Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Katarzyna Haremska

Dr hab. prof. UP Katarzyna Haremska

Katedra Filozofii Społecznej

haremska@poczta.onet.pl

SPECJALNOŚĆ

filozofia polityczna, historia idei, etyka społeczna.

 

AKTUALNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

filozofia liberalizmu, dylematy etyki politycznej, filozoficzne aspekty ekonomii.

 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY

2016 – habilitacja na podstawie pracy „Peryferie liberalizmu: Henry David Thoreau”  (UJ);

2000 – doktorat na podstawie pracy „Etyczne aspekty kapitalizmu” (UJ);

1987 – magisterium z filozofii (UJ);

1986 – magisterium z ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

 

STAŻE ZAGRANICZNE

 • Uniwersytet w Heidelbergu (stypendium GFPS),
 • Uniwersytet we Fryburgu Bryzgowijskim (stypendium Heinrich-Böll-Stiftung).

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne,
 • Polskie Towarzystwo Etyczne (członek Komisji Rewizyjnej),
 • Ośrodek Myśli Politycznej (członek – założyciel),
 • Fundacja Punkt Kultury (przewodnicząca Rady Programowej),
 • „Argument: Biannual Philosophical Journal” (członek zespołu redakcyjnego).

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH

 • Filozofia społeczna i polityczna,
 • Doktryny społeczno-polityczne,
 • Dylematy etyki politycznej,
 • Etyka kapitalizmu,
 • Seminarium dyplomowe (licencjackie i magisterskie) dla studentów etyki.

 

PUBLIKACJE

I. Książki autorskie

Peryferie liberalizmu: Henry David Thoreau,  Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 230.

Po pierwsze, przeżyć. Studia z filozofii liberalizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 175.


http://bon.edu.pl/katalog/lektura/po-pierwsze-przezyc-studia-z-filozofii-liberalizmu/
http://otworzksiazke.pl/ksiazka/po_pierwsze_przezyc/

 

II. Książki, tomy – redakcje

Polish Liberal Thought, tom monograficzny pisma “Argument: Biannual Philosophical Journal” (2018), vol. 8, nr 1, co-editor of the issue (with P. Kłoczowski), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, Kraków 2018, s. 248.


http://www.argument-journal.eu/back-issues/tom-8-numer-1

 

The Legacy of Enlightenment, tom monograficzny pisma “Argument: Biannual Philosophical Journal” V (2013), vol. 3, nr 1, editor of the volume, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Filozofii i Socjologii, Kraków 2013, s. 236.


http://www.argument-journal.eu/back-issues/vol-3-no-1

 

Teka Łagowskiego. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Bronisława Łagowskiego,  red. (wraz z P. Bartulą), Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 301.

 

III. Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach

Immigrants at the Gates. The Dilemmas of Migration Policy from an Individualist Perspective, w: Dorota Probucka (ed.), Contemporary Moral Dilemmas, Peter Lang GmbH, Berlin 2019, pp. 7-22.

Populizm, autorytaryzm, Polska. Maciej Gdula o konsekwencjach polskiej transformacji liberalnej, “Argument: Biannual Philosophical Journal” (2018), vol. 8, nr 1, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, Kraków 2018, s. 129-140.
http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2018/pdfv8n1/argument_v8_n1_Haremska.pdf

Debata: Czy byliśmy głupi? – głos w dyskusji, “Argument: Biannual Philosophical Journal” (2018), vol. 8, nr 1, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, Kraków 2018, s. 83-98.
http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2018/pdfv8n1/argument_v8_n1_debat_Krol_Smolar.pdf

Obcy w świecie liberalnej utopii, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” 2016, nr 2, s. 59-74.

Traktat polityczno-filozoficzny, (recenzja pracy: Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz Tractatus Politico-Philosophicus, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015), „Argument.  Biannual Philosophical Journal”  (2016), vol. 6, nr 1.
http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2016/pdfv6n1/20_argument_v6_n1_rev_Haremska.pdf

Obywatelskie nieposłuszeństwo (recenzja pracy: Artur Szutta, Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia, Warszawa 2011), „Argument: Biannual Philosophical Journal” (2014), vol. 4, nr 2.
http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2015/pdfv4n2/argument_v4_n2_rev_Haremska.pdf

Thrasymachus redivivus? – głos w dyskusji, „Kronos” 2 (2013), Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2013, s. 284-285.

Indywidualizm, samotność, bunt. Koncepcja obywatelskiego nieposłuszeństwa Henry’ego Davida Thoreau, „Studia Sociologica” (2013), V, vol. 2.
http://www.ifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/images/SS_V_2/haremska.pdf

Kapitalizm – narodziny idei, „Argument: Biannual Philosophical Journal” (2013), vol. 3, nr 1.
http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2013/pdfv3n1/argument_v3n1_Haremska.pdf

Niedokończona historia, w: J. Miklaszewska, J. Szczepański (red.), Filozofia polityczna po roku 1989. Teoria, historia, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Terror woli powszechnej, w: D. Probucka (red.), Dobro wspólne, Kraków 2010.

Czego się boi Jan Jakub Rousseau?, w: J. Miklaszewska, P. Spryszak (red.), Natura ludzka w filozofii nowożytnej i współczesnej, Kraków 2010.

O koncepcji pedagogicznej Johna Locke’a, w: H. Jakuszko, L. Kopciuch (red.), W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, Lublin 2009.

My, prawdomówni, w: D. Probucka (red.), Prawda w życiu moralnym i duchowym, Kraków 2009.

Wysoka cena sprawiedliwości, w: K. Haremska, P. Bartula (red.), Teka Łagowskiego. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Bronisława Łagowskiego, Kraków 2008.

Granice prawa natury. O paradoksach filozofii politycznej J. Kanta, w: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych, Kraków 2007.

O liberalnej koncepcji państwa, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” (2007), nr 10.

W poszukiwaniu ładu uniwersalnego, w: A Szahaj (red.), Od filozofii polityki do praktyki politycznej, Toruń 2006.

Po pierwsze: przeżyć, „Znak” (2006), nr 3.

O etyce ewolucyjnej F.A. von Hayeka, w: D. Probucka (red.), Etyka i polityka, Kraków 2005.

Aktualność Platońskiej nauki o wychowaniu, w: P. Kłoczowski (red.), Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej, Kraków 2004.

Bezradność uczuć. Koncepcja państwa D. Hume’a, w: J. Miklaszewska (red.), Rozum a porządek społeczny, Kraków 2002.

Spór o człowieka ekonomicznego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” (2002), t. 5.

Etyczne aspekty własności prywatnej; Locke, Hume, Kant, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” (2001), t. 4.

Gdyby człowiek był wszechwiedzący…, „Znak” (2000), nr 10.

Monteskiusz – będzie zapomniany, „Znak” (1998), nr 6.

Zło kapitalizmu, „Znak – Idee” (1994), nr 6.

Czy łatwo być liberałem?, „Res Publica” (1990), nr 7-8.

Cnota i kapitalizm, „Znak” (1990), nr 10-11.

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Kino, spacery, praca w ogrodzie. Jasne barwy, harmonia, ład. Drobne, hedonistyczne przyjemności. Niechęć do skrajnych emocji, rewolucji, tłumów, krzyków – podniesiona do rangi zasady filozoficznej.