Przejdź do treści

Dr Wojciech Hanuszkiewicz

Dr Wojciech Hanuszkiewicz

Katedra Filozofii Społecznej

wojciechhan@wp.pl

SPECJALNOŚĆ:
Historia nowożytnej i współczesnej filozofii niemieckiej (Kant, idealizm niemiecki, neokantyzm, fenomenologia, szkoła frankfurcka); etyka społeczna; filozofia edukacji; dydaktyka filozofii i etyki

AKTUALNE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: Paula Natorpa i Sergiusza Hessena koncepcja pedagogiki filozoficznej

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • 1998-2004 studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dyplom magisterski w zakresie filologii polskiej oraz filozofii
 • 2004-2008 studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • 2009 Obrona rozprawy doktorskiej pt. Problem metody transcendentalnej w filozofii Hermanna Cohena, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Borzym, prof. dr hab. Adam Węgrzecki

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

 • Historia etyki (wykłady i ćwiczenia)
 • Filozofia polska (wykłady i ćwiczenia)
 • Dydaktyka filozofii (wykłady i ćwiczenia)
 • Filozofia i literaturoznawstwo (wykłady i ćwiczenia)
 • Etyka autentyczności Charlesa Taylora wobec debaty liberalno-komunitariańskiej (zajęcia monograficzne)
 • Prawo i moralność w ujęciu Sergiusza Hessena (zajęcia monograficzne)
 • Koncepcja siedmiu nawyków skutecznego działania Stephena R. Coveya jako model etyki odpowiedzialności (zajęcia monograficzne)

PUBLIKACJE:

Monografie:

 • 2011 Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2011, „Studia z filozofii systematycznej”, t. 10, 500 s.

Redakcje naukowe:

Artykuły:

 • 2017 Philosophia fundamentalis Friedricha Adolfa Trendelenburga,  „Argument: Biannual Philosophical Journal„, v. 7, no. 1 (2017), s. 145-155 (DOI 10.24917/20841043.7.1.8) http://www.argument-journal.eu
 • 2017 Problem autonomii kształcenia w pedagogice Paula Natorpa „Kwartalnik Pedagogiczny” 1/2017 (243), s. 102–111.
 • 2016 Pytanie o aktualność Humboldtowskiej idei uniwersytetu z perspektywy współczesnych zadań humanistyki, „Kwartalnik Pedagogiczny” 3/2016 (241), s. 63–77
 • 2015 Zasada dialogiczna w ujęciu Martina Bubera i Wilhelma von Humboldta, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 4/2015 (96), s. 393–406.
 • 2015 Platoński »Świat idei« w ujęciu Hermanna Lotzego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, Vol. 60/2015, s. 367–379.
 • 2013 Ontologiczne założenia Platońskiej teorii idei w ujęciu Hermanna Lotzego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 58/2013, s. 195-212.
 • 2012 Problem syntetyczności sądów a priori w ujęciu Hermanna Lotzego, „Argument. Biannual Philosophical Journal” t. 2, nr 2, s. 363-375, http://www.argument-journal.eu.
 • 2011 Nietzscheańska koncepcja „przewartościowania wszystkich wartości” w ujęciu Wilhelma Windelbanda i Karla Jaspersa, [w:] Karl Jaspers: myślenie zaangażowane, red. C. Piecuch, Kraków 2011, s. 181–195..
 • 2011 Problem estetyki transcendentalnej w ujęciu Hermanna Cohena, [w:] Idea transcendentalizmu: od Kanta do Wittgensteina pod red. P. Parszutowicza i M. Soina, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2011, s. 185–202.
 • 2010 Koncepcja religijnego a priori w filozofii Wilhelma Windelbanda i Martina Heideggera, „Kwartalnik Filozoficzny” 2010, z. 2, s. 133–151.
 • 2009 Spór pomiędzy Husserlem i Natorpem oraz jego znaczenie dla rozwoju fenomenologii i neokantyzmu „Przegląd Filozoficzny. Nowa seria” 2009, nr 4 (72), s. 163–179
 • 2008 Teologia negatywna Hermanna Cohena, [w:] Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, red. J. Barcik, G. Chrzanowski, Kraków 2008, s. 37–56.
 • 2008 Neokantowski „powrót do Kanta” – próba charakterystyki zjawiska„Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2008, t. 53, s. 117–134.
 • .2006 Problem analityczności i syntetyczności sądów w Kantowskim transcendentalizmie w ujęciu Ernsta Cassirera, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2006, nr 2 (58). s. 111–120.
 • 2002 Racjonalizm Descartes’a a geneza i aporie transcendentalizmu. Problem apodyktycznej faktyczności cogito, „Edukacja Filozoficzna” 2002, nr 34, s. 61–73.

Recenzje:

 • 2013 Hannah Arendt, Wykłady o filozofii politycznej Kanta; Manfred Gawlina, Grundlegung des Politischen in Berlin. Fichtes späte Demokratie-Theorie in ihrer Stellung zu Antike und Moderne, „Argument. Biannual Philosophical Journal” v. 3 no. 1 (2013), s. 199–204, http://www.argument-journal.eu.
 • 2011 Czesław Głombik, Husserl und die Polen. Frühgeschichte einer Rezeption. Aus dem Polnischen übersetzt von Christoph Schatte, Würzburg: Königsausen & Neumann 2011, 210 s. „Argument. Biannual Philosophical Journal” v. 1, no. 2 (2011), s. 390–392, http://www.argument-journal.eu.
 • 2011 Substancja i funkcja : badania nad podstawowymi problemami krytyki poznania / Ernst Cassirer, przeł., oprac. i wstępem opatrzył Przemysław Parszutowicz. – Kęty, 2008 (rec.), „Ruch Filozoficzny” 2011, T. 68, nr 2, s. 411-417.
 • 2008 Nicolai Hartmanna pytanie o transcendencję, „Diametros” 2008, nr 16, s. 92–100 (rec. N. Hartmann, Zarys metafizyki poznania, przeł. E. Drzazgowska, P. Piszczatowski, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2007).
 • 2008 Georg Simmel i neokantowska filozofia życia, „Znak” 2008, nr 11 (642), s. 145–149 (rec. G. Simmel, Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, przeł. M. Tokarzewska, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2007).

Przekłady:

  • 2017 Friedrich Adolf Trendelenburg, Logika i metafizyka jako nauka podstawowa. Przekład seminaryjny pod kierunkiem i w opracowaniu Wojciecha Hanuszkiewicza, Argument: Biannual Philosophical Journal, v. 7, no. 1 (2017), s. 167-174 (DOI 10.24917/20841043.7.1.10), http://www.argument-journal.eu Dane oryginału: F. A.Trendelenburg, Logik und Metaphysik als grundlegende Wissenschaft . W: F. A. Trendelenburg. Logische Untersuchungen. Hirzel: Leipzig, t. 1, s. 4–14.
  • 2015 H. Lotze, Świat idei, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, Vol. 60/2015, s. 381–397 (przekład i opracowanie). Dane oryginału: H. Lotze, System der Philosophie. Erster Teil. Drei Bücher der Logik, hrsg. von G. Misch, Hamburg 1912, s. 505–52
  • 2013 M. Willaschek, Spontaniczność poznania”. Zależność “Analityki transcendentalnej”od rozwiązania trzeciej antynomii,, „Argument: Biannual Philosophical Journal”, v. 3, no. 2 (2013), s. 491-511, http://www.argument-journal.eu. Dane oryginału: M. Willaschek, Die “Spontaneität des Erkenntnisses”. Die Abhängigkeit der “Transzendentalen Analytik“ von der Auflösung der dritten Antinomie. [W:] J. Chotaš, J. Karásek, J. Stolzenberg (Hrsg.), Metaphysik und Kritik. Würzburg 2010: Königshausen & Neumann
  • 2013 J. Stolzenberg, Fichte dzisiaj, „Argument: Biannual Philosophical Journal”, v. 3, no. 2 (2013),  s. 512-526, http://www.argument-journal.eu (współautorka przekładu: M.Adamczyk). Dane oryginału: J. Stolzenberg, Fichte heute. [W:] Werner Beierwaltes und Erich Fuchs (Hrsg.), Symposion Johann Gottlieb Fichte. Herkunft und Ausstrahlung seines Denkens. München, 5. und 6. März 2009.. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Abhandlungen, Neue Folge, Heft 134. München 2009, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C.H. Beck, s. 85–96.
  • 2012 P. Natorp, O metafizyce Arystotelesa, K 1-8, 1065 a 26, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 2012, Vol. 57, s. 305-317 (przekład i opracowanie). Dane oryginału: P. Natorp, Über Aristoteles’ Metaphysik K 1-8, 1065 a 26, „Archiv für Geschichte der Philosophie” 1888, Bd. I, s. 178–193.
  • 2010 W. Windelband, Świętość. (Szkic do filozofii religii), „Kwartalnik Filozoficzny” 2010, z. 2, s. 153–180. Dane oryginału: W. Windelband, Das Heilige. (Skizze zur Religionsphilosophie) 1902, [w:] tenże, Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte, (9. Aufl.) Tübingen 1924, Bd. II, s. 295–322.
  • 2009 E. Husserl, P. Natorp, Korespondencja (wybór), „Przegląd Filozoficzny. Nowa seria” 2009, nr 4 (72), s. 545–560. Dane oryginału: E. Husserl, Briefwechsel. Neukantianer, in Verbindung mit E. Schuhmann hrsg. K. Schuhmann, (Husserliana Dokumente, Bd. III/5), Dordrecht 1994, s. 48–56, 108–112, 135–138; tenże, Briefwechsel. Freiburger Schüler, in Verbindung mit E. Schuhmann hrsg. K. Schuhmann, (Husserliana Dokumente, Bd. III/4), Dordrecht 1994, s. 133–134.

 


GRANTY I PRACE BADAWCZE:

 • 2007-2009 Dwuletni grant promotorski „Problem metody transcendentalnej w filozofii Hermanna Cohena”, przyznany przez Komitet Badań Naukowych.
 • 2006-2008 Udział w grancie badawczym prof. dr. hab. T. Gadacza „Historia filozofii XX wieku. Nurty”, przyznanym przez Komitet Badań Naukowych. (Analiza tekstów źródłowych – dzieł zebranych E. Husserla oraz spuścizny neokantystów marburskich i badeńskich – wraz z przekładem wybranych fragmentów).


ZAINTERESOWANIA I PASJE POZANAUKOWE:

Pasja życia (poza samym życiem, rzecz jasna): wszelkie hedonistyczne doznania związane z jedzeniem i jego przygotowywaniem (gotowanie to sztuka!). Ulubiona forma wypoczynku: wędrówki po miejskich zaułkach, podwórkach, poprzemysłowych nieużytkach, wertepach i odludziach.