Instytut Filozofii i Socjologii | Szwed | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Dr hab. prof UP Antoni Szwed

Dr hab. prof UP Antoni Szwed

Katedra Ontologii i Metafizyki

aszwed2009@gmail.com

pok: 266

ORCID: 0000-0002-8255-3308

publikacje:


SPECJALNOŚĆ: etyka, filozofia człowieka, filozofia religii, metafizyka, ontologia

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • Mgr fizyki, 1979, UJ, Kraków.
 • Mgr filozofii (specjalność: etyka), 1983, KUL, Lublin, praca magisterska: Wolność a prawda w koncepcjach osoby Augustyna i Karola Wojtyły, promotorzy: ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń, prof. dr hab. Jerzy Gałkowski.
 • Dr filozofii, 1988, KUL, Lublin, praca doktorska: Wolność a prawda egzystencji w myśli S. Kierkegaarda, promotor: prof. dr hab. Jerzy Gałkowski.
 • Asystent (adiunkt w Katedrze Filozofii Człowieka ks. prof. dr hab. Józefa Tischnera), 1983-1995, PAT, Kraków.
 • Praca w korporacji międzynarodowej, 1995-2005.
 • Prace translatorskie, 1998-2008.
 • Dr hab. filozofii, 2012, UPJPII, Kraków, praca habilitacyjna: Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard.
 • Adiunkt, 2010-2013. UP, Kraków.
 • Od 2013 profesor UP, kierownik Katedry Ontologii i Metafizyki

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • kierownik Centrum Badań Myśli Sørena Kierkegaarda przy IFiS UP.
 • członek Polskiego Towarzystwa Etycznego.
 • członek Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa.
 • członek Fides et Ratio.
 • członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera

ZAGRANICZNE POBYTY BADAWCZO-NAUKOWE:

 • Stypendium naukowe – Rzym 1984/85;
 • Stypendium naukowe – Waszyngton 1989/90;
 • Stypendium translatorskie – Kopenhaga 1992
 • Seminaria translatorskie – Kopenhaga 2001
 • Pobyt naukowy – Oxford 2013

KONTAKTY NAUKOWE:

 • Søren Kierkegaard Forskningcenteret, Copenhagen, Dania.
 • The Howard and Edna Hong Kierkegaard Library, Saint Olaf College, USA.


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W LATACH 2011-2018:

Elementy filozofii egzystencji Sørena Kierkegaarda, Studia porównawcze Kant-Hegel-Kierkegaard: zagadnienia etyczne i etyczno-religijne w myśli niemieckiej i duńskiej, Problematyka źródeł moralności wraz z różnymi koncepcjami prawa naturalnego, wybrane zagadnienia z metafizyki Boga św. Tomasza z Akwinu, elementy historii koncepcji tolerancji wraz z koncepcją tolerancji Johna Locke’a w Anglii XVII w., wybrane analizy problematyki filozoficznej reakcji racjonalistów angielskich na fideistyczne elementy doktryny Jana Kalwina (Anglia, XVII-XVIII wiek), ontologiczne założenia monadologii G.W. Leibniza i metafizyki Kartezjusza, filozofia transcendencji I. Kanta na tle wybranych zagadnień współczesnej filozofii matematyki i fizyki. Analizy rozmaitych relacji polityczno-religijnych w Anglii, inspirowanych kalwińską reformacją, poreformacyjne źródła tolerancji Johna Locke’a.

Ponadto: wykłady z historii filozofii, etyki, metafizyki, seminaria i proseminaria z filozofii człowieka, seminaria i proseminaria z metafizyki i ontologii.

 

AKTUALNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:  

Prowadzi badania relacji polityczno-religijnych w myśli Jana Kalwina, a także w angielskiej tradycji purytańskiej i post-purytańskiej. Analizuje przyczyny prywatyzacji religii w rodzącym się porządku demokratycznym i liberalnym. Zajmuje się również analizą filozoficznych założeń pewnych wersji współczesnego deizmu.

Kontynuuje tłumaczenia dzieł S. Kierkegaarda wraz z ich naukowym opracowaniem. Naukowy przekład i opracowanie Dzienników S. Kierkegaarda.

ZAPROSZENIE DO BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy do wspólnych badań myśli Sørena Kierkegaarda, zawartej w jego „Dziennikach”. Współpraca możliwa na poziomie magistranckim i doktoranckim.

Kontakt: dr hab. prof. UP Antoni Szwed

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH:

Zorganizowanie międzynarodowego kongresu „Aktualność Kierkegaarda”, 10-12 czerwca 2013, UP, Kraków. 

Organizacja konferencji – Pozytywna wizja chrześcijaństwa w myśli S. Kierkegaarda, 22-23 listopada 2019, UP, Kraków.

NAGRODY REKTORA:

III nagroda Rektora za publikację rozprawy habilitacyjnej Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, 2013.

GRANTY:

Grant Narodowego Centrum Nauki: „Wpływ fideizmu kalwińskiego na powstanie i rozwój racjonalnej teologii naturalnej u wybranych myślicieli angielskich XVII i XVIII wieku” (2013-2015).

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2 – Przekład i naukowe opracowanie Dzienników S. Kierkegaarda z II okresu jego twórczości (2020-2024).

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE 

Książki:

 • Między wolnością a prawdą egzystencji. Studium myśli S. Kierkegaarda, Universitas, Kraków 1991, Antyk, Kęty 1999
 • Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, Kęty 2011.
 • Szkice o Kierkegaardzie i nie tylko…, Kęty 2014
 • Fideizm Kalwina i bunt angielskich racjonalistów, Kęty 2016

 

Tłumaczenia:

z oryginału duńskiego

 • Kierkegaard, Pojęcie lęku, Kęty 2000.
 • Kierkegaard, Dziennik (wybór), Lublin 2000.
 • Kierkegaard, Wprawki do chrześcijaństwa, Kęty 2002
 • Kierkegaard, Czyny miłości, Kęty 2008
 • Kierkegaard, O chrześcijaństwie, Kęty 2011
 • Kierkegaard, Arcykapłan (wstęp, przekład, przypisy), KRONOS, nr 6 (2008).
 • Kierkegaard, Księga o Adlerze (fragmenty), Argument, Biannual Philosophical Journal, vol. 1, No 1 (2011), p. 132-141.
 • Kierkegaard, „In vino veritas” (Przedmowa), Stadia na drodze życia, w: Polifoniczny świat Kierkegaarda, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 276-287.
 • Søren Kierkegaard, Dzienniki. Fragmenty o Lutrze, przeł. Antoni Szwed, KRONOS, nr 3 (2020), s. 214-230.

 

z oryginału angielskiego:

 • Stewart, Kierkegaard i Hegel o wierze i wiedzy, Logos i Ethos, 2 (25) 2008, s. 27-45.
 • Zagzebski, Filozofia Religii, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2012.

 

z oryginału łacińskiego:

 • Św. Tomasz z Akwinu, O prawdzie, Kwestia 1: artykuły: 1, 2; Logos i Ethos, 1993, nr 1, s. 161-170.

Redakcje naukowe:

  • Aktualność Kierkegaarda (red. A. Szwed), Kęty 2006.
  • W kręgu Kierkegaarda (red. A. Szwed), Kęty 2014.

 

Artykuły:

 • Matthew Tindal i redukcja chrześcijaństwa do religii naturalnej, Humaniora (Czasopismo Internetowe), Nr 2 (30) 2020, s. 23-46.   http://humaniora.amu.edu.pl/node/6
 • A Long Way to John Locke’s Concept of Toleration in 17th Century England, Kronos, Philosophical Journal, vol. VIII (2019), s. 239-255. https://kronos.org.pl/english/
 • Dwie wiary Karla Jaspersa, w: Karl Jaspers: Logos i Alogon, red. Cz. Piecuch, Universitas, Kraków 2019, s. 119-151.
 • Many Faces of Exploitation, w: Contemporary Moral Dilemmas, ed. D. Probucka, Peter Lang, Berlin 2019, s. 93-108.
 • Autorità assoluta di Dio e autorità relativa degli uomini che servono Dio. Aspetto filosofico, w: Obedience and Authority, red. A. Gieniusz, T. Grabińska, A. Hennel-Brzozowska, M. Lenart, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2018, s. 69-86.
 • Literacka mistyfikacja Kierkegaarda, w: S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, przeł. K. Toeplitz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2018, s. 167-169.
 • Bóg Wilhelma Friedricha Gottfrieda Hegla, w: Filozofia Boga, część I, red. ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 53-78.
 • Sørena Kierkegaarda myślenie o Bogu, w: Filozofia Boga, część I, red. ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 137-159.
 • Krytyka pewnej postaci współczesnego deizmu jako projektu nowej religii w zglobalizowanym świecie. Na marginesie książki Roberta Corfe’a Deism and Social Ethics, Roczniki Filozoficzne, tom LXV, nr 4, 2017, s. 271-292.
 • Rozum i wiara u Johna Locke’a na historycznym tle siedemnastowiecznej Anglii, Kronos Kwartalnik, nr 4 (2017), s. 170-192.
 • Oliver Cromwell – purytanin doskonały?, Studia Sociologica, 9 (2), 2017, 236 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, s. 70-86.
 • Kwestia niemieckiej winy moralnej w ujęciu Karla Jaspersa i Michaela Schmidt-Salomona, w: Karl Jaspers: Filozof – świadek czasów, red. Czesława Piecuch, Universitas, Kraków 2016, s. 49-66.
 • Trudne pytanie Climacusa, w: Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, red. Maria Gołębiewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, s. 13-34.
 • Fideizm Jana Kalwina w doktrynie podwójnej predestynacji, Argument Vol. 6 (2/2015) s. 477-500.
 • Karl Jaspers i nietzscheańska filozofia destrukcji, w: Karl Jaspers: W kręgu wielkich myślicieli współczesnych, red. Czesława Piecuch, Universitas, Kraków 2015, s. 215-236.
 • Johna Locke’a koncepcja tolerancji jako reakcja na zasadę „cuius regio, eius religio”, Roczniki Filozoficzne. – 2014, T. 62, nr 4, s. 65-85.
 • Dlaczego dziś potrzebujemy filozofii pracy księdza Józefa Tischnera? / w: Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia : perspektywy fides i ratio / red. nauk. Agnieszka Hennel-Brzozowska, Kraków : Wydawnictwo „Scriptum”, 2014, S. 49-63.
 • O zasadniczej niesprowadzalności „systemu” Kierkegaarda do systemu Hegla, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 58 (2013), s. 151-172.
 • O pozornym i rzeczywistym dialogu z wiecznością, [w:] Idea dialogu w myśli Jana Pawła II, red. Z. Zarębianka, K. Dybeł, Zb. Mirek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2013, s. 197-205.
 • Sørena Kierkegaarda sąd nad Marcinem Lutrem, Roczniki Filozoficzne, tom LXI, nr 3 (2013), s. 101-124.
 • Czy Søren Kierkegaard był irracjonalistą? Filozofia egzystencji i meta-system, w: Aktualność Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze, red. M. Hintz, M. Urbańska-Brożek, Sopot-Gdańsk 2013.
 • Wokół Transcendencji. Karl Jaspers w sporze z chrześcijaństwem, w: Karl Jaspers: Człowiek w epoce przełomu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 86-99.
 • Przedmowa do S. Kierkegaard, w: O chrześcijaństwie, Wydawnictwo Derewecki, Kęty 2011, 5-17.
 • Recepcja Kierkegaarda w myśli Józefa Tischnera, Argument, December 2011, vol. 1, No 2, s. 275-290.
 • Filozoficzne konsekwencje grzechu pierworodnego u Hegla i Kierkegaarda, Logos i Ethos, 2 (27) 2009, s. 43-82.
 • Prawda w obliczu dwóch skrajności: fundamentalizmu i postmodernizmu, w: Postmodernizm i fundamentalizm a prawda. Od idei do praxis, red. Halina Grzmil-Tylutki i Agnieszka Hennel-Brzozowska, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010, s. 65-74.
 • O znaczeniu humoru w filozofii Sørena Kierkegaarda, w: Filozofia i wolność. Księga poświęcona pamięci Profesora Wiesława Gromczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 79-93.
 • O pewnych niekonsekwencjach kantowskiej filozofii religii, Logos i Ethos, 1/2  (22/23) 2007, s. 204-209.
 • A Short History of the Reception of Kierkegaard’s Thought, w: Kierkegaard’s International Reception, Tome II, Southern, Central and Ekstern Europe, ed. by Jon Stewart, vol. 8, Kierkegaard’s Research: Sources, Reception, and Resources, Ashgate, Burlington 2009, USA, s. 213-243.
 • Wstęp tłumacza w: S.Kierkegaard, Czyny miłości, Wyd. Derewiecki, Kęty 2008, s. 5-19.
 • O podobieństwach i różnicach między miłością zmysłową (Elskov) a miłością duchową (Kjerlighed) u Sørena Kierkegaarda, w: Miłość i Samotność. Wokół Myśli Sørena Kierkegaarda, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 93-101.
 • Kierkegaarda dialog ze sobą, w: Aktualność Kierkegaarda (W 150 rocznicę śmierci Myśliciela z Kopenhagi), ANTYK, Kęty 2006, s. 74-89.
 • U źródeł rozpaczy w: Człowiek wobec rozpaczy w filozofii Sørena  Kierkegaarda, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, s. 61-74.
 • Kierkegaard on the role of imagination in the development of human beings, w: Moral  Imagination and Charakter Development, ed. by George F. McLean, Washington 2003, s. 31-37.
 • O komunikacji pojęcia powagi egzystencji,  w: Człowiek i polityka, Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego, Lublin 2002, s. 253-259.
 • Kierkegaarda próba przezwyciężenia estetycznego chrześcijaństwa, Ethos 40 (1997), s. 169-178.
 • Przedmowa tłumacza, w: Søren Kierkegaard, Dziennik, TNKUL, Lublin 2001, s. 5- 32.
 • Komunikacja pośrednia jako podstawowa metoda filozofii egzystencji Kierkegaarda, w:  Tożsamości Kierkegaarda, Principia, Kraków 1999, s. 171-184. „O metodzie filozofii S. Kierkegaarda”, Logos i Ethos 2 (1992), s. 39-45.
 • O niemożliwości dowodów na istnienie Boga według Kierkegaarda, Analecta Cracoviensia 1991, t. XXII, p. 49-60.
 • Biblia i Wiara według Kierkegaarda, Znak 3 (1991), s. 71-79.
 • O konflikcie rozumu i wyzwolonej wyobraźni, Ethos, Kwartalnik Inst. JPII Lublin, nr 43, 1998, s. 213-220.

 

Recenzje:

 • Intymny Kierkegaard (rec.), Znak, nr 731, kwiecień 2016.
 • Kłos, Freedom as an Uncertain Cause in Graham Greene’s Novels. A Philosophical and Literary Analysis, w: „Roczniki Filozoficzne”, LXI, nr 4, 2013, s. 160-164  (rec.).
 • Czytajmy Kierkegaarda, Recenzja z Pism Mniejszych, tłum. K. Toeplitz, ZNAK, czerwiec nr 6, 2008, s. 182-187.
 • Szkice z filozofii polityki (rec. K. Murawskiego, Filozofia polityki, Warszawa 1993), Ethos, Kwartalnik Inst. JPII Lublin, nr 38-39, 1997, s. 309-313.
 • Myślenie wobec zła (rec.), Logos i Ethos, nr 1 1992, s. 79-86.
 • Filozofia dramatu (rec.), Tygodnik Powszechny, nr 22 (2286) 2.06.1991.
 • Kołakowskiego pogoń za rzeczywistością (rec.), Miesięcznik ZNAK, nr 6 (433) 1991, s. 163-168.
 • Rozum i wiara (rec.), Tygodnik Powszechny, nr 49 (2163), 9.12.1990.
 • Krytyka popperowskiej krytyki Hegla, (rec.), w: Zagadnienia filozoficzne w nauce, t. X, PAT, Kraków 1988, s. 41-45.
 • Elementarz etyczny Karola Wojtyły (rec.), Przegląd Powszechny, nr 3 1985.

 

PUBLICYSTYKA:

 • Samotność chrześcijanina. Rozmowa z Antonim Szwedem, Teologia Polityczna co Tydzień, 9.11.2020, https://teologiapolityczna.pl/samotnosc-chrzescijanina-rozmowa-z-antonim-szwedem
 • Józef Berini (1809-1904). Żołnierz Powstania Listopadowego 1830-1831, w: GRONIE, nr 18 (2018), Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec 2018, s. 11-18.
 • Solidarność dziś, w: Człowiek wobec wartości, pod red. J. Jagiełły i Wł. Zuziaka, Wyd. ZNAK, Kraków 2006, s. 64-70.
 • Przypadek Rocco Buttiglione, Niedziela, nr 5, 30.01.2005.
 • Wolność od prawdy?, Akcja, nr 2 (100), 2004, s. 15.
 • Tischner jako filozof egzystencji, ZNAK, maj 2004, nr 588, s. 15-18.
 • O bezrobociu i rozwoju uwag kilka, Znaki Nowych Czasów, nr 8-9 2003/04, s. 55-60.
 • Solidarny wolny rynek, Znaki Nowych Czasów, nr 3, styczeń-luty 2003, s. 99-104.
 • Demokracja z przymiotnikiem, Akcja, nr 12 (50), 2000. s. 24-25.
 • Miłość czy pobłażliwość, Akcja, nr 1 (4), 1997, s. 7-9.
 • U źródeł prawa naturalnego, Akcja nr 3 (6), 1997, s. 8-9.
 • U źródeł współczesnego konsumpcjonizmu, W Drodze, nr 1 (257) 1995, s. 36-42.
 • Demokracja „złotego środka”, Tygodnik Powszechny, nr 18(2234), 3.05.1992.

WYSTĄPIENIA W RADIU I TELEWIZJI

Udział w dyskusji „Kierkegaard w Dwójce. Godzina milczenia?”, Polskie Radio, Program II

http://www.polskieradio.pl/8/4795/Artykul/1561645,Kierkegaard-w-Dwojce-Godzina-milczenia

Udział w programie TVP2 pt. „Dachy Krakowa”, 16.12.2016.

https://vod.tvp.pl/28417530/16122016

Debata na temat lęku, Kronos odcinek 56, TVP KULTURA, 13.02.2020

KRONOS – program telewizyjny

 

Ważna informacja!

Aktualności