Warunki zaliczeń

  1. Uzyskanie zaliczeń z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych – według planu studiów
  2. Praktykę dydaktyczną zalicza opiekun studiów – prof. dr hab. Czesława Piecuch, na podstawie pisemnej opinii i oceny opiekuna naukowego.
  3. Doktorant zobowiązany jest również do przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy badawczej podpisanego przez opiekuna naukowego/promotora.
  4. Wszystkie dokumenty po uzyskaniu zaliczenia należy złożyć w Dziekanacie