Profile seminariów

Etyka – mediacje i negocjacje – seminarium licencjackie
Dr Andrzej Dąbrowski

Zapraszam na seminarium wszystkich, których zainteresowania mieszczą się w następujących blokach tematycznych:

KRYTYCZNE MYŚLENIE. Sztuka myślenia krytycznego obejmuje m.in. umiejętności analizy, rozpoznawania i konstruowania rozumowań prostych i złożonych, rozpoznawania i konstruowania argumentów, sądzenia (oceniania) oraz podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

RACJONALNOŚĆ. Jak naprawdę działa nasz umysł? Czy człowiek jest istotą racjonalną? Czy rzeczywiście myślimy i działamy racjonalnie? Kiedy rządzą nami intuicja i emocje? Kiedy ulegamy złudzeniom i uproszczeniom? Czy to dobrze, czy źle? Typy, modele i teorie racjonalności (racjonalność opisowa i racjonalność normatywna; racjonalność instrumentalna i racjonalność ograniczona).

PODEJMOWANIE DECYZJI. Na czym polega podejmowanie decyzji (osobistych i zespołowych)? Jakie są elementy procesu decyzyjnego? Wybrane teorie i modele podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji a inne procesy poznawcze. Wpływ emocji na podejmowanie decyzji. Intuicja w procesie decyzyjnym.

Na seminarium podejmowane będą również zagadnienia ogólne z zakresu komunikacji i retoryki oraz mediacji i negocjacji.

Dr hab. Katarzyna Haremska, prof. UP

W ramach seminarium dyplomowego realizowane będą tematy badawcze z zakresu:

 1. etyki społecznej (np. równość a wolność, koncepcje przyjaźni, wizje sensu życia, biotechnologia a przyszłość natury ludzkiej, dyskusje etyczne wokół eugeniki, aborcji, eutanazji),
 2. historii doktryn i filozofii politycznej (np. dylematy etyki politycznej, polityka a wychowanie, etyka liberalizmu, intelektualiści a polityka, jednostka wobec państwa, wizje przyszłości),
 3. etyki gospodarczej (dylematy etyczne związane z motywacjami ekonomicznymi, własnością prywatną i wolnym rynkiem – np. spór o człowieka ekonomicznego, problematyka nierówności, teorie sprawiedliwości, przyszłość kapitalizmu).    

Preferuję prace teoretyczne (analiza konkretnego problemu, porównanie kilku koncepcji, przegląd wybranej problematyki lub historia idei).

Dr hab. Adam Sawicki, prof. UP

Seminarium jest przygotowaniem do napisania i obrony pracy licencjackiej. Tematyka realizowana na seminarium obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem mediacji i negocjowaniem w aspekcie praktycznym, obejmującym techniki i ich aplikacje, a także odnosi się do teorii mediacji i negocjacji, na podbudowie wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, nauki i komunikacji. Kładzie się jednocześnie nacisk na etyczny wymiar zagadnień, to znaczy na to, jakie dylematy etyczne mediacje i negocjacje rozwiązują i na jakie napotykają. W ramach seminarium można też realizować prace odnoszące się do zagadnień szerzej pojętej etyki, niekoniecznie związane z tematyką mediacji i negocjacji. Prace mogą mieć charakter zarówno czysto teoretyczny, jak i teoretyczno-empiryczny, z wykorzystaniem ankiet, wywiadów, sondaży.

Etyka – mediacje i negocjacje – seminarium magisterskie
Dr Tomasz Cyrol

Tematem zajęć w ramach seminarium magisterskiego będą szeroko rozumiane zagadnienia związane z mediacjami i negocjacjami. Przede wszystkim poruszane będą kwestie etyki mediatora / negocjatora, psychologicznych i socjologicznych aspektów mediacji i negocjacji oraz prawnych regulacji odnoszących się zarówno do samej dopuszczalności stosowania mediacji i negocjacji jak i do wpływu prowadzenia mediacji i negocjacji oraz ich wyniku na stosunki prawne.
W ramach seminarium, w zależności od tematów konkretnych prac seminarzyści podejmą próby prowadzenia podstawowych badań, a także wspólnej dyskusji i analizy nad zebranymi materiałami niezbędnymi do przygotowania pracy magisterskiej.

Dr Marcin Urbaniak

Zajęcia w ramach seminarium magisterskiego, a także – przygotowywane pod kierownictwem prowadzącego – prace magisterskie zakresowo obejmują następujące problemy:

– etyczne aspekty sytuacji konfliktowych, praktyk komunikacyjnych oraz semiotyki, w tym negocjacji i mediacji;
– zagadnienia bioetyki, deontologii, etyki zawodowej w życiu publicznym i prywatnym;
– współczesne formy zła, przemocy czy nadużyć społeczno-ekonomicznych oraz ich diagnoza w perspektywie różnorodnych obszarów etyki normatywnej;
– analiza pojęć, zagadnień i stanowisk etycznych w kontekście historii filozofii oraz etyki opisowej;
– wpływ kulturowych uwarunkowań i różnic kulturowych na zjawisko moralności, obyczaje i normy etyczne czy hierarchie wartości;
– aktualne zjawiska i problemy z dziedziny etyki środowiskowej, ekologii oraz relacji człowieka do zwierząt bądź przyrody ożywionej.

Analizowane i opracowywane tematy są umiejscowione w obszarze współczesnej refleksji etycznej z uwzględnieniem bieżących realów społecznych oraz zmian polityczno-ekonomicznych, które dotyczą człowieka, środowiska kulturowego i środowiska naturalnego.
Nie ma konieczności, aby seminarzyści prowadzili własne badania empiryczne – mogą oni bazować na krytycznej analizie materiałów źródłowych, udostępniać stan badań w wybranych obszarach, dokonywać interpretacji i analiz porównawczych lub też omawiać wybrane stanowiska i problemy.
Mile widziane są osoby zorientowane w aktualnych dylematach etycznych czy moralnych kontrowersjach XXI wieku.

Socjologia – seminarium magisterskie
Dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP

Seminarium magisterskie zakresowo obejmuje:

 1. Zjawiska i problemy społeczne w miastach
 2. Patologie społeczne w przestrzeni miejskiej
 3. Kryminologia
 4. Diagnozy problemów społecznych dla praktyki społecznej (samorządy) z wykorzystaniem metody map problemów społecznych.
 5. Demograficzne aspekty zjawisk i problemów społecznych;
 6. Polityka społeczna w procesie rozwiązywania problemów społeczności lokalnych
 7. Dezorganizacja społeczna
Dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP

Preferowana tematyka prac magisterskich przygotowywanych w ramach seminarium:

 1. Prace teoretyczne dotyczące teorii socjologicznej, historii myśli społecznej, teoretycznych zagadnień antropologii kulturowej.
 2. Prace teoretyczne i empiryczne stosujące perspektywy i pojęcia antropologii kulturowej do refleksji nad problemami współczesnych społeczeństw i kultur.
 3. Prace teoretyczne i empiryczne dotyczące etniczności i nacjonalizmów.
 4. Prace empiryczne i teoretyczne dotyczące tożsamości zbiorowych (zwłaszcza narodowych i etnicznych).
 5. Prace empiryczne i teoretyczne dotyczące pamięci społecznej (włączając w to problematykę dziedzictwa kulturowego i materialnych nośników pamięci, percepcji wydarzeń historycznych, muzealizacji, upamiętnień, wspólnot pamięci i roli pamięci w budowaniu tożsamości zbiorowych).
 6. Prace empiryczne i teoretyczne dotyczące grup mniejszościowych (zwłaszcza etnicznych), stereotypów i autostereotypów, dyskryminacji, marginalizacji, wykluczenia, integracji, akulturacji, asymilacji, wielokulturowości.
 7. Prace empiryczne i teoretyczne dotyczące antysemityzmu, stosunków polsko-żydowskich, Holokaustu i jego społecznej percepcji.
 8. Prace empiryczne i teoretyczne dotyczące sytuacji społeczności romskich.
Dr hab. Jadwiga Mazur

Preferowana tematyka prac magisterskich przygotowywanych w ramach seminarium:

 1. grupy dyspozycyjne militarne i niemilitarne (wojsko, policja, straż miejska, straż graniczna, WOPR, GOPR itp.) – w tym tematyka prewencji, komunikowania z otoczeniem, współpraca z innymi podmiotami itp.)
 2. przemoc w rodzinie, narkomania, alkoholizm ( podmioty zajmujące się tą tematyką, zapobieganie)
 3. profilaktyka społeczna ( w szerokim rozumieniu+ programy profilaktyczne),
 4. organizacje non profit (współpraca z odbiorcami ich usług i innymi podmiotami w zakresie zapobiegania zjawiskom negatywnym)

Tematy prac mogą być negocjowane.

Prof. dr hab. Janusz Majcherek
Zajęcia w ramach seminarium magisterskiego oraz przygotowywane w ich toku i pod kierownictwem prowadzącego prace magisterskie oscylują wokół zagadnień socjologii kultury, socjologii polityki, socjologii wiedzy, socjologii moralności i dziedzin pokrewnych.
Analizowane i opracowywane tematy lokują się w zakresie współczesnej historii myśli społecznej, nurtów i szkół w naukach społecznych, sporów i debat wewnątrz- i międzyteoretycznych.
Seminarzyści i magistranci nie muszą prowadzić własnych badań empirycznych, lecz mogą operować na materiałach źródłowych, prezentować stan badań w wybranych dziedzinach, dokonywać interpretacji i analiz porównawczych, omawiać wybrane stanowiska i problemy.
Mile widziane są osoby zainteresowane aktualnymi dyskusjami i kontrowersjami wokół współczesnych zjawisk i procesów społecznych.
Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP
SEMINARIUM MAGISTERSKIE Z ZAKRESU SOCJOLOGII RELIGII
Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych socjologią religii (i duchowości) jako dyscypliną badawczą oraz zagadnieniami związanymi ze społecznym funkcjonowaniem religii, jej miejscem, rolą i dynamiką w szerokim kontekście kulturowym.
W szczególności propozycja kierowana jest do Studentów chcących przygotować pracę magisterską o charakterze opisowo-analitycznym, opartą na materiałach z publikacji zwartych i artykułów naukowych, dokumentów, danych statystycznych itp.
Może ona dotyczyć tematów powiązanych z:

 1. historią myśli socjologicznej w zakresie religii i duchowości;
 2. prezentacją dorobku badawczego wybranych szkół i nurtów w socjologii religii czy poszczególnych badaczy (z przeszłości lub współczesnych);
 3. teoretycznymi problemami socjologii religii w kontekście innych nauk o religii;
 4. wybranymi problemami
  • ujętymi w dynamice przemian społecznych (zmiany religijności indywidualnej i instytucjonalnej, nowe formy życia religijnego, sekularyzacja, desekularyzacja, ateizm);
  • dotyczącymi poszczególnych systemów i nurtów religijnych (dynamika wewnętrzna: przemiany doktrynalne, kultowe, instytucjonalne) lub stosunku do istotnych kwestii społecznych w ujęciu porównawczym.
  • sekt i nowych ruchów religijnych.

Zapraszam do uczestnictwa w seminarium osoby o sprecyzowanych zainteresowaniach dotyczących powyższych lub zbliżonych zagadnień. Temat pracy zostanie ustalony z uwzględnieniem tych zainteresowań. Znajomość języków obcych (j. angielski, praca z tekstem) nie jest bezwzględnie wymagana, ale może się okazać przydatna, zwłaszcza odnośnie do niektórych tematów, słabiej reprezentowanych w polskiej literaturze przedmiotu.

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UP

Zapraszam na seminarium wszystkich, którzy chcieliby z perspektywy socjologa i badacza życia społecznego podjąć problemy mieszczące się w następujących blokach tematycznych:

 1. Socjologia rodziny: rodzina i jej przemiany; funkcje rodziny; modele życia rodzinnego; alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego (single, rodziny monoparentalne, kohabitacja, związki homoseksualne); rola ojca i matki w rodzinie tradycyjnej i współczesnej; współczesne typy rodzin; narzeczeństw i jego formy; wpływ społeczeństwa konsumpcyjnego na małżeństwo i rodzinę (nietrwałość małżeństw, seryjni kohabitanci, ponowoczesna nuda, wymiana jednych partnerów na innych, supermarketyzacja seksu).
 2. Polityka społeczna: kwestie społeczne (migracje, bezrobocie, ubóstwo; bezdomność); zabezpieczenie społeczne ludności; starzejące się społeczeństwo; rola trzeciego sektora (non-profit); współczesne problemy ludzi pracy; obszary dyskryminacji zawodowej; niepełnosprawność – problemy i wyzwania społeczne.
 3. Pomoc społeczna: służby społeczne; pracownik socjalny jako zawód pomocowy; klienci pomocy społecznej; problem wypalenia zawodowego; instytucjonalny system wsparcia (domy pomocy społecznej; środowiskowe domy samopomocy; dzienne domy pobytu itp.); problemy opieki nad człowiekiem chorym, niepełnosprawnym, starym; wsparcie rodziny w środowisku lokalnym.
 4. Socjologia medycyny – zdrowia i choroby: postawy społeczne wobec chorych (choroba jako piętno, stygmatyzacja, dewiacja); społeczne determinanty zdrowia i choroby; prozdrowotny styl życia; medykalizacja życia (farmakologizacja „magiczna moc pigułki”); instytucjonalizacja choroby, umierania i śmierci; wpływ pracy na zdrowie człowieka (stres zawodowy, pracoholizm, wypalenie zawodowe); wyzwania socjologii ciała – społeczna ocena ozdabiania ciała (np. tatuaż); ciało jako towar; ciało jako kapitał; ciało jako miejsce kontroli społecznej; ciało jako źródło przyjemności i cierpienia.
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi – seminarium licencjackie
Dr Mateusz Szast

Seminarium licencjackie w ramach kierunku ZARZĄDZENIE OŚWIATĄ I
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI stawia sobie za cel przygotowanie prac
dyplomowych w oparciu o aspekty:
1. Partycypacji społecznej, zwłaszcza jej istoty, uwarunkowań, funkcji w społeczeństwach
demokratycznych, powiązań ze społeczeństwem obywatelskim i kwestią rozwoju
społecznego;
2. Społeczności lokalnych;
3. Szeroko pojętego trzeciego sektora obejmującego ogół organizacji pozarządowych;
2. Aktywizację i integrację społeczną ze szczególnym uwzględnieniem kapitału społecznego
oraz kapitału ludzkiego;
4. Problematykę kapitału kulturowego we współczesnym społeczeństwie polskim;
5. Problematykę zarządzania oświatą, prawnych aspektów zarządzania oświatą oraz analizę
przemian w oświacie;
Prowadzący zajęcia seminaryjne zaprasza wszystkie osoby zaineresowane
rozwijaniem zainteresowań wyżej wymienianych aspektów. Tematy prac są dyskutowane i
ustalane w oparciu o zainteresowania, wiedzę jak również możliwości realizacji tematów
przez seminarzystę. Prace dyplomowe mogą mieć charakter empiryczny lub teoretyczny w
oparciu o interdyscyplinarne wykorzystanie elementów socjologii, prawa, psychologii społecznej jak również zarządzania.