Przejdź do treści

Profile seminariów

Etyka – mediacje i negocjacje – seminarium licencjackie

Dr Andrzej Dąbrowski

Zapraszam na seminarium wszystkich, których zainteresowania mieszczą się w następujących blokach tematycznych:

KRYTYCZNE MYŚLENIE. Sztuka myślenia krytycznego obejmuje m.in. umiejętności analizy, rozpoznawania i konstruowania rozumowań prostych i złożonych, rozpoznawania i konstruowania argumentów, sądzenia (oceniania) oraz podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

RACJONALNOŚĆ. Jak naprawdę działa nasz umysł? Czy człowiek jest istotą racjonalną? Czy rzeczywiście myślimy i działamy racjonalnie? Kiedy rządzą nami intuicja i emocje? Kiedy ulegamy złudzeniom i uproszczeniom? Czy to dobrze, czy źle? Typy, modele i teorie racjonalności (racjonalność opisowa i racjonalność normatywna; racjonalność instrumentalna i racjonalność ograniczona).

PODEJMOWANIE DECYZJI. Na czym polega podejmowanie decyzji (osobistych i zespołowych)? Jakie są elementy procesu decyzyjnego? Wybrane teorie i modele podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji a inne procesy poznawcze. Wpływ emocji na podejmowanie decyzji. Intuicja w procesie decyzyjnym.

Na seminarium podejmowane będą również zagadnienia ogólne z zakresu komunikacji i retoryki oraz mediacji i negocjacji.

Dr hab. Katarzyna Haremska, prof. UP

W ramach seminarium dyplomowego realizowane będą tematy badawcze z zakresu:

etyki społecznej (np. równość a wolność, koncepcje przyjaźni, wizje sensu życia, biotechnologia a przyszłość natury ludzkiej, dyskusje etyczne wokół eugeniki, aborcji, eutanazji),
historii doktryn i filozofii politycznej (np. dylematy etyki politycznej, polityka a wychowanie, etyka liberalizmu, intelektualiści a polityka, jednostka wobec państwa, wizje przyszłości),
etyki gospodarczej (dylematy etyczne związane z motywacjami ekonomicznymi, własnością prywatną i wolnym rynkiem – np. spór o człowieka ekonomicznego, problematyka nierówności, teorie sprawiedliwości, przyszłość kapitalizmu).
Preferuję prace teoretyczne (analiza konkretnego problemu, porównanie kilku koncepcji, przegląd wybranej problematyki lub historia idei).

Dr hab. Adam Sawicki, prof. UP

Seminarium jest przygotowaniem do napisania i obrony pracy licencjackiej. Tematyka realizowana na seminarium obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem mediacji i negocjowaniem w aspekcie praktycznym, obejmującym techniki i ich aplikacje, a także odnosi się do teorii mediacji i negocjacji, na podbudowie wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, nauki i komunikacji. Kładzie się jednocześnie nacisk na etyczny wymiar zagadnień, to znaczy na to, jakie dylematy etyczne mediacje i negocjacje rozwiązują i na jakie napotykają. W ramach seminarium można też realizować prace odnoszące się do zagadnień szerzej pojętej etyki, niekoniecznie związane z tematyką mediacji i negocjacji. Prace mogą mieć charakter zarówno czysto teoretyczny, jak i teoretyczno-empiryczny, z wykorzystaniem ankiet, wywiadów, sondaży.

Etyka – mediacje i negocjacje – seminarium magisterskie

Dr Tomasz Cyrol

Tematem zajęć w ramach seminarium magisterskiego będą szeroko rozumiane zagadnienia związane z mediacjami i negocjacjami. Przede wszystkim poruszane będą kwestie etyki mediatora / negocjatora, psychologicznych i socjologicznych aspektów mediacji i negocjacji oraz prawnych regulacji odnoszących się zarówno do samej dopuszczalności stosowania mediacji i negocjacji jak i do wpływu prowadzenia mediacji i negocjacji oraz ich wyniku na stosunki prawne.
W ramach seminarium, w zależności od tematów konkretnych prac seminarzyści podejmą próby prowadzenia podstawowych badań, a także wspólnej dyskusji i analizy nad zebranymi materiałami niezbędnymi do przygotowania pracy magisterskiej.

Dr Marcin Urbaniak

Zajęcia w ramach seminarium magisterskiego, a także – przygotowywane pod kierownictwem prowadzącego – prace magisterskie zakresowo obejmują następujące problemy:

– etyczne aspekty sytuacji konfliktowych, praktyk komunikacyjnych oraz semiotyki, w tym negocjacji i mediacji;
– zagadnienia bioetyki, deontologii, etyki zawodowej w życiu publicznym i prywatnym;
– współczesne formy zła, przemocy czy nadużyć społeczno-ekonomicznych oraz ich diagnoza w perspektywie różnorodnych obszarów etyki normatywnej;
– analiza pojęć, zagadnień i stanowisk etycznych w kontekście historii filozofii oraz etyki opisowej;
– wpływ kulturowych uwarunkowań i różnic kulturowych na zjawisko moralności, obyczaje i normy etyczne czy hierarchie wartości;
– aktualne zjawiska i problemy z dziedziny etyki środowiskowej, ekologii oraz relacji człowieka do zwierząt bądź przyrody ożywionej.

Analizowane i opracowywane tematy są umiejscowione w obszarze współczesnej refleksji etycznej z uwzględnieniem bieżących realów społecznych oraz zmian polityczno-ekonomicznych, które dotyczą człowieka, środowiska kulturowego i środowiska naturalnego.
Nie ma konieczności, aby seminarzyści prowadzili własne badania empiryczne – mogą oni bazować na krytycznej analizie materiałów źródłowych, udostępniać stan badań w wybranych obszarach, dokonywać interpretacji i analiz porównawczych lub też omawiać wybrane stanowiska i problemy.
Mile widziane są osoby zorientowane w aktualnych dylematach etycznych czy moralnych kontrowersjach XXI wieku.

Socjologia – seminarium magisterskie

Dr hab. Piotr  Długosz, prof. UP

Seminarium magisterskie zakresowo obejmuje:

Problematykę zmian społecznych
Problematykę traum społeczno-kulturowych
Problematykę młodzieży
Zachowania ryzykowne młodzieży
Przemiany pokoleniowe
Wchodzenie w dorosłość młodzieży
Młodzież wiejską
Aspiracje życiowe
Problemy edukacji
Nierówności edukacyjne
Pozaszkolne nauczanie i jego uwarunkowania
Szkolnictwo wyższe
Inflację wykształcenia
Nierówności społeczne
Kondycję psychosomatyczną społeczeństwa
Style życia
Jakość życia
Emigrację edukacyjną
Integrację Ukraińców w Krakowie
Społeczeństwo Ukraińskie i jego zmiany
Młodzież na pograniczach w Europie Środkowo-Wschodniej

Dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP

Preferowana tematyka prac magisterskich przygotowywanych w ramach seminarium:
Prace teoretyczne dotyczące teorii socjologicznej, historii myśli społecznej, teoretycznych zagadnień antropologii kulturowej.
Prace teoretyczne i empiryczne stosujące perspektywy i pojęcia antropologii kulturowej do refleksji nad problemami współczesnych społeczeństw i kultur.
Prace teoretyczne i empiryczne dotyczące etniczności i nacjonalizmów.
Prace empiryczne i teoretyczne dotyczące tożsamości zbiorowych (zwłaszcza narodowych i etnicznych).
Prace empiryczne i teoretyczne dotyczące pamięci społecznej (włączając w to problematykę dziedzictwa kulturowego i materialnych nośników pamięci, percepcji wydarzeń historycznych, muzealizacji, upamiętnień, wspólnot pamięci i roli pamięci w budowaniu tożsamości zbiorowych).
Prace empiryczne i teoretyczne dotyczące grup mniejszościowych (zwłaszcza etnicznych), stereotypów i autostereotypów, dyskryminacji, marginalizacji, wykluczenia, integracji, akulturacji, asymilacji, wielokulturowości.
Prace empiryczne i teoretyczne dotyczące antysemityzmu, stosunków polsko-żydowskich, Holokaustu i jego społecznej percepcji.
Prace empiryczne i teoretyczne dotyczące sytuacji społeczności romskich.

Dr hab. Jadwiga Mazur

Preferowana tematyka prac magisterskich przygotowywanych w ramach seminarium:
grupy dyspozycyjne militarne i niemilitarne (wojsko, policja, straż miejska, straż graniczna, WOPR, GOPR itp.) – w tym tematyka prewencji, komunikowania z otoczeniem, współpraca z innymi podmiotami itp.)
przemoc w rodzinie, narkomania, alkoholizm ( podmioty zajmujące się tą tematyką, zapobieganie)
profilaktyka społeczna ( w szerokim rozumieniu+ programy profilaktyczne),
organizacje non profit (współpraca z odbiorcami ich usług i innymi podmiotami w zakresie zapobiegania zjawiskom negatywnym). Tematy prac mogą być negocjowane.

Prof. dr hab. Janusz Majcherek

Zajęcia w ramach seminarium magisterskiego oraz przygotowywane w ich toku i pod kierownictwem prowadzącego prace magisterskie oscylują wokół zagadnień socjologii kultury, socjologii polityki, socjologii wiedzy, socjologii moralności i dziedzin pokrewnych.
Analizowane i opracowywane tematy lokują się w zakresie współczesnej historii myśli społecznej, nurtów i szkół w naukach społecznych, sporów i debat wewnątrz- i międzyteoretycznych.
Seminarzyści i magistranci nie muszą prowadzić własnych badań empirycznych, lecz mogą operować na materiałach źródłowych, prezentować stan badań w wybranych dziedzinach, dokonywać interpretacji i analiz porównawczych, omawiać wybrane stanowiska i problemy.
Mile widziane są osoby zainteresowane aktualnymi dyskusjami i kontrowersjami wokół współczesnych zjawisk i procesów społecznych.

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UP

Zapraszam na seminarium wszystkich, którzy chcieliby z perspektywy socjologa i badacza życia społecznego podjąć problemy mieszczące się w następujących blokach tematycznych:
Socjologia rodziny: rodzina i jej przemiany; funkcje rodziny; modele życia rodzinnego; alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego (single, rodziny monoparentalne, kohabitacja, związki homoseksualne); rola ojca i matki w rodzinie tradycyjnej i współczesnej; współczesne typy rodzin; narzeczeństw i jego formy; wpływ społeczeństwa konsumpcyjnego na małżeństwo i rodzinę (nietrwałość małżeństw, seryjni kohabitanci, ponowoczesna nuda, wymiana jednych partnerów na innych, supermarketyzacja seksu).
Polityka społeczna: kwestie społeczne (migracje, bezrobocie, ubóstwo; bezdomność); zabezpieczenie społeczne ludności; starzejące się społeczeństwo; rola trzeciego sektora (non-profit); współczesne problemy ludzi pracy; obszary dyskryminacji zawodowej; niepełnosprawność – problemy i wyzwania społeczne.
Pomoc społeczna: służby społeczne; pracownik socjalny jako zawód pomocowy; klienci pomocy społecznej; problem wypalenia zawodowego; instytucjonalny system wsparcia (domy pomocy społecznej; środowiskowe domy samopomocy; dzienne domy pobytu itp.); problemy opieki nad człowiekiem chorym, niepełnosprawnym, starym; wsparcie rodziny w środowisku lokalnym.
Socjologia medycyny – zdrowia i choroby: postawy społeczne wobec chorych (choroba jako piętno, stygmatyzacja, dewiacja); społeczne determinanty zdrowia i choroby; prozdrowotny styl życia; medykalizacja życia (farmakologizacja „magiczna moc pigułki”); instytucjonalizacja choroby, umierania i śmierci; wpływ pracy na zdrowie człowieka (stres zawodowy, pracoholizm, wypalenie zawodowe); wyzwania socjologii ciała – społeczna ocena ozdabiania ciała (np. tatuaż); ciało jako towar; ciało jako kapitał; ciało jako miejsce kontroli społecznej; ciało jako źródło przyjemności i cierpienia.

Dr hab. Maria Paula Malinowski Rubio, prof. UP

Prace w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium magisterskiego powinny mieć charakter empiryczny i najlepiej dotyczyć tematów – bezpośrednio lub pośrednio związanych z obszarem ruchów migracyjnych i komunikacji międzykulturowej – takich jak:

 1. rasizm
 2. ksenofobia
 3. stereotyp
 4. marginalizacja
 5. konflikty międzygrupowe
 6. etnocentryzm
 7. globalizacja
 8. tożsamość kulturowa
 9. różnorodność kulturowa
 10. wielokulturowość
 11. polityki imigracyjne
 12. polityki społeczne i polityki integracyjne
 13. imigracja i przestępczość
 14. imigracja i wiktymizacja

Dr hab. Paulina Rojek-Adamek

Preferowana tematyka prac magisterskich (studiów teoretycznych i empirycznych) przygotowywanych w ramach seminarium obejmuje:

1. Elementy socjologii pracy, szczególnie ról zawodowych w obszarze sektorów kreatywnych i przemysłów kultury.

2. Wybrane zagadnienia z obszaru socjologii reklamy.

3. Podstawy zarządzania organizacjami, szczególnie w obszarze sektorów kreatywnych i przemysłów kultury.

4. Strategie komunikacyjne w obszarze Public Relations.

5. Znacznie komunikacji wizualnej w zarządzaniu strategicznym i polityce PR.

6. Socjologię designu i jego społecznych funkcji w szerokiej perspektywie poznawczej.

 

Socjologia – seminarium licencjackie

dr Anna Fiń

Zakres tematyczny seminarium licencjackiego:

socjologia migracji oraz zagadnienia związane z problematyką wielokulturowości, etniczności i funkcjonowania stereotypów
socjologia kultury oraz zagadnienia związane z problematyką zróżnicowania kulturowego, pamięci społecznej, zmian społeczno-kulturowych, etc.
socjologia sztuki oraz zagadnienia mieszczące się w obszarze socjologii muzyki i socjologii literatury
socjologia miasta – w szczególności zagadnienia związane z procesami gentryfikacji i przemian dzielnic miast, zróżnicowaniem etnicznym i społecznym współczesnych miast, wizualnością miast.”

dr Mirosław Boruta Krakowski

Zakres tematyczny seminarium licencjackiego:

Historia myśli społecznej – ludzie, idee, najważniejsze problemy społeczne;

Polityka społeczna – rozpoznawanie potrzeb społecznych i mechanizmy ich zaspokajania; procesy demograficzne i ich konsekwencje społeczne;

Socjologia etniczności – ludzkość, grupy etniczne i narodowe, państwa i ich zróżnicowanie etniczne w wymiarach społecznych, konflikt i współpraca (w tym zagadnienia dotyczące Polaków i osób polskiego pochodzenia za granicą);

Socjologia polityki – historia i realizacja doktryn politycznych, jednostka a organizacje polityczne (w tym państwo), wizje przyszłości w filmie i literaturze political-fiction;

Socjologia rodziny – rodzina jako podstawowa grupa społeczna, genealogia jako nauka pomocnicza socjologii rodziny, „rodzinność w sieci”, nazwisko i jego kulturowo-społeczne wymiary.

dr Justyna Tomczyk

W ramach seminarium możliwa jest realizacja prac dyplomowych z następującej tematyki:

Miejsce i role kobiet w społeczeństwie:
– zatrudnienie kobiet i obecność w sektorze ekonomicznym,

– kobiety i system sprawiedliwości,

– kobiety w polityce, religii, biznesie, armii,

– socjalizacja płciowa i edukacja kobiet,

– kobiet w sferze prywatnej (antykoncepcja, aborcja, macierzyństwo, opieka nad dzieckiem, seksualność, życie rodzinne, przemoc domowa).

Feminizm i gender studies (gender mainstreaming, gender budgeting, gender gap, gender roles, gender polarization).
Społeczeństwo obywatelskie: aktywność obywatelska, ruchy społeczne, partycypacja polityczna.
Problemy społeczne: bieda, nierówności społeczne, alkoholizm, narkomania, przemoc, prostytucja, bezrobocie, bezdomność, choroby cywilizacyjne.

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi – seminarium licencjackie

Dr Mateusz Szast

Seminarium licencjackie w ramach kierunku ZARZĄDZENIE OŚWIATĄ I
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI stawia sobie za cel przygotowanie prac
dyplomowych w oparciu o aspekty:
1. Partycypacji społecznej, zwłaszcza jej istoty, uwarunkowań, funkcji w społeczeństwach
demokratycznych, powiązań ze społeczeństwem obywatelskim i kwestią rozwoju
społecznego;
2. Społeczności lokalnych;
3. Szeroko pojętego trzeciego sektora obejmującego ogół organizacji pozarządowych;
2. Aktywizację i integrację społeczną ze szczególnym uwzględnieniem kapitału społecznego
oraz kapitału ludzkiego;
4. Problematykę kapitału kulturowego we współczesnym społeczeństwie polskim;
5. Problematykę zarządzania oświatą, prawnych aspektów zarządzania oświatą oraz analizę
przemian w oświacie;
Prowadzący zajęcia seminaryjne zaprasza wszystkie osoby zainteresowane
rozwijaniem zainteresowań wyżej wymienianych aspektów. Tematy prac są dyskutowane i
ustalane w oparciu o zainteresowania, wiedzę jak również możliwości realizacji tematów
przez seminarzystę. Prace dyplomowe mogą mieć charakter empiryczny lub teoretyczny w
oparciu o interdyscyplinarne wykorzystanie elementów socjologii, prawa, psychologii społecznej jak również zarządzania.