Przejdź do treści

Profile seminariów

FILOZOFIA- seminarium licencjackie

dr Paweł Sznajder

Tematyka seminarium koncentruje się na filozofii kontynentalnej XX. Preferowana tematyka prac dyplomowych obejmuje między innymi: antropologię filozoficzną, filozofię religii, hermeneutykę, filozofię dialogu, psychoanalizę oraz współczesne interpretacje arystotelizmu, platonizmu, scholastyki oraz idealizmu niemieckiego. Skłaniam się w uprawianiu filozofii do podejścia historycznego, egzegetycznego i komparatystycznego, jestem jednak otwarty na inne ujęcia oraz nową tematykę. Filozofię rozumiem jako formę samodoskonalenia ducha, ćwiczenie ascetyczne i poszukiwanie mądrości. Takiego nastawienia oczekuję od potencjalnych seminarzystów.

 

KOGNITYWISTYKA – seminarium licencjackie

Dr Magdalena Reuter

Tematyka prac dyplomowych koncentruje się na zagadnieniach dotyczących filozofii umysłu, fenomenologii w naukach kognitywnych, neurokognitywistyki i psychologii poznawczej oraz tematach pokrewnych takich jak neuroestetyka, neurodydaktyka czy psychologia projektowania. W szczególności są to zagadnienia:

Filozofia umysłu: teorie świadomości, problem jaźni i tożsamości osobowej, problem wolnej woli, intencjonalność, teorie reprezentacji, ewolucja umysłów, poznanie społeczne

Neurokognitywistyka i psychologia poznawcza: neurokognitywistyka społeczna (w tym teoria umysłu, wspólna uwaga, empatia, neurony lustrzane), procesy pamięciowe, percepcja, iluzje poznawcze, konfabulacje, substytucja sensoryczna, synestezja, podejmowanie decyzji, zaburzenia percepcji, pamięci, świadomości, jaźni oraz poznania społecznego

Fenomenologia w naukach kognitywnych: historia fenomenologii oraz jej współczesne zastosowania w naukach kognitywnych, poznanie ucieleśnione, poznanie rozszerzone, świadomość i samoświadomość, jaźń, percepcja, pamięć, problem czasowości doświadczenia, poznanie innych umysłów, neurofenomenologia, wywiady fenomenologiczne w badaniach kognitywistycznych

Neuroestetyka: badania nad odbiorem dzieła sztuki oraz teorie neuroestetyczne

Psychologia projektowania: badania z psychologii projektowania w szczególności w zakresie percepcji, uwagi oraz użyteczności

Neurodydaktyka. neuropedagogika: wykorzystanie wiedzy z zakresu funkcjonowania procesów poznawczych w nauczaniu

POLITYKA SPOŁECZNA – seminarium licencjackie

dr Ewa Albińska

Celem seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania prac dyplomowych w zakresie dot. obszarów polityki społecznej.

Preferowana problematyka prac dyplomowych przygotowywanych w ramach seminarium:

1. Polityka zdrowotna i promocja zdrowia: postawy prozdrowotne/antyzdrowotne 2. Problematyka opieki społecznej, pomocy społecznej 3. Zagadnienia: marginalizacji, wykluczenia społecznego, bezrobocia, ubóstwa, wyuczonej bezradności

4. Funkcjonowanie wolontariatu, postawy prospołeczne/antyspołeczne 5. Społeczne aspekty ochrony środowiska przyrodniczego: postawy proekologiczne/antyekologiczne,

polityka ekologiczna

6. Polityka publiczna w zakresie: edukacji, mieszkalnictwa, dzieci i rodziny, seniorów

7. Programy rządowe / samorządowe w zakresie polityki społecznej

Tematy prac są ustalane w oparciu o zainteresowania, wiedzę jak również możliwości realizacji przez seminarzystę.

 

SOCJOLOGIA– seminarium licencjackie

Mirosław Boruta Krakowski, dr

1. Historia myśli społecznej
2. Polacy i osoby polskiego pochodzenia za granicą
3. Socjologia etniczności i narodu
4. Socjologia migracji
5. Socjologia polityki
6. Socjologia rodziny
7. Socjologia tożsamości

Dr Aldona Guzik

Seminarium obejmuje 45 godzin: 15 w pierwszym i 30 w drugim semestrze

Prace oparte na realizacji badań

W pierwszym semestrze przedstawione zostaną zasady pisania prac licencjackich z wymogami merytorycznymi oraz redakcyjnymi. Dokonany zostanie wybór tematów oraz ustalone tytuły prac, a także wybór literatury niezbędnej do jej napisania. Semestr ten powinien zakończyć się oddaniem pierwszego rozdziału teoretycznego pracy.

W semestrze drugim dokonamy wyboru metody, techniki i narzędzia badawczego niezbędnego do zrealizowania przyjętego problemu badawczego, a następnie studenci uczestniczący w Seminarium zrealizują badania i ukończą część analityczną pracy. Semestr ten kończy się obroną na przełomie czerwca/lipca.

Zakres problematyki podejmowanej na seminarium: socjologia komunikacji i mediów, socjologia kultury, socjotechnika, PR, opinia publiczna, marketing polityczny.

dr hab. Andrzej Michalak, prof. UP

Tematyka prac dyplomowych ogniskuje się wokół problematyki socjologii biznesu, zarządzania oraz związanych z tym polityk publicznych. Ponadto w obszarze zainteresowań są kwestie związane z historią idei oraz przemian społeczeństw europejskich ze szczególnym uwzględnieniem  współczesnych Niemiec.

Przykładowe problemy:

 1. Społeczne role przedsiębiorców
 2. Masowość i elitarność zachowań konsumenckich
 3. Wzorce kulturowe propagandy
 4. Polityka personalna w firmie
 5. Konflikty pracownicze
 6. Kultura organizacji biznesu
 7. Kierowanie polityka publiczną
 8. Współpraca transgraniczna
 9. Socjologia porównawcza systemów ekonomicznych
 10. Polsko niemieckie relacje pracownicze
 11. Społeczne wymiary finansów prywatnych i publicznych
 12. Liderzy biznesu

dr Michał Warchala

Tematyka seminarium uwzględnia trzy zasadnicze obszary zainteresowań badawczych:

– socjologię religii (funkcjonowanie wierzeń religijnych w społeczeństwie, kościoły i praktyki religijne, problem odchodzenia od religii, sekularyzacja, konwersje, nowe ruchy religijne itd.)

– szeroko rozumianą problematykę narodu i nacjonalizmu (wymiary współczesnej tożsamości narodowej, postrzeganie innych grup narodowych, stereotypy, stosunek do mniejszości narodowych itp.)

– kwestie związane z socjologią polityki (obecność i funkcjonowanie ideologii politycznych w społeczeństwie, podziały polityczne, związki polityki z religią itp.).

W tym obszarach powinni mieścić się tematy prac przygotowywanych w ramach seminarium.

dr Bogdan Więckiewicz

Tematyka prac dyplomowych koncentruje się na zagadnieniach dotyczących współczesnych zmian społecznych związanych z procesami globalizacji, konsumpcjonizmu oraz indywidualizacji.

W obszarze głównych zainteresowań są kwestie związane z:

1. Rodziną, jej znaczeniem, przemianami i problemami.

2. Młodzieżą, jej najważniejszymi wyborami, celami życiowymi i wartościami.

3. Przemianami stylu życia współczesnego społeczeństwa polskiego

4. Relacjami międzyosobowymi w kontekście korzystania z najnowszych technologii informatycznych.

5. Znaczeniem kultury i religii oraz ich zmianą

6. Wpływem mediów na postawy, wybory i zachowania współczesnego człowieka.

Przedstawione główne zagadnienia są wskazówką dla seminarzysty, natomiast tematy prac są dyskutowane i ustalane w oparciu o indywidualne zainteresowania oraz wiedzę studenta.

 

SOCJOLOGIA– seminarium magisterskie

Dr hab. Paulina Rojek-Adamek

Preferowana tematyka prac magisterskich (studiów teoretycznych i empirycznych) przygotowywanych w ramach seminarium obejmuje:

 1. Elementy socjologii pracy, szczególnie ról zawodowych w obszarze sektorów kreatywnych i przemysłów kultury.
 2. Wybrane zagadnienia z obszaru socjologii reklamy.
 3. Podstawy zarządzania organizacjami, szczególnie w obszarze sektorów kreatywnych i przemysłów kultury.
 4. Strategie komunikacyjne w obszarze Public Relations.
 5. Znacznie komunikacji wizualnej w zarządzaniu strategicznym i polityce PR.
 6. Socjologię designu i jego społecznych funkcji w szerokiej perspektywie poznawczej.

Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych socjologią religii (i duchowości) jako dyscypliną badawczą oraz zagadnieniami związanymi ze społecznym funkcjonowaniem religii, jej miejscem, rolą i dynamiką w szerokim kontekście kulturowym. W szczególności propozycja kierowana jest do Studentów chcących przygotować pracę magisterską o charakterze opisowo-analitycznym, opartą na materiałach z publikacji zwartych i artykułów naukowych, dokumentów, danych statystycznych itp.

Może ona dotyczyć tematów powiązanych z:

 1. historią myśli socjologicznej w zakresie religii i duchowości;
 2. prezentacją dorobku badawczego wybranych szkół i nurtów w socjologii religii czy poszczególnych badaczy (z przeszłości lub współczesnych);
 3. teoretycznymi problemami socjologii religii w kontekście innych nauk o religii;
 4. wybranymi problemami:
 • ujętymi w dynamice przemian społecznych (zmiany religijności indywidualnej i instytucjonalnej, nowe formy życia religijnego, sekularyzacja, desekularyzacja, ateizm);
 • dotyczącymi poszczególnych systemów i nurtów religijnych (dynamika wewnętrzna: przemiany doktrynalne, kultowe, instytucjonalne) lub stosunku do istotnych kwestii społecznych w ujęciu porównawczym.
 • sekt i nowych ruchów religijnych.

Zapraszam do uczestnictwa w seminarium osoby o sprecyzowanych zainteresowaniach dotyczących powyższych lub zbliżonych zagadnień. Temat pracy zostanie ustalony z uwzględnieniem tych zainteresowań. Znajomość języków obcych (j. angielski, praca z tekstem) nie jest bezwzględnie wymagana, ale może się okazać przydatna, zwłaszcza odnośnie do niektórych tematów, słabiej reprezentowanych w polskiej literaturze przedmiotu.

Dr hab. Grzegorz Foryś, prof UP

Seminarium jest poświęcone zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą zmianą społeczną, polityczną i ekonomiczną oraz problematyce funkcjonowania i zmian w obrębie wspólnot lokalnych i samorządu terytorialnego w Polsce, Europie i na świecie, w aspekcie instytucjonalnym, społecznym, ekonomicznym i politycznym. Tematy prac są proponowane przez seminarzystów i uzgadniane w drodze negocjacji z prowadzącym seminarium, z uwzględnieniem zainteresowań studenta oraz socjologicznego charakteru studiów. Mile widziane są również prace interdyscyplinarne. Przedmiotem badań mogą być między innymi:

 1. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania demokracji.
 2. Kryzys współczesnej demokracji.
 3. Organizacyjne i ideologiczne aspekty zachowań zbiorowych ze szczególnym uwzględnieniem protestów i ruchów społecznych.
 4. Relacje pomiędzy polityką zinstytucjonalizowaną i polityką pozainstytucjonalną.
 5. Klasowo-warstwowe uwarunkowania zachowań wyborczych.
 6. Polityka lokalna.
 7. Władza i elity lokalne.
 8. Społeczeństwo obywatelskie i jego rozwój w Polsce i na świecie.
 9. Kampanie wyborcze we współczesnych demokracjach.
 10. Polityki sektorowe.
 11. Funkcjonowanie wspólnot lokalnych i ich zmiany w okresie transformacji.
 12. Społeczeństwo lokalne i społeczeństwo obywatelskie.
 13. Wzory uczestnictwa w życiu publicznym mieszkańców wsi i miast.
 14. Kapitał ludzki i kapitał społeczny w rozwoju lokalnym i regionalnym.
 15. Rozwój zrównoważony wspólnot lokalnych.
 16. Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu negatywnych zjawisk społecznych w okresie radykalnej zmiany społecznej w Polsce.
 17. Miasto i wieś w obliczu zmiany społecznej (wymiar społeczny, kulturowy, polityczny, ekonomiczny i demograficzny).
 18. Zmiany prawne regulujące funkcjonowanie samorządu terytorialnego i jego pozycję, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego samorządu po 1989 roku.
 19. Relacje władzy i społeczeństwa na poziomie lokalnym. Współpraca i konflikt.
 20. Władza i elity lokalne.
 21. Kampanie wyborcze w wyborach samorządowych.
 22. Teoretyczne koncepcje rozwoju lokalnego.

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – seminarium licencjackie

Dr Mateusz Szast

Seminarium licencjackie w ramach kierunku ZARZĄDZENIE OŚWIATĄ I
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI stawia sobie za cel przygotowanie prac
dyplomowych w oparciu o aspekty:
1. Partycypacji społecznej, zwłaszcza jej istoty, uwarunkowań, funkcji w społeczeństwach
demokratycznych, powiązań ze społeczeństwem obywatelskim i kwestią rozwoju
społecznego;
2. Społeczności lokalnych;
3. Szeroko pojętego trzeciego sektora obejmującego ogół organizacji pozarządowych;
2. Aktywizację i integrację społeczną ze szczególnym uwzględnieniem kapitału społecznego
oraz kapitału ludzkiego;
4. Problematykę kapitału kulturowego we współczesnym społeczeństwie polskim;
5. Problematykę zarządzania oświatą, prawnych aspektów zarządzania oświatą oraz analizę
przemian w oświacie;
Prowadzący zajęcia seminaryjne zaprasza wszystkie osoby zainteresowane
rozwijaniem zainteresowań wyżej wymienianych aspektów. Tematy prac są dyskutowane i
ustalane w oparciu o zainteresowania, wiedzę jak również możliwości realizacji tematów
przez seminarzystę. Prace dyplomowe mogą mieć charakter empiryczny lub teoretyczny w
oparciu o interdyscyplinarne wykorzystanie elementów socjologii, prawa, psychologii społecznej jak również zarządzania.

Ważna informacja!

Aktualności

 • TARGI PRACY

  targi-pracy-2022-program Chcesz się dowiedzieć więcej o aktualnej sytuacji na rynku pracy?
 • Conference Schedule

  November, 24th (Thursday) 9:30 - opening speech PL 10:00 - 11:00 -
 • Pierwsi absolwenci kognitywistyki

  Kierunek Kognitywistyka w IFiS na UP otworzył się w 2019 roku. Z dumą informujemy, że w tym roku pierwsi absolwenci kognitywistyki opuścili mury naszej uczelni. Wczoraj odbyła się ostatnia ob