Przejdź do treści

Dr Dariusz Dąbek

Dr Dariusz Dąbek

Adiunkt, trener mediacji, negocjator

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

dartanian@poczta.onet.pl

dla studentów: dartanian@poczta.onet.pl

Specjalność: mediacje, negocjacje, logika pragmatyczna, kognitywistyka, sztuczna inteligencja AI, szkoła lwowsko-warszawska

Zainteresowania badawcze

W swojej dotychczasowej pracy zajmował się zagadnieniami z zakresu szkoły lwowsko-warszawskiej. Szczególne miejsce jego zainteresowań zajęły tematy konwencjonalizmu i irracjonalizmu w nauce. Pracował również nad problematyką logiki i struktury języka. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia etyki w biznesie oraz etyki zawodoznawstwa. Często nawiązuje również w swoich pracach do filozofii starożytnej. Od kilku lat, ze względu na prowadzone zajęcia, w kręgu jego zainteresowań obecna jest także tematyka epistemologiczna. Głównym punktem jego zainteresowań jest w ostatnich latach kognitywistyka oraz idea sztucznej inteligencji, możliwości jej kształtu i istnienia. Różne sposoby zastosowań, ważenia zagrożeń i korzyści płynących z budowania sztucznych inteligencji różnego typu. Bada również kierunki rozwoju i ograniczenia takich struktur nie tylko pod względem filozoficznym ale i w kontekście interdyscyplinarnym. Traktuje i stara się uprawiać filozofię w sensie praktycznym, zarówno pod względem poznania (nie tylko pod względem dydaktycznym) jak i zastosowań. Dostrzega istotną potrzebę czerpania z doświadczeń filozofii nie tylko w sensie naukowym ale również kulturowym i opiniotwórczym.

Kompetencje mediacyjne

Po uzyskaniu uprawnień z zakresu różnych rodzajów mediacji i technik negocjacyjnych czynnie uczestniczy w środowisku mediacyjnym w obszarze szkoleń, przestrzegania standardów mediacji i propagowania idei mediacji. Jest trenerem mediacji oraz pasjonatem alternatywnych wobec Sądu metod rozwiązywania konfliktów. Jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów oraz czynnie współpracuje z Unią Regionalnych Centrów Mediacji koalicją 27 centrów regionalnych. Europejską Akademią Negocjacji i Mediacji zajmującą się zestawem standardów i promocji mediacji na świecie, w tym dwie organizacje: Międzynarodowa Fundacja Umowy Społecznej i Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów. Polską Izbą Mediatorów która prowadzi listy mediatorów zrzeszonych w trzech organizacjach: Stowarzyszenie Mediatorów Polskich, Stowarzyszenie „Mosty Porozumienia” (mediatorzy rodzinni) Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych. Ogólnopolskim Sojuszem Oświatowym, to koalicja organizacji promujących Szkołę Dialogu, prace o 1989 roku zapoczątkowane przez Fundację „Dziecięce Listy do Świata”, które przyczyniły się do podjęcia w 2004 roku ogólnopolskiej strategii w porozumieniu z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i organizacjami Mediatorów. Sojuszem Gospodarczym, to porozumienie podmiotów gospodarczych: Business Centre Club, Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów, Polski Instytut Mediacji, Polski Instytut Negocjacji, Akademia Finansów i Biznesu „VIstula”, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji.

W ostatnim roku 2016/17 uczestniczył i współorganizował kilkanaście kongresów mediacyjnych w całej Polsce. Zajęcia warsztatowe dla sędziów z zakresu mediacji: Sądy w Tarnowie, Jaworznie i Katowicach.

Inne informacje na profilu facebook

 

Biogram naukowy i inne zainteresowania

Pracę magisterską obronił pod kierunkiem prof. Czesława Głombika z dziedziny historii filozofii pt. „Recepcja filozofii Franciszka Bacona w Polsce.” Tytuł magistra z wyróżnieniem uzyskał 1993 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Od 1993 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na stanowisku asystenta a potem adiunkta Zakładu Filozofii na Wydziale Pedagogiki Instytutu Filozofii, Psychologii i Socjologii.

Z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wieczorka na temat: Problem konwencjonalizmu i irracjonalizmu w epistemologii Izydory Dąmbskiej. W 2003 roku decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego został mu nadany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Współpracował ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego oraz prowadził prace badawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Jerzego Perzanowskiego.

W 2009 roku otrzymał nagrodę Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Ukończył szkołę średnią w Liceum Ogólnokształcącym o profilu matematyczno-fizycznym w Dąbrowie Górniczej. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej I stopnia w Olkuszu. W 1988 roku złożył egzaminy wstępne i został przyjęty w poczet studentów Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii o kierunku Matematyka. Od 1989 roku za zgodą rektora zaczął również studiować Filozofię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Poza podstawowym zakresem studiów, zdobył wykształcenie informatyczne – profil grafiki komputerowej i składu tekstu (włącznie z uprawnieniami prowadzenia szkoleń informatycznych). W 1991 przebywał na kilkumiesięcznym pobycie w szkole językowej „Churchill House” w Ramsgate, w Wielkiej Brytanii – Ceryficate Of Attendance.

 

Prowadzone zajęcia

Do tej pory na gruncie zawodowym prowadził między innymi zajęcia z takich przedmiotów jak: historia filozofii, historia filozofii starożytnej, filozofia polska, etyka zawodowa, etyka marketingowa, etyka pedagogiczna, etyka biznesu, etyka pracownika socjalnego, odpowiedzialność zawodowa i etyczna, filozofia sztuki, estetyka, erystyka, negocjacje, mediacje, logika, logika pragmatyczna, logika normatywna, logika prawnicza, epistemologia, ontologia i kilka innych.

Zajęcia prowadzone w ostatnim roku: mediacje w sprawach rodzinnych, mediacje w sprawach gospodarczych, mediacje pojednawcze, mediacje i trening mediacyjny, wprowadzenie do mediacji i negocjacji, ADR, emocje i impas w mediacjach, mediacje w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych, negocjacje w relacjach interpersonalnych, profil mediatora i logika

 

Wybrane publikacje:

Publikacja książkowa:

Problem konwencjonalizmu i irracjonalizmu w epistemologii Izydory Dąmbskiej, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2007/2009 r.

Artykuły:

Dariusz Dąbek, Podstawowe problemy klasycznej koncepcji sztucznej inteligencji i nauk kognitywnych – część II, Problem ramy, problem uziemienia symbolu braku ucieleśnienia i usytuowania, [w] „Prace Naukowe AJD, Filozofia XI”, Częstochowa 2015/2016

Dariusz Dąbek, Podstawowe problemy klasycznej koncepcji sztucznej inteligencji i nauk kognitywnych – część I, [w] „Prace Naukowe AJD, Filozofia X”, Częstochowa 2014

Dariusz Dąbek M. Woźniczka, D. Dąbek, Polish ideas in Philosophy (Polish Philosophy and Philosophy in Poland), w: „Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza. Filozofia”, Częstochowa 2011, t. VIII.

Dariusz Dąbek: Przekaz językowy w kontekście niektórych błędów logicznych, [w] Filozofia VIII, prace naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie 2012r., pod red. Ryszarda Miszczyńskiego

Dariusz Dąbek: W sprawie irracjonalizmu logicznego w epistemologii Izydory Dąmbskiej, [w] Filozofia VI, prace naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie 2009r., pod red. Ryszarda Miszczyńskiego

Dariusz Dąbek: Zawodoznawstwo a etyka – zarysowanie problemu artykuł [w:] Polsko-Ukraiński Rocznik Ukraińsko-Polski Nr VIII, Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia, pod red. Tadeusza Lewowickiego, Jolanty Wilsz, Iwana Ziaziuna, Nelli Nyczkało, Częstochowa-Kijów 2006r.

Dariusz Dąbek: Podział, znaczenie oraz ograniczenia konwencjonalizmu według koncepcji Izydory Dąmbskiej, artykuł [w] Biuletynie nr 31/9/2002 Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie, pod red. Huberta Mikołajczyka, Częstochowa 2002.

Dariusz Dąbek: Uniwersalność Logiki, przekład z języka angielskiego artykułu Jana Woleńskiego [w] Filozofia i Socjologia T. VI, WSP w Częstochowie 1999.

Dariusz Dąbek: O potrzebie studiowania Logiki, artykuł [w] Filozofia – sztuka myślenia i dobro wspólne Sposoby uczenia się i nauczania filozofii, pod red. Macieja Woźniczki, Częstochowa 1998.

Dariusz Dąbek: Krótka refleksja na temat Franciszka Bacona, artykuł [w] Biuletynie nr 10/1/98 Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie, pod red. Marka Cetwińskiego i Zbigniewa Jakubowskiego, Częstochowa 1998.

Dariusz Dąbek: Does Humanity Exist? artykuł obcojęzyczny [w] Humanitas, pod red. Ryszarda Miszczyńskiego, Akademia Nauk w Pradze i WSP Częstochowa 1996.

Dariusz Dąbek: Kłopoty języka translatorskiego, artykuł [w] Z problemów lingwistyki kognitywnej Znaczenie przekazu językowego w nauce, pod red. Ryszarda Miszczyńskiego, WSP Częstochowa 1996.

Dariusz Dąbek: Problem filozofii wartości w kontekście praw człowieka, artykuł [w] Prawa człowieka, pod red. Andrzeja Bisztygi, Katowice 1995, zeszyt nr 2 (10).

Dariusz Dąbek: Czy istnieje człowieczeństwo? artykuł [w] Człowieczeństwo – iluzja czy rzeczywistość, pod red. Stefana Folarona, Częstochowa 1995/96, t. 2.

Czasopisma internetowe:

Dariusz Dąbek: Irracjonalizm logiczny, artykuł internetowy pokonferencyjny [w] http://filozoficznie.filozofia.org.pl/ Bielsko-Biała 2006, http://tenar.internetdsl.pl/filozoficznie/26_D_Dabek_Irracjonalizm_logiczny.pdf

Dariusz Dąbek: Filozofia a zagadnienia sztucznej inteligencji – wybrane problemy, 21.III.2007 w: czasopismo internetowe „Dianoia”, „Acta Philosophica Czenstochoviensis in nomine Wladislavi Biegański„, „Internetowe czasopismo filozoficzne Zakładu Filozofii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie„, Zakład Filozofii AJD w Częstochowie, nr 1, 2007, http://www.wp.ajd.czest.pl/Publikacja1_pliki/page0002.htm

Dariusz Dąbek, Maciej Woźniczka, Polish ideas in Philosophy (Polish Philosophy and Philosophy in Poland) (Filozofia polska wobec filozofii w Polsce), Seminarium „Polish Philosophers”, org. Zakład Filozofii AJD, 13.VI.2007; dla ETABU – Texas, USA. Obie wersje językowe od II.2008 na stronie internetowej: „Dianoia. Internetowe czasopismo filozoficzne Zakładu Filozofii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie”, „Acta Philosophica Czenstochoviensis in nomine Wladislavi Biegański”, nr 1, (1), 2007; http://wp.ajd.czest.pl/filozofia/index.htm; od II.2008: