Przejdź do treści

Dr Tatiana Majcherkiewicz

Dr Tatiana Majcherkiewicz

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

t.majcherkiewicz@ap.krakow.pl, tmajcherkiewicz@gmail.com

publikacje:


SPECJALNOŚĆ: socjologia
 

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH: makrosocjologia, socjologia polityki, socjologia administracji, socjologia społeczności lokalnych, Współczesne społeczeństwo polskie

E-mail:
t.majcherkiewicz@up.krakow.pl;
tmajcherkiewicz@gmail.com 

 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:
 • 1994 – 2001 The London School of Economics and Political Science, Wydział Socjologii. Praca doktorska pod tytułem An Elite in Transition: An Analysis of the Higher Administration of the Region of Upper Silesia, Poland 1990-1997, (Elita w okresie transformacji: regionalna elita administracyjna w województwie katowickim 1990-1997 – studium przypadku).
 • 26.11.2001 Uniwersytet Jagielloński – nostryfikacja pracy doktorskiej.
 • 1985 – 1992 Uniwersytet  Śląski,
  • mgr psychologii z wynikiem bardzo dobrym 1991,
  • mgr socjologii z wynikiem bardzo dobrym 1992.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP: Socjologia struktur społecznych, Społeczeństwo Współczesnej Polski, Socjologia, Struktura społeczna i zmiana społeczna
 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

a) książka

 •  An Elite in Transition: An Analysis of the Higher Administration of the Region of Upper Silesia, Poland, AP Lambert Academic Publishing, 2011, ss. 241 (22 ark.).

b) artykuły

 1. Funkcjonowanie systemu wielopoziomowego w Polsce na przykładzie relacji pomiędzy poziomem wojewódzkim a lokalnym, Wrocławskie Studia Politologiczne, 2020 nr 28, 20-31.
 2. Polish Regional Elite Career Paths and the Impact of a Multilevel System, „Politics in Central Europe” The Journal of the Central European Political Science Association, 2020, tom 16 nr 1.
 3. Tworzenie koalicji regionalnych a ewolucja systemu wielopoziomowego w opinii marszałków województw od I do V kadencji„ Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2018, nr 1, 54-77.
 4. Marszałkowie województw jako politycy regionalni i reprezentanci społeczności regionalnych, „Studia humanistyczne AGH”, 2017 16/3, s.79-103.
 5. Koalicje regionalne w perspektywie rządzenia wielopoziomowego, „Studia Polityczne”. 2017, 45 /  4, s. 33-56,
 6. Kariery polityków regionalnych i nowe ścieżki karier w ujęciu teorii rządzenia wielopoziomowego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2017 nr 2 (68), s. 69-87.
 7. Wzory tworzenia wojewódzkich koalicji samorządowych a skład polityczny zarządów województw w latach 1998–2014, w „Studiach politycznych” 2 (42) 2016, s. 113-144.
 8. W POSZUKIWANIU KOMPROMISU I UZNANIA: reformy służby cywilnej i ewolucja stosunków polityczno-administracyjnych w latach 1989–2011, [w:] Witold Mikulowski (red.)„Administracja publiczna i kształcenie kadr administracji wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych, Warszawa, wydawnictwo  Wolters Kluwer 2014, s. 247-288.
 9. In search of recognition and compromise: Civil service reforms and the evolution of Polish politico-administrative relations (1989-2009) [W:] Reiner Kattel, Witold Mikulowski, B. Guy Peters (red.), Public Administration in Times of Crisis, , selected Papers from the18th NISPAcee Annual Conference, Nispacee Press, Bratysława, 2011, s. 273-302. 
 10. Wybory samorządowe, partie parlamentarne a wzory tworzenia koalicji w samorządzie wojewódzkim „Studia politologiczne”, “Studia Politologiczne”, Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, vol. 20, s. 111-138.
 11. Kim jesteśmy? Kim są polscy ministrowie? – analiza politologiczno-socjologiczna na przykładzie nominacji i karier ministrów spraw zagranicznych w latach 1989 – 2010, [w:] M. Boruta, D. Czakon, R. Hołda i R. Kantor (red.), Kim jestem Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, (w przygotowaniu 2011).
 12. Reformy służby cywilnej, zmiana roli państwa po upadku komunizmu; w poszukiwaniu dobra wspólnego – czy realizacji interesów partyjnych? [w:] D. Probucka, (red.), Dobro wspólne,  Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Pedagogicznego, Kraków, 2010, s. 351-359.
 13. CONTINUITY AND DISCONTINUITY Polish Civil Service Reforms and the Post-communist Legacy[w:] J. Nemec, B. G.Peters, (red), State and Administration in a Changing World, selected Papers from the17th NISPAcee Annual Conference, Nispacee Press, Bratysława, 2010, s. 49-73.
 14. Elity administracyjne na Górnym Śląsku w latach 1990-1997. Przyczynek do studium przypadku, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Socilogica III”, 2010, s. 182-212.
 15. Nomenklatura czy służba cywilna, Stosunki polityczno-administracyjne w okresie rządów Leszka Millera [w:] G. Bryda, W. Pawnik, (red.), Krakowskie spotkania socjologiczne, Wydawnictwo Nomos, 2009, s. 78-100.
 16. Evolution of politico-administrative roles of Prime Ministerial support structure in Poland (1989-2007)[w:] B. Connaughton, G. Sootla i G. Peters,  (red.), Politico-Administrative Relations at the Centere – Actors Structures and Processes supporting the Core Executive, Nispacee Press, Bratysława, 2009,  s. 85-107.
 17. Between the Pool of Spoils and shallow Professionalism: Recruitment, Composition and Functioning of the Political Cabinets of Prime Ministers and Ministers in Poland 1997-2006 [w:] B. Connaughton, G. Sootla i G. Peters,  (red.), Politico-Administrative Relations at the Centere – Actors Structures and Processes supporting the Core Executive, Nispacee Press, Bratysława, 2009, s. 268-292.
 18. Civil Service Reform in Poland: The Influence of Path Dependency [w:] J. Killian, N. Eklund, (red.), Handbook of Administrative Reform: An International Perspective, Taylor and Francis, 2008, s. 139-157.
 19. Kształtowanie polskiej regionalnej elity administracyjnej a wyzwania reintegracji Górnego Śląska w latach 1918 – 1939, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Socilogica II”, 2008, s.92 -129.
 20. Nomenklatura Versus Civil Service in Poland. Defining Politico-administrative Relations Under Leszek Miller’s government, [w:] A. Rosenbaum, J. Nemec, (red.) Democratic Governance in the Central and Eastern European Countries: Challenges and Responses for the XXI Century, Nispacee Press, Bratysława, 2006, s. 115-131
 21. Lokalna scena samorządowa: odzwierciedlenie polityki szczebla centralnego, czy też niezależny wymiar polityki? (Estonia, Polska, Słowacja i Węgry), „Samorząd Terytorialny”, 2006, nr. 3, s. 5 15.
 22. Górny Śląsk – Między państwem narodowym a regionalizmem, [w:] Ż Leszkowicz-Baczyńska, (red.), Transgraniczność w Perspektywie Socjologicznej nowe pogranicza? Zielona Góra, 2006, s.261-283.
 23. Formy aktywności studentów on-line i w realu, [w:] L. Haber, M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo Informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne”, wydawnictwo pokonferencyjne, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006, s. 344-354.
 24. E-student czyli formy wykorzystania internetu przez studentów krakowskich uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński i Akademia Ekonomiczna, (wraz Marią Stojkow), [w:] E. Jurczyńska-McCluskey, M. Szczpański i Z. Zagała (red.), Równi i równiejsi. Zwycięzcy i przegrani. Dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, 2006, s. 407-419.
 25. Politico-Administrative Relations in Poland under Coalition Governments in the Period 1989-2002, [w:] B. G. Peters, T. Verheijen, i L. Vass (red.), Coalitions of the Unwilling? Politicians and Civil Servants in Coalition Governments,  2005, s. 76-116.
 26. Who Rules Polish Regions? Politico-administrative relations in Polish voivodeships, 1989-2004, „The Polish Yearbook of the Civil Service”, 2005, s. 123-141.
 27. Kto rządzi w Polskich regionach? – stosunki polityczno-administracyjne w województwach w latach 1989–2004, „Służba cywilna”, jesień-zima 2004/2005, nr 9, s.121-138.
 28. Challenges of coalition building in Poland: experiences of Central and Regional politics, News 2005, nr. 2, NISPAcee, s.1-10.
 29. Political Parties, Factions, and Local Organizations: A Distinctive Feature or a Reflection of Divisions at the National Level in Estonia, Hungary, Poland and Slovakia?), Local Government and Public Service Reform Initiative, (Plik PDF), 2005, s 1-43.
 30. Komu ufają samorządowcy? Postawy radnych Europy Środkowej wobec instytucji publicznych i samorządowych, [w:] M. Szczepański, K. Bondyra (red.), Państwo, samorząd, społeczności lokalne. Piotr Buczkowski in memoriam, 2005, s. 359-375.
 31. Zaufanie i nieufność: w relacjach międzyludzkich oraz w stosunku do instytucji publicznych -opinie obywateli i radnych [w:] R. Borkowski (red.), „Moralność i niemoralność”, AGH, Kraków, 2005, s. 121 137.
 32. Wielokulturowość regionu środkowoeuropejskiego a narody i państwa narodowe. Przykład Górnego Śląska (wraz z Adrianem Cybulą), „Sprawy narodowościowe”, nr 26, 2005, s. 135-156.
 33. Decentralisation and Efficient Regional Governance in Poland. Politico-administrative relations in Polish regions, 1989-2003, [w:] M. Bryane R. Kattel i W. Drechsler (red.), Enhancing the Capacities to Govern: Challenges Facing the Central and Eastern European Countries, Nispacee Press, Bratysława, 2004, s 92-107.
 34. Elity regionalne wobec wyzwań elektronicznej demokracji – analiza stron internetowych urzędów wojewódzkich, [w:] L. Haber, (red.), wydawnictwo pokonferencyjne: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy Rzeczywistość?, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2004, s.  195-206.
 35. Społeczeństwo lokalne a społeczeństwo sieciowe. Rola administracji w tworzeniu lokalnego społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Szewczyk (red.), Informacja – dobra lub zła nowina, Problemy społeczeństwa informacyjnego, Uniwersytet Szczeciński, 2004, s. 339-345.
 36. Polityczne Igrzyska czyli obraz partii politycznych w internecie, (wraz Maria Stojkow), [w:] A. Szewczyk (red.), Informacja – dobra lub zła nowina, Problemy społeczeństwa informacyjnego, Uniwersytet Szczeciński, 2004, s. 499-506.
 37. Gospodarze czy ludzie w teczkach – nowi prezydenci miast i kampania samorządowa 2002 r w miastach powiatowych województwa śląskiego [w:] A. Majer, P. Starosta (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, s. 207-224.
 38. Górny Śląsk, region pogranicza – pomiędzy Polską a Europą, [w:] K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.) Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej”, Uniwersytet w Białymstoku,  2004, tom 2, s. 171-194.
 39. Wizja reformy regionalnej w opinii przedstawicieli elity administracyjnej województwa katowickiego w połowie lat dziewięćdziesiątych [w:] R. Geisler, B. Pawlica i M. S. Szczepański, (red.) Razem czy Osobno. Społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku. Przypadek Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Opola, Wydawnictwo WSP w Częstochowie i WSZiNS w Tychach, 2004, s. 231-251.
 40. Śląsk, a inne regiony Europy Środkohttp://ifis.up.krakow.pl/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=4&task=edit&cid[]=48wej wobec wyzwań integracji z Unią Europejską, „Regiony Polski”, nr 1 (6), 2004, s. 38-53.
 41. eEuropa, ePolska, a e-region, czyli wykorzystanie elektronicznych środków przekazu w dobie rozszerzenia Unii Europejskiej, (wraz z Marią Stojkow), „Studia medioznawcze, numer specjalny: Elektroniczne środki przekazu w Polsce wobec rozszerzenia Unii Europejskiej”, nr 5 (15) 2003, s. 88 – 107.
 42. Silesia and the Politics of Regionalization in Poland, (wraz z Jamesem Hughesem, Gwendolyn Sasse, Claire Gordon) [w:] G. Kolankiewicz, T. Zarycki (red.), „Regional Issues in Polish Politics”, School of Slavonic and East European Studies, Occasional Papers, London, 2003, s. 83-111.
 43. MIASTA W INTERNECIE – czyli jak samorządy komunikują się ze swoimi mieszkańcami, „Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Seria Elektronika Telekomunikacja i Informatyka”, maj 2003, tom 2, s 527-534.
 44. E-Poland and E-Poles, „Local government Brief, the quarterly journal of the local government and public services reform initiative”, zima  2003, s.42-43.
 45. The challenges To Upper Silesia’s reintegration with Poland, 1922–1939: The regional administration and its elite in the inter-war period „Slovo” (School of Slavonic and Eastern European Studies), nr. 14, March 2002, s. 112-133.

 

Projekt badawczy:

 • Rekrutacja i skład społeczno-demograficzny regionalnych elit samorządowych w latach 1998-2014, Badanie dofinansowane jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 6 (Panel HS6, nr projektu 2013/11/B/HS6/01196).
  Przejdź do strony z opisem projektu badawczego

 

KALENDARIUM WYJAZDÓW I STAŻY ZAGRANICZNYCH:

Konferencje międzynarodowe:

 • CONTINUITY AND DISCONTINUITY Polish Civil Service Reforms, Politicians and the Post-communist Legacy The 17th NISPAcee Annual Conference “State and Administration in a Changing World” Budva, Czarongóra, 14-16 05, 2009.
 • Governmentalizing the Polish executive, The 15th NISPAcee Annual Conference, „Leadership and Management in the Public Sector: Values, Standards and Competencies in Central and Eastern Europe”, Kijów, 17 – 19, 05. 2007.
 • Between the pool of spoils and shallow professionalism- the role and cadres of the political cabinets of ministers and prime ministers of Poland in the period 1997-2006, 14th NISPAcee Annual Conference: „Public Administration and Public Policy in Emerging Europe and Eurasia: For Professionalism, Impartiality and Transparency”, Lubjana,11 – 13, 05. 2006.
 • Nomenklatura versus civil service Defining politico-administrative relations under Miller’s government, 13th NISPAcee Annual Conference, „Democratic Governance for the XXI Century: Challenges and Responses in CEE Countries”, Moskwa, 19-21.05. 2005.
 • Challenges of coalition building in Poland: experiences of central and regional politics „12th NISPAcee Annual Conference, Central and Eastern European Countries Inside and Outside the European Union: Avoiding a New Divide” Wilno, 13-15.05. 2004.
 • Decentralisation and Efficient Regional Governance in Poland. Politico-administrative relations in Polish regions, 1989-2003, „11th NISPAcee Annual Conference Enhancing the capacities to govern: Challenges facing the CEE countries”, Bukareszt, 10-12. 04. 2003.
 • Direct elections in local government: Pre-Election Promises, parliamentary bargains and defeat of post-communists, „British Association of Slavic and Eastern European Studies Conference”, Cambridge, 29-31. 03. 2003.
 • Silesia and the Politics of Regionalization in Poland, (wraz z Jamesem Hughesem, Gwendolyn Sasse i Claire Gordon), „Regionalisation of Polish Politics”, School of Slavonic and East European Studies”, Londyn, 15 – 16. 04. 2002.
 • Upper Silesia’s regional identity – a challenge to further European integration, „Regional Transitions, European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement”, Gdańsk, 15-18. 09. 2001.
 • A thousand years of Upper Silesian ties with  Poland. Challenges of reintegration – 1922- present, „Europe 10002000: A thousand years of civitas, communitas et universitas”, Budapest, 27 29. 04. 2001.
 • The Privileged Elite: An Analysis of the regional administrative elite of Upper Silesia in The Socialist Period 1945-1989, „Eastern and Central Europe: lessons from the past, prospects for the future”, Warszawa, 17-19. 11. 2000.
 • Why the administrative transition in Eastern Europe matters?, „New Europe at the Crossroads (Part IV) – Facing the third Millennium’” York, 09-12. 08. 2000.
 • Great expectations: The regional administrative reform in Eastern Central Europe in anticipation of the EU, „The Ionian Conference 2000 Facing the Challenges of the New Millennium”, Corfu, 20 22. 05. 2000.
 • Can Poland Satisfy the Fourth Criterion of Membership?, „The First Southern Regional Conference of the UACES, Student Forum”, the London School of Economics and Political Science”, Londyn, 10. 05. 2000.
 • Revolutionaries and Bureaucrats’: an analysis of the regional administrative elite of the Upper Silesia region of Poland during the administrative transition 1990-1997, „British Association of Slavic and Eastern European Studies Conference”, Cambridge, 13. 04. 2000.

Szkoły letnie:

 • Theory and Research in Comparative Sociology, Central European University, Budapeszt, 1 26, 07. 2002.
 • Ethics and Responsibility, NISPAcee 2001, Białystok, 20 30. 08. 2001.
 • The Future Role of Cities in a Globalising World: Challenges for New Public Strategies and Innovative Urban Governance, Central European University, Budapeszt, 30.07 – 10. 08. 2001.
 • American Institute on Political and Economic Systems, Praga, 07-30. 08. 2000.
 • Central Europe and the European Union. Europe at the Millennium: New Ideas, 5th Savaria International Summer University, Kőszeg, (Węgry), 22.06. – 07. 07. 2000.
 • Europe 2020, praca w grupie opracowującej propozycje: „Preparation for enlargement of the UE the institutional reform”, Budapeszt, 29.01.- 04 02.2000.