Przejdź do treści

Dr Ewa Czerwińska – Jakimiuk

Dr Ewa Czerwińska – Jakimiuk

Adiunkt

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

ewacz.up@gmail.com, ewaczerwinska.ap@go2.pl

SPECJALNOŚĆ: socjologia, psychologia

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia dewiacji i przestępczości, kryminologia, psychologia sądowa i penitencjarna.
 • socjologia i psychologia rodziny, psychologia społeczna, psychologia kliniczna.

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2005 – obrona rozprawy doktorskiej pt. Przestępczość młodzieży.Weryfikacja głównych tez ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Instytut Socjologii UJ (promotor: prof. zw. dr hab. B. Urban; recenzenci: prof. zw. dr hab. L. Tyszkiewicz, prof. dr hab. M. Niezgoda)
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii; studia doktoranckie;
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, studia doktoranckie (1996-1998);
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Kierunek Psychologia, uzyskany tytuł – Magister Psychologii; praca pt. Syndrom prehomicidalny – próba analizy psychologicznej, pisana pod kierunkiem prof. dr hab. J. K. Gierowskiego (Collegium Medicum UJ, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie);
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Kierunek Socjologia, uzyskany tytuł – Magister Socjologii – praca pt. Wpływ rodziny patologicznej i jej lokalizacji przestrzennej na przestępczość nieletnich, pisana pod kierunkiem prof. dr hab. K. Frysztackiego (Instytut Socjologii UJ).


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM:

 • Socjologia dewiacji i przestępczości
 • Socjologia norm społecznych i dewiacji
 • Wiktymologia
 • Przestępczość a zmiana społeczna
 • Patologie społeczne
 • Współczesne uzależnienia
 • Socjologia prawa
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia ogólna i rozwojowa
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Podstawy życia rodzinnego w ujęciu psychologiczno-pedagogicznym
 • Patologie życia rodzinnego
 • Psychologia kultury i religii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wprowadzenie do socjologii/Socjologia ogólna
 • Socjologia rodziny
 • Socjologia wychowania
 • Socjologia edukacji
 • Pedagogiczne i socjologiczne metody badań
 • Seminarium licencjackie
 • Psychopatologia


WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 Książki

 Przestępczość młodocianych: interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew,Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011

Wybrane artykuły w książkach:

 • Przestępstwo kradzieży z włamaniem w Polsce i w Europie: interpretacja zjawiska w oparciu o koncepcje działań rutynowych i sposobności przestępczych. W: Kulturowe konteksty zachowań aspołecznych: implikacje dla profilaktyki i resocjalizacji / red. Nauk. Sylwia Badora, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2013.
 • Perspektywy życiowe uczniów szkół średnich i ich szkolne determinanty, W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / red. nauk. Maria Chodkowska, Aleksandra Mach, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
 • Przestępczość młodocianych w okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce : analiza zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, W: Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi / pod red. Joanny Zameckiej. Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej,  t. 12, 2011;
 • Przestępczość agresywna młodocianych : interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, W: Białe plamy w psychologii sądowej / pod red. Bożeny Gulli, Iwony Niewiadomskiej, Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010;
 • Kriminalität der Jugendlichen in Polen gegenwärtich : Interpretation der Erscheinung im Licht der Theorie der Subkulturen, W: Horizonte der Sozialen Wiedereingliederung / red. nauk. Anna Kieszkowska,  Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego; Świętokrzyskie Centrum Profilaktykii Edukacji, 2010;
 • Poczucie alienacji a jego osobowościowe i sytuacyjne korelaty u młodocianych przestępców. W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.) Przestępczość nieletnich. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009;
 • Przestępczość młodzieży w globalnym świecie. W: G. Piwnicki, S. Mrozowska (red.). Jednostka- społeczeństwo- państwo wobec megatrendów współczesnego świata. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009;
 • Wykluczenie społeczne a perspektywy edukacyjno-zawodowe młodzieży. Analiza porównawcza uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. W: R. Borkowski (red). Praca i bezczynność. Szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze. Kraków: Wydaw. Naukowo – Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, 2009;
 • Badania empiryczne dotyczące wpływu zmian ekonomicznych i społecznych na przestępczość w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości młodzieży. W: R. Borkowski (red). Praca i bezczynność. Szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze. Kraków: Wydaw. Naukowo – Dydaktyczne AGH, 2009;
 • Perspektywy życiowe a poczucie alienacji u młodocianych przestępców. W: F. Kozaczuk (red.),Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009;
 • Perspektywy życiowe współczesnej młodzieży polskiej i ich rodzinne korelaty. W: K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik (red.). Rodzina – diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009;
 • Poczucie alienacji i jego sytuacyjne korelaty jako czynniki sprzyjające wykluczeniu młodzieży. W. M. Patalon (red.). Edukacja a tolerancja. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008;
 • Rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza a poczucie alienacji u młodzieży przestępczej. W: B. Muchacka, K. Kraszewski (red.). Dziecko w świecie współczesnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008;
 • Percepcja szkoły i własnych perspektyw życiowych a poczucie alienacji u uczniów szkół średnich w dobie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce. W: A. Czajkowska, D. Rondalska (red.).Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008;
 • Determinanty powrotności do przestępstwa w grupie młodocianych. Doniesienie z badań; (w:) F. Kozaczuk (red.). Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Rzeszów, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008;
 • Poczucie alienacji u młodocianych przestępców. (w:) R. Borkowski (red.). Moralność i niemoralność (Szkice humanistyczne). Kraków, Wydaw. Naukowo – Dydaktyczne AGH, 2005;
 • Interpretacja zjawiska przestępczości młodocianych w świetle teorii kontroli T. Hirschiego ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych uwarunkowań aktywności przestępczej, (w:) T. Sołtysiak, M. Gołembowska (red.) Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, Włocławek, Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, 2007;
 • Sprawcy zabójstw na tle sytuacji trudnej. (w:) B. Urban (red.). Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001;
 • Syndrom prehomicydalny – próba analizy psychologicznej (w:) B. Urban (red.). Problemy współczesnej patologii społecznej. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1998.

Ważniejsze artykuły w czasopismach naukowych:

 • Женщина как жертва насилия в семье. ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 2014, nr 1. 
 • Взаимосвязь между социальной дезадаптацией, агрессивностью, чувством напряжения и самоэффективностью в группе студентов техникумов. Социодинамика, 2015, nr 6.
 • Взаимосвязь между агрессивностью,  социальной дезадаптацией и >социальным контролем в группе учеников>профессионально – техническихучилищ. Социодинамика, 2015, nr 11.
 • Czynniki sytuacyjne w etiologii zbrodni zabójstwa. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA SOCIOLOGICA, 2016, Z. 9, vol. 2.
 • Relacje pomiędzy nieprzystosowaniem społecznym a agresywnością, poczuciem napięcia oraz samoskutecznością w grupie uczniów w wieku dorastania. ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH. 2016, T. 69.
 • Профессиональное выгорание водителей городских автобусов. Социодинамика, 2016, nr 8.
 • Общая теория напряжения Роберта Агню и её интерпретационные возможности по отношению к преступности среди молодёжи. ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕХНИКА. 2013, nr 5.
 • Чувство отчуждения и проявления социальной дезадаптации у старшеклассников.ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕХНИКА. 2013, nr 9.
 • Opinie studentek dotyczące przerywania ciąży: doniesienie z badań. ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH. 2012, T. 65.
 • Предубеждения как фактор, блокирующий примирение между народами. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, № 4 , 2012.
 • Poczucie alienacji u młodzieży a jego osobowościowe i społeczne korelaty. NORMY, DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA, 2012, T. 13.
 •   Problems of Forensic Sciences 2011  Vol. 87 (LXXXVII)  228-238
    Senses of strain and alienation in a group of young adult offenders: research findings    

 

Recenzje monografii:

 • Iwona Zielińska, Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych / Moral Panic. Homosexuality in Media Discourses, Kraków 2015, [w:] NORMY,  DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA, 2017,T. 17-18.
 • Grzegorz Iniewicz, Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących. Kraków 2015. PSYCHIATRIA POLSKA, 2017, nr 51.
 • Katarzyna Schier, Dorosłe dzieci. Problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Warszawa, 2016. PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, Nr 4, tom 21, 2016.
 • Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska, Psychologia Penitencjarna. Warszawa, 2016. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA SOCIOLOGICA, 2016, Z. 9, vol. 2.
 • Beata Zinkiewicz, Profilaktyczny wymiar działalności rodzinnych kuratorów sądowych. Kraków, 2015. PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO, 2015, nr 2.
 • Simon Baron-Cohen, Teoria zła: o empatii i genezie okrucieństwa. Sopot, 2014. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA, 2015, nr 28.
 • Barbara Józefik, Kultura, ciało, (nie)jedzenie: terapia: perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków, 2014. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA SOCIOLOGICA, 2015, Z. 7, vol. 1.
 • Adam A. Zych, Przekraczając „smugę cienia”: szkice z gerontologii i tanatologii. Katowice, 2013. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA SOCIOLOGICA. 2014, Z. 6, vol. 2.