Przejdź do menu Przejdź do treści

Rejestracja pracy

Szanowni Studenci,

Proces dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony oraz jej rejestracji realizowany jest za pośrednictwem aplikacji „Dyplomowanie”,

znajdującej się pod adresem https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/51.

W celu zalogowania się do aplikacji należy użyć poświadczeń takich jak przy logowaniu do Wirtualnej Uczelni.

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-41/2020 w sprawie zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora Nr R.Z.0211.53.2021 w sprawie zasad archiwizowania prac dyplomowych

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich kursów i praktyk wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS obowiązujących w programie studiów (liczba punktów ECTS pomniejszona o liczbę punktów przypisanych pracy dyplomowej i egzaminowi dyplomowemu) oraz  uzyskanie z pracy dyplomowej pozytywnych ocen od promotora i recenzenta.

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej przez studenta wyznacza data 30 września. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty złożenia pracy dyplomowej, ale nie później niż do dnia 31 października.

W uzasadnionych przypadkach określonych przez Regulamin Studiów § 38 student może zwrócić się do Dyrektora Instytutu z prośbą o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, jednak nie więcej niż o 1 miesiąc. Prośba studenta musi być zaopiniowana przez promotora.

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym przed odbiorem dyplomu przesyła lub składa osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie) w terminie do 30 dni po terminie obrony poniższe dokumenty:

jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej (egzemplarz wydrukowany dwustronnie i cienko oprawiony, zbindowany, (dwustronne drukowanie dotyczy prac liczących powyżej 50 stron;  prace do 50 stron należy wydrukować jednostronnie); wzór strony tytułowej pracy dyplomowej jest dostępny TUTAJ;

UWAGA! Studenci Wydziału Sztuki zobowiązani są złożyć pracę (część artystyczną oraz teoretyczną) zbindowane osobno. Oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ewentualnej zgody na udostępnianie pracy w Archiwum Uczelni musi być załączone do obu prac.

Oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ewentualnej zgody na udostępnianie pracy w Archiwum Uczelni (druk oświadczenia należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dołączyć do pracy dyplomowej jako jej ostatnią stronę i dopiero wówczas oprawić lub zbindować pracę) Oświadczenie prawa autorskie;

1 płytę CD lub DVD  z zapisaną na niej pracą dyplomową w formacie PDF, umieszczoną w papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać); płyta musi zostać opisana (niezmywalnym pisakiem) następującymi danymi: imię i nazwisko dyplomanta, numer  albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, praca licencjacka/magisterska; jeśli papierowa koperta z płytą nie ma okienka, wszystkie wymienione wyżej dane muszą zostać umieszczone również na kopercie;

Oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną – druk należy wydrukować na ½ kartki A4 (format A5), wypełnić i podpisać, a następnie po złożeniu umieścić w papierowej kopercie razem z płytą CD/DVD zawierającą elektroniczną wersję pracy Oświadczenie;

Raport z kontroli antyplagiatowej zaakceptowany przez promotora wraz załącznikiem nr 1 do procedury antyplagiatowej tj. zgodą na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej;

Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie deklarację udziału w badaniach losów absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć  deklarację w Centrum Obsługi Studenta przy odbiorze dyplomu. 

Ankieta dostępna jest na pod adresem: https://www.abk.up.krakow.pl/deklaracja.html.

OPŁATY ZA WYDANIE DYPLOMU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

studia I stopnia i jednolite magisterskie

– opłata za wydanie dyplomu w języku polskim – 60 zł

– opłata za wydanie dyplomu w języku angielskim – 40 zł

Aby otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim należy w aplikacji dyplomowanie załączyć stosowny wniosek (podanie) wraz z dowodami wniesionej opłaty

—————————————————————————————————————–

studia II stopnia

– brak opłaty za wydanie dyplomu, 2 odpisów i suplementu w języku polskim.

W przypadku starania się o wydanie dyplomu w języku angielskim student otrzymuje (również bezpłatnie) wersję polską pomniejszoną o 1 odpis dyplomu i suplementu

Za wydanie kolejnych odpisów dyplomów wraz z suplementem w języku angielskim opłata wynosi 20 zł.

Aby otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim należy w aplikacji dyplomowanie załączyć stosowny wniosek (podanie).

W przypadku załączenia wniosku o wydanie dodatkowych (kolejnych) odpisów w języku angielskim należy załączyć dowód wpłaty.

—————————————————————————————————————–

osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego w ciągu dwóch lat od daty skreślenia bez względu na stopień studiów wnosi:

– opłaty za wydanie dyplomu :

– opłata za wydanie dyplomu w języku polskim – 60 zł

– opłata za wydanie dyplomu w języku angielskim – 40 zł

Aby otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim należy w aplikacji dyplomowanie załączyć stosowny wniosek (podanie) wraz z dowodami wniesionej opłaty

—————————————————————————————————————–

NUMER KONTA NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA DYPLOM:

71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

W tytule należy wpisać: opłata za wydanie dyplomu, imię i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek i poziom studiów.

Dodatkowe informacje

Student, który zaliczył wszystkie obowiązujące kursy, w tym także seminarium, ale  nie złożył pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie lub nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego, zostaje skreślony z listy studentów zgodnie z § 29  Regulaminu studiów.

Osoba skreślona z listy studentów za brak złożenia pracy dyplomowej do obrony, może za odpowiednią opłatą w ciągu dwóch lat od daty skreślenia przedłożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy za zgodą promotora i Dyrekcji Instytutu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://cos.up.krakow.pl/

Ważna informacja!

Aktualności