Przejdź do treści

Dr Ewa Czerwińska – Jakimiuk

Dr Ewa Czerwińska – Jakimiuk

Adiunkt

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

ewacz.up@gmail.com, ewa.czerwinska-jakimiuk@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0003-2367-7965

publikacje:


SPECJALNOŚĆ: socjologia, psychologia, kryminologia

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia dewiacji, kryminologia, socjologia i psychologia przestępczości, psychologia sądowa i penitencjarna
 • psychologia społeczna, psychologia kliniczna: psychopatologia, socjologia i psychologia rodziny oraz młodzieży

BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2005 – obrona rozprawy doktorskiej pt. Przestępczość młodzieży.Weryfikacja głównych tez ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: prof. zw. dr hab. Bronisław Urban; recenzenci: prof. zw. dr hab. Leon Tyszkiewicz, prof. dr hab. Marian Niezgoda) – rozprawa rekomendowana do wyróżnienia i druku;
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii; studia doktoranckie;
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, studia doktoranckie (1996-1998);
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Kierunek Psychologia, uzyskany tytuł – Magister Psychologii; praca pt. Syndrom prehomicidalny – próba analizy psychologicznej, pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Krzysztofa Gierowskiego (Zakład Patologii Społecznej Collegium Medicum UJ, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie), recenzent: prof. dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża (Instytut Psychologii UJ);
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Kierunek Socjologia, uzyskany tytuł – Magister Socjologii – praca pt. Wpływ rodziny patologicznej i jej lokalizacji przestrzennej na przestępczość nieletnich, pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Frysztackiego (Instytut Socjologii UJ), recenzent: prof. dr hab. Bronisław Urban (Instytut Pedagogiki UJ).


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM:
studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe

 • Socjologia dewiacji i przestępczości
 • Socjologia norm społecznych i dewiacji
 • Wiktymologia
 • Przestępczość a zmiana społeczna
 • Patologie społeczne
 •  Psychopatologia
 • Współczesne uzależnienia
 • Socjologia prawa
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia ogólna i rozwojowa
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Podstawy życia rodzinnego w ujęciu psychologiczno-pedagogicznym
 • Patologie życia rodzinnego
 • Psychologia kultury i religii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wprowadzenie do socjologii/Socjologia ogólna
 • Socjologia rodziny
 • Socjologia wychowania
 • Socjologia edukacji
 • Pedagogiczne i socjologiczne metody badań
 • Seminarium licencjackie

 

PUBLIKACJE

 Książki

 Przestępczość młodocianych: interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.

 

 Artykuły w książkach:

 • Agresja i przemoc wobec zwierząt. Uwarunkowania psychologiczne. W: Dorota Probucka (red.). Etyczne potępienie myślistwa. Kraków, UNIVERSITAS, 2020.
 • Poczucie napięcia a agresja i kontrola społeczna u uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. W: Beata Zinkiewicz (red.). Przestępczość, resocjalizacja, profilaktyka: współczesne aspekty. Kraków, Oficyna Wydawnicza AFM, 2020.
 • Perspektywy życiowe a nieprzystosowanie społeczne i struktura agresywności w grupie uczniów zasadniczych szkół zawodowych, W: Piotr Stawiński, Dorota Czakon (red.). Dynamika współczesności. Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020.
 • Przestępstwo kradzieży z włamaniem w Polsce i w Europie: interpretacja zjawiska w oparciu o koncepcje działań rutynowych i sposobności przestępczych. W: Kulturowe konteksty zachowań aspołecznych: implikacje dla profilaktyki i resocjalizacji,  (red.). Sylwia Badora, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2013.
 • Perspektywy życiowe uczniów szkół średnich i ich szkolne determinanty, W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów, (red.). Maria Chodkowska, Aleksandra Mach, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
 • Przestępczość agresywna młodocianych: interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, W: Białe plamy w psychologii sądowej, (red.). Bożena Gulla, Iwona Niewiadomska, Małgorzata Wysocka-Pleczyk. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010;
 • Kriminalität der Jugendlichen in Polen gegenwärtich: Interpretation der Erscheinung im Licht der Theorie der Subkulturen, W: Horizonte der Sozialen Wiedereingliederung, (red.). Anna Kieszkowska,  Kielce: Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego; Świętokrzyskie Centrum Profilaktykii Edukacji, 2010;
 • Poczucie alienacji a jego osobowościowe i sytuacyjne korelaty u młodocianych przestępców. W: Przestępczość nieletnich. B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.) . Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009;
 • Przestępczość młodzieży w globalnym świecie. W: G. Piwnicki, S. Mrozowska (red.). Jednostka- społeczeństwo- państwo wobec megatrendów współczesnego świata. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009;
 • Wykluczenie społeczne a perspektywy edukacyjno-zawodowe młodzieży. Analiza porównawcza uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. W: R. Borkowski (red). Praca i bezczynność. Szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze. Kraków: Wydaw. Naukowo – Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, 2009;
 • Badania empiryczne dotyczące wpływu zmian ekonomicznych i społecznych na przestępczość w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości młodzieży. W: R. Borkowski (red). Praca i bezczynność. Szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze. Kraków: Wydaw. Naukowo – Dydaktyczne AGH, 2009;
 • Perspektywy życiowe a poczucie alienacji u młodocianych przestępców. W: F. Kozaczuk (red.). Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009;
 • Perspektywy życiowe współczesnej młodzieży polskiej i ich rodzinne korelaty. W: K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik (red.). Rodzina – diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009;
 • Poczucie alienacji i jego sytuacyjne korelaty jako czynniki sprzyjające wykluczeniu młodzieży. W. M. Patalon (red.). Edukacja a tolerancja. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008;
 • Rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza a poczucie alienacji u młodzieży przestępczej. W: B. Muchacka, K. Kraszewski (red.). Dziecko w świecie współczesnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008;
 • Percepcja szkoły i własnych perspektyw życiowych a poczucie alienacji u uczniów szkół średnich w dobie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce. W: A. Czajkowska, D. Rondalska (red.). Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008;
 • Determinanty powrotności do przestępstwa w grupie młodocianych. Doniesienie z badań, (w:) F. Kozaczuk (red.). Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Rzeszów, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008;
 • Poczucie alienacji u młodocianych przestępców. (w:) R. Borkowski (red.). Moralność i niemoralność (Szkice humanistyczne). Kraków, Wydaw. Naukowo – Dydaktyczne AGH, 2005;
 • Interpretacja zjawiska przestępczości młodocianych w świetle teorii kontroli T. Hirschiego ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych uwarunkowań aktywności przestępczej, (w:) T. Sołtysiak, M. Gołembowska (red.) Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, Włocławek, Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, 2007;
 •  Wybrane teorie wyjaśniające zachowania przestępcze w kontekście zmian społecznych, (w:) R. Borkowski (red.). Agresja i przemoc. Kraków: Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001;
 • Sprawcy zabójstw na tle sytuacji trudnej. (w:) B. Urban (red.). Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001;
 • Syndrom prehomicydalny – próba analizy psychologicznej, (w:) B. Urban (red.). Problemy współczesnej patologiispołecznej. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1998.

 Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Agresja w perspektywie psychologicznej i filozoficznej. Przegląd wybranych teorii. Argument. Biannual Philosophical Journal, 2020, Vol. 10, nr 1.
 • Perspektywy życiowe u uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i ich sytuacyjne i osobowościowe korelaty, Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej, 2019, T. 8.
 • Czynniki sytuacyjne w etiologii zbrodni zabójstwa. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA SOCIOLOGICA, 2016, Z. 9, vol. 2.
 • Relacje pomiędzy nieprzystosowaniem społecznym a agresywnością, poczuciem napięcia oraz samoskutecznością w grupie uczniów w wieku dorastania. ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH. 2016, T. 69.
 • Профессиональное выгорание водителей городских автобусов. Социодинамика, 2016, nr 8.
 • Взаимосвязь между социальной дезадаптацией, агрессивностью, чувством напряжения и самоэффективностью в группе студентов техникумов. Социодинамика, 2015, nr 6.
 • Взаимосвязь между агрессивностью, социальной дезадаптацией и социальным контролем в группе учеников профессионально – техническихучилищ. Социодинамика, 2015, nr 11.
 • Женщина как жертва насилия в семье. ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 2014, nr 1.
 • Общая теория напряжения Роберта Агню и её интерпретационные возможности по отношению к преступности среди молодёжи. ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕХНИКА. 2013, nr 5.
 • Чувство отчуждения и проявления социальной дезадаптации у старшеклассников.ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕХНИКА. 2013, nr 9.
 • Opinie studentek dotyczące przerywania ciąży: doniesienie z badań. ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH. 2012, T. 65.
 • Предубеждения как фактор, блокирующий примирение между народами. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, № 4 , 2012.
 • Poczucie alienacji u młodzieży a jego osobowościowe i społeczne korelaty. NORMY, DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA, 2012, T. 13.
 • Przestępczość młodocianych w okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce: analiza zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, W: Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi. (red.). Joanna Zamecka. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, NORMY, DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA, t. 12, 2011;
 •   Problems of Forensic Sciences 2011  Vol. 87 (LXXXVII)  228-238
    Senses of strain and alienation in a group of young adult offenders: research findings    
 • Percepcja szkoły i jej rodzinne determinanty u współczesnej młodzieży polskiej. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXII (Polska Akademia Nauk – oddział w Krakowie, Komisja Nauk Pedagogicznych), Kraków: Wydaw. Oddziału PAN, 2009;
 • Przestępczość a zdrowie psychiczne. Przegląd badań empirycznych dotyczących osobowościowych determinant aktywności przestępczejSztuka Leczenia, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2009.
 • Kryminologia humanistyczna Leona Tyszkiewicza jako przykład koncepcji integracyjnej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, 2008, Z. 2, (red.). Anna Rębowska.
 • Przestępczość agresywna młodzieży. Doniesienie z badań. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, 2006, Z. 1. (red.). Anna Rębowska.
 •  Sprawcy zabójstw na tle seksualnym. Zeszyty Naukowe WSP w Częstochowie. Psychologia, z. X, 2003.
 •  Poczucie alienacji a jego wybrane korelaty u młodzieży. Zeszyty Naukowe WSP w Częstochowie. Psychologia, z. IX, 2001. (współaut. D. Ortenburger, A. Woźniak-Krakowian, M. Stawiarska-Lietzau).

Artykuł/Referat tylko w wersji elektronicznej: 

Жизненные перспективы, социальная дезадаптация и структура агрессивности в группе cтаршеклассников, opublikowany na stronie: KSPO i TDI Odesskogo Nacional’nogo Universiteta Imeni I. I. Mečnikova, Odessa, 2016.

Recenzje monografii:

 • Iwona Zielińska, Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych / Moral Panic. Homosexuality in Media Discourses, Kraków, 2015, NORMY,  DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA, 2017, T. 17-18.
 • Grzegorz Iniewicz, Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących / Minority Stress in bisexual and homosexual persons. In search of risk factors and protective factors. Kraków, 2015. PSYCHIATRIA POLSKA, 2017, nr 51.
 • Katarzyna Schier, Dorosłe dzieci. Problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Warszawa, 2016. PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, Nr 4, tom 21, 2016.
 • Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska, Psychologia Penitencjarna. Warszawa, 2016. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA SOCIOLOGICA, 2016, Z. 9, vol. 2.
 • Beata Zinkiewicz, Profilaktyczny wymiar działalności rodzinnych kuratorów sądowych. Kraków, 2015. PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO, 2015, nr 2.
 • Simon Baron-Cohen, Teoria zła: o empatii i genezie okrucieństwa. Sopot, 2014. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA, 2015, nr 28.
 • Barbara Józefik, Kultura, ciało, (nie)jedzenie: terapia: perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków, 2014. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA SOCIOLOGICA, 2015, Z. 7, vol. 1.
 • Adam A. Zych, Przekraczając „smugę cienia”: szkice z gerontologii i tanatologii. Katowice, 2013. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA SOCIOLOGICA. 2014, Z. 6, vol. 2.

Konferencje: udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych.

Wyjazdy zagraniczne:

 • Międzynarodowa Konferencja  pt. Rosja a Polska: dług pamięci i prawo zapomnienia. 21-25 październik 2009, Moskwa. Tytuł wystąpienia: Stereotypy i uprzedzenia jako czynniki blokujące pojednanie między narodami. Organizowana przez Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Ambasadę Polski w Moskwie, Rosyjski Instytut Kulturologii w Moskwie, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosyjską Akademię Służby Państwowej przy Prezydencie FR, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 •  Międzynarodowa Konferencja: IX congreso de migraciones 2019, Fronteras, exclusiones y movilidades. Barcelona: Universidad Autónoma, 4, 5 y 6 de septiembre de 2019, Tytuł wystąpienia: The attitude of Poles towards immigrants and refugees and their personality, situational and social determinants. (wspólnie z dr hab. Prof. UP Paulą Malinowski Rubio)
 •  kwerendy biblioteczne – Wiedeń: Austriacka Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Wiedeński – Biblioteka Główna, Biblioteka Wydziału Prawa i inne, wyjazdy kilkudniowe w roku 2008-2013 i 2017, realizowane w ramach badań własnych i  statutowych UP.

Projekty badawcze:

 • Przestępczość dorosłych mężczyzn. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących ze szczególnym uwzględnieniem resilience (część I)/Koncepcja resilience i jej możliwości interpretacyjne w kontekście przestępczości, w tym przestępczości agresywnej i wielokrotnej, dorosłych mężczyzn z uwzględnieniem korelatów osobowościowo-sytuacyjnych i społecznych (część II) – projekt indywidualny, realizowany w ramach badań statutowych – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (rok 2015- w trakcie).
 • Kompetencje w szkolnictwie wyższym – „Akademia Mediacji Rówieśniczych – projekt POWR.03.01.00-IP.08.00-UMO/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Studium Kształcenia Nauczycieli, 1 wrzesień 2018 – 31 lipca 2020r; udział: 2019/2020.
 • Niedostosowanie społeczne młodzieży a jego osobowościowe i społeczne korelaty – projekt indywidualny, realizowany w ramach badań statutowych – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (rok 2011-2014).
 • Współczesna młodzież: szanse i zagrożenia. Poczucie alienacji i jego korelaty u młodocianych przestępców (oraz uczniów szkół zasadniczej szkoły zawodowej i technikum) – projekt indywidualny, realizowany w ramach badań statutowych – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (rok 2010).
 • Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle teorii napięcia i teorii alienacji z uwzględnieniem skutków przemian społeczno-ustrojowych w Polsce – projekt indywidualny, realizowany w ramach badań własnych – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (rok 2006/2007 – 2009).
 •  Poczucie alienacji i jego korelaty u młodzieży – projekt grupowy – Wyższa Szkoła Pedagogiczna: Katedra Psychologii, Częstochowa (rok 2001-2002).
 •  Model określania sylwetki psychofizycznej nieznanego sprawcy zabójstwa (1995-1997) oraz Proces selektywnego określania cech psychofizycznych nieznanego sprawcy zabójstwa (1998-2001) – projekt realizowany w Zakładzie Patologii Społecznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, finansowany przez KBN – udział w badaniach empirycznych; analiza akt sądowych i opinii sądowo-psychologicznych/sądowo-psychiatrycznych.

Zainteresowania pozanaukowe:

 •  muzyka: klasyczna, opera; soul, rock, rap amerykański z lat 90-tych….ostatnio jestem wielbicielką muzyki i głosu Yasmin Levy;
 •  poezja (głównie romantyczna);
 • klasyczne filmy grozy;
 •  przyroda….morze….