoviensia, nr 1 2018, s. 91-101;

60) Współczesne oblicza feminizacji migracji i jej skutki, „Studia Polonijne”, 2018, t. 39, s. 299-323.

Inne:

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS)

Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS)

Przewodnicząca Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych kadencji 2017-2022

Pasje pozanaukowe:

pieczenie chleba, pielęgnacja kwiatów, wycieczki rowerowe