Instytut Filozofii i Socjologii | Profile seminariów | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Profile seminariów

Etyka – mediacje i negocjacje – seminarium licencjackie

Dr Mateusz Szast

Seminarium licencjackie stawia sobie za cel przygotowanie prac dyplomowych w obszarach:
1. Komunikacji interpersonalnej w mediacjach i negocjacjach;
2. Problematyki mediacji karnych oraz mediacji rodzinnych;
3. Funkcjonowania podmiotów trzeciego sektora o profilu mediacyjnym;
4. Negocjacji biznesowych.
5. Prawnych aspektów mediacji.

Prowadzący zajęcia seminaryjne zaprasza wszystkie osoby zainteresowane
rozwijaniem zainteresowań wyżej wymienianych aspektów. Tematy prac są dyskutowane i
ustalane w oparciu o zainteresowania, wiedzę jak również możliwości realizacji tematów
przez seminarzystę.

Etyka – mediacje i negocjacje – seminarium magisterskie

Dr Tomasz Cyrol

Tematem zajęć w ramach seminarium magisterskiego będą szeroko rozumiane zagadnienia związane z mediacjami i negocjacjami. Przede wszystkim poruszane będą kwestie etyki mediatora / negocjatora, psychologicznych i socjologicznych aspektów mediacji i negocjacji oraz prawnych regulacji odnoszących się zarówno do samej dopuszczalności stosowania mediacji i negocjacji jak i do wpływu prowadzenia mediacji i negocjacji oraz ich wyniku na stosunki prawne.
W ramach seminarium, w zależności od tematów konkretnych prac seminarzyści podejmą próby prowadzenia podstawowych badań, a także wspólnej dyskusji i analizy nad zebranymi materiałami niezbędnymi do przygotowania pracy magisterskiej.

Dr hab. Marcin Urbaniak

Zajęcia w ramach seminarium magisterskiego, a także – przygotowywane pod kierownictwem prowadzącego – prace magisterskie zakresowo obejmują następujące problemy:

„Zajęcia w ramach seminarium magisterskiego, a także – przygotowywane pod kierownictwem prowadzącego – prace magisterskie zakresowo obejmują następujące problemy:

  – współczesne formy przemocy, dyskryminacji i nadużyć, a także ich diagnoza oraz zapobieganie w perspektywie etyki normatywnej i opisowej;
– spory i polemiki w ramach kognitywistyki porównawczej, jak również kognitywistyki i psychologii ewolucyjnej;
– zagadnienia i problemy z obszaru bioetyki, etyki środowiskowej, dobrostanu zwierząt, ekologii oraz neuroetyki;
– aktualne problemy i wyzwania w dziedzinie filozofii przyrody, filozofii umysły oraz epistemologii ewolucyjnej;
– wpływ neurologicznych, ewolucyjnych i psychologicznych uwarunkowań na zjawisko moralności, normy etyczne oraz hierarchie wartości;
– aktualne problemy w relacjach człowieka do zwierząt, do bioróżnorodności i ekosystemów oraz w obliczu katastrofy klimatycznej.

Nie ma konieczności, aby seminarzyści prowadzili własne badania empiryczne – seminarzyści/stki mogą bazować na krytycznej analizie materiałów źródłowych, udostępniać stan badań w wybranych obszarach, dokonywać interpretacji i analiz porównawczych lub też omawiać wybrane stanowiska i problemy.
Mile widziane są osoby zorientowane w aktualnych dylematach kognitywistycznych i środowiskowo-klimatycznych, czy też w etycznych kontrowersjach XXI wieku.”

Dr hab. Katarzyna Haremska, prof. UP

W ramach seminarium magisterskiego realizowane będą tematy badawcze z zakresu:

 1. etyki społecznej (np. równość a wolność; wizje natury ludzkiej; koncepcje sensu życia; problematyka cierpienia i samotności; biotechnologia a przyszłość natury ludzkiej; dyskusje etyczne wokół eugeniki, aborcji, eutanazji),
 2. historii doktryn i filozofii politycznej (np. dylematy etyki politycznej, polityka a wychowanie, etyka liberalizmu, intelektualiści a polityka, jednostka wobec państwa, wizje przyszłości),
 3. etyki gospodarczej (dylematy etyczne związane z motywacjami ekonomicznymi, własnością prywatną i wolnym rynkiem – np. spór o człowieka ekonomicznego, problematyka nierówności, teorie sprawiedliwości, przyszłość kapitalizmu).

W efekcie współpracy seminaryjnej powstaną prace teoretyczne, bazujące na krytycznej analizie istniejącej literatury. Mogą mieć one charakter przeglądowy (przegląd literatury dotyczącej określonego zagadnienia), komparatystyczny (porównanie kilku odmiennych koncepcji na dany temat), analityczno-rekonstrukcyjny (prezentacja poglądów wybranego filozofa) czy historycznoideowy (opis ewolucji wybranej idei).

Socjologia – seminarium licencjackie

dr hab. Ludmila Kryvachuk, prof. UP

Preferowana problematyka prac dyplomowych przygotowywanych w ramach seminarium:

 1. Polityka społeczna, lokalna polityka społeczna, usługi społeczne.
 2. Zarządzanie publiczne, zarządzanie w polityce społecznej.
 3. Analiza polityk publicznych (polityka społeczna, polityka ochrony dzieci, polityka rodzinna, polityka młodzieżowa).
 4. Działalność instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej.
 5. Działalność służb społecznych, pomoc społeczna, praca socjalna z różnymi grupami klientów.
 6. Dzieci i społeczeństwo (dziecko i dzieciństwo, sytuacja dzieci, edukacja, ochrona zdrowia, dzieci w życiu społecznym, dzieci i przestępczość, dzieci i uzależnienia, bezpieczeństwo dzieci).
 7. Dzieci i rodzina (rodzina dysfunkcyjna, przemoc w rodzinie, dziecko w rodzinie zastępczej, dziecko w rodzinnym domu dziecka, usamodzielnianie wychowanków rodzinnych domów dziecka, eurosierotstwo).
 8. Dzieci i państwo, polityka ochrony praw dziecka (rozwój i funkcjonowanie systemu ochrony dzieci w Polsce i na świecie, instytucje Rzeczników Praw Dziecka, instrumenty polityki ochrony dzieci, system ochrony dzieci przed krzywdzeniem).
 9. Młodzież i społeczeństwo, polityka młodzieżowa w nowoczesnym społeczeństwie, sytuacja młodzieży, nieprzystosowanie społeczne młodzieży.
 10. Patologie społeczne, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

dr hab. Andrzej Michalak, prof. UP

Tematyka prac dyplomowych ogniskuje się wokół problematyki socjologii biznesu, zarządzania oraz związanych z tym polityk publicznych. Ponadto w obszarze zainteresowań są kwestie związane z historią idei oraz przemian społeczeństw europejskich ze szczególnym uwzględnieniem  współczesnych Niemiec.

Przykładowe problemy:

 1. Społeczne role przedsiębiorców
 2. Masowość i elitarność zachowań konsumenckich
 3. Wzorce kulturowe propagandy
 4. Polityka personalna w firmie
 5. Konflikty pracownicze
 6. Kultura organizacji biznesu
 7. Kierowanie polityka publiczną
 8. Współpraca transgraniczna
 9. Socjologia porównawcza systemów ekonomicznych
 10. Polsko niemieckie relacje pracownicze
 11. Społeczne wymiary finansów prywatnych i publicznych
 12. Liderzy biznesu

Socjologia – seminarium magisterskie

Dr hab. Piotr  Długosz, prof. UP

Seminarium magisterskie zakresowo obejmuje:

Problematykę zmian społecznych
Problematykę traum społeczno-kulturowych
Problematykę młodzieży
Zachowania ryzykowne młodzieży
Przemiany pokoleniowe
Wchodzenie w dorosłość młodzieży
Młodzież wiejską
Aspiracje życiowe
Problemy edukacji
Nierówności edukacyjne
Pozaszkolne nauczanie i jego uwarunkowania
Szkolnictwo wyższe
Inflację wykształcenia
Nierówności społeczne
Kondycję psychosomatyczną społeczeństwa
Style życia
Jakość życia
Emigrację edukacyjną
Integrację Ukraińców w Krakowie
Społeczeństwo Ukraińskie i jego zmiany
Młodzież na pograniczach w Europie Środkowo-Wschodniej

Dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP

Preferowana tematyka prac magisterskich przygotowywanych w ramach seminarium:
grupy dyspozycyjne militarne i niemilitarne (wojsko, policja, straż miejska, straż graniczna, WOPR, GOPR itp.) – w tym tematyka prewencji, komunikowania z otoczeniem, współpraca z innymi podmiotami itp.)
przemoc w rodzinie, narkomania, alkoholizm ( podmioty zajmujące się tą tematyką, zapobieganie)
profilaktyka społeczna ( w szerokim rozumieniu+ programy profilaktyczne),
organizacje non profit (współpraca z odbiorcami ich usług i innymi podmiotami w zakresie zapobiegania zjawiskom negatywnym). Tematy prac mogą być negocjowane.

Prof. dr hab. Janusz Majcherek

Zajęcia w ramach seminarium magisterskiego oraz przygotowywane w ich toku i pod kierownictwem prowadzącego prace magisterskie oscylują wokół zagadnień socjologii kultury, socjologii polityki, socjologii wiedzy, socjologii moralności i dziedzin pokrewnych.
Analizowane i opracowywane tematy lokują się w zakresie współczesnej historii myśli społecznej, nurtów i szkół w naukach społecznych, sporów i debat wewnątrz- i międzyteoretycznych.
Seminarzyści i magistranci nie muszą prowadzić własnych badań empirycznych, lecz mogą operować na materiałach źródłowych, prezentować stan badań w wybranych dziedzinach, dokonywać interpretacji i analiz porównawczych, omawiać wybrane stanowiska i problemy.
Mile widziane są osoby zainteresowane aktualnymi dyskusjami i kontrowersjami wokół współczesnych zjawisk i procesów społecznych.

Dr hab. Maria Paula Malinowski Rubio, prof. UP

Prace w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium magisterskiego powinny mieć charakter empiryczny i najlepiej dotyczyć tematów – bezpośrednio lub pośrednio związanych z obszarem ruchów migracyjnych i komunikacji międzykulturowej – takich jak:

 1. rasizm
 2. ksenofobia
 3. stereotyp
 4. marginalizacja
 5. konflikty międzygrupowe
 6. etnocentryzm
 7. globalizacja
 8. tożsamość kulturowa
 9. różnorodność kulturowa
 10. wielokulturowość
 11. polityki imigracyjne
 12. polityki społeczne i polityki integracyjne
 13. imigracja i przestępczość
 14. imigracja i wiktymizacja

Dr hab. Paulina Rojek-Adamek

Preferowana tematyka prac magisterskich (studiów teoretycznych i empirycznych) przygotowywanych w ramach seminarium obejmuje:

1. Elementy socjologii pracy, szczególnie ról zawodowych w obszarze sektorów kreatywnych i przemysłów kultury.

2. Wybrane zagadnienia z obszaru socjologii reklamy.

3. Podstawy zarządzania organizacjami, szczególnie w obszarze sektorów kreatywnych i przemysłów kultury.

4. Strategie komunikacyjne w obszarze Public Relations.

5. Znacznie komunikacji wizualnej w zarządzaniu strategicznym i polityce PR.

6. Socjologię designu i jego społecznych funkcji w szerokiej perspektywie poznawczej.

Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

SEMINARIUM MAGISTERSKIE Z ZAKRESU SOCJOLOGII RELIGII

Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych socjologią religii (i duchowości) jako dyscypliną badawczą oraz zagadnieniami związanymi ze społecznym funkcjonowaniem religii, jej miejscem, rolą i dynamiką w szerokim kontekście kulturowym. W szczególności propozycja kierowana jest do Studentów chcących przygotować pracę magisterską o charakterze opisowo-analitycznym, opartą na materiałach z publikacji zwartych i artykułów naukowych, dokumentów, danych statystycznych itp.

Może ona dotyczyć tematów powiązanych z:

– historią myśli socjologicznej w zakresie religii i duchowości;

– prezentacją dorobku badawczego wybranych szkół i nurtów w socjologii religii czy poszczególnych badaczy (z przeszłości lub współczesnych);

– teoretycznymi problemami socjologii religii w kontekście innych nauk o religii;

– wybranymi problemami

a/ ujętymi w dynamice przemian społecznych (zmiany religijności indywidualnej i instytucjonalnej, nowe formy życia religijnego, sekularyzacja, desekularyzacja, ateizm);

b/ dotyczącymi poszczególnych systemów i nurtów religijnych (dynamika wewnętrzna: przemiany doktrynalne, kultowe, instytucjonalne) lub stosunku do istotnych kwestii społecznych w ujęciu porównawczym.

c/ sekt i nowych ruchów religijnych.

Zapraszam do uczestnictwa w seminarium osoby o sprecyzowanych zainteresowaniach dotyczących powyższych lub zbliżonych zagadnień. Temat pracy zostanie ustalony z uwzględnieniem tych zainteresowań. Znajomość języków obcych (j. angielski, praca z tekstem) nie jest bezwzględnie wymagana, ale może się okazać przydatna, zwłaszcza odnośnie do niektórych tematów, słabiej reprezentowanych w polskiej literaturze przedmiotu.

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi – seminarium licencjackie

Dr Mateusz Szast

Seminarium licencjackie w ramach kierunku ZARZĄDZENIE OŚWIATĄ I
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI stawia sobie za cel przygotowanie prac
dyplomowych w oparciu o aspekty:
1. Partycypacji społecznej, zwłaszcza jej istoty, uwarunkowań, funkcji w społeczeństwach
demokratycznych, powiązań ze społeczeństwem obywatelskim i kwestią rozwoju
społecznego;
2. Społeczności lokalnych;
3. Szeroko pojętego trzeciego sektora obejmującego ogół organizacji pozarządowych;
2. Aktywizację i integrację społeczną ze szczególnym uwzględnieniem kapitału społecznego
oraz kapitału ludzkiego;
4. Problematykę kapitału kulturowego we współczesnym społeczeństwie polskim;
5. Problematykę zarządzania oświatą, prawnych aspektów zarządzania oświatą oraz analizę
przemian w oświacie;
Prowadzący zajęcia seminaryjne zaprasza wszystkie osoby zainteresowane
rozwijaniem zainteresowań wyżej wymienianych aspektów. Tematy prac są dyskutowane i
ustalane w oparciu o zainteresowania, wiedzę jak również możliwości realizacji tematów
przez seminarzystę. Prace dyplomowe mogą mieć charakter empiryczny lub teoretyczny w
oparciu o interdyscyplinarne wykorzystanie elementów socjologii, prawa, psychologii społecznej jak również zarządzania.

Ważna informacja!

Aktualności