Przejdź do treści

Warunki zaliczeń

 • uzyskanie zaliczeń z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych – według planu studiów
 • udział w przewidzianych planem studiów seminariach otwartych/wykładach mistrzowskich, aktywny udział w sesjach otwartych doktorantów – zalicza opiekun naukowy na podstawie konspektu w przypadku seminarium/wykładu, w przypadku sesji podstawą zaliczenia jest wygłoszony referat
 • praktyka dydaktyczna pod kierunkiem opiekuna naukowego lub wskazanej przezeń osoby, która hospituje zajęcia doktoranta, ocenia według arkusza hospitacji i zalicza praktykę
 • pozytywna ocena zajęć dydaktycznych doktoranta przez studentów
 • hospitacje wybranych zajęć – potwierdzone pisemną informacją: nazwisko prowadzącego, nazwa przedmiotu, temat zajęć, data, ilość godzin, podpis prowadzącego
 • złożenie rocznego sprawozdania z pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Kierownikowi Studiów Doktoranckich – wzór sprawozdania

Ważna informacja!

Aktualności

 • TARGI PRACY

  targi-pracy-2022-program Chcesz się dowiedzieć więcej o aktualnej sytuacji na rynku pracy?
 • Conference Schedule

  November, 24th (Thursday) 9:30 - opening speech PL 10:00 - 11:00 -
 • Pierwsi absolwenci kognitywistyki

  Kierunek Kognitywistyka w IFiS na UP otworzył się w 2019 roku. Z dumą informujemy, że w tym roku pierwsi absolwenci kognitywistyki opuścili mury naszej uczelni. Wczoraj odbyła się ostatnia ob